OPTİSYENLİK MÜESSESELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

18 Ocak 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28886

YÖNETMELİK

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

OPTİSYENLİK MÜESSESELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç    ehliyetsiz araç kullanma cezası  ,   kırmızı ışıkta geçmenin cezası

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, fertlerin ve toplumun sağlığını korumak üzere; optisyen unvanının kullanılmasına, optisyenlik mesleğinin icra edilmesine, optisyenlik müesseselerinin açılışına, faaliyetlerine, sahip olmaları gereken şartlara, optisyenlik müessesesinin denetimine, tanıtım ve reklamlarına, tutulacak defterlere dair usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, optisyenlik mesleğini icra etme yetkisini haiz kişiler ile optisyenlik müessesesinin sahip ve işletenleri ile optisyenlik müesseselerinin faaliyetlerini kapsar.kredili 0 km ticari fiyatları

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Gözlükçülük ruhsatnamesi: Bakanlık tarafından, Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca düzenlenen ve gözlükçü unvanıyla optisyenlik mesleğini icra etmek hak ve yetkisini gösteren belgeyi,

c) İl müdürlüğü: Bakanlık il sağlık müdürlüklerini,

ç) Kanun: 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunu,

d) Kontakt lens: Kornea üzerine yerleştirilen refraktif, kozmetik, terapötik amaçla kullanılan tıbbi gereçleri,

e) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,

f) Mesul müdür: Optisyenlik müessesesinde optisyenlik mesleğinin icra edilmesinden ve müessesenin faaliyetlerinden bizatihi sorumlu kişiyi,

g) Optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi: Optisyenlik müessesesi açılabilmesi için il müdürlüğü tarafından verilen belgeyi,

ğ) Personel çalışma belgesi: Optisyenlik müessesesinde mesul müdür haricinde çalışan ve optisyenlik mesleğini icra hak ve yetkisini haiz olanlar için, müessesede çalıştıklarını göstermek üzere il müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeyi,

ifade eder.  Ehliyetsiz Araç Kullanmanın Cezası

İKİNCİ BÖLÜM

Optisyenlik Mesleğini İcra Yetkisi ve Optisyenlik

Müessesesi Ruhsatnamesi

Optisyenlik mesleğini icra etmeye yetkili olanlar

MADDE 5 – (1) Aşağıdaki kişiler optisyenlik mesleğini icra etmeye yetkilidir:

a) Kanunun 4 üncü maddesine göre, optisyenlik alanında en az ön lisans seviyesinde meslekî eğitim ve öğretim veren meslek yüksekokullarından mezun olanlar veya bu konuda yurt dışındaki bir eğitim ve öğretim kurumundan alınmış diplomalarının denkliği yetkili makamlarca kabul edilenler, optisyen unvanını kullanmak suretiyle,

b) Kanunun 5 inci maddesine göre, tabiplik yapmamak kaydıyla, göz hastalıkları uzmanı tabipler,

c) Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca gözlükçülük ruhsatnamesine sahip olanlar, gözlükçü unvanını kullanmak suretiyle,hız limitleri ve ehliyet ceza puanları

optisyenlik mesleğini icra edebilir.

Optisyenlik müessesesi açmaya yetkili olanlar

MADDE 6 – (1) Optisyenlik müessesesini açmaya;

a) Bizzat mesul müdürlük görevi üstlenilmek suretiyle, optisyen veya gözlükçülük ruhsatnamesini haiz olanlar ve göz hastalıkları uzmanı tabipler,

b) Optisyenlik mesleğini icra etmeye yetkili olan bir kimseyi mesul müdür olarak çalıştırmak kaydıyla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri,yetkilidir.

Ruhsatname başvurusu ve belgeler kredi kartına taksitli  mtv motorlu taşıtlar vergisi ödeme kampanyaları

MADDE 7 – (1) Optisyenlik müessesesi açacak olanlar bizzat veya mesul müdürü tarafından, müessesenin açılacağı adresin, müessesenin isminin, sahip veya sahiplerinin belirtildiği ve açılma işlemlerinin başlatılmasını talep eden bir dilekçe ile il müdürlüğüne başvurur.

(2) Başvuru dilekçesine ekli başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Bakanlığımızca tescili yapılmış optisyenlik diplomasının örneği; gözlükçü ruhsatnamesini haiz olan birisi tarafından açılacak ise gözlükçülük ruhsatnamesinin Çekirdek Kaynak Yönetim Sisteminden doğrulaması yapılmış ve aslına uygunluğu il müdürlüğünce onaylı örneği; göz hastalıkları uzmanı tarafından açılacak ise uzmanlık belgesinin örneği ile kayıtlı bulunduğu il tabip odasından alınmış, tabiplik mesleğini icra etmediğine dair belge,

b) Müessese sahibi, optisyenlik mesleğini icra etme hak ve yetkisini haiz olmayan gerçek kişi ise sahibinin ve mesul müdürün T.C. kimlik numarası,

c) Optisyenlik müessesesi bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise ticaret unvanı, kayıtlı olunan ticaret sicil memurluğunun adı ve ticaret sicil numarası beyanı, (şirket ana sözleşmesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 1/10/2003 tarihinden önce yayınlanmışsa Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği),

ç) Müessese sahibi ile mesul müdür arasında akdedilmiş hizmet sözleşmesi,

d) Mesul müdüre ait son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

e) Mesul müdürün optisyenlik yapabileceğine dair sağlık durum beyanı, 65 yaş üzerinde olan mesul müdürler için optisyenlik yapabileceğine dair sağlık raporu,

f) Müessese olarak kullanılacak yere ait olan ve iç mekânı da gösterir 1/100 ölçekli il müdürlüğünce onaylanmış kroki veya plan, trafik para cezaları

g) Optisyenlik müessesesinde kullanılan ve bulundurulması zorunlu olan ve ek-1’de belirtilen asgari araç-gerecin mesul müdür tarafından imzalanmış listesi,

ğ) Müessese olarak kullanılacak yerde, yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair ilgili mevzuata göre yetkili olan mercilerden alınan belge,

h) Optisyenlik müessesesinde mesul müdür haricinde optisyenlik mesleğini icra etme hak ve yetkisini haiz olan personel çalışacak ise bu personel için ikinci fıkranın (a) bendinde sayılan belgeler, iki adet vesikalık fotoğraf, sağlık durum beyanı, 65 yaş üzerinde ise optisyenlik yapabileceğine dair sağlık raporu,

ı) Mesul müdürün 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesine göre hak yoksunluğunun bulunmadığına dair beyanı.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında bir optisyenlik müessesesi açanlar ve işletenlerce şube niteliğinde ikinci bir optisyenlik müessesesi açılmak istenmesi durumunda birinci fıkraya göre başvuru yapılması ve ikinci fıkrada sayılan belgelerin sunulması gerekir.

