Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 469)

12 Şubat 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29622 TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 459)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 469)

MADDE 1 – 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) 6362 sayılı Kanun uyarınca kurulan Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yer alan Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapma yetkisi verilenlerin, faaliyet konuları kapsamında yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Etiketler:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/3)

12 Şubat 2016 CUMA  Resmî Gazete Sayı : 29622 TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/3)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 15/5/2015 tarihli ve 29356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/19) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen damping soruşturmasının ön belirlemelerine istinaden alınan geçici önlem kararının yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/2)

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

 1. a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
 2. b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
 3. c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

 1. d) Kalibre Boru: Kalibre Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
 2. e) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
 3. f) Sardoğan: Sardoğan Endüstri Ticareti,
 4. g) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

ğ) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

 1. h) YÜD: Yerli üretim dalını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

MADDE 4 – (1) Yerli üretici Sardoğan firması tarafından yapılan ve Tufanoğlu Boru Metal Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş., Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Antes Çelik Boru San. Tic. Ltd. Şti. tarafından desteklenen başvuruda, ÇHC menşeli demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme boruların Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun yerli üretim dalında zarara neden olduğu iddiasıyla anılan ülke menşeli söz konusu ürün ithalatına karşı önlem alınması talep edilmiştir.

(2) Bu kapsamda, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/19) ile söz konusu Tebliğin ekinde yer alan GTİP’ler kapsamı demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme borular için başlatılan ve Genel Müdürlük tarafından yürütülen damping soruşturmasında geçici karar aşamasına gelinmiştir.

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/19) ile ÇHC menşeli bahse konu ürünlere yönelik başlatılan sübvansiyon soruşturması ise devam etmektedir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği

MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddeleri çerçevesinde YÜD’ü temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

(2) Soruşturma açılmasını müteakip, yerli üretici Sardoğan firmasının soruşturma konusu ürünlerin bir tipi olan soğuk çekilmiş boru üretme yeteneğini haiz olmasına rağmen, bahse konu piyasada tek yerli üretici olmadığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine, soğuk çekilmiş boru piyasasındaki diğer yerli üreticilere soru formu gönderilmiş ve söz konusu piyasanın pazar payı açısından en büyük yerli üreticisi Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş. firması şikayet konusu üründe yürütülen damping soruşturmasını desteklediğine ilişkin yazılı görüşü ile kendisine gönderilen diğer yerli üretici soru formunu doldurarak Genel Müdürlüğe iletmiştir. Piyasada yer alan diğer yerli üreticilerden Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Antes Çelik Boru San. Tic. Ltd. Şti. firmaları ise mevcut soruşturmayı desteklediklerine ilişkin dilekçeleri Genel Müdürlüğe iletmişlerdir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlıkça tespit edilen ÇHC’de mukim bilinen üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca ÇHC’de yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen ÇHC’nin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden erişileceğine dair bilgiler verilmiştir.

(3) Taraflara görüş bildirme ve soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Ayrıca, ilgili tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(4) ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited, Hubei Group (Hubei Special Tube Co., Ltd. ve Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd. firmaları), Jiangsu Changbao Steel Tube Co., Ltd., Liaocheng Ritong Steel Co., Ltd., Shandong Huitong Group (Shandong Huitong Industrial Co., Ltd. ve Shandong Haixinda Petroleum Machinery Co., Ltd. firmaları), Tianjin Tiangang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd., Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd. (TPCO) ve Shandong Zhongzheng Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd. firmaları soru formuna cevaplarını göndermişlerdir. Ancak, ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmaların sayısının fazla olması nedeniyle Yönetmeliğin 27 nci maddesi hükümleri uyarınca örnekleme yoluna gidilmiştir. Bu kapsamda, soru formuna cevap veren üretici/ihracatçılar arasında Türkiye’ye miktar olarak en fazla ihracatı olan Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited, Hubei Group, Shandong Huitong Group ve TPCO firmaları örneklemeye dahil edilmiştir. Örneklemeye dahil edilecek firmalar belirlendikten sonra ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru formuna cevap verenlere görüşlerini sunmaları için bildirimde bulunulmuştur. Ancak, örnekleme seçimine Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited firması olumsuz cevap vermiş ve soruşturmadan çekilme kararını Genel Müdürlüğe iletmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu, örneklemeye ilk aşamada seçilen diğer üç firma ile soruşturmaya devam edilmesine karar verilmiş ve konuya ilişkin bildirim ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru formuna cevap verenlerle paylaşılmıştır.

(5) Soruşturma konusu ürünün ticaretini gerçekleştiren tacir firmalardan Liaocheng MM Steel Co., Ltd. ve Shandong Zhongli Steel Pipe Co., Ltd. firmaları kendilerine gönderilen tacir soru formlarını doldurarak Genel Müdürlüğe iletmişlerdir.

(6) Soruşturma konusu ürünün ithalatını gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendisine soru formu gönderilmiş olan ithalatçı firmaların 30’undan cevap alınmıştır.

(7) İlgili taraflardan alınan yanıtlar içerisinde yer alan nesnel görüşlerin değerlendirilmesine devam edilmektedir.

Soruşturma ve zarar inceleme dönemleri

MADDE 7 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve değerlendirme için 1/1/2012-31/12/2014 arasındaki dönem zarar inceleme dönemi olarak belirlenmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün

MADDE 8 – (1) Soruşturma konusu ürün, 73.04 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme borulardır. Ürünün sınıflandırıldığı GTİP’lere ilişkin tablo EK’te yer almaktadır.

(2) Soruşturma konusu borulardan sıcak çekilmiş olanlar, demir veya çelik malzemenin kaynak edilmeden sıcak haddeleme ve sıcak presleme (ekstrüzyon dahil) süreçlerinden geçirilerek sıcak çekme yoluyla ebatlandırılmasıyla üretilen borulardır. Soğuk çekilmiş dikişsiz borular ise, sıcak çekilmiş borunun soğuk olarak tekrar ebatlandırılması ve belirli kullanım alanlarına göre hassasiyet kazandırılmasıyla üretilen borulardır.

(3) Sıcak çekilmiş borunun üretim aşamaları şu şekildedir: Hammadde kesim, hammadde ısıtma, Mannesman metodu ile delme, haddeleme, ölçülendirme, soğutma bankosunda soğutma, doğrultma ile uç kesme ve paketleme. Soğuk çekilmiş boru ise bunun üzerine yüzey hazırlama, soğuk çekme, doğrultma, kontrol ve paketleme süreçleri eklenerek üretilmektedir. Dikişsiz çekme çelik borular farklı çelik kalitelerinde, farklı çaplarda ve farklı et kalınlıklarında üretilebilmektedir.

(4) Sıcak çekilmiş boruların kullanıldığı sektörler arasında petrol ve doğalgaz, otomotiv, madencilik, savunma sanayi ve gemi sanayi gibi sektörler bulunmaktadır. İletim hattında basınç bulunan bütün boru hatları ürünün kullanım alanına girmektedir. Soğuk çekme dikişsiz çelik borular ise özellikle otomotiv sektörü, savunma sanayi ve makine imalatında kullanılmaktadır.

(5) Bazı ithalatçı firmalar, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/19)’in ekinde soruşturmaya tabi GTİP’ler arasında mütalaa edilen 7304.49.10.00.00 ve 7304.49.93.00.00 GTİP’lerinde ithalatı gerçekleştirilen paslanmaz çelikten dikişsiz çekme boruları yerli üretim dalının üretemediğini ve bu ürünlerin soruşturma konusu ürün kapsamında değerlendirilemeyeceğini Bakanlığa bildirmişlerdir. Yapılan ön inceleme sonucu, paslanmaz çelikten dikişsiz çekme boruların teknik ve fiziksel özellikleri ile kullanım alanlarının yerli üretim dalının ürettiği ya da üretim yeteneğini haiz olduğu soruşturma konusu ürünlerden farklı olduğu tespit edilmiştir.

Benzer ürün

MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu ürün ile YÜD tarafından üretilen ve Türkiye piyasasında satılan dikişsiz boruların teknik ve fiziki özellikleri ve temel kullanım alanı itibarıyla benzer özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, söz konusu ürünler Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde benzer ürün olarak kabul edilmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan bilgi, yürürlükteki Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bulunan ilgili GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dampinge İlişkin Ön Belirlemeler

Genel

MADDE 10 – (1) ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmaların soru formuna verdikleri cevaplar halen incelenmektedir.

Normal değerin tespiti

MADDE 11 – (1) Yönetmelik Ek Madde 1 hükmü uyarınca, piyasa ekonomisi uygulamayan ülkelerden yapılan ithalata yönelik damping soruşturmalarında, ilgili ülkedeki soruşturmaya tabi üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında bahse konu maddede belirtilen ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu yeterli delillerle göstermesi halinde bu üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi; aksi durumda ise Yönetmeliğin 7 nci maddesi uygulanmaktadır.

(2) ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçılardan soru formuna cevap gönderenlerin tamamı kendileri için Yönetmeliğin 7 nci maddesinin uygulanmasını talep etmişlerdir. Bu çerçevede, örnekleme içine dâhil edilen ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalar için normal değer, Yönetmeliğin 7 nci maddesi çerçevesinde, Türkiye’de benzer malın birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul bir kârın eklenmesi suretiyle oluşturulmuştur. Normal değer tespiti yapılırken, ÇHC’li firmaların lehine olacak şekilde işgücü ve enerji giderlerinde çeşitli ayarlamalar yapılmıştır.

İhraç fiyatı

MADDE 12 – (1) İhraç fiyatı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca ihracatçı firmaların Türkiye’ye satışlarında ilk bağımsız alıcıya fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir.

Fiyat karşılaştırması ve damping marjı

MADDE 13 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı ticari aşamada karşılaştırılmıştır.

(2) Soru formuna cevap veren ancak örnekleme içinde yer almayan firmalar için damping marjı, örnekleme içinde yer alan firmalara hesaplanan damping marjının ağırlıklı ortalamasının alınması suretiyle bulunmuştur. Soru formuna cevap vermeyen firmalar için ise Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü uyarınca damping marjı tespiti yapılmıştır.

