Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23 Kasım 2016 ÇARŞAMBA  Resmî Gazete
Sayı : 29897

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2002 tarihli ve 24869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (32) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“32) Şehir: Belediye veya büyükşehir belediyesine ait belediye sınırları ile mücavir alanların tamamını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans sahibinden teslim aldığı sıkıştırılmış doğal gazı (CNG) veya sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) kendi ihtiyacı için kullanarak satış faaliyetinde bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler ile gaz fazındaki doğal gazı sıkıştırarak sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) halinde kendi araçlarında yakıt olarak kullanmak üzere satış faaliyetinde bulunmayan tüzel kişilerin, ilgili mevzuattaki ve diğer mevzuattaki teknik kriterlere uymak ve diğer mevzuattan kaynaklanan izin, ruhsat, onay alma yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla lisans almalarına gerek yoktur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Depolama lisansı başvurusuna ilişkin yapılan duyurunun süresi tamamlandıktan sonra, duyuru konusu yerde piyasada başka bir depolama, elektrik piyasasında önlisans ve/veya petrol piyasasında rafinerici veya depolama faaliyetinde bulunmak üzere yapılan lisans başvuruları iade edilir veya reddedilir.

İlgili depolama lisansı başvuru tarihinden itibaren bu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında yapılan duyuruya kadar geçen sürede ve/veya duyurudan itibaren on iş günü içerisinde, duyuruya konu yerde piyasada başka bir depolama, elektrik piyasasında önlisans ve/veya petrol piyasasında rafinerici ve/veya depolama lisansı başvurusu/başvuruları olması durumunda aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılır:

a) Uluslararası antlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yerde veya elektrik piyasasında nükleer enerjiye dayalı üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilen sahada faaliyet göstermek üzere piyasada ya da elektrik veya petrol piyasalarında yapılan önlisans veya lisans başvuruları her aşamada reddedilir.

b) Bu maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde ilan edilen lisans başvurusuna konu yerin uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yer olmaması veya nükleer enerjiye dayalı üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilmemesi, ancak ilan edilen lisans başvurusuna konu yerde faaliyette bulunmak üzere, piyasada başka bir depolama, elektrik piyasasında önlisans ve/veya petrol piyasasında rafinerici veya depolama lisansı başvurularının yapılması halinde, duyuru konusu yerde hangi başvuruya ilişkin lisanslama sürecinin devam edeceği aşağıdaki usul ve esaslara göre Kurul kararıyla belirlenir.

1) Lisans başvurularından piyasada yeraltı doğal gaz depolama, elektrik piyasasında doğal gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı önlisans, piyasada sıvılaştırılmış doğal gaz tesisinde yapılacak depolama, petrol piyasasında rafinerici, elektrik piyasasında doğal gaza dayalı önlisans ve petrol piyasasında depolama lisansı başvurularına sırasıyla öncelik verilir.

2) (1) numaralı alt bent hükmü çerçevesinde öncelik verilen lisans başvurusu/başvuruları dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiş, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye altıncı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“d) İthalat, depolama ve dağıtım lisansları haricinde diğer lisans sahibi tüzel kişilerin unvan ve nev’i değişikliği ile tüm lisanslar için lisans sahibinin doğrudan ortağı olan tüzel kişilerin unvan ve nev’i değişikliğine ilişkin tadiller,”

“Tüzel kişinin lisansına işlenmiş % 10 ve üzeri pay sahibi gerçek veya tüzel kişi ortaklarının pay oranlarında, 42 nci madde kapsamı dışında kalan hisse devirleri nedeniyle değişiklik olması ve lisans sahibinin lisansına konu tesise ait adres bilgilerinde tesis yeri değişmeksizin diğer mevzuattan kaynaklanan nedenlerle değişiklik olması halinde yapılacak lisans tadilinden, lisans tadil ücreti alınmaz ve bu kapsamdaki lisans tadilleri Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından sonuçlandırılır.”