Başvurunun değerlendirilmesi   sıfır faizli kredili indirimli en ucuz 0 km otomobil fiyatları,

MADDE 8 – (1) 7 nci maddeye uygun olarak hazırlanan başvuru dosyası il müdürlüğü tarafından, başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içinde incelenir. Dosyada eksiklikler varsa müessese açmak isteyenlere bildirilir. Başvuru dosyasında eksiklik yoksa il müdürlüğü tarafından başvuru tarihinden itibaren otuz iş günü içerisinde yerinde inceleme yapılır.

(2) Yerinde yapılan inceleme neticesinde optisyenlik müessesesinin uygun şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde düzenlenen inceleme raporu ile müesseseye ait eksiklikler müessese sahipliğine bildirilir. Müessese sahibi, bu eksikliklerini gidererek yeniden ruhsat almak için dosya hazırlamadan dilekçe ile il müdürlüğüne başvurabilir. Başvuru süresi, yerinde inceleme tarihinden itibaren kırkbeş günü geçemez. Başvuruyu müteakip il müdürlüğü onbeş iş günü içerisinde; müessesenin fiziki özelliklerini ve donanımını yerinde inceleyerek yeniden raporunu hazırlar. İl müdürlüğü raporunun bir örneği müessese sahibine verilir, diğer örneği müesseseye ait dosya içerisinde il müdürlüğünde muhafaza edilir.

(3) Yerinde yapılan ilk incelemeye ait raporun düzenlenme tarihini müteakip kırk beş gün içerisinde ruhsat almak için yeniden başvurmayanlar ile il müdürlüğü tarafından ikinci defa yapılan değerlendirme sonucu faaliyete başlaması uygun görülmeyenlerin başvuruları reddedilerek durum hakkında sahipliğe bilgi verilir.

(4) İnceleme sonucunda uygun başvurusu bulunanlara, il müdürlüğü tarafından ek-2’de örneği yer alan optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi düzenlenir.

(5) Müessesede mesul müdür haricinde personel çalışacak ise bu personel için ek-3’te yer alan personel çalışma belgesi düzenlenir.0 kilometre otomobil fiyatları ve kampanyaları

(6) İl sağlık müdürlüğünden optisyenlik müessesesi ruhsatnamesini almış müesseseler, ilgili belediyeden ayrıca işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almak zorunda değildir.

(7) Müessese ruhsatnamesi ve personel çalışma belgeleri, imza karşılığında mesul müdüre teslim edilir.

Müessesenin nakli ve devri

MADDE 9 – (1) Optisyenlik müessesesinin aynı il içerisinde başka bir adrese nakli halinde, sahibi veya mesul müdürü tarafından müessese olarak kullanılmak istenilen yerin adresinin de belirtildiği bir nakil talep dilekçesi ile birlikte 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (f) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgeler il müdürlüğüne sunulur.

(2) Müessesenin devri halinde, devir alacak gerçek veya tüzel kişi; devir senedi, bir dilekçe ve 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgeleri içeren bir dosya ile il müdürlüğüne başvurur. Başvurunun belirlenen şartlara uygun olması halinde ilgili adına yeni ruhsatname düzenlenir ve 8 inci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen işlemler yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Optisyenlik Müessesesinin Fizik ve Diğer Şartları ile

Müessese Açılamayacak Yerler ve Tabela

Müessesenin fiziki ve diğer şartları

MADDE 10 – (1) Optisyenlik müessesesi açılacak yerlerin;

a) Kullanım alanının asgarî 25 m2 olması ve bu alanın en az 4 m2’si atölye olarak kullanılabilecek şekilde düzenlenmesi,

b) Atölyenin ön kısımla bağlantısının olması, ancak dış mekana açılan kapısının bulunmaması,

c) Müessesenin bütün ortamlarının hijyene uygunluğunun sağlanması, ısınma sisteminin, havalandırmasının ve ışıklandırmasının yeterli olması,

ç) Müessesenin içerisinde akar su tertibatının bulunması,

d) Personel çalışma belgesi, optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi ile optisyenlik diplomasının, gözlükçülük ruhsatnamesinin veya göz hastalıkları uzmanının uzmanlık belgesinin asıllarının, müessesede vatandaş tarafından görülebilecek bir yere asılması,gerekir.

Müessese açılamayacak yerler yakıtı en ekonomik en cimri arabaların fiyatları

MADDE 11 – (1) Göz hastalıkları uzmanı tabiplerin mesleğini icra ettiği özel muayenehane, sağlık kurum ve kuruluşlarının bulunduğu bina, müştemilatı ve hizmet veren sağlık tesisine ait, sağlık imarlı alanı ile market ve süpermarket bünyesinde optisyenlik müessesesi açılamaz.

Müessese ismi ve tabelası

MADDE 12 – (1) Tabelalarda ve kullanılan basılı materyaldeki isimlendirmede, optisyenlik müessesesinin ismini takiben bu Yönetmelik hükümlerince tanımlanan optisyenlik müessesesi veya optik unvanı yer alır.

(2) Optisyenlik müesseselerinin isimlendirilmesinde; kişilerin yanlış algılaması ve karışıklığın önlenmesi amacıyla, aynı ildeki optisyenlik müesseselerinin isimleri ile aynı olamaz. Optisyenlik müessesenin sahibi aynı ise isimlerine semt, numara ve benzeri ibareler eklenerek ayırt edilmesi gerekir.

(3) Optisyenlik müesseseleri tabelaları ile vitrinlerinde, ruhsatnamesinde kayıtlı müessese ismi dışında başka bir isim kullanılamaz.

(4) Optisyenlik müessesesinin dış tabelasında müessesenin unvanı, sahibinin ismi yer alır. Tabelanın azamî büyüklüğü 8 m²’dir. Müessesenin birden fazla cephesi var ise en fazla iki cephesine bu tabeladan asılabilir. Tabela, ışıklandırabilir veya dışırıdan aydınlatılabilir.

(5) Alış veriş merkezlerinde faaliyet gösteren optisyenlik müesseseleri, alış veriş merkezinde faaliyet gösteren işyerlerinin isimlerinin yer aldığı panoda, müessesenin ve sahibinin ismi yer alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mesul Müdür ve Diğer Personel

Mesul müdür

MADDE 13 – (1) Her optisyenlik müessesesinde, 5 inci maddeye uygun olarak optisyenlik mesleğini icra etme yetkisini haiz olan bir kişi, mesul müdür olarak çalışır.

(2) Mesul müdürün görev ve yetkileri şunlardır:sifir kilometre hafif ticari araç fiyatlari 

a) Optisyenlik müessesesinin ruhsatlandırılması iş ve işlemlerini yürütmek.

b) Müessesedeki personel, fiziki veya ruhsatname verilmesine esas her türlü değişikliği bir hafta içerisinde il müdürlüğüne bildirmek.

c) Müessesede adına personel çalışma belgesi düzenlenen optisyenin ayrılması durumunda, çalışma belgesini ayrılış tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde il müdürlüğüne iade etmek.