(3) Buna göre, soru formuna cevap veren ve örnekleme içinde yer alan üretici/ihracatçı firmalar, soru formuna cevap veren ancak örnekleme içinde yer almayan firmalar ve soru formuna cevap vermeyen diğer firmalar için CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanan damping marjları aşağıdaki gibidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Zarara İlişkin Ön Belirlemeler

Genel açıklamalar

MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke menşeli ve ön belirlemelere göre dampingli olduğu tespit edilen ithalatın hacminde önemli ölçüde bir artış olup olmadığı ile bu ithalatın iç piyasaya giriş fiyatlarının YÜD üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu çerçevede, dampingli ithalatın miktarı ve gelişimi, dampingli ithalatın fiyatlarının gelişimi, yurt içi tüketim ve pazar payları, fiyat baskısı ve fiyat kırılması ile YÜD’ün ekonomik göstergeleri incelenmiştir. Söz konusu inceleme, 7 nci maddede belirtilen zarar inceleme dönemi için yapılmış olup ithalat istatistiklerine ilişkin veriler TÜİK’ten temin edilmiştir.

Genel ithalat

MADDE 15 – (1) Soruşturmaya konu ürünün 2012 yılında 154.645.649 Kg olan ithalatı, 2013 yılında 158.546.264 Kg, 2014 yılında ise 168.503.540 Kg olarak gerçekleşmiştir. Değer olarak ise, 2012 yılında 231.282.161 ABD Doları olan toplam ithalat, 2013 yılında 225.651.976 ABD Doları, 2014 yılında ise 212.613.617 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 2012-2014 döneminde toplam ithalat miktar bazında %9 oranında artış göstermiştir.

(2) Genel ithalatın ortalama birim fiyatlarına bakıldığında ise, 2012 yılında 1,50 ABD Doları/Kg olan fiyatlar, 2013 yılında 1,42 ABD Doları/Kg, 2014 yılında ise 1,26 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir. 2012-2014 döneminde genel ithalatın birim fiyatları %15,6 oranında düşüş göstermiştir.

Soruşturma konusu ülkeden ithalat

MADDE 16 – (1) ÇHC menşeli ithalatın gelişimi incelendiğinde, 2012 yılında 66.198.794 Kg olarak gözlenen ithalat miktarının 2013 yılında 79.532.459 Kg’a ulaştığı, 2014 yılında ise 95.665.907 Kg seviyesine çıktığı görülmektedir. ÇHC menşeli ithalatın genel ithalat içerisindeki payına bakıldığında ise 2012 yılında %43 seviyesinde olan ithalat içindeki payın 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla %50 ve %57 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(2) ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın ortalama birim fiyatları 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 1,20 ABD Doları/Kg ve 1,09 ABD Doları/Kg iken, 2014 yılında 0,96 ABD Doları/Kg olarak kaydedilmiştir. ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatları genel ithalatın birim fiyatlarından 2012 yılında %19,5, 2013 yılında %23,6, 2014 yılında ise %23,5 oranında daha düşük seviyede gerçekleşmiştir. Görüldüğü üzere, zarar inceleme dönemini kapsayan her üç yılda da ÇHC kaynaklı ithalatın ağırlıklı ortalama birim fiyatları genel ithalatın birim fiyatlarının önemli ölçüde altında seyretmiştir.

Diğer ülkelerden ithalat

MADDE 17 – (1) Soruşturma konusu ürünün diğer ülkelerden gerçekleştirilen ithalatına bakıldığında 2012 yılında 88.446.855 Kg olan ithalat miktarının 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 79.013.805 ve 72.837.633 Kg olarak gerçekleştiği görülmektedir. İthalatın değer bazında gelişimi incelendiğinde, 2012 yılında 151.548.962 ABD Doları olan ithalat değerinin, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 139.208.736 ve 120.317.063 ABD Doları seviyelerinde gerçekleştiği görülmektedir.

(2) Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın genel ithalat içerisindeki payı ise 2012 yılında %57, 2013 ve 2014 yıllarında ise %50 ve %43 düzeyinde gerçekleşmiştir.

(3) Diğer ülkeler kaynaklı ithalatın ortalama birim fiyatlarına bakıldığında ise 2012 yılında 1,71 ABD Doları/Kg olan ortalama birim fiyatın 2013 yılında 1,76 ABD Doları/Kg’a yükseldiği, 2014 yılında ise 1,65 ABD Doları/Kg olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları

MADDE 18 – (1) Soruşturma konusu üründe ön belirlemelere göre dampingli olduğu tespit edilen ithalatın nispi olarak gelişimini görebilmek için, söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle şikâyetçi, destekçi ve bilinen diğer yerli üretici firmaların yurt içi satış miktarı ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yılda Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiştir.

(2) Buna göre, 2012 yılında 100 birim olan yurt içi tüketim endeksi, 2013 yılında 102’ye, 2014 yılında ise 107’ye yükselmiştir.

(3) YÜD’ün pazar payı 2012 yılında 100 birim kabul edildiğinde, 2013 ve 2014 yıllarında azalarak, sırasıyla 96 ve 81 olarak gerçekleşmiştir.

(4) ÇHC’nin 2012 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi, önemli düzeyde bir artış eğilimi göstererek, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 118 ve 135 olarak gerçekleşmiştir.

(5) Diğer ülkelerin 2012 yılı için 100 birim olan toplam pazar payı endeksi ise, 2013 ve 2014 yıllarında genel bir azalma eğilimi göstererek sırasıyla 87 ve 77 olmuştur.

(6) Soruşturma konusu ülke olan ÇHC’nin pazar payı 2012-2014 döneminde %35 oranında artış gösterirken, aynı dönemde YÜD’ün pazar payı %19, diğer ülkelerin pazar payı ise %23 oranında düşüş göstermiştir.

(7) Pazar payını %35 oranında artıran ÇHC’nin piyasa payını nasıl artırdığı incelendiğinde, artışın %53’ünün diğer ülkeler menşeli ithalatın düşüşünden, %6,2’sinin YÜD’ün iç piyasa satışı düşüşünden ve %40,8’inin ise büyüyen pazardan kaynaklandığı tespit edilmiştir.

Fiyat kırılması ve baskısı

MADDE 19 – (1) Fiyat kırılması, dampingli ithalatın fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarının ne kadar altında kaldığını göstermektedir. Fiyat baskısı ise dampingli ithalatın fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarını olması gereken seviyeye göre yüzde olarak ne kadar baskı altında tuttuğunu gösterir. Bu kapsamda, soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın YÜD’ün fiyatlarını ne ölçüde kırdığı ve baskı altında tuttuğu incelenmiştir.

(2) Fiyat kırılması ve fiyat baskısı hesabı soruşturma konusu ürünün iki ana tipi özelinde yapılmıştır. Ürünün iki ana tipinden sıcak çekilmiş borular için YÜD verileri Sardoğan firmasından, soğuk çekilmiş borular için ise Kalibre Boru firmasından temin edilmiştir. CIF ithalat fiyatları ise iki ana tipin GTİP’lerinden gerçekleştirilen ÇHC menşeli ithalatın fiyatları olarak belirlenmiştir. İthalatın Türkiye pazarına giriş fiyatları ise CIF ithalat fiyatlarının üzerine gümrük vergisi ve diğer ithalat masraflarının eklenmesi suretiyle bulunmuştur.

(3) ÇHC menşeli ithalatın Türkiye pazarına giriş fiyatları fiyat kırılması hesabında YÜD’ün iç piyasa satış fiyatlarıyla, fiyat baskısı hesabında ise YÜD’ün ticari maliyetine eklenen makul kâr oranı ile elde edilen olması gereken yurt içi satış fiyatları ile karşılaştırılmıştır. Her iki hesap da 2012-2014 dönemi için yapılmıştır.

(4) Bu kapsamda, ön belirlemelere göre, sıcak çekilmiş borularda ÇHC menşeli ithalatın YÜD’ün iç piyasa fiyatlarını 2012-2014 döneminde kırmadığı ancak sırasıyla %15-20, %10-15 ve %30-35 aralığında yer alan oranlarda baskı altında tuttuğu tespit edilmiştir.

(5) Soğuk çekilmiş borularda ise ÇHC menşeli ithalat aynı dönemde YÜD’ün iç piyasa fiyatlarını sırasıyla CIF bedelin %50-55, %35-40 ve %50-55 aralığında yer alan oranlarda kırmış ve %55-60, %45-50 ve %60-65 aralığında yer alan oranlarda baskı altında tutmuştur.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 20 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri, zarar inceleme dönemi olan 2012-2014 yıllarını içerecek ve dönemsel gelişmeleri yansıtacak şekilde incelenmiştir. Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesinde Sardoğan ve Kalibre Boru firmalarının verileri kullanılmıştır. Göstergeler arasında yer alan tüm parasal değerler dönemsel karşılaştırmanın daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için, TÜİK’ten temin edilen üretici fiyatları endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış ve böylelikle reel değerlere ulaşılmıştır. Reel değerler ise endekslenerek zarar inceleme dönemindeki eğilim analiz edilmiştir.

 1. a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı

1) YÜD’ün soruşturma konusu ürün için 2012 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2013 yılında 95’e düşmüş, 2014 yılındaysa 108 olarak gerçekleşmiştir. YÜD’ün 2012 yılında 100 olan üretim kapasitesi de 2013 ve 2014 yıllarında sabit kalmıştır. Söz konusu üründe kapasite kullanım oranı endeksi, 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 95’e düşmüş, 2014 yılında ise 108 olarak gerçekleşmiştir. Soruşturma konusu ürünün zarar inceleme dönemindeki kapasite kullanım oranı endeksi her ne kadar 8 puanlık bir artış gösterse de, fiili olarak kapasitenin ancak %5-10 aralığında yer alan bir oranı YÜD tarafından kullanılmıştır. Bu durum, YÜD’ün kapasitesinin önemli bir bölümünün atıl kaldığının delili olarak değerlendirilmektedir.

 1. b) Yurt içi satışlar

1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi 2013’te 99’a, 2014 yılındaysa 80’e gerilemiştir. Görüldüğü üzere, YÜD’ün iç piyasa satışları zarar inceleme döneminde %20 oranında düşüş göstermiştir.

 1. c) Yurt içi fiyatlar

1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama yurt içi birim satış fiyatları, 2013 yılında 96’ya düşmüş, 2014 yılındaysa 102 olarak gerçekleşmiştir.

ç) Yurt dışı satışlar

1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan yurt dışı satış miktar endeksi 2013’te 93’e düşmüş, 2014 yılındaysa 565 olarak gerçekleşmiştir.