“Aynı başvuru kapsamında farklı konularda tadil talebinde bulunulması halinde, her bir farklı konudaki tadil işlemi için ayrı tadil bedeli ödenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İthalatçı şirketler, başvurularında her takvim yılında ithal edecekleri doğal gazın Kurul tarafından belirlenen oranı kadar bir miktarını beş yıl içinde yurt içinde yer altı depolama imkânı sağlayacaklarına dair önsözleşme veya taahhütname ibraz etmiş iseler, depolama yükümlülüğünü yerine getirmek için lisans sahibi depolama şirketleri ile daha sonra imzalayacakları kira sözleşmelerini Kuruma ibraz etmek zorundadır.”

“Ülkedeki yer altı doğal gaz depolama kapasitesinin tüm ithalatçı şirketlerin her sene ithal edecekleri doğal gaz miktarının depolanmasına ilişkin yükümlülüklerinin yerine getirilmesine imkân verecek seviyede olmasına bağlı olarak Kurul, ithalatçı şirketlerin her sene ithal edecekleri doğal gazın beş yıl içerisinde ulusal topraklarda depolama yükümlülüklerine ilişkin oranını, ülkedeki mevcut yer altı depolama kapasitesini dikkate alarak yüzde yirmiden fazla olmamak üzere belirlemeye yetkilidir. İthalatçı şirketlerin depolama yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İletim lisansı (LNG) sahibi; sahibi olduğu lisans kapsamında sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG), Türk karasularında ve/veya Türkiye sınırları içinde LNG taşıma vasıtalarıyla taşır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Toptan satış lisansı sahibi tüzel kişi, satın aldığı doğal gazı yurt genelindeki, ihracatçı şirketlere, serbest tüketicilere, CNG satış şirketlerine, ithalatçı şirketlere, dağıtım şirketlerine ve diğer toptan satış şirketlerine satabilir. Türk karasularında bulunan deniz taşıtlarının yakıt ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılacak satışlara ilişkin hususlar, Kurul kararıyla düzenlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere beşinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin talep etmesi ve Kurulun teknik ve ekonomik olarak uygun bulması durumunda dağıtım bölgeleri tek bir lisans altında birleştirilebilir veya mevcut dağıtım bölgeleri birden fazla lisans sahasına bölünebilir. Dağıtım şirketlerinin birleşme taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirilmesinde, işletme verimliliği açısından şebeke bütünlüğü ve bölgesel yakınlık dikkate alınır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu kapsamda faaliyet gösteren lisans sahipleri, lisanslarına konu tesis için verilen Hizmet Yeterlik Belgesinin süresini karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılmak üzere CNG satışı yaptıkları sürece uzatmakla ve yenilenen belgesini Kuruma sunmakla yükümlüdür.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bildirim adresinde bir değişiklik olması durumunda, lisans sahibinin adres değişikliğini, adres değişikliği gerçekleşmeden önceki üç iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirmesi zorunludur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin altıncı fıkrası, yedinci fıkrası ve dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hisse devri için yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler talep edilir;

a) Devralacak olanın tüzel kişi olması halinde,

1) Tüzel kişinin ticaret siciline tescil edildiğine ilişkin başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınan sicil kayıt belgesi ile tescilin ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya Kurumca onaylı nüshaları,

2) Hisse devrine onay verilmesi halinde, söz konusu tüzel kişilik vasıtasıyla lisans sahibi şirkette yüzde on veya üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olacak olan gerçek kişilerce, Kanun hükümlerine göre lisansları iptal edilen tüzel kişilerde doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya üzerinde pay sahibi olmadıklarını gösterir beyanname,

Sıfır Ticari Araç Fiyatları

3) Hisse devri sözleşmesinin bir örneği,

4) Tüzel kişinin mali durumunu gösteren belgeler kapsamında; Ek-3’ün 6 ncı maddesinde öngörülen bilgi ve belgeler,

5) Tüzel kişiliğin ve varsa tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan tüzel kişilerin ve tüzel kişi ortağın yönetim veya denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde söz konusu tüzel kişiliğe ait Ek-3’ün 4 üncü maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler,

b) Devralacak olanın gerçek kişi olması halinde,

1) Hisse devri sözleşmesinin bir örneği,

2) Gerçek kişinin mali durumunu gösteren bilgi ve belgeler,

3) Gerçek kişinin, Kanun hükümlerine göre lisansları iptal edilen tüzel kişilerde doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya üzerinde pay sahibi olmadıklarını gösterir beyanname.”