ç) Müessesenin hizmetlerinin Kanuna ve bu Yönetmeliğe uygun şekilde düzenli ve sürekli olarak yürütülmesini sağlamak.

d) Müessese adına düzenlenen her türlü belgeyi onaylamak.

e) Müessesenin kayıtlarının ve defterlerinin düzenli tutulmasını sağlamak, bunları muhafaza etmek ve denetimlerde, denetim elemanlarınca istenilen her türlü bilgi ve belgeleri temin etmek.

f) Staj yapan Optisyenlik Programı öğrencilerinin çalışmalarını düzenlemek ve gerekir ise değerlendirmek.

g) Kanunda ve bu Yönetmelikte öngörülen ve müessese faaliyetleri ile ilgili olan diğer görevleri yerine getirmek.

Mesul müdürün kısa süreli ayrılması

MADDE 14 – (1) Mesul müdürün müessesede bizzat bulunması esastır.

a) Optisyenlik müessesesinin mesul müdürü yıl içerisinde toplam otuz gün izin kullanabilir. Mesul müdür izne ayrılmadan önce kullanacağı izin süresi ile geçici olarak yerine mesul müdürlük yapacak olan ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları haiz bir kişi müessese tarafından il müdürlüğüne bildirilir. Aksi halde bu süre zarfında müessesede reçeteli optik ürünlerin satışı yapılamaz.

b) Mesul müdürün, hastalık ve sair zorlayıcı sebeplerden dolayı bir aydan fazla olmamak üzere müesseseden ayrılması durumunda, mazeret halinin ortaya çıkmasından itibaren kırk sekiz saat içerisinde bir dilekçe ile il müdürlüğüne bilgi verilir.kredili taksitli vadeli o  faizli araba kampanyaları

Geçici mesul müdür tayinini gerektiren haller

MADDE 15 – (1) Aşağıdaki durumlarda, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan bir kişi mesul müdür olarak il müdürlüğüne bildirilmek kaydıyla, müessese faaliyetine devam edebilir. Mesul müdürlük görevini yürütmekte iken;

a) Milletvekili veya belediye başkanı seçilenler ile askerlik hizmeti sebebiyle silâhaltına alınanlar, bu görev veya hizmetleri süresince,

b) Hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkûm olanlar, cezanın infazı süresince,

c) Hastalık ve sair zorlayıcı veya kabul edilebilir sebeplerden dolayı, bir aydan fazla müesseselerinin başında bulunamayacak olanlar, bu mazeretleri süresince,

ç) Hacir altına alınanlar, vasilerinin talebi üzerine, hacir altında bulundukları sürece,

sahip ve mesul müdür olan kimsenin vefatı halinde, kanunî mirasçılar, vefatından itibaren bir ay içinde optisyen veya gözlükçülük ruhsatnamesi sahibi olan birini, mesul müdür olarak tayin etmek suretiyle müessesenin faaliyetini devam ettirebilirler.

Mesul müdürün değişmesi

MADDE 16 – (1) Mesul müdürün görevine son verilmesi, istifası, mesul müdürlük şartlarını herhangi bir şekilde kaybetmesi veya vefatı gibi hallerde müessese sahibi tarafından, böyle bir durumun ortaya çıkmasından itibaren beş gün, vefatta ise on beş gün içerisinde il müdürlüğüne bildirimde bulunulması ve en geç bir ay içerisinde de yeni bir mesul müdür görevlendirilmesi gerekir.

Diğer personel

MADDE 17 – (1) Optisyenlik müessesesinde, mesul müdür haricinde başka optisyen veya gözlükçü ruhsatnamesi olan kişiler, ek-3’te yer alan personel çalışma belgesi düzenlenmesi kaydıyla çalışabilir.

(2) Ayrıca müessesede optisyenlik mesleği haricindeki işleri yürütmek üzere yeteri kadar personel çalıştırılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt Sistemi ve Defterler

Kayıt sistemi

MADDE 18 – (1) Müessesede yazışma, kayıt ve benzeri işlemler bilgisayar ortamında gerçekleştirilebilir. Ancak bilgisayarda kayıt tutulması, yazılı kayıt sisteminin bulundurulma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(2) Bilgisayar kayıtlarının ve yazılı kayıt sisteminin düzenli tutulmasından ve birbiriyle tutarlı olmasından mesul müdür sorumludur.

(3) Müessesenin faturalarında, optisyenlik müessesesi ruhsatnamesinin tarihinin ve sayısının belirtmesi zorunludur.

Reçete kayıt defteriyaktı en cimri ekonomik arabaların fiyatları,

MADDE 19 – (1) Optisyenlik müessesesinde, ek-4’te gösterilen ve il müdürlüğü tarafından yaprak adedi tasdik edilmiş reçete kayıt defteri kullanılması zorunludur.

(2) Müesseselere gelen gözlük ve kontakt lens reçeteleri, hasta onayından sonra mesul müdür tarafından tarih konulup imzalanır ve reçete kayıt defterine aynı gün kaydedilir.

(3) Kayıtlar, elektronik ortamda da tutulabilir. Hastaların bilgilerine ait gerekli kayıtların elektronik ortamda saklanmasının, değiştirilmesinin ve silinmesinin önlenmesi ve gizliliğin ihlal edilmemesi için fiziki, manyetik veya elektronik müdahalelere ve olası suistimallere karşı gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması halinde, birinci fıkrada belirtilen yazılı kayıt şartı aranmaz. Bu konudaki gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasından ve periyodik olarak denetlenmesinden mesul müdür sorumludur. Elektronik ortamdaki veriler, güvenli yedekleme sistemiyle düzenli olarak yedeklenir.4×4 4×2 Suv-Jeep-Arazi Araçları Fiyatları

(4) Elektronik ortamdaki kayıtların, denetim veya başkaca resmî amaçla istendiğinde, bilgisayar ekranında izlenen verilerle daha önceki çıktıların tutarlılık göstermesi zorunludur.

Kabul edilmeyecek reçeteler

MADDE 20 – (1) Optisyenlik müessesesinde, göz hastalıkları uzmanı tabipler tarafından yazılmayan ve tabibin adını, diploma veya sicil numarasını, görev adresini veya çalıştığı sağlık kurum ve kuruluşun ismini ihtiva etmeyen reçeteler kabul edilemez ve bu şekildeki reçetelerde yazılı olan numaralı gözlük camları ve her türlü lens satılamaz.

Teftiş ve denetim defteri

MADDE 21 – (1) Optisyenlik müessesesinde, 26 ncı madde uyarınca Bakanlık veya il müdürlüğü tarafından yapılan teftiş ve denetimlerin sonuçlarının yazıldığı ve ek-5’te gösterilen il müdürlüğü tarafından tasdik edilen teftiş ve denetim defteri bulunur.

Defterlerin saklanması

MADDE 22 – (1) Optisyenlik müessesesinde kullanılan reçete kayıt defteri ile teftiş ve denetim defteri, müessesede beş yıl süre ile saklanır.

(2) Faaliyeti sona eren müessese, yazılı ve/veya elektronik kayıtlarını, defterlerini ve diğer belgeleri, 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile belirtilen süre müddetince saklanmak üzere bir tutanakla il müdürlüğüne devreder.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İl müdürlüğünün sorumlulukları

MADDE 23 – (1) İl müdürlüğünün, optisyenlik müesseselerinin açılışı, faaliyeti, denetimleri ve diğer hususlardaki sorumlulukları şunlardır:

a) Optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi ve personel çalışma belgesi almak için başvuran müesseselerin başvuru dosyasını incelemek.

b) Müesseseleri, bu Yönetmelikte belirlenen aralıklarla rutin veya gerekli görüldüğünde denetlemek.

c) Müesseselerin açılışı ve faaliyetleri bakımından, Kanuna ve bu Yönetmeliğe uymayanlar hakkında gerekli işlemleri gerçekleştirmek.