 1. d) Pazar payı

1) YÜD’ün pazar payı 2012 yılında 100 birim kabul edildiğinde, 2013 ve 2014 yıllarında azalarak, sırasıyla 96 ve 81 olarak gerçekleşmiştir. Görüldüğü üzere, YÜD’ün iç piyasa pazar payı zarar inceleme döneminde %19 oranında düşüş göstermiştir.

 1. e) Maliyetler

1) YÜD’ün birim ticari maliyet endeksi 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 100, 98 ve 96 şeklinde gerçekleşmiştir.

 1. f) Kârlılık

1) YÜD’ün soruşturma konusu ürünün yurt içi satışlarından elde ettiği birim kârlılık 2012 yılında -100 olarak kabul edildiğinde, 2013 yılında -122 ve 2014 yılında 19 olarak gerçekleşmiştir.

 1. g) Stoklar

1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan stok miktar endeksi 2013’te 84’e düşmüş, 2014 yılındaysa 32’ye gerilemiştir. Görüldüğü üzere, YÜD’ün soruşturma konusu üründeki mamul stokları zarar inceleme döneminde önemli oranda düşüş göstermiştir. Ancak, stoklardaki düşüş iç piyasa satışları nedeniyle olmamış ve YÜD düşük fiyatla zararına satışlarla ihracata yönelmiştir. Dolayısıyla, soruşturma konusu ürünün stoklarındaki düşüş ilk planda olumlu gibi görünse de YÜD’ün iç piyasadaki konumunu olumlu etkilememiştir.

ğ) İstihdam

1) YÜD’ün 2012 yılında 100 birim olan direkt işçi sayısı endeksi 2013 yılında 96’ya, 2014 yılındaysa 88’e düşmüştür. Görüldüğü üzere, YÜD’ün soruşturma konusu ürünün üretiminde çalışan direkt işçi sayısı zarar inceleme döneminde %12 oranında düşüş göstermiştir.

 1. h) Verimlilik

1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan verimlilik endeksi, 2013’te 99’a düşmüş, 2014’te ise 123 olmuştur.

ı) Nakit akışı

1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan nakit akış endeksi, 2013 yılında -1.809, 2014’te ise 1.604 olarak gerçekleşmiştir.

 1. i) Ücretler

1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan aylık brüt işçi ücreti endeksi, 2013 yılında 95’e, 2014’te ise 87’ye düşmüştür. YÜD’ün işçi ücretleri soruşturma döneminde reel olarak %13 değer kaybetmiştir.

 1. j) Net kârlılık, özsermaye kârlılığı ve yatırım hâsılatı

1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2012 yılında 100 olan net kârlılık (Net Kâr/Net Satış) endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 42 ve 119 olarak gerçekleşmiştir.

2) Özsermaye kârlılığının göstergesi olarak kabul edilen Kâr/Özsermaye endeksi 2012 yılında 100 iken takip eden yıllarda sırasıyla 44 ve 127 olarak gerçekleşmiştir.

3) Yatırımların geri dönüş oranının göstergesi olarak kabul edilen Kâr/Aktif Toplamı endeksi 2012 yılında 100 iken takip eden yıllarda sırasıyla 42 ve 141 olarak gerçekleşmiştir.

 1. k) Büyüme

1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak bilançosunda yer alan varlıkların toplamı 2012 yılında 100 iken takip eden yıllarda sırasıyla 105 ve 102 olarak gerçekleşmiştir.

 1. l) Özsermaye artışı

1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2012 yılında 100 olan öz sermaye büyüklük endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 100 ve 113 olarak gerçekleşmiştir.

 1. m) Yatırımların seyri

1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2012 yılında 100 olan tevsi yatırım endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 108 ve 137 olarak gerçekleşmiştir.

(2) Aynı dönemde YÜD’ün yenileme yatırımları ise sırasıyla 100, 84 ve 80 olarak gerçekleşmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi

MADDE 21 – (1) YÜD’ün zarar inceleme dönemindeki ekonomik göstergeleri incelendiğinde üretim, yurt içi satışlar, pazar payı ve istihdam göstergelerinin zarar inceleme döneminde önemli oranlarda düşüş gösterdiği görülmektedir. Zarar inceleme döneminde Türkiye tüketiminin artıyor olması ve pazarın büyüyor olmasına rağmen, YÜD’ün iç piyasa satışları azalmış ve pazar payı %19 oranında düşüş göstermiştir.

(2) YÜD’ün soruşturma konusu üründeki kapasitesi oldukça yüksek seviyelerde olmasına rağmen zarar inceleme döneminde kapasite kullanım oranı %5-10 aralığında yer alan bir oranda seyretmiştir. Bu durum, YÜD’ün kurulu kapasitesinin önemli bir bölümünün atıl kaldığını göstermektedir.

(3) YÜD’ün yurt içi fiyatları zarar inceleme döneminde %2 oranında artış göstermiştir. Aynı dönemde YÜD’ün maliyetlerinde %4’lük bir düşüş görülmüştür. Bu durum, YÜD’ün yurt içi birim kârlılığını olumlu etkilemiş ve negatif kârlılık 2014 yılında pozitife dönmüştür. Ancak, YÜD’ün 2014 yılında soruşturma konusu üründen elde ettiği kâr %1-2 aralığında yer alan bir oranda gerçekleşmiştir. Öte yandan, YÜD’ün soruşturma konusu üründeki stokları zarar inceleme döneminde önemli oranda azalmış ve kişi başına üretimi gösteren verimlilik endeksi de 2014 yılında 2012 yılına göre %23 oranında artış göstermiştir.

(4) YÜD geneli göstergelere bakıldığında ise, zarar inceleme döneminde yenileme yatırımlarının azaldığı, tevsi yatırımların arttığı, özsermaye, aktif büyüklük ve net kârlılığın artış gösterdiği görülmektedir. Bu durum, YÜD’ün soruşturma konusu harici diğer ürünlerden kâr elde edebildiğini göstermektedir.

ALTINCI BÖLÜM

Nedenselliğe İlişkin Değerlendirmeler

Dampingli ithalatın etkisi

MADDE 22 – (1) Soruşturma konusu ülke olan ÇHC’den gerçekleştirilen ve ön belirlemelere göre dampingli olan ithalat, zarar inceleme döneminde mutlak ve nispi olarak önemli oranda artış göstermiştir.

(2) Dampingli ithalatın YÜD’ün iç piyasa satış fiyatları üzerindeki etkisi incelendiğinde, sıcak çekme borularda fiyat kırılmasının olmamasına rağmen önemli oranlarda fiyat baskısının vuku bulduğu tespit edilmiştir. Soğuk çekme borularda ise ön belirlemelere göre hem fiyat kırılması hem de fiyat baskısı görülmektedir. Bu durum, YÜD’ün her iki ürün tipinde de iç piyasa birim fiyatlarını olması gereken seviyelerde belirleyemediğinin bir göstergesidir.

(3) 21 inci maddede yer alan tespitlere göre, YÜD büyüyen iç pazardan pay alamamış, soruşturma konusu üründen büyük ölçüde kâr elde edememiş, kâr ettiği dönemde ise oldukça düşük bir oranda kâr etmiş, kapasitesinin önemli bir bölümü atıl kalmış, istihdamı, üretimi ve iç piyasa satışları aşağı yönlü seyretmiştir. Zarara ilişkin veriler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, YÜD’ün ekonomik göstergelerinde bozulma meydana geldiği ve mutlak ve nispi olarak artış eğiliminde olan ve ön belirlemelere göre dampingli olduğu tespit edilen ithalatın YÜD’ün fiyatlarını baskı altında tuttuğu tespit edilmiştir.

(4) Bu çerçevede, ön belirlemelere göre, ÇHC menşeli dampingli ithalatın hem mutlak hem nispi olarak artışı ile bu ithalatın YÜD’ün fiyatları üzerindeki etkisinin YÜD’ün ekonomik göstergelerinde meydana gelen bozulmayla eş zamanlı olarak ortaya çıkması dikkate alınarak bahse konu dampingli ithalat ile YÜD üzerinde oluşan maddi zarar durumu arasında illiyet bağının olduğu sonucuna varılmıştır.

Üçüncü ülkelerden ithalat

MADDE 23 – (1) 17 nci maddede yapılan tespitlere göre, zarar inceleme döneminde, üçüncü ülkelerden yapılan ithalat gerek değer gerekse de miktar olarak azalmıştır. Azalma eğiliminde olan üçüncü ülkeler menşeli ithalatın ağırlıklı ortalama birim fiyatları da soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın ağırlıklı ortalama birim fiyatlarının oldukça üzerinde seyretmektedir.

(2) Sonuç olarak, diğer ülkeler kaynaklı soruşturma konusu ürün ithalatının, ön belirlemelere göre, YÜD’de görülen maddi zarar durumuna etkisinin olmadığı değerlendirilmektedir.

Yerli üretim dalının ihracat performansı ve verimliliği

MADDE 24 – (1) 20 nci maddede yer aldığı üzere, YÜD’ün zarar inceleme döneminde ihracatı gerek miktar gerekse de değer olarak önemli ölçüde artış göstermiştir. 2014 yılı ihracatı 2012 yılına göre yaklaşık altı katına çıkmıştır. Aynı dönemde verimliliği de %23 oranında artış göstermiştir.

(2) Ön belirlemelere göre, YÜD’ün ihracat performansının veya verimliliğinin YÜD’de görülen maddi zarar durumuna etkisinin olmadığı değerlendirilmektedir.

Diğer unsurların etkisi

MADDE 25 – (1) Ön belirlemelere göre, soruşturmaya konu ürünün kullanım alanı ve tüketici algılanmasının aynı kaldığı ve dolayısıyla tüketim eğiliminde bir değişiklik olmadığı; soruşturmaya konu ülkelerde üretilen benzer ürün ile YÜD tarafından üretilen benzer ürünün üretim teknolojisinde bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Bazı ithalatçıların iddialarına göre, son yıllarda yüksek basınca dayanıklı dikişli borular, dikişsiz çekme borulara alternatif olarak piyasada tercih edilmeye başlanmıştır. Ancak, bu eğilimin YÜD’de ÇHC menşeli dampingli ithalattan kaynaklanan ve fiyat bazlı haksız rekabet sonucu oluşan maddi zarar durumunu etkileyecek seviyelerde olmadığı değerlendirilmektedir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Karar

MADDE 26 – (1) Soruşturma sırasında dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcudiyetine ilişkin ön belirlemeler yapıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun Kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile ikinci fıkrada yer alan tabloda tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında belirtilen oranda teminat şeklinde geçici önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Öte yandan, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/19)’de soruşturma konusu ürün kapsamında değerlendirilen 7304.49.10.00.00 ve 7304.49.93.00.00 GTİP’leri İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün kapsamından çıkarılmıştır.