“Bu madde ile getirilen yükümlülükler, 6491 sayılı Petrol Kanununa göre arama ve işletme ruhsatları bulunan ve Türkiye’de yurt dışındaki merkezlerinin şubeleri olarak üretim faaliyetinde bulunan üretim şirketleri hariç olmak üzere, lisans sahibi tüzel kişilerin ana sözleşmelerinde ve ilgili lisanslarında yer alır.”

“Lisans sahibi tüzel kişilerde doğrudan veya dolaylı olarak yüzde onun üzerinde hisse sahibi olan gerçek kişilerin ölümü nedeniyle mirasçılarının ilgili tüzel kişilerde hissedar olmaları Kurul onayına tabi değildir. Mirasçılara yapılacak devir işleminin tamamlanmasını müteakip lisans sahibi tüzel kişi otuz gün içerisinde Kuruma bildirimde bulunur ve yeni hissedarların lisans sahibi tüzel kişilikte yüzde on veya üzerinde pay sahibi olmaları durumunda bu kişilere ait Ek-3’ün 7 nci maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler Kuruma sunulur.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Doğal gaz piyasa faaliyeti yapan herhangi bir tüzel kişi, kendi faaliyet alanı dışında faaliyet gösteren tüzel kişilerden sadece birine iştirak edebilir; ancak ayrı bir şirket kuramaz. İştirak ettiği tüzel kişi üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak o tüzel kişinin sermayesinin veya ticari mal varlığının yarısından fazlasını veya oy haklarının yarısından fazlasını kullanma hakkına ya da denetim kurulu, yönetim kurulu veya tüzel kişiyi temsile yetkili organların üyelerinin yarıdan fazlasını atama hakkına ya da işlerini idare etme hakkına sahip olamaz. Kendi faaliyet alanında, faaliyet gösteren hiçbir tüzel kişiye iştirak edemez ve şirket kuramaz. Ancak,

a) Gerekçelendirilmiş talep yazısının sunulması,

b) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

c) 42 nci madde hükümleri kapsamındaki bilgi ve belgelerin sunulması,

ç) Kurum tarafından istenecek diğer bilgi ve belgelerin sunulması

şartıyla dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, teknik ve ekonomik gerekçeleri dikkate alınarak Kurul tarafından uygun bulunması halinde kendi faaliyet alanında faaliyet gösteren tüzel kişilerden sadece birine iştirak edebilir. BOTAŞ’ın mevcut iştirakleri, uluslararası projeler için kurulacak şirketleri ve gerçekleştireceği iştirakleri için bu madde hükmü uygulanmaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

İletim (LNG) lisansı tadil işlemleri

GEÇİCİ MADDE 9 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen iletim (LNG) lisansları, lisans sahibinin deniz taşıtları vasıtasıyla da iletim faaliyetinde bulunmak üzere lisans tadil talebinde bulunması halinde, Kurum tarafından tadil edilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe ekli Ek-3’ün 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış, 10 uncu maddesinin (a) bendinin (iii) hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendinin (1) numaralı alt bendine aşağıdaki (vii) hükmü eklenmiştir.