ç) Zayi olan veya yıpranan gözlükçülük ruhsatnamesinin yenilenmesi taleplerini bir üst yazı ile Kuruma bildirmek.

d) Faaliyette bulunan ve faaliyete geçen müesseselerin ve sahipleri ile mesul müdürlerinin isimlerinin, Bakanlığın Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemine düzenli olarak kaydını yapmak.

e) Gözlükçü ruhsatnamesini haiz olup vefat edenlerin ruhsatnamelerinin iptali için gözlükçülük ruhsatnamesinin aslının Kuruma intikalini sağlamak.

f) Kanunda, bu Yönetmelikte ve diğer düzenleyici işlemlerde öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

Tanıtım ve reklamen ucuz 0 km araba fiyatları,

MADDE 24 – (1) Optisyenlik müesseselerinin gerçeğe aykırı reklâmı yapılamaz.

(2) Optisyenlik müesseseleri tabelaları, vitrinleri ile basılı ve elektronik ortam materyallerinde, ruhsatnamesinde kayıtlı optisyenlik müessesesi ismi dışında başka bir isim kullanamaz. Müessese vitrininde faaliyeti ile ilgili bilgileri, satışını yaptığı optik ürünler ile bu ürünlerin fiyatları ve anlaşma yapılan kurumların isimleri belirtilebilir.

Yasaklar

MADDE 25 – (1) Aşağıda belirtilen hususların yapılması yasaktır.

a) Müesseselerin, reçetesiz olarak numaralı gözlük camı satmaları, vermeleri veya tavsiye etmeleri ve otorefroktometre ve keratometre gibi bilgisayarlı aletler ile olanlar da dahil olmak üzere, her nevi göz ve görme muayene ve testleri yapmaları veya müesseselerinde bu işlere yarayan her türlü aletleri ve cihazları bulundurmaları.

b) Optisyenlik müessesesinde, reçetesiz her türlü kontakt lens satılması ve her türlü kontakt lens uygulaması, lens uygulamasıyla ilgili alet bulundurması.

c) Optisyenlik mesleğini icra edenlerin, optisyenlik yaptıkları sürece müesseselerinde başka bir iş yapmaları ve müesseselerini muayenehane gibi kullandırmaları.

ç) Optisyenlerin başka bir unvan kullanmaları veya optisyenlik müesseselerinin gerçeğe aykırı reklâm yapmaları.

d) Optisyenlik mesleğini icra etme hak ve yetkisini haiz olanların, birden fazla müessesenin mesul müdürlük görevini üstlenmeleri.

e) Optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi ve gerekiyor ise personel çalışma belgesi alınmaksızın faaliyet gösterilmesi.

f) Optisyenlik müesseselerince cadde, sokak veya kaldırımlara seyyar veya sabit levha konulması.

g) Optisyenlik mesleğini icra edenlerin ve müesseselerin, kişileri, herhangi bir sağlık kurum veya kuruluşuna veyahut tabibe yönlendirmesi veya buralardan kendi müesseselerine hasta yönlendirmesi, bunlara aracılık etmesi.

ğ) Bir adres için düzenlenen optisyenlik müessesesi ruhsatnamesinin başka bir adreste açılan müessesede veya diğer şubede kullanılması.

h) Optisyenlik müessesesi bir şirket tarafından açılmış ise şirketin faaliyetine giren diğer işlerin optisyenlik müessesesinde yapılması.sifir km en ucuz ticari araç fiyatları,

ı) Müessese dışındaki bir atölyede numaralı gözlük camı montajı yapılması.

i) 24 üncü maddeye aykırı tanıtım ve reklam yapılması.

j) T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olmayan optik ürünlerin satışının yapılması.

k) Optisyenlik müesseselerinde; bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak mesul müdürün müessesede bulunmadığı zamanlarda reçeteli optik ürünlerin satışının yapılması.

Denetim

MADDE 26 – (1) Optisyenlik müessesesi, Kurum veya il müdürlüğü tarafından oluşturulan bir ekip tarafından düzenli olarak denetlenir. Olağan denetimler il müdürlüğünce yılda en az iki kez yapılır. Şikâyet, soruşturma veya kurumun talebi üzerine olağan dışı denetimler yapılabilir. Denetimlerde ek-6′da yer alan denetim formu kullanılır. Denetim ile ilgili tespitler ve sonuçlar, müesseseye ait denetim defterine yazılır.

(2) Denetimler, denetim işlemi için il müdürlüğü tarafından görevlendirilen biri sorumlu olmak kaydıyla, en az üç personel tarafından gerçekleştirilir.faizsiz otomobil  kampanyaları,

(3) Üst üste iki denetimde mesul müdürün görevinin başında bulunmadığının tespit edildiği ve geçerli mazeretin bulunmadığı durumlarda Kanunun 15 inci maddesi hükmüne göre işlem yapılır.

(4) İl müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, mesul müdür tarafından bildirimde bulunulmadan, bir aydan fazla süre ile kapalı olduğu tespit edilen optisyenlik müessesesinin ruhsatı iptal edilir.

Yaptırımlar

MADDE 27 – (1) Denetimler sonunda, Kanuna ve bu Yönetmeliğe aykırı davrandığı tespit edilen müesseseler hakkında fiillerinin durumuna göre ek-6’daki denetleme formunda belirtilen idari müeyyideler uygulanır.

(2) Bu Yönetmeliğe aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında, nitelik ve fiilin mahiyetine göre Kanun, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

(3) Optisyen unvanını ve gözlükçülük ruhsatnamesini haiz olmadığı halde, optisyenlik mesleğini icra edenler veya kendilerinin optisyenlik mesleğini icraya yetkili olduklarını ilân edenler hakkında, Kanunun 14 üncü maddesi hükmü uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 27/9/2004 tarihli ve 25596 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü en ucuz 0 km ticari araç  fiyatları,

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gözlükçülük ruhsatnamesini haiz olup aynı mekânda eczacılık ve/veya saatçilik faaliyetlerini birlikte yapanlar, bu şekilde faaliyetlerine devam edebilirler. Bu hakları, işyerlerinin nakli halinde de devam eder ancak, devredilemez.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; market ve süpermarketler bünyesinde ruhsatlandırılmış olan optisyenlik müesseseleri nakledilebilir ancak, devredilemez.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.
Ekleri için tıklayınız.

Etiketler: , , , , ,

KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2014-3)

18 Ocak 2014 CUMARTESİ  Resmî Gazete  Sayı : 28886

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(SAYI: 2014-3)

13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun “Mali kontrole ilişkin hükümler” başlığı altındaki 8 inci maddesinin yedinci fıkrasına göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında aşağıdaki esas ve usullere uyulması gerekli görülmüştür.

I – EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ  taşit pulu bandrol MTV vergileri hesaplaması 2014 

Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinden 2014 yılında alınacak en az bedeller, tesislerin bu Tebliğ ekinde (Ek-1) belirtilen özellikleri göz önünde bulundurularak, aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

1 – Ek-1’de sayılan özelliklerden onbeş ve daha fazlasını taşıyan tesislerde kişi başına günlük 13,95 TL yemek ve 5,50 TL (1 Temmuz – 15 Ağustos döneminde 7,30 TL) konaklama bedeli,

2 – Ek-1’de sayılan özelliklerden asgari oniki ve en fazla ondört tanesini taşıyan tesislerde kişi başına günlük 12,00 TL yemek ve 4,80 TL (1 Temmuz – 15 Ağustos döneminde 6,20 TL) konaklama bedeli,

3 – Ek-1’de sayılan özelliklerin oniki tanesinden daha azı bulunan tesislerde kişi başına günlük 9,50 TL yemek ve 4,00 TL (1 Temmuz – 15 Ağustos döneminde 5,85 TL) konaklama bedeli,

alınır.

4 – Ayrıca, konut veya bağımsız bölümde; buzdolabı bulunanlarda günlük en az 1,95 TL, televizyon bulunanlarda günlük en az 2,15 TL ve klima bulunanlarda günlük en az 3,00 TL, konut başına ilave bedel alınır.

II – MİSAFİRHANELER sıfır faizli kredili indirimli en ucuz 0 km otomobil fiyatları,

1 – Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece için en az 7,30 TL alınır. İdarelerce, verilen hizmetin özelliği, maliyeti ve standardın üzerinde olması, odadaki yatak sayısı gibi hususlar dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli tespit edilebilir.

2 – Misafirhanelerden yararlanacak geçici görevli kamu personelinden alınacak konaklama bedeli, geçici görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) cetvelinin dipnotunda yer alan hükme göre %50 artırımlı miktarının tamamını, daha sonraki günler için ise artırımsız gündeliklerinin 1/2’sini, geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurtiçi gündeliklerinin %50 artırımlı miktarının tamamını geçemez.

Misafirhanelerden yararlanan geçici görevli personel hangi kamu kurumunda çalışırsa çalışsın hepsine aynı tarife uygulanacaktır.

Diğer sosyal tesislerden yararlandırılan geçici görevli kamu personeli ile geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.

3 – Her ne ad altında ve sürede olursa olsun (kiralanmış olan yerler dahil) kurumun tasarrufunda olan yerlerde personelin konaklaması halinde (lojman olarak tahsis edilenler hariç), bu yerler de “Misafirhane” kapsamında değerlendirilecektir.

III – KREŞ VE ÇOCUK BAKIMEVLERİ ÜCRETLERİ

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek Devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 132,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Ancak belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda, kurum ve kuruluşlar belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye yetkilidir.

IV – SPOR TESİSLERİ yakıtı en ekonomik en cimri arabaların fiyatları

1 – Kurum personeli de dahil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kış sporlarının yapıldığı yerlerden veya diğer spor tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karşılığı,

- Spor alet ve malzemelerinin yararlananlar tarafından temin edilmesi halinde kişi başına en az 4,80 TL,

- Spor alet ve malzemelerinin tesisten temin edilmesi halinde kişi başına en az 7,30 TL,

bedel alınır.kredili taksitli vadeli o  faizli araba kampanyaları

Amatör spor müsabakaları sırasında lisanslı sporcuların antrenman amacıyla veya öğrencilerin ders programı çerçevesinde belirtilen tesislerden yararlanmaları halinde, ilgili idarelerce gerekli görüldüğü takdirde bedel alınmayabilir veya daha az bir bedel alınabilir.

2 – Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına en az 8,60 TL bedel alınır.

3 – Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcaların eğitim ve dinlenme tesisleri içinde yer alması durumunda, belirli devreler itibarıyla dinlenme amacıyla kalanların bu tesislerden yararlanmaları halinde 1 inci ve 2 nci maddede belirtilen bedellerin 1/4’ü alınır.

4 – Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcalara abone olan kamu personelinden alınacak 1 aylık abone bedeli, yukarıda belirtilen miktarların 15 katından az olmamak kaydıyla, kurumlarca belirlenebilir.

V – ORTAK HUSUSLAR

1 – Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin işletme giderleri için ilgili kurum ve kuruluşların bütçelerinden herhangi bir katkıda bulunulmaması esastır.

Söz konusu tesislerin bakım ve onarımlarının yaptırılabilmesini sağlamak amacıyla, bu tesislerden yıl içinde elde edilen gelirlerin brüt tutarının % 5’inden az olmamak üzere ayrılacak tutarlar ayrı bir hesapta tutularak söz konusu ihtiyaçlar için harcanacaktır. Bu hesaptan yapılacak harcamalarda, hizmetin sunumu açısından ihtiyaç duyulan döşeme ve demirbaş alımlarında Başbakanlık ve/veya Bakanlığımızca çıkarılmış veya çıkarılacak olan tasarruf genelgesi, talimatı ve tebliğlerine uyulacaktır.4×4 4×2 Suv-Jeep-Arazi Araçları Fiyatları

2 – Bu tesislerde merkezden geçici görevle gönderilecek personel sayısı asgari seviyede tutulacak ve 2013 yılında görevlendirilen personel sayısı hiç bir şekilde aşılmayacaktır.

Bu tür yerlerde, 2014 yılında, merkezi yönetim bütçesi ile döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere ilk defa personel istihdam edilmeyecek, ancak ücreti sosyal tesis işletme gelirlerinden karşılanmak üzere ilk defa personel istihdamı yapılabilecektir.

3 – Kuruma ve/veya mensuplarına yardım ve hizmet amacıyla kurulmuş olan fon, vakıf, dernek ve benzeri kuruluşlar eliyle işletilen tesislere kurum bütçesinden doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunulmayacaktır.

4 – Tesislerin bir önceki yıl doluluk oranları ile bu yıl yapılacak olan müracaat sayıları da dikkate alınarak doluluk oranı % 50’nin altına düşen tesisler hizmete açılmayacak, yeterli sayıda müracaat olmaması halinde dönemler itibarıyla yapılan müracaatlar birleştirilerek dönem sayılarının azaltılması yoluna gidilecektir.

5 – Kamp dönemleri için tespit edilen tarifenin % 20’si müracaat sırasında avans olarak alınacaktır. Kamp tahsis edilemeyenler ile kamp döneminin başlamasından bir hafta öncesine kadar vazgeçenlere avansları aynen iade edilecektir. Geçerli bir mazereti olmaksızın bu süreden sonra vazgeçtiklerini bildirenlere her gün için avansın % 5’i oranında kesinti yapılmak suretiyle avansları iade edilecek, kamp döneminin başlamasına kadar vazgeçtiklerini bildirmeyenlerin ise avansları iade edilmeyerek gelir kaydedilecektir.