Süre

MADDE 27 – (1) 26 ncı maddede belirtilen geçici önlemler, Kanunun 12 nci maddesi çerçevesinde, zararın önlenmesi için damping marjından daha düşük oranda kesin önlemlerin yeterli olup olmadığının incelenecek olması nedeniyle, soruşturma ile ilgili kesin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına kadar, azami 6 ay süreyle yürürlükte kalır.

Uygulama

MADDE 28 – (1) Gümrük idareleri, 26 ncı maddede GTİP’i, tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda teminat alırlar.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

Etiketler:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/2)

12 Şubat 2016 CUMA Resmî Gazete  Sayı : 29622  TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/2)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 10/5/2015 tarihli ve 29351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

 1. a) AB: Avrupa Birliğini,
 2. b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
 3. c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

ç) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

 1. d) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
 2. e) STSSHC: Salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazlarını,
 3. f) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
 4. g) ÜFE: Üretici fiyat endeksini,

ğ) Üntes: Üntes Isıtma Klima Soğutma San. ve Tic. A.Ş.’yi,

 1. h) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ı) YÜD: Yerli üretim dalını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 4 – (1) ÇHC menşeli 8415.83.00.90.00 GTİP altında kayıtlı STSSHC’ye yönelik 31/5/2010 tarihli ve 27597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2010/16) ile CIF bedelin %34,27’si oranında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Meri önlemin yürürlük süresinin bitiminden önce 19/7/2014 tarihli ve 29065 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/21) ile yerli üretim dalının önleme konu ürün ve ülke kapsamında bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabileceği ilan edilmiştir.

(3) Üntes tarafından ÇHC menşeli şikayet konusu ürüne yönelik dampinge karşı önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve yürürlükteki önlemin yetersiz kaldığı ve dampingli ithalatın devam ettiği yönünde başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvuru Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş., Aldağ Isıtma Soğutma Klima San.Tic. A.Ş. ve Systemair Hsk Havalandırma Endüstri San. ve Tic. A.Ş. tarafından da desteklenmiştir.

Yerli üretim dalı

MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında yapılan incelemede, Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddesi çerçevesinde başvuru sahibi Üntes ve başvuruyu destekleyen firmaların 2014 yılı üretim miktarları dikkate alındığında yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma dönemi olan 2014 yılı verilerinde yerli üretim dalını temsil niteliğini değiştirecek bir bilgiye ulaşılmamıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından bilinen ÇHC’deki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkede yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen ÇHC’nin Ankara Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmış olup tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(4) Yerli üretim dalı soruşturma süresince Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(5) Kendilerine soru formu gönderilen 23 ithalatçı firmanın 6’sından cevap alınmıştır.

(6) Türkiye’ye ÇHC’den önleme tabi ürünün ihracatını gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendilerine soru formu gönderilen 8 firmadan hiç biri soru formlarına cevap vermemiştir. Kendisine soru formu gönderilenler dışında da herhangi bir ihracatçı işbirliğinde bulunmamıştır.

(7) Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan özetleri talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.

(8) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde başvuru sahibi yerli üretici Üntes’in Kazan/Ankara’da bulunan üretim ve idari tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

Gözden geçirme ve zarar inceleme dönemleri

MADDE 8 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve analiz için 1/1/2012-31/12/2014 tarihleri arasındaki dönem esas alınmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün

MADDE 9 – (1) 8415.83.00.90.00 GTİP altında kayıtlı STSSHC’ler (Ticari adı: Fancoil) temelde radyatörün gelişmişi olup soğutma da yapabilmekte ve ortamı sıcak veya soğuk hava üfleyerek iklimlendirmektedir. STSSHC bünyesinde iki ana temel ürün batarya ve fan-motor grubudur. Ürünün üretiminde kullanılan diğer önemli girdi ise galvanizli sacdır. Merkezi kazan dairesi veya soğutma merkezinde soğutulan veya ısıtılan su pompa vasıtası ile STSSHC içindeki bataryadan geçer ve fan grubu da mekâna ısıtılan veya soğutulan havayı üfleyerek ortamı iklimlendirir.

(2) STSSHC genellikle soğutma ihtiyacı hissedilen alışveriş merkezi ofis gibi büyük ticari ve endüstriyel binalarda ve büyük konut projelerinde ve benzeri yerlerde kullanılabilmektedir.

(3) STSSHC cihazları temelde yer tipi ve tavan tipi olmak üzere iklimlendirilecek alana ve müşterinin talebine göre çeşitlilik göstermektedir. Bu tipler de kendi içlerinde kabinli ve gizli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ürün seçiminde soğutma kapasitesi esas alınarak cihazın kullanılacağı mekâna uygun tip seçimi yapılmaktadır. Ayrıca, ürünlerin aynı anda yalnızca ısıtma veya soğutma yapması isteniyorsa 2 borulu, cihazların aynı anda hem ısıtma hem soğutma yapması isteniyorsa 4 borulu STSSHC’ler kullanılabilmektedir. Tiplere yönelik ayrımlar ürünlerin maliyet ve fiyat farklılıklarının da temelini oluşturmaktadır.

(4) Bununla birlikte, işbirliğinde bulunan bir ithalatçı, ÇHC’den 12 cm kalınlığında ultra ince STSSHC ithalatı yaptığını ve bunun YÜD tarafından üretilmediğini iddia etmiştir. YÜD nezdinde yürütülen yerinde doğrulama soruşturması sırasında söz konusu iddia YÜD’e sorulmuştur. YÜD ince tasarım STSSHC’lerin piyasada çok tercih edilmediğini küçük miktarlarda özel mimari yapılarda tercih edildiğini fakat talebin olması halinde üretiminin mümkün olduğunu beyan etmiştir. Yine benzer şekilde duvar tipi ve kaset tipi STSSHC’lerin de YÜD tarafından üretilmediği iddia edilmiş olsa da; YÜD, talebin bu ürünlerde belli miktarlara ulaşması halinde üretiminin mümkün olduğunu beyan etmiştir.

(5) İthalatçı soru formuna verilen cevaplarda YÜD tarafından üretilen ürünlerin herhangi bir sertifika ile belgelendirilmediği iddia edilmiş olsa da; YÜD tarafından üretilen STSSHC’lerin CE (TÜV-Austria), TSE hizmet yeterlilik belgesi, TSEK ve TURQUM sertifika belgelerine sahip olduğu beyan edilmiştir.

(6) Benzer şekilde, ÇHC’li firmaların ürün temini ve ödeme koşullarının YÜD’e göre avantajlı olduğu ve daha kaliteli ürünlerin ithal edildiği ithalatçı görüşlerinde yer almış olup yapılan yerinde doğrulama sırasında YÜD’ün vadeli satışlarının ortalama 4 ay olduğu ve ürün temini konusunda herhangi bir zorluk yaşanmadığı tespit edilmiştir. Ürün genel olarak proje bazlı kullanıma konu olduğundan projenin mahiyetine ve süresine göre ürün teslimi yapılmaktadır.

(7) Sonuç olarak, YÜD tarafından üretilen STSSHC’ler ile ÇHC’den ithal edilen STSSHC’ler işlevsel özellikleri, fiziki özellikleri, dağıtım kanalları, kullanım amaçları, tüketicilerin algılaması ve birbirini ikame edebilmeleri açısından aynı ya da benzer özellikler gösterdiği ve benzer ürün olduğu esas soruşturmada tespit edilmiş olup bu tespitleri değiştirecek herhangi bir bilgi mevcut olmadığından anılan belirlemeler geçerliliğini sürdürmektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dampingin Devamı ve Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemin sona ermesi halinde dampingin devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, önleme tabi ülkedeki üretim, kapasite ve ihracat potansiyeli ile Türkiye pazarının önemi ve talebi etkileyen unsurlar incelenmiştir.

Soruşturma konusu ülkedeki üretim, kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 11 – (1) Customs-info web adresinden alınan verilere göre, ÇHC’nin dünya STSSHC ihracatı 2011 yılında 806.587 adet olurken, 2012 yılında 812.988 adet olmuştur; 2013 yılında 334.589 adet iken 2014 yılında 404.474 adet olarak gerçekleşmiştir.

(2) Miktar bazındaki dalgalı seyir değer ve birim fiyatlarda da tezahür etmiştir. Buna göre, 2011 yılında 142.276.981 ABD Doları olan ÇHC’nin toplam STSSHC ihracatı 2012 yılında 77.179.890 ABD Doları, 2013 yılında 71.733.290 ABD Doları ve 2014 yılında da 89.440.986 ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu ihracatın birim fiyatları ise 2011 yılında 176 ABD Doları/Adet iken 2012 yılında 95 ABD Doları/Adet, 2013 yılında 215 ABD Doları/Adet ve 2014 yılında da 221 ABD Doları/Adet seviyesindedir.

(3) Bununla birlikte, Uluslararası Ticaret Merkezi (UTM)’nden alınan verilere göre ise ÇHC 2014 yılında gerçekleştirdiği 405.884 adet STSSHC ihracatı ile dünyada ilk sırada yer almaktadır. Buna ilaveten ÇHC 2012 yılındaki 806.587 adet ve 2013 yılında 328.942 adet STSSHC ihracatı ile yine dünyada ilk sırada yer almıştır.

(4) İşbirliğinde bulunan ithalatçıların soru formlarına verdiği cevaplardan ÇHC’de yerleşik bir firmanın yıllık 500 bin adet üretim kapasitesine sahip olduğu belirtilmiştir. Söz konusu kapasite Türkiye’nin toplam STSSHC talebinin çok üzerindedir. ÇHC’de yerleşik sadece bir üretici firmanın iddia edilen kapasiteye sahip olması önlemin yürürlükten kalkması halinde Türkiye pazarına yönlendirilebilecek kapasitenin ciddiyeti konusunda önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır.

Şikâyet konusu ülkelerin üçüncü ülkelere ihraç fiyatları

MADDE 12 – (1) AB Pazara Giriş Veri Tabanından (EU Market Access Database) yararlanılarak ÇHC’nin AB-28’e şikâyet konusu ürün ihracatına ilişkin veriler incelenmiştir.