“(iii) Her takvim yılı için ithal edilecek doğal gazın Kurul tarafından belirlenen oranı kadar miktarının ulusal topraklarda yer altı depolama tesislerinde depolanması imkânına sahip olunmasına ilişkin kira sözleşmeleri veya beş yıl içerisinde yurt içinde bu miktarlar için yer altı depolama imkânlarının sağlanacağına dair depolama faaliyeti yapacak tüzel kişilerle yapılmış ön sözleşmeler veya bu tüzel kişilerden alınmış taahhütnameler,”

“(vii) Yüzen LNG terminalinde faaliyette bulunulmak istenilmesi halinde; yüzen sıvılaştırılmış doğal gaz depolama (LNG) tesisinin lisans süresi boyunca ulusal iletim şebekesinin işleyişini ihlal etmeyecek şekilde iletim şirketi ile eşgüdümlü faaliyet göstereceğine, bununla birlikte Kurul tarafından uygun bulunan haller ile mücbir sebepler hariç tesisin depolama lisansında belirtilen yerde her daim bulunacağının ve işletileceğinin garanti edildiğine dair taahhüdü,”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.


Etiketler:

2016/9488 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2016/9488  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Etiketler: , ,

2016/9487 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği

2016/9487  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği

Etiketler: , ,

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 24)

26 Kasım 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete
Sayı : 29900

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)
(SERİ NO: 24)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır.

0 km en ucuz araba fiyatları

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesinin 56 ve 57 nci dönem toplantısında alınan sınıflandırma kararlarını ve eki INN ürünleri sınıflandırma listelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uykusuzluğa sebep olan etkenler

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Armonize Sistem (AS) Kodu: Dünya Gümrük Örgütüne üye tüm ülkelerce kullanılan altı haneli Armonize Sistem Nomanklatür kodunu,

b) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kuralları,

c) International Non-Proprietary Name (INN): Eczacılık Ürünlerine İlişkin Uluslararası Tescil Edilmemiş İsmi,

Gizli Şeker (Prediyabet) nedir

ç) Tarife pozisyonu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen sayı gruplarını,

d) Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC): Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifade eder.

Genel açıklamalar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki Sınıflandırma Kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini kaybeder.

Sağlık raporu nasıl alınır?

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Etiketler: ,

HAYALİNİZDEKİ FORD’A SAHİP OLMANIN ‘BİR BAŞKA’ YOLU: KASIM FIRSATLARI!

fort-araba-kampanyalariKasım ayı ile birlikte Ford’da tüm binek araç modelleri
4 yıl veya 100.000 km garanti ile sunuluyor.

TİCARETTE SINIR TANIMAYANLARA, 3 YIL SINIRSIZ KM GARANTİSİ* FORD’DA!

30 Kasım’a kadar geçerli olan kasım ayı kampanyası kapsamında kredili ve peşin ödeme alternatifli özel fırsatlar devam ediyor.

Yaşını alan yaşadı! %20 indirim, 4 yaş ve üzeri

Dilerseniz tüm Ford otomobillerde geçerli 24.000 TL, 12 ay ve %0 faizfırsatından yararlanabilir,

Dilerseniz de Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında FKasko’yu da dahil ederek herhangi bir Ford otomobil modeline 28.000 TL, 12 ay ve %0 faizavantajı ile sahip olabilirsiniz.

dacya dakkırlarda %0 faizli kredi fırsatı

Üstelik Ford Mavi Plan fırsatları kasım ayında da devam ediyor.

Kasım ayına özel ayrıcaklıklardan yararlanmak için hemen en yakın Ford yetkili satıcısına uğrayın.

Yeni Toyota Corolla’da 4.000 TL’ye varan 2016 MY indirimi

24.000 TL, 12 ay ve %0 faiz için

TAKSİ FORD’DAN ÇAĞIRILIR!

Belirtilen aylık %0 kampanya faizi, gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının konu olduğu 24.000 TL tutarlı ve 12 ay vadeli Ford Finans kredilerinde geçerlidir. Belirtilen faiz oranına karşılık gelen aylık taksit tutarı 2.000 TL’dir.

FORD SERVİS’TE USTA İŞİ FİKS MENÜLER, EKONOMİK FİYATLAR…

Bu kredi tutarı, taksit tutarı ve vade için; bir kereye mahsus ve peşin olarak tahsil edilen 126 TL dosya masrafı ve vergiler dâhil edildiğinde Ford Finans kredisinin aylık toplam maliyet oranı %0,0814; yıllık toplam maliyet oranı 0,9773% olmaktadır.