6 – Tesislerin lokanta (alakart usulüyle yemek çıkarılması halinde alakart yemek bedelleri dahil), pastane, kafeterya, büfe, disko ve diğer hizmet verilen yerlerinde yemek, kahvaltı, içki, meşrubat, çay, kahve ve benzeri hizmet bedelleri hiç bir şekilde maliyetinin altında olmayacaktır.en ucuz 0 km araba fiyatları,

7 – Yukarıda yazılı yemek, konaklama ve diğer hizmetlerin bedelleri (geçici görevli kamu personelinden misafirhanelerde alınacak konaklama bedeli hariç), yararlananlardan alınması gereken en az miktarlar olup, kurum ve kuruluşlar yemeğin maliyeti, hizmetin daha farklı şekillerde sunulması ve tesisin bulunduğu mahallin özelliği gibi hususlar ile talebin yoğun olduğu Temmuz-Ağustos, yılbaşı, bayram ve yarıyıl tatili gibi dönemleri de dikkate alarak bu bedellerin üzerinde bedel tespit edebileceklerdir.

8 – a) Bir kurum veya kuruluşun eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, kreş ve çocuk bakımevlerinden yararlandırılan o kurum ve kuruluşun emeklisi ile o kurum ve kuruluşun personelinin veya emeklisinin eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarife uygulanır.

b) Bir kurum veya kuruluşun eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, kreş ve çocuk bakımevlerinden yararlanan diğer kurum ve kuruluşların personeli ve emeklileri ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarifenin % 25 fazlası uygulanır.

c) Eğitim ve dinlenme tesisleri ile misafirhanelerden (a) ve (b) fıkrasında yer alanların dışında yararlandırılanlara kurum personeli için belirlenen tarifenin % 50 fazlası uygulanır. Ancak, tesislerden yararlanmada öncelik; o kurum personeli ve emeklisi ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına verilir.

ç) Sözkonusu tesislerde, 1 Şubat 2011 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama bedeli alınmaz. Bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yarısı alınır. 1 Şubat 2008 ile 1 Şubat 2011 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) doğan çocuklar için ise (eğitim ve dinlenme tesislerinde yemek istenilip istenilmediğine bakılmaksızın) konaklama ve yemek bedelinin yarısı alınır.

d) Bir kurum veya kuruluşun bağlı ve ilgili kuruluşlarına ait eğitim ve dinlenme tesisleri ile misafirhanelerinden yararlandırılan o kurum ve kuruluşun personeli ve emeklisi ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına, bağlı ve ilgili kuruluş personeli için belirlenen tarife uygulanabilir.2014 MTV vergisi hesaplaması

e) Kamu sosyal tesislerinden yararlandırılmayla ilgili olarak yayımlanan Başbakanlık Genelgeleri hükümleri saklıdır.

9 – Bu Tebliğde belirlenmiş olan bedellere, katma değer vergisi dahil değildir.

Bu Tebliğin II/2 nci maddesindeki sınırlamalar, konaklama bedelinin katma değer vergisi dahil olarak belirlenmesi halinde dahi aşılamaz.

10 – a) Görevi ve unvanı ne olursa olsun hiç bir kişi ve personel, tesislerden ve yukarıda belirtilen hizmetlerden bedelini ödemeden yararlandırılamaz.

b) Tesisler için tespit edilen ücretler, tahsisin yapıldığı tarihte ilgililerden peşin olarak tahsil edilir.

c) Kamp ve tesislerden, tahsis belgesinde ismi yazılı olanların yerine başkaları faydalandırılamaz.

ç) Tesisler devamlılık arz edecek şekilde pansiyon veya bekâr lojmanı olarak kullanılamaz.

d) Misafirhane hizmetlerinin aksatılmaması ve diğer personelin bu tesislerden faydalanmasına engel teşkil etmemesi kaydıyla boş kapasite bulunduğu hallerde yükseköğrenim gören öğrenciler de bu tesislerden faydalanabilirler.

11 – Kamu görevlileri sendika ve konfederasyonlarınca düzenlenecek eğitim çalışmalarında, kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim tesislerinden kamu kurumları için öngörülen tarife karşılığı ve tesisin uygun olması halinde ilgili sendika ve konfederasyonlar yararlandırılabilir.

12 – Tesislerin tamamen veya kısmen kiraya verilmesi imkanları araştırılarak uygulamaya bu yönde ağırlık verilecektir. İhtiyaç duyulması halinde yemek, çay ve sair hizmetler, hizmet alımı suretiyle temin edilebilecektir.

13 – Tesislerde, tesisin bağlı olduğu kurumun merkeziyle veya tedarik gibi tesisin işletilmesiyle doğrudan ilişkili olarak yapılan resmi görüşmeler ve haberleşmeler dışında, tesislerde kalanların yararlandıkları telefon, faks ve internet gibi hizmetlerin ücretleri yararlananlar tarafından tesisten ayrılmadan önce ödenecektir. İdareler bu konuda gerekli önlemleri alacaklardır.sifir km en ucuz ticari araç fiyatları

14 – Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen kreş ve çocuk bakımevi gibi tesislerin sosyal tesis kapsamında olması nedeniyle, bu tesislerin giderlerine de bütçeden katkıda bulunulmayacak, dolayısıyla bunların her türlü giderleri (temizlik hizmeti alımı dahil) kreş ve çocuk bakımevlerinin kendi gelirlerinden karşılanacaktır.

15 – Kurum ve kuruluşların bu Tebliğ kapsamındaki tesislere ilişkin olarak 2014 yılında uygulayacakları tarife ve yararlanma bedelleri, kendi internet sitelerinde yer alacak ve daima güncel tutulacaktır.

16 – Sosyal tesislerle ilgili olarak yapılacak ödeme ve tahsilatlarda aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

a) Görevliler nezdinde kurum amirleri tarafından belirlenen miktarın üzerinde nakit bulundurulmayacaktır.

b) Avans olarak verilen tutarların en geç 30 gün içinde mahsubu veya iadesi sağlanacaktır.

c) Sosyal tesis paraları milli bankalarda muhafaza edilecektir.

ç) Ödeme ve tahsilatın banka vasıtasıyla yapılması esas olacaktır.

17- Kurum amirleri bizzat ya da denetim elemanları marifetiyle sosyal tesislerin işlemlerini, defter ve belgelerini zaman zaman ve her halükarda yılsonlarında denetleyeceklerdir. Düzenlenecek denetim raporları kurumlarda muhafaza edilecektir.kredi kartına taksitli  mtv motorlu taşıtlar vergisi ödeme kampanyaları

18 – Bu Tebliğde belirtilmeyen hususlar hizmetin gereğine göre ilgili mevzuata aykırı olmamak üzere kurumlar tarafından belirlenir.

19 – Bu Tebliğ hükümleri 1/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanır.

Tebliğ olunur.

Ek – 1              Ehliyetsiz Araç Kullanmanın Cezası

EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinde bulunabilecek özellikler aşağıda belirtilmiştir.