(2) Buna göre, 2012 yılında 5.374.300 Kg olan ithalatın değeri 36.745.691 Avro ve birim fiyatı 6,8 Avro/Kg olurken 2013 yılında 3.723.500 Kg olan ithalatın değeri 24.155.210 Avro ve birim fiyatı 6,4 Avro/Kg düzeyine gerilemiş ve 2014 yılında 6.138.600 Kg olan ithalatın değeri 37.138.986 Avro ve birim fiyatı da 6,05 Avro/Kg olarak gerçekleşmiştir.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjı ve yeni hesaplamalar

MADDE 13 – (1) Esas soruşturmada hesaplanan damping marjı %34,27 düzeyindedir. Ancak, aradan geçen süre zarfında ÇHC’den yapılan ithalatta dampinge karşı önleme rağmen soruşturma döneminin başlangıcı olan 2012 yılına göre 2014 yılında miktar bazında %33’lük bir artış yaşanmıştır. Yine bu dönemde ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatlarında da 2012 yılına göre düşüş yaşanmıştır.

(2) Öte yandan, her ne kadar önceki soruşturmada kullanılan veriler bu soruşturmada kullanılmasa da ÇHC menşeli ithalatta yaşanan gelişmeleri değerlendirme açısından yol gösterici niteliktedir. Buna göre, ÇHC menşeli STSSHC’lerin 2007 yılında 137 ABD Doları/Adet olan birim fiyatı 2008 yılında 133 ABD Doları/Adet, 2009 yılında 129 ABD Doları/Adet düzeyine gerilediği, önlemin zaman içinde erozyona uğradığı ve birim fiyatların incelenen dönem itibarıyla da düşmeye devam ettiği görülmektedir.

(3) Bu soruşturmada, şikâyetçi yerli üretici ile şikâyeti destekleyen diğer yerli üreticiler tarafından yürürlükteki önlemin ithal birim fiyatlardaki düşüş nedeniyle etkisiz kaldığı, ÇHC menşeli ithalatın arttığı ve düşen birim fiyatların iç piyasada mevcut olan rekabet koşullarını zorlaştırdığı beyan edilmiştir.

(4) Bu bağlamda, değişen koşullar çerçevesinde damping marjı yeniden hesaplanmış olup söz konusu damping marjı hesabında ÇHC’nin iç piyasa satış fiyatlarına ulaşılamadığından Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca Türkiye emsal ülke seçilerek YÜD tarafından farklı tiplerdeki ürünler için sunulan birim maliyetlere makul kar oranları eklenerek oluşturulmuş normal değer hesabı yapılmıştır.

(5) Eldeki mevcut erişilebilir en iyi veriler esas alınmak üzere, soruşturma dönemi olan 2014 yılına ait ÇHC’den yapılan ithalatın ortalama birim fiyatlarından sigorta ve navlun masrafları düşürülerek elde edilen FOB ihraç fiyatı ile YÜD’ün ortalama birim ticari maliyetlerine eklenen makul kar oranı (%10) ile elde edilen fabrika çıkış aşamasındaki ortalama normal değer karşılaştırılmıştır. Yapılan hesaplamalar neticesinde, ÇHC menşeli ithalatın %56,50 düzeyinde dampingli olduğu tespit edilmiştir.

(6) Nihai bildirimde yer alan tespit ve bulgulara yönelik olarak Üntes tarafından sunulan görüş yazısında %10’luk birim karlılığın piyasa karlılık oranlarını yansıtmadığı iddia edilmiştir. Ancak, belirlenen kar marjı YÜD ve ithalatçıların soru formlarına verdiği cevapların ortalaması alınmak suretiyle bulunmuş oran olup Üntes’in itirazı muteber kabul edilmemiştir.

Değerlendirme

MADDE 14 – (1) ÇHC ihracat kabiliyeti bakımından önlem konusu ürün bağlamında küresel pazarda önemli bir ülkedir. Bahse konu ülkede yerleşik ihracatçıların Türkiye pazarını iyi tanıdıkları ve pazara erişim konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmadıkları görülmektedir.

(2) Önleme konu ülkenin muhtemel davranışlarını yansıtması bakımından esas soruşturmada hesaplanan damping marjının önemli düzeyde olduğu; önlemin yürürlükte olduğu dönem boyunca fiyat odaklı pazara giriş stratejisinin şikayet konusu ülke tarafından halen devam ettirildiği; önleme tabi ülkenin halihazırda küresel ihraç fiyatlarının Türkiye’ye ihraç fiyatlarından yüksek olduğu ve önleme konu üründe dünyanın sayılı ihracatçıları arasında yer aldığı; Türkiye’ye yönlendirebileceği ciddi kapasitesinin bulunduğu; fiyata duyarlı söz konusu ürün ithalatının büyük miktarlarda ve kolaylıkla Türkiye pazarına yönlendirilebileceği değerlendirildiğinden yürürlükteki önlemin kalkması halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

(3) Bununla birlikte, yapılan ilk hesaplamalarda kullanılan ÇHC menşeli ithalatın ağırlıklı ortalama birim fiyatları ve oluşturulmuş normal değer hesabında YÜD tarafından sunulan oluşturulmuş normal değerler arasındaki fiyat farklılıklarının incelenen dönem itibarıyla YÜD aleyhine değiştiği göz önüne alınarak bu soruşturmada yeniden damping marjı hesabı yapılmış ve yeni hesaplamalara göre damping marjının %56,50 düzeyinde olduğu görülmüştür. Söz konusu damping marjı ÇHC menşeli dampingli ithalatın varlığını devam ettirdiği önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingli ithalatın fiyat avantajı ile piyasa payını arttıracağı ve yerli üretim dalı üzerinde zararın yeniden meydana geleceği sonucuna ulaşılmıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesine İhtimali

Genel

MADDE 15 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, YÜD’ün ekonomik göstergeleri ile önlem konusu ürünün genel ithalatı ve fiyatlarının gelişimi, soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalat, pazar payı, fiyat baskısı ve kırılması gözden geçirme dönemi için incelenmiştir.

(2) Önlem konusu ürünün genel ithalatı ve önleme konu ülkeden yapılan ithalatın incelenmesinde TÜİK verileri kullanılmıştır. İthalat verileri incelenirken 2012-2014 dönemi dikkate alınmıştır.

Ürünün genel ithalatı

MADDE 16 – (1) Soruşturma konusu ürününün 2012-2014 dönemde tüm ülkelerden gerçekleşen ithalat rakamları incelendiğinde 2012’de 74.091 adet olan ithalatın, 2013 yılında 82.303 adet ve 2014 yılında 104.101 adet düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Gerçekleşen bu ithalatın değeri ise 2012 yılında 17.911.004 ABD Doları iken 2013 yılında 20.408.776 ABD Doları ve 2014 yılında da 28.231.213 ABD Doları seviyesinde seyretmiştir.

(2) 2012 yılında 242 ABD Doları/Adet olan birim fiyatlar 2013 ve 2014 yıllarında yükselerek sırasıyla 248 ABD Doları/Adet ve 271 ABD Doları/Adet olduğu görülmektedir.

Ürünün soruşturma konusu ülkeden ithalatı

MADDE 17 – (1) Önleme konu ürünün ÇHC’den yapılan ithalatı incelendiğinde, ithalatın 2012 yılında 40.274 adet, 2013 yılında 43.471 adet ve 2014 yılında ise 53.656 adet olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(2) ÇHC menşeli ithalatın değer bazında gelişimine bakıldığında ise 2012 yılında 4.869.768 ABD Doları olan ithalatın değeri 2013 yılında 5.080.221 ABD Doları ve 2014 yılında da 6.380.928 ABD Doları seviyesinde seyretmiştir. İthalatın birim fiyatları ise sırasıyla 2012 yılında 121 ABD Doları/Adet iken 2013 yılında 117 ABD Doları/Adet ve 2014 yılında da 119 ABD Doları/Adet olarak gerçekleşmiştir.

(3) ÇHC’nin toplam ithalat içindeki payı ise sırasıyla 2012 yılında %54, 2013 yılında %53 ve 2014 yılında da %52 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları

MADDE 18 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında yerli üretici Üntes’ten temin edilen yurt içi satış miktarları ile şikâyeti destekleyen firmaların yurt içi satış miktarları ve genel ithalat miktarları adet bazında toplanarak ilgili yılda benzer mala ilişkin tüketim elde edilmiştir.

(2) Bu veriler çerçevesinde, Türkiye benzer mal tüketimi endeks değeri 2012 yılı için 100 olarak alındığında 2013 yılında 108’e ve 2014 yılında da 132’ye yükselmiştir. Yerli üretimin pazar payı endeksi ise 2012 yılında 100 iken 2013 yılında 104’e yükselmiş ve 2014 yılında da 89’a gerilemiştir.

(3) ÇHC’nin benzer mal tüketimi pazar payı endeksi 2012-2014 yıllarında sırasıyla 100, 100 ve 101 olarak gerçekleşmiştir.

Dampingli ithalatın yerli üretim dalının fiyatları üzerindeki etkisi

MADDE 19 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde dampingli ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken TÜİK’ten alınan ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatları ile YÜD’ün yurt içi birim satış fiyatları kullanılarak fiyat kırılması hesaplanmış; ayrıca, dampingli ithalatın YÜD fiyatları üzerinde kurduğu fiyat baskısı ve fiyat bastırması hesapları yapılmıştır.

Fiyat kırılması

MADDE 20 – (1) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir.

(2) Fiyat kırılması analizinde soruşturma konusu ülkenin CIF ithal fiyatlarının üzerine gümrük vergisi ve diğer ithalat masrafları ilave edilerek bulunan soruşturma konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatları, yerli üretim dalının ortalama yurt içi satış fiyatları ile karşılaştırılmıştır. Soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın yurt içi pazara giriş fiyatı bulunurken CIF ithal fiyatlarına %3 gümrükleme masrafı için ve %2,7 gümrük vergisi oranında ilave yapılmıştır.

(3) Buna göre ÇHC menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını CIF ihraç fiyatına göre %55 ile %62 düzeyinde kırdığı tespit edilmiştir.

(4) Söz konusu dönemde yürürlükte olan dampinge karşı önlemin etkisi sonrası fiyat kırılmasının ne oranda olduğunu görebilmek maksadıyla ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatlarına yürürlükteki damping önlemi oranında ekleme yapılmıştır. Buna göre, fiyat kırılması %14 ile %19 aralığında gerçekleşmiştir.