2017 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU

28.000 TL, 12 ay ve %0 faiz için

BİZİ UMUT DOLU YARINLARA HAZIRLAYAN ÖĞRETMENLERİMİZE ÖZEL

Belirtilen aylık %0 kampanya faizi, gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının konu olduğu 28.000 TL tutarlı ve 12 ay vadeli Ford Finans kredilerinde geçerlidir. Belirtilen faiz oranına karşılık gelen aylık taksit tutarı 2.333 TL’dir. Bu kredi tutarı, taksit tutarı ve vade için; bir kereye mahsus ve peşin olarak tahsil edilen 147 TL dosya masrafı ve vergiler dâhil edildiğinde Ford Finans kredisinin aylık toplam maliyet oranı %0,0814; yıllık toplam maliyet oranı %0,9770 olmaktadır.Kaynak:ford

Vodafone’lu Esnaflara özel FIAT ticari araçlarda 1.000 TL indirim fırsatı!

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dacya dakkırlarda %0 faizli kredi fırsatı

dacia-dokker-sifir-faizli-kampanlari%0 faizli kredi ile Dokker fırsatı

Kasım ayında Dokker Combi ve Dokker Van modellerinin satın alımlarında, 20.000 TL ve 15 aya, 24.000 TL ve 12 aya, 12.000 TL ve 24 aya kadar %0* faiz oranı sunulmaktadır.

Dacia binek modellerinde %0 faiz fırsatı

Daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 48.000 TL için 24 aya kadar %0,84*, 48 aya kadar %1,09* faiz oranı bulunmaktadır.

Finansman kampanyasına dahil olmadan yapılacak Dokker Combi ve Dokker Van satın alımlarında 2.000 TL’lik nakit alım indirimi uygulanmaktadır.

Dacia da Nakit alımlara özel ilave indirimler

Finansman kampanyası, tüm Dokker Combi ve Dokker Van’ların satın alımlarında geçerlidir ve anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları sadece MaxxiKoruma (Kredi Koruma Sigortası) ve/veya MaxxiDeğer (Araç Değer Koruma Sigortası) ile birlikte geçerlidir.

Maxxi garanti hediyesi Dacia’dan hediye!

İki üründen en az biri satın alınmadığı durumda, anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz oranı uygulanır. Kampanyalar birleştirilemez ve nakit alım indirimli fiyatlar ile birlikte kullanılamaz. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve 30.11.2016 tarihine kadar, katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. Ayrıntılı bilgiyi Dacia Yetkili Satıcıları’ ndan alabilirsiniz.

Vodafone’lu Esnaflara özel FIAT ticari araçlarda 1.000 TL indirim fırsatı!

* 20.000 TL 15 ay %0  TAMO; %0.64, TYMO; %7.97

24.000 TL 12 ay %0  TAMO; %0.65, TYMO; %8.14

12.000 TL 24 ay %0  TAMO; %0.70, TYMO; %8.74

Yaşını alan yaşadı! %20 indirim, 4 yaş ve üzeri

48.000 TL 24 ay %0,84  TAMO; %1.06, TYMO; %13.45

48.000 TL 48 ay %1,09  TAMO; %1.24, TYMO; %15.93

TAMO : Ticari Aylık Maliyet Oranı, TYMO : Ticari Yıllık Maliyet Oranı kaynak:dacia

2017 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)

12 Kasım 2016 CUMARTESİ   Resmî Gazete  Sayı : 29886

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ
(SAYI: 2016/8)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Kredi kartı düzenleme yetkisini haiz bankalar ile diğer kuruluşlar bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 26 ncımaddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Azami akdi faiz oranları

MADDE 4 – (1) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,84’tür.

(2) Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,47’dir.

Azami gecikme faiz oranları

MADDE 5 – (1) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,34’tür.

(2) Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,97’dir.