1 – Tesisin deniz, göl, akarsu kenarında veya kış sporlarına elverişli yerler ile termal alanlarda olması

2 – Konut veya bağımsız bölümünde tuvalet ve banyo

3 – Sıcak su

4 – Havalandırma tesisatı

5 – Konut veya bağımsız bölümünde telefon

6 – Salonlarda ve konut veya bağımsız bölümlerde müzik yayını

7 – Mutfak ve lokanta

8 – Konut veya bağımsız bölümün içinde mutfak mekanı

9 – Dinlenme ve oyun salonu

10 – Çay bahçesi

11 – Asansör

12 – Diskotek                 sıfır faizli kredili indirimli en ucuz 0 km otomobil fiyatları,

13 – Çocuk bahçesi

14 – Spor alanları

15 – Revir

16 – Plaj

17 – Güneşlenme yerleri ve teçhizatı

18 – Otopark (en az 20 araçlık)

19 – Yüzme havuzu

20 – Hamam

21 – Sauna

Etiketler: , , , , , ,

0 km 2014 Yeni Hyundai i10 araba fiyatları listesi ve özellikleri

2014 hyundai i10 sıfır km otomobil fiyatları listesi, hundayi araba kampanyaları,sıfır km hyundayi araba fiyatları ve kampanyaları, kredili vadeli taksitli en ucuz 0 km araba fiyatları

Yeni Hyundai i10 fiyat listesi (2014 Model Yılı)
0 KM Yeni Hyundai i10 otomobil fiyatları – Önerilen Satış Fiyatı
Yeni Hyundai i10 1.0 STYLE 32.400 TL      taşit pulu bandrol MTV vergileri hesaplaması 2014 
Yeni Hyundai i10 1.0 STYLE OTM 35.500 TL
Yeni Hyundai i10 1.2 ELITE Otomatik vitesli fiyatı 38.700 TL

2014 nissan araba fiyatları ve kampanyaları 0 km,

yeni hyundai i10 araba fiyatları 2014yeni hyundai i10 otomobil fiyatları 2014yeni hyundai i10 otomobil fiyatları  0 km 2014sıfır km yeni Renault Captur 2014 fiyatları ve teknik özellikleri,

Araç Stabilite Yönetimi (VSM)Aracın ESP fonksiyonunu daha ileriye taşıyan, Araç Stabilite Yönetim Sistemi (VSM), asimetrik yüzey (kuru/ıslak) üzerinde meydana gelen, ani fren veya yön değişikliği esnasında, aracın yön kontolünü denetler.

sıfır faizli kredili indirimli en ucuz 0 km otomobil fiyatları,

Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC)Yeni i10′da standart olarak sunulan yokuş kalkış destek sistemi ile eğimli yerlerde aracınızı hareket ettirmek sorun olmaktan çıkıyor.

1.0 ve 1.2 benzinli motor seçenekleri

yakıtı en ekonomik en cimri arabaların fiyatları  Yeni i10 ile birlikte beğeninize sunulan 1.0 ve 1.2 benzinli motor, ikili değişken supap zamanlama sistemi (D-CVVT) kullanılarak üretildi. İkili (DUAL) CVVT (Sürekli değişken supap zamanlaması) sistemi egzoz/emme supaplarının açma ve kapanma zamanlamasını, motor devri ve araç yüküne en uygun şekilde uyarlamak suretiyle motor performansını arttırken, yakıt tüketimini ve karbon emisyonunu azaltır.
Düz Vites
kredili taksitli vadeli o  faizli araba kampanyaları   Doğru zamanda vites geçişleri sağlayabileceğiniz düz vitesi ile rahat bir sürüş sağlayan Yeni i10, yakıt ekonomisi sağlar ve karbon salınımını düşük tutar.
Otomatik Vitessıfır km 2014 peugeot Partner Tepee-van fiyatları ve kampanyaları
Otomatik vites keyfini çıkaracak ve konforlu kullanımın tadına varacaksınız. Yeni i10′un H-matik şanzımanı ile aracınızın vites geçişlerini dilediğinizde manuel olarak da kontrol edebilirsiniz.

0 kilometre huyundai araba fiyatlari, sahıbınden satlik ikinci el (2el) araba fiyatları ve sıfır km hyundai otomobil fiyatları,Araba Fiyatlari,2 El Araba, Dizel Araba, Sahibinden Araba, 0 Araç Kampanyaları,2 Nci El Araba, Ucuz Araba, Oto Fiyat,kredili 2el araba fiyatları listesi, yüzde 0% Faizli Kredili sıfır km ticari araç fiyatları ,bayanlar için en güzel araba modelleri ve fiyatları, dizel spor araba fiyatları,Model Araba, Araç,En Ucuz Araba Fiyatları,motorlu Araç fiyatları,Sahibinden Araba, 4×4 4×2 Suv-Jeep-Arazi Araçları Fiyatları ,Taksitle İkinci El Araba, güncel hyundai i10 fiyatları ve teknik özellikleri,hyundai i10 yakıt tüketimi,yundai araba modelleri ve fiyatları hakkında geniş bilgiyi hyundai yetkili satıcılarından elde edebilirsiniz.Kaynak:hyundai 18/01/2014
sıfır km Peugeot Bipper Tepee-van ticari araç kamyonet  fiyatları ve kampanyaları 2014,

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2014 Peugeot Partner Tepee-van fiyatları listesi 0 km ticari araç kamyonet

sıfır km peugeot Partner Tepee-van 2014 fiyatları ve kampanyaları,0 pejo partner,sıfır km  kredili taksitli vadeli

Peugeot partner van ticari araç kamyonet fiyat listesiotomobil fiyatları listesi,en ucuz 0 km araba fiyatları, 2014 model peugeot 0 km araç kampanyaları, sıfır km pejo araba fiyatları ve fiyat listesi,Peugeot Fiyatları ve Fiyat Listesi, kapalı kasa kamyonet fiyatları, 

2014 MTV vergisi hesaplaması

ssıfır km 2014 yeni Renault Captur fiyatları ve teknik özellikleri

 

pejo partner tepe 2014 fiyatları listesi-2014 Model Yılı Tavsiye edilen Anahtar Teslim Kampanyalı Satış Fiyatı

Peugeot partner tepee ticari araç fiyat listesiPeugeot Partner Tepee ACTIVE 1.6 HDi 92 hp 44.500 TL
Peugeot Partner Tepee ALLURE 1.6 HDi 115 hp 49.500 TL
Peugeot Partner Tepee ZENITH 1.6 HDi 115 hp 52.000 TL
Peugeot Partner Tepee Binek ACTIVE 1.6 HDi 92 hp -
Peugeot Partner Tepee Binek ACTIVE 1.6 HDi 115 hp -

0 km peugeot boxer van ticari araç kamyonet kampanyalı fiyatları 2014 

Motorlu taşit vergileri MTV 1.ve 2.taksit hesaplaması tablosu 2014 

sıfır km peugeot 208 araba fiyatları ve kampanyaları 2014

pejo partner van 2014 fiyatları listesi-2014 Model Yılı Tavsiye edilen Anahtar Teslim Kampanyalı Satış Fiyatı

Peugeot Partner Van UZUN COMFORT PACK 1.6 HDi 90 hp 40.000 TL
kredi kartına taksitli  mtv motorlu taşıtlar vergisi ödeme kampanyaları