Fiyat baskısı

MADDE 21 – (1) Fiyat baskısı, dampingli ithalat fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üretim dalının olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir. Buna göre ÇHC menşeli ithalat YÜD’ün fiyatlarını %51 ile %63 oranında baskılamıştır.

(2) Söz konusu dönemde yürürlükte olan dampinge karşı önlemin etkisi sonrası fiyat baskısının ne oranda olduğunu görebilmek maksadıyla ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatlarına yürürlükteki damping oranında ekleme yapılmıştır. Buna göre, fiyat baskısı %11 ile %20 aralığında gerçekleşmiştir.

Fiyat bastırması

MADDE 22 – (1) Fiyat bastırması, yerli üretim dalının dampingli ithalat sebebiyle artan maliyetlerini fiyata yansıtamaması veya maliyetlerden daha az oranda yansıtabilmesi veya maliyetler aynı kalırken fiyatının yıpranması sonucunda kâr oranının azalması ya da maliyet-fiyat oranının yükselmesidir.

(2) YÜD’ün birim ticari maliyetlerinin birim yurt içi satış fiyatlarına oranı %94 ile %96 düzeyinde seyretmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 23 – (1) Yerli üretim dalı ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesinde şikâyetçi Üntes’in verileri kullanılmıştır. Eğilimlerin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama ÜFE kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler esas alınmış ve veriler 2012 yılı=100 olacak şekilde endekslenmiştir.

 1. a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

1) YÜD’ün ilgili üründe 2012 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2013 yılında 111 ve 2014 yılında da 117 olmuştur.

2) Zarar inceleme döneminde üretim kapasitesi 2014 yılında artış göstererek 100 birimden 197 birime yükselmiştir. KKO ise 2012 yılında 100 iken 2013 yılında 111 ve 2014 yılında da 59 olarak gerçekleşmiştir.

 1. b) Yurt içi satışlar ve ihracat

1) YÜD’ün şikâyet konusu üründe 2012 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi, 2013 yılında 112 ve 2014 yılında da 118 olarak gerçekleşmiştir.

2) Aynı dönemde, endekslenmiş yurt içi satış değeri 2012 yılında 100 alındığında 2013 yılında 115 düzeyinde ve 2014 yılında 121 seviyesine yükselmiştir.

3) Gerçekleşen bu iç satışın birim fiyatları ise 2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yılında 102’ye ve 2014 yılında da 103’e yükselmiştir.

4) Dönem itibarıyla YÜD’ün yurt dışı satışları ise miktar bazında 2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yılında 94’e gerilemiş ve 2014 yılında da 110 seviyesine yükselmiştir.

5) İhracatın değer bazında gelişimi ise 2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yılında 110’a ve 2014 yılında da 128’e yükselmiştir.

6) Gerçekleşen bu ihracatın birim fiyatları ise 2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yılında 117 ve 2014 yılında da 116 seviyesinde seyretmiştir.

 1. c) Stoklar

1) Firma sipariş usulü çalıştığından stokta ürün bulundurmamaktadır. Üretim bandından çıkan ürünler kısa süre içinde sevk edilmektedir.

ç) İstihdam

1) YÜD’ün ilgili üründeki çalışan toplam direkt işçi sayısı endeksi 2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yılında 111 ve 2014 yılında da 120 olarak gerçekleşmiştir.

 1. d) Ücretler

1) YÜD’ün ilgili ürünün üretiminde çalışan işçilerinin aylık brüt ücret endeksi 2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yılında 104’e yükselirken 2014 yılında da 95 seviyesine gerilemiştir.

 1. e) Verimlilik

1) YÜD’ün ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2012-2014 yıllarında sırasıyla 100, 99 ve 98 olarak düşüş eğilimine girmiştir.

 1. f) Maliyetler ve kârlılık

1) Yerli üreticinin ilgili üründe ortalama birim ticari maliyet endeksi 2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yılında 103 ve 2014 yılında da 105 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2) Yerli üreticinin ilgili üründe ticari maliyetleri ve ortalama yurt içi satış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yılında 90’a ve 2014 yılında da 69 düzeyine gerilemiştir.

 1. g) Nakit akışı

1) Yerli üreticinin ilgili ürün satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2012 yılında 100, 2013 yılında 122 ve 2014 yılında da 116 seviyesinde seyretmiştir.

ğ) Büyüme

1) Yerli üreticinin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü reel olarak 2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yılında 115 ve 2014 yılında da 103 olarak gerçekleşmiştir.

 1. h) Sermaye ve yatırımları artırma yeteneği

1) Yerli üreticinin sermaye artırma yeteneğini görebilmek amacıyla yerli üretim dalının bütün faaliyetlerinde kullanılan öz sermayesinin gelişimi incelenmiştir. Buna göre, 2012 yılı 100 olmak üzere endeks 2013 yılında 104’e ve 2014 yılında ise 118’e yükselmiştir.

ı) Yatırımların seyri

1) Yerli üreticinin yapmış olduğu tevsi yatırımları 2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yılında 408 ve 2014 yılında da 206 olarak gerçekleşmiştir.

 1. i) Özsermaye kârlılığı oranı

1) Yerli üreticinin özsermaye kârlılığının 2012 yılı 100 olarak alındığında, 2013 yılında 138 ve 2014 yılında da 130 olduğu görülmektedir.

 1. j) Yatırım hasılatı oranı

1) Yerli üreticinin yatırım hasılatı oranının 2012 yılı 100 olarak alındığında, 2013 yılında 125 ve 2014 yılında da 149 düzeyine yükselmiştir.

Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi

MADDE 24 – (1) Yerli üretim dalının yürürlükteki önlemin de etkisiyle üretim, yurt içi satış, yatırım hasılatı, ürün istihdamı gibi bazı temel ekonomik göstergelerinin zarar inceleme döneminde iyileşme gösterdiği görülmekle birlikte, firmanın birim kârlılık oranları, piyasa payı, KKO oranlarında düşüş yaşandığı görülmektedir. Önlemin mevcut haliyle yetersiz kaldığı ve kalkması halinde YÜD’ün mevcut durumunun daha da kötüye gideceği değerlendirilmektedir.

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hususlar

Zararın devamı veya yeniden meydana gelmesini etkileyebilecek diğer unsurlar

MADDE 25 – (1) Yerli üretim dalında zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesine yol açabileceği düşünülen diğer bilinen unsurlar incelenmiştir.

(2) Yapılan inceleme neticesinde, önlem yürürlüğe girdikten sonra önleme konu ürünün kullanım alanı ve tüketici algısının aynı kaldığı ve dolayısıyla tüketim eğiliminde bir değişiklik olmadığı; önleme konu ürün ile yerli üretim dalı tarafından üretilen benzer ürünün üretim teknolojisinde bir değişim olmadığı, ayrıca, gözden geçirme döneminde önleme konu ürünün ithalatında ve ihracatında Türkiye’de ve önleme konu ülkede ticareti kısıtlayıcı bir gelişmenin gerçekleşmediği tespit edildiğinden, dampingli ithalatın devamı veya yeniden meydana gelmesi dışında diğer bilinen unsurlardan herhangi birinin yerli üretim dalında zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesi üzerinde önemli olumsuz etkiye neden olamayacağı belirlenmiştir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Karar

MADDE 26 – (1) Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu ve mevcut önlemin yetersiz kaldığı tespit edildiğinden İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin arttırılarak aşağıdaki tabloda belirtilen oranda uygulanmasına karar verilmiştir.

Uygulama

MADDE 27 – (1) Gümrük idareleri, 26 ncı maddede gümrük tarife istatistik pozisyonu numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, 26 ncı maddede bulunan tabloda gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Etiketler:

2016/8470 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2016/8470   Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın tamamını görmek için tıklayınız.

Etiketler: , , ,

2016 Model Fiat Araba Fiyatları Listesi sıfır km

sfır km 2016 model Fiat otomobil fiyatları listesi (TL)
2016 Model Fiat 500 / 500C otomobil fiyatları Listesi
500 Pop 1.2 Fire 69HP 51.400
500 Pop 1.2 Fire 69HP Dualogic 57.400
500 Lounge 1.2 Fire 69HP Dualogic 63.400
500 Cult 1.2 Fire 69HP Dualogic 69.400
500C Lounge 1.2 Fire 69HP Dualogic 69.400
500C Cult 1.2 Fire 69HP Dualogic 75.400
sıfır km Fiat 500L otomobil fiyatları Listesi 2016 model
Popstar 1.4 Fire 95HP 58.900
Popstar 1.3 M.Jet 95HP 69.900
Popstar 1.3 M.Jet 95HP Dualogic 73.900
Rockstar 1.3 M.Jet 95HP 75.900
Rockstar 1.3 M.Jet 95HP Dualogic 79.900
Rockstar 1.6 M.Jet 120HP 79.900
0 km Fiat 500L LIVING otomobil fiyatları listesi 2016 model
Lounge 1.3 M.Jet 95HP Dualogic Euro 6 (5 Koltuk) 79.900
Lounge 1.3 M.Jet 95HP Dualogic Euro 6 (7 Koltuk) 80.900

Lounge 1.6 M.Jet 120HP Euro 6 (7 Koltuk) 80.900

2016 Model Fiat PANDA araba fiyatları listesi
Pop 1.2 69HP 41.900
Joy 0.9 85HP Twinair Dualogic 49.900
1.3 M.Jet 4×4 75HP Euro 6 64.400
Cross 1.3 M.Jet 80HP Euro 6 73.400
0 km Fiat PUNTO 2016 model araba fiyatları listesi
Popstar 1.4 Fire 77HP S&S 43.900
Pop 1.4 77HP 45.950
Pop 1.3 M.Jet 95HP 56.450
Urban 1.3 M.Jet 95HP 59.450
Easy 1.4 Fire 95 HP 50.400
Easy 1.3 M.Jet 95 HP 60.900
Urban 1.4 Fire 95 HP 53.900
Urban 1.6 E-Torq AT 110 HP 60.900
Urban 1.3 M.Jet 95 HP 64.400
Lounge 1.6 E-Torq AT 110 HP 64.900
Urban1.6 M.Jet 120 HP 67.900
satılık ikinci el fiat linea piyasası fiyatları,sıfır km spor araba fiyatları ve ikinci el fiat linea fiyatları,bayanlar için 2.el otomatik vitesli araba modelleri ve fiyatları,sıfır faizli kredili 2nci el ve 0 km dizel benzinli hibrit elektrikli tüplü araba kampanyaları,en ucuz 0km otomobil fiyatları,ikinci el en ucuz arabalar,faizsiz 0 arabalar,ikinci el fiat egeya,sahibinden 2el panda,ikinci el punto,taksitli fiat 500/500c/500 L/500L Living,ikinci el fiat ve güncel sıfır km fiat binek araçların fiyat listesi ve kampanyaları, teknik özellikleri /donanımı, yakıt tüketimi hakkında detaylı bilgileri yetkili fiat satıcılarından alabilirisniz.kaynak:11/02/2016
Etiketler: , , , , , , , , , ,

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11 Şubat 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete  Sayı : 29621

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) Başvuru yapılan alan için tarımsal sulamada elektrik kullanan çiftçilerden abone numarasını gösterir son bir ay içinde alınmış belge istenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) 2015 üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları 29/2/2016 tarihinde sona erer.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin;

 1. a) 2 nci maddesi 30/6/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
 2. b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
27/5/2014 29012
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
30/12/2014 29221 (Mükerrer)

 

Eki için tıklayınız.