Katılım bankalarınca uygulanacak azami oranlar

MADDE 6 – (1) Katılım bankalarınca kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık akdi kâr payı oranları bu Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan aylık azami akdi faiz oranlarını, aylık gecikme cezası oranları ise bu Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan aylık azami gecikme faiz oranlarını geçemez.

Azami akdi ve gecikme faiz oranlarının açıklanması

MADDE 7 – (1) Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları her yılın Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemleri için açıklanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 22/10/2014 tarihli ve 29153 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2014/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Etiketler:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474)

11 Kasım 2016 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29885

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 474)
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm uyarınca, yeniden değerleme oranı 2016 yılı için % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiştir.
Bu oran, aynı zamanda 2016 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.
Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.
Tebliğ olunur.

Etiketler: , ,

Vodafone’lu Esnaflara özel FIAT ticari araçlarda 1.000 TL indirim fırsatı!

Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,

Yeni Toyota C-HR 4×4 4×2 otomobil 0 km

1.2L Turbo Benzinli Multidrive S 4×4

Birleşik: 6.3
CO2 Birleşik (gr/km): 144
Birleşik yakıt tüketimi(l/100km): 6.3

6.000 TL Toyota Yaris Hybrid 2016 MY İndirimi!

1.2L Turbo Benzinli Multidrive S 4×4

Birleşik: 6.3
CO2 Birleşik (gr/km): 144
Birleşik yakıt tüketimi(l/100km): 6.3
1.8L Hybrid Elektronik Kontrollü Sürekli Değişken Şanzıman 4×2

Birleşik: 3.9
CO2 Birleşik (gr/km): 87
Birleşik yakıt tüketimi(l/100km): 3.9
Konfigüre et

toyota-c-hrTOYOTA C-HR. Hayatın tam merkezinde.

Yeni Toyota C-HR eşsiz crossover tasarımı, son teknoloji dinamik motor seçenekleri ile hareketli yaşamlar için eksiksiz bir uyum sunuyor. Klasik tasarım ve geleneksel sürüş dinamiklerini unutun, yeni Toyota C-HR ile şehrin uyumunu tamamen farklı bir deneyim ile yakalayın…
ÜSTÜN TOYOTA HYBRID TEKNOLOJİSİ
Yeni Toyota C-HR ile 1.2 Benzinli Turbo motor seçeneğinin yanında ayrıca en gelişmiş hibrit sistemimiz de sunulmaktadır.

Yeni Toyota Corolla’da 4.000 TL’ye varan 2016 MY indirimi

toyota-c-hr-0-kmtoyota-c-hr-sifir-kmtoyota-c-hrGelişmiş 1.8 litre benzinli motor, hafif ve kompakt elektrik motoru ile uyumlu çalışarak düşük yakıt tüketimi ve yüksek performans sağlar.
JBL PREMIUM MÜZİK SİSTEMİ
Eğer müzik listeniz kesinlikle vazgeçemediğiniz bir yol arkadaşınız ise Toyota C-HR‘de opsiyonel olarak sunulan JBL yüksek kaliteli müzik sisteminden büyük keyif alacaksınız. Mükemmel ses kalitesi sunan 576 watt gücündeki 9 hoparlörlü, eksiksiz müzik kodlama özelliğine sahip sistem, sınıfındaki otomobiller içinde konser salonundakine en yakın sesi üretmektedir.

Toyoto’da 5.000 TL’ye varan Hilux 2016 MY İndirimi!
Toyota C-HR’nin benzersiz iç yüzeyleri ile etkileşime girecek şekilde hassas olarak ayarlanan patentli A sütununa takılı tweeter’lar, geniş ses dağıtma üniteleri ve üç subwoofer gibi yüksek kaliteli parçalar güçlü, net ve anlaşılır bir ses üretir. Bu ses kalitesine inanmak için C-HR için özel olarak geliştirilen JBL ses sistemini mutlaka denemelisiniz.Kaynak:toyota

2.000 TL’ye varan Toyota Auris 2016 MY İndirimi!

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,