Etiketler: , ,

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11 Şubat 2016 PERŞEMBE  Resmî Gazete     Sayı : 29621

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut üçüncü fıkrasında yer alan “birinci ve ikinci” ibaresi “birinci, ikinci ve üçüncü” olarak değiştirilmiş ve mevcut altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde; teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin arttırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan, üretim ve/veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri de işin durdurulma sebebi sayılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mülki idare amiri tarafından” ve ikinci fıkrasında yer alan “mülki idare amirinin emriyle” ibarelerinden sonra gelmek üzere “kolluk kuvvetleri marifetiyle” ibareleri ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Niteliği bakımından sürekli olmasında teknik zorunluluk bulunan işlerin yürütüldüğü işyerlerinde alınacak durdurma kararlarında; faaliyetin devamlılığını veya işyerinin güvenliğini sağlamak üzere ve mühürlerin geçici sökülmesi kararının uygulanmasına kadar, hiçbir surette üretim veya satış yapmaksızın müfettişçe idari tedbir raporunda belirtilen işlerde çalışmasına izin verilir. Söz konusu işyerinde uygulanacak durdurma kararı mühürleme yapılmadan tutanak düzenlenerek ikinci fıkrada belirtilen şekliyle tatbik edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle ve ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “çalışma yapılabilmesi için” ibaresinden sonra ve altıncı fıkrasında yer alan “devam edilmesini” ibaresinden sonra gelmek üzere “kolluk kuvvetleri marifetiyle” ibareleri ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ayrıca durdurma kararına sebep olan husus 7 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında ise üretim zorlaması nedeniyle oluşan hayati tehlikenin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin bilgi ve belgeler dosyaya eklenir.”

“Ekinde birinci fıkrada belirtilen dosya ve belgeler bulunmayan başvurular ile il müdürlüğündeki dosyasında 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen tutanak bulunmayan işyerlerine ilişkin başvurular işleme konulmaz ve bu durum il müdürlüğü tarafından başvuru sahibine bildirilir.”

“(7) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan hükümler doğrultusunda durdurma kararının tatbik edildiği işyerlerinde verilecek geçici olarak mühürlerin sökülmesi kararı, bu maddede belirtilen hususlar doğrultusunda tutanak düzenlenmesi suretiyle uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle ile ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut dördüncü fıkrasında yer alan “24 saat içerisinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “kolluk kuvvetleri marifetiyle” ibaresi eklenmiştir.

“Ekinde birinci fıkrada belirtilen dosya ve belgeler bulunmayan başvurular ile il müdürlüğündeki dosyasında 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen tutanak bulunmayan işyerlerine ilişkin başvurular işleme konulmaz ve il müdürlüğü tarafından başvuru sahibine bildirilir.”

“(3) Aynı işyeri için mühürlerin geçici olarak sökülmesi ve durdurma kararının kaldırılması taleplerinin aynı anda yapılması durumunda durdurma kararının kaldırılması talebi işleme konulmaz ve il müdürlüğü tarafından başvuru sahibine bildirilir. Mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebi ise 9 uncu maddeye göre işleme alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gerektirecek nitelikte ise, tespiti yapan müfettiş” ibaresi “gerektirecek nitelikte bulunması veya Ek-1’de yer alan maden işyerlerinde acil durdurmayı gerektiren durumlara ilişkin olarak belirtilen hususların varlığının tespiti halinde teftişi yapan müfettiş” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “Mülki idare amirince” ibaresinden sonra ve üçüncü fıkrasında yer alan “mülki idare amiri tarafından” ibarelerinden sonra gelmek üzere “kolluk kuvvetleri marifetiyle” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “Mülki idare amirinin emriyle” ibaresinden sonra gelmek üzere “kolluk kuvvetleri marifetiyle” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-1 eklenmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
30/3/2013 28603

“Ek-1

İŞİN ACİL DURDURULMASINI

GEREKTİREN DURUMLAR

1) Maden işyerlerinde acil durdurmayı gerektiren durumlar şunlardır:

 1. a) Yeraltı kömür madenlerinde birinin durması halinde diğerinin derhal-otomatik olarak çalışacak durumda iki havalandırma grubunun bulunmaması.
 2. b) Yeraltı maden işyerlerinin hazırlık çalışmaları dışında en az iki yoldan yer üstü bağlantısı bulunmaması.
 3. c) Yeraltı kömür madenlerinde havalandırma, su tahliyesi ve insan nakli için kullanılan sistemlerin çalıştırılabilmesi için birbirinden bağımsız iki ayrı enerji kaynağının bulunmaması, birinin durması halinde diğer kaynağın otomatik olarak devreye girmemesi.”
Etiketler: , , , ,

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)

11 Şubat 2016 PERŞEMBE  Resmî Gazete  Sayı : 29621

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 5)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B) kısmının 9 uncu bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiş ve bu bölümden sonra gelen bölüm numarası teselsül ettirilmiştir.

10. Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin Teslim ve Hizmetlerinde İstisna

10.1. Kapsam

3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine, 15/4/2015 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla (h) bendi eklenmiştir.

Bu hükme göre, 15/4/2015 tarihinden itibaren;

– Türkiye Kızılay Derneğine tüzüğünde belirtilen amaçlarına uygun olarak afet yönetimi ve yardımları, barınma, beslenme, sosyal yardımlar, toplumu bilinçlendirme, ulusal ve uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi faaliyetleri, savaş veya olağanüstü hâllerdeki görevleri ile kan, sağlık, göç ve mülteci hizmetlerini (sığınmacı hizmetleri dâhil) yerine getirmesine yönelik görevler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler,

– Türkiye Kızılay Derneğinin ulusal ve uluslararası işbirlikleri, uluslararası mensubiyet ve üyelikleri, Birleşmiş Milletlere bağlı kurum ve kuruluşlar ile uluslararası akreditasyonu olan yardım kuruluşlarıyla yürüttüğü insani yardım faaliyetleri kapsamındaki teslim ve hizmetleri

istisna kapsamına alınmıştır.

Türkiye Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin teslim ve hizmetlerine yönelik istisna uygulaması Kanun maddesinde sayılan işlemlerle sınırlı olup, bunlar dışındaki işlemlerde genel hükümlere göre KDV uygulanır.

Türkiye Kızılay Derneğinin, söz konusu istisna hükmünde belirtilen faaliyetleri ile doğrudan ilgili olmayan mobilya, mefruşat ve benzeri demirbaşlar ile binek otomobili, minibüs, otobüs ve benzeri araç alımları, idari bina, tesis ve teçhizatının temini, inşası, kurulması ve iletilmesine yönelik mal ve hizmet alımları istisna kapsamında değerlendirilmez. İstisna kapsamında değerlendirilmeyen bu alımlara ilişkin yedek parça, yakıt, tadil, bakım, onarım masrafları ile idari hizmet birimlerinin tadil, bakım, onarım, ısıtma, elektrik, su, doğalgaz giderleri için de istisna uygulanmaz. Öte yandan, her türlü büro malzemesi ve kırtasiye alımları, istisna hükmünde belirtilen faaliyetler ile doğrudan ilgili olmayan yiyecek, giyecek, temizlik malzemeleri alımları ile hizmet teminleri istisna kapsamında yer almamaktadır.

Örnek 1: Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezinin, kan hizmeti ile ilgili bina tesislerinin ve teçhizatının inşası, kurulması ve işletilmesine ilişkin mal ve hizmet alımları istisna kapsamındadır. Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezinde alınan veya saklanan kan ile ilgili laboratuar hizmeti, taşıma hizmeti, tıbbi atık toplama hizmeti gibi hizmet alımları da KDV’den istisnadır.

Ancak, Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün taşınmaz, mobilya, demirbaş, araç ve benzeri alımları ile bunlara ilişkin tadil, bakım, onarım hizmetleri ve yakıt alımları istisna kapsamında değerlendirilmez.

Örnek 2: Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün mobil kan alım faaliyetlerinde kullanmak üzere satın alacağı mobil kan bağışı toplama otobüsü alımı, bu otobüsün içinin kan alma ve saklamaya uygun hale getirilmesine yönelik mal ve hizmet alımları KDV’den istisnadır.

Örnek 3: Kan bağış merkezinin, kan bankacılığı hizmeti kapsamında kan bağışçısını bilgilendirme formu, kan bağışı ekiplerinde kullanılmak üzere broşür, afiş vb. malzemelerin basımı hizmeti alımı istisna kapsamındadır.

Örnek 4: Bölge afet yönetimi müdürlüğünün, afetlerde kullanılmak üzere mobil mutfak, afet konteyneri alımı ile bunların taşınması, kurulması hizmeti alımı istisna kapsamındadır.

10.2. İstisnanın Uygulanması

3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan düzenleme tam istisna mahiyetindedir. Türkiye Kızılay Derneği, istisna kapsamında temin edeceği mal ve hizmete ilişkin liste ile birlikte bağlı olduğu vergi dairesine başvurur. Bu başvuru vergi dairesi tarafından değerlendirilerek mal ve hizmet alımlarında istisna uygulanacağına ilişkin istisna belgesi (EK:22) Türkiye Kızılay Derneğine verilir ve mal ve hizmet listesi onaylanır. Türkiye Kızılay Derneğinin şubelerinin istisna kapsamında temin edeceği mal ve hizmetlere ilişkin başvuru, bu şubelerin muhtasar beyanname yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine yapılması halinde, istisna belgesi bu vergi dairelerince verilir. Vergi dairesinden alınan istisna belgesi ve onaylı liste Türkiye Kızılay Derneği tarafından satıcılara ibraz edilerek istisna uygulanması sağlanır. Satıcı firma bu istisna belgesi ve eki listeyi 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre saklar.

İstisna kapsamındaki malların ithalat yoluyla temin edilmesi halinde, istisna belgesi ve eki onaylı liste ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek suretiyle istisnanın uygulanması sağlanır.

Türkiye Kızılay Derneğinin istisna kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde ise KDV hesaplanmaz.

İstisna uygulanan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen KDV, satıcılar tarafından indirim konusu yapılabilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen KDV iade edilir.

10.3.Müteselsil Sorumluluk

Türkiye Kızılay Derneğinin mal ve hizmet alımlarında istisna kapsamında işlem yapılabilmesi için, teslim ve/veya hizmetin istisna kapsamında olduğuna ilişkin istisna belgesi ve mal ve hizmet listesinin satıcıya ibraz edilmesi şarttır.

Satıcıların bu belge ve liste olmadan istisna uygulamaları halinde, istisna uygulaması nedeniyle ziyaa uğratılan vergi, ceza, zam ve faizlerden satıcılar ile birlikte Türkiye Kızılay Derneği de müteselsilen sorumludur.

İşlemin, istisna için açıklanan şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra ihlal edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, Türkiye Kızılay Derneğinden aranır.

10.4. Beyan

Bu istisna kapsamında KDV hesaplanmayan teslim ve hizmetler, teslim ve hizmetin gerçekleştiği döneme ait KDV beyannamesinde yer alan “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının, “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 324 kod numaralı satırında beyan edilir.

Beyan edilen satırın “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa istisnaya konu teslim ve hizmetlerin KDV hariç tutarı, “Yüklenilen KDV” sütununa bu teslim ve hizmetlere ilişkin alım ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek istemeyen mükellefler, “Yüklenilen KDV” sütununa “0” yazmalıdır.

10.5. İade

Bu istisnadan kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:

– Standart iade talep dilekçesi.

– İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi.

– İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi.

– İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu.

– Satış faturaları listesi.

– Vergi dairesinden alınacak istisna belgesi ve eki listenin örneği.

10.5.1. Mahsuben İade

Mükelleflerin bu istisnadan kaynaklanan mahsuben iade talepleri, yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

10.5.2. Nakden İade

Mükelleflerin bu istisnadan kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe ekte yer alan EK:22 eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

Etiketler: ,

2016 Model Fiat Ticari Araç Fiyatları listesi 0 Km

2016 model sıfır km Fiat Ticari Araçları Fiyat Listesi (TL)
0 km Fiat Fiorino PANORAMA fiyatları listesi  2016 model
Pop 1.3 M.Jet 75HP 58.550
Emotion 1.3 M.Jet 75HP 62.200
Premio 1.3 M.Jet 95HP 64.950
2016 model Fiat DOBLO PANORAMA fiyatları listesi
1.6 M.Jet 105HP Easy 70.600
1.6 M.Jet 105HP Easy Maxi 73.100
1.6 M.Jet 105HP Premio Plus (Gri / Black) 78.850
1.6 M.Jet 90HP Conformatic (Gri / Black) 82.600
1.3 Mjet 75 HP Combi Pop ESP 44.450
1.3 Mjet 75 HP Combi Safeline ESP 46.700
1.3 Mjet 75 HP Combi Emotion ESP 48.700
1.3 Mjet 75 HP Premio ESP 49.950
1.3 Mjet 95 HP Premio ESP 51.450
SIFIR km Fiat DOBLO COMBI fiyatları listesi 2016
1.3 M.Jet 90Hp Easy ESP 50.700
1.6 M.Jet 105Hp Easy ESP 54.200
1.3 M.Jet 90Hp Safeline ESP 53.200
1.6 M.Jet 105Hp Safeline ESP 56.700
1.3 Ecojet 90Hp Premio Plus (Gri / Black) 58.700
1.6 M.Jet 105Hp Premio Plus (Gri / Black) 61.200
1.6 M.Jet 90Hp Conformatic Premio Plus (Gri / Black) 64.450
Trekking 1.6 M.Jet 105Hp 63.200
1.3 M.Jet 90Hp Easy Maxi ESP 52.700
1.3 M.Jet 90Hp Safeline Maxi ESP 55.200
2016 Model Fiat DOBLO CARGO fiyatları listesi
1.3 M.Jet 90Hp Cargo ESP 44.700
1.3 M.Jet 90Hp Cargo Plus ESP48.200
1.3 Ecojet 90Hp Cargo Plus ESP 49.200
1.3 M.Jet 90Hp Cargo Maxi ESP 47.700
1.6 M.Jet 105Hp Cargo Maxi ESP 51.200
1.3 M.Jet 90Hp Cargo Plus Maxi ESP 51.200
1.3 Ecojet 90Hp Cargo Plus Maxi ESP 52.200
1.6 M.Jet 105Hp Cargo Plus Maxi ESP 54.700
1.6 M.Jet 105Hp Cargo Maxi XL ESP 52.700
1.6 M.Jet 105Hp Cargo Plus Maxi XL ESP 56.200
1.3 M.Jet 90Hp Maxi Frigo +5 ESP 57.780
1.3 M.Jet 90Hp Maxi Frigo -18 ESP 59.780
1.6 M.Jet 105Hp Maxi Frigo +5 ESP 61.280

1.6 M.Jet 105Hp Maxi Frigo -18 ESP 63.280

5.500 TL’ye varan Toyota Corolla 2015 MY İndirimi!

2016 Fiat PRATICO Peşin indirimli Anahtar Teslim Fİyatı ( TL)

Pratico 1.3 M.Jet 90Hp ESP 48.860
Pratico 1.6 M.Jet 105Hp ESP 51.870
Pratico Plus 1.3 M.Jet 90Hp ESP 51.180
Pratico Plus 1.6 M.Jet 105Hp ESP 54.190

Jeep Compas  sıfır km suv kampanyaları ve fiyatları,

Maxi 8 M³ 2. 115 HP 61.790
Maxi 11,5 M³ 2.3 130 HP 64.990
Maxi 13 M³ 2.3 130 HP 68.790
Maxi 15 M³ 2.3 130 HP 73.420
Maxi 17 M³ 2.3 130 HP 75.310
Maxi 13 M³ 2.3 130 HP Frigo +5 81.500
Maxi 15 M³ 2.3 130 HP Frigo +5 86.130
sıfır km 2016 Model Fiat DUCATO KAMYONET Peşin indirimli Anahtar Teslim Fİyatı ( TL)
2800S 2.3 130 HP (Kasasız) 57.670
2800S 2.3 130 HP (Std Sac Kasalı) 59.950
3250M 2.3 130 HP (Kasasız) 61.330
3250M 2.3 130 HP (Std Sac Kasalı) 63.610
3850L 2.3 130 HP (Kasasız) 64.930
3850L 2.3 130 HP (Kasalı) 67.460
4200XL 2.3 130 HP (Kasasız) 67.680
4200XL 2.3 130 HP (Kasalı) 70.190
2800DC 2.3 130 HP (Kasasız) 68.430
2800DC 2.3 130 HP (Çift Kabin Std Sac Kasalı) 70.720
3850L 2.3 130 HP Polyester Kasa 76.590
3850L 2.3 130 HP Monopon Kasa 79.560
4200XL 2.3 130 HP Polyester Kasa 77.960
4200XL 2.3 130 HP Monopon Kasa 80.930
3850L 2.3 130 HP Frigo +5  82.300
3850L 2.3 130 HP Frigo -18  85.270
4200XL 2.3 130 HP Frigo +5  83.660
Minibus 11,5 M3 (13+1) City 2.3 130 HP 83.550
Minibus 13 M3 (16+1) City 2.3 130 HP 85.490
Minibus 15 M3 (16+1) City 2.3 130 HP 87.360
Minibus 15 M3 (16+1) Delux 2.3 130 HP 91.090
Minibus 15 M3 (16+1) Technolux 2.3 130 HP 96.750
okul öğrenci taşıma otobüsü fiyatları,2nciel fiat doblo kamyonet fiyatları piyasası,sıfır km ticari araçlar ve 2.el fiat ticari araç fiyatları,ikinci el fiat doblo piyasası fiyatları,kredili fiat fiorino,sahibinden satılık fiat dukato otobüs münübüs kamyonet,otomatik vitesli,2nci el damperli kamyonet,yüzde 0 faizli 2.el ticari araçlar,takaslı 2.el fiyat pratiko kamyonet,faizsiz hususi oto,yüzde sıfır faizli doblo kamyonet fiyatları,tek çift sürgülü doblo fiorino ikinciel fiyatları,fiat ticari araçların teknik özellikleri,donanımı, yakıt tüketimi,en ucuz ikinci el ticari araçlar ve güncel fiat ticari araç kampanyaları ve fiyat listesi hakkında daha geniş detaylı bilgileri yetkili fiat bayilerinden alabilirisniz.Kaynak:fiat 10/02/2016
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)

10 Şubat 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29620

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 2)

Amaç ve kapsam

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında, engelliler için sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgarî %20 oranında engelli olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal engelli bireylerin eğitim giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarının, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacağı, engelli bireylerin engel grupları ve dereceleri ile engelinin niteliğine göre eğitim programlarının kapsamı ve eğitim sürelerinin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle yönetmelikle belirleneceği; söz konusu maddenin ikinci fıkrasında ise, birinci fıkrada belirtilen eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, iki katı ve kanunî faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edileceği, bu fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma izinlerinin iptal edileceği hüküm altına alınmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Destek eğitim giderleri

MADDE 3 – (1) Engelli bireylerin destek eğitim giderlerinin bütçeden karşılanacak kısmına ilişkin olarak aşağıdaki hususlara uyulur.

 1. a) 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı; katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 472 TL, grup eğitimi için aylık 133 TL olarak belirlenmiştir.
 2. b) Belirlenen tutarlar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanır.
 3. c) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak düzenlemeler esas alınır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,