Peugeot partner tepee ticari araç fiyatı sıfır km

 

o Km Yeni Peugeot Partner Özellikleri ve Fiyatları, peugeot ticari araçlar ve sahibinden satılık ikinci el (2el) otomobil fiyatları, yakıtı en cimri ekonomik arabaların fiyatları,,2.el peugeot Partner Tepee-van  fiyatları,Ucuz İkinci El Araba,Peugeot Partner Tepee-van  2.El Arabalar ve Satılık Sıfır Km Otomobil Fiyatları,pejo partner 2 el,peugeot partner tepee sahibinden satılık,sifir km en ucuz ticari araç fiyatları,pejo kredili 2elaraba fiyatları, tek çift sürgülü kapılı kamyonet fiyatları,satılık ikinci el oto peugeot partner tepee,Güncel 0 km peugeot Binek Otomobil ve Hafif Ticari Araç Fiyatları,güncel peugeot Partner Tepee-van fiyat listesi,0 km pejo kampanyalı otomobil fiyatları ve fiyat listesi,yeni model pejo ticari araç modelleri ve fiyat listesi,Peugeot Partner Tepee Fiyatları ve Teknik Özellikleri ,peugeot partner tepee yakıt tüketimi,yeni model peugeot araçlar teknik özellikleri ve yakıt tüketimi hakkında daha geniş detaylı bilgileri yetkili peugeot bayilerinden alabilirsiniz.Kaynak:peugeot 16/01/2014
2014 trafikte ehliyetsiz araç kullanmanın cezası                        2014 alkollü araç kullanma cezası,

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

MTV Motorlu Taşıt vergileri, ticari araç vergisi, araba bandrol pulu fiyatları 2014 yılı

30 Aralık 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28867 (Mükerrer)
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
SERİ NO: 43
I – VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin;
İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,
Dördüncü fıkrasında ise, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne
yer verilmiştir.2014 araç bandrol pulu vergılerı listesi , 
2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiştir.
Buna göre, 1/1/2014 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.2014 Trafik Para Cezasi
2014 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
——————————
1 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

(I) SAYILI TARİFE

 motorlu taşıtlar vergisi hesaplaması 2014

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 6 yaş

7 – 11 yaş

12 – 15 yaş

16 ve

    yukarı yaş

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm³ ve aşağısı

537,00

375,00

210,00

159,00

58,00

 1301 – 1600 cm³ e kadar

859,00

644,00

375,00

265,00

102,00

 1601 – 1800 cm³ e kadar

1.514,00

1.185,00

698,00

426,00

166,00

 1801 – 2000 cm³ e kadar

2.385,00

1.839,00

1.080,00

644,00

255,00

 2001 – 2500 cm³ e kadar

3.578,00

2.598,00

1.623,00

970,00

385,00

 2501 – 3000 cm³ e kadar

4.987,00

4.339,00

2.711,00

1.460,00

537,00

 3001 – 3500 cm³ e kadar

7.595,00

6.834,00

4.117,00

2.056,00

755,00

 3501 – 4000 cm³ e kadar

11.940,00

10.310,00

6.073,00

2.711,00

1.080,00

 4001 cm³ ve yukarısı

19.541,00

14.654,00

8.679,00

3.902,00

1.514,00

 2-Motosikletler 
   100 -   250 cm³ e kadar

102,00

78,00

58,00

37,00

16,00

   251 -   650 cm³ e kadar

210,00

159,00

102,00

58,00

37,00

   651 -  1200 cm³ e kadar

537,00

320,00

159,00

102,00

58,00

  1201 cm³ ve yukarısı

1.298,00

859,00

537,00

426,00

210,00

Ehliyetsiz Araç Kullanmanın Cezası

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

(II) SAYILI TARİFE

 mtv vergılerı hesaplaması 2014

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 6 yaş

7 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 1) Minibüs

644,00

426,00

210,00

 2) Panel van ve motorlu karavanlar (motor silindir hacmi)
  1900 cm³ ve aşağısı

859,00

537,00

320,00

  1901 cm³ ve yukarısı

1.298,00

859,00

537,00

 3) Otobüs ve benzerleri (oturma yeri)
  25 kişiye kadar

1.623,00

970,00

426,00

  26 – 35  kişiye kadar

1.947,00

1.623,00

644,00

  36 – 45  kişiye kadar

2.166,00

1.839,00

859,00

  46 kişi ve yukarısı

2.598,00

2.166,00

1.298,00

 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (azami toplam ağırlık)
   1.500 kg’a kadar

579,00

385,00

190,00

   1.501 -   3.500  kg’a kadar

1.168,00

678,00

385,00

   3.501 -   5.000  kg’a kadar

1.753,00

1.460,00

579,00

   5.001 – 10.000  kg’a kadar

1.947,00

1.654,00

777,00

   10.001 – 20.000  kg’a kadar

2.338,00

1.947,00

1.168,00

   20.001 kg ve yukarısı

2.925,00

2.338,00

1.360,00

 

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.Motorlu taşıtlar vergisi listes 2014 

 

(IV) SAYILI TARİFE

2014 motorlu taşit vergileri hesaplaması   

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 5 yaş

6 – 10 yaş

11 ve yukarı yaş

 Uçak ve helikopterler
   1.150 kg’a kadar

10.853,00

8.679,00

6.509,00

5.206,00

   1.151 -   1.800 kg’a kadar

16.283,00

13.023,00

9.768,00

7.814,00

   1.801 -   3.000 kg’a kadar

21.712,00

17.369,00

13.023,00

10.420,00

   3.001 -   5.000 kg’a kadar

27.143,00

21.712,00

16.283,00

13.023,00

   5.001 - 10.000 kg’a kadar

32.572,00

26.057,00

19.541,00

15.631,00

   10.001 - 20.000 kg’a kadar

38.002,00

30.401,00

22.798,00

18.234,00

   20.001 kg ve yukarısı

43.431,00

34.742,00

26.057,00

20.845,00

2014 yılı araç muayene ücret listesi

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığıtarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

Tebliğ olunur.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2014 Peugeot Bipper Tepee-van fiyatları listesi sıfır km ticari araç kamyonet

 0 km Peugeot Bipper Tepee-van ticari araç kamyonet 2014 kampanyaları ve fiyatlarıı, Peugeot Bipper van kapalı kasa kamyonet fiyatları listesi, kredili taksitli vadeli sıfır km ticari otomobil fiyatları,en ucuz 0 kilometre hafif ticari araç fiyatları, en ucuz taksitli 0 km araba kampanyaları,2014 model peugeot 0 km hafif ticari araç kampanyaları,  sıfır km pejo hafif ticari  araç fiyatları ve kampanyalı fiyat listesi

sıfır km 2014 peugeot Partner Tepee fiyatları ve kampanyaları- Peugeot Bipper Tepee  ticari kamyonet fiyat listesi

Peugeot Bipper Tepee fiyat listesi- 2014 Model Yılı Tavsiye edilen Anahtar Teslim Kampanyalı Satış Fiyatı

Peugeot Bipper Tepee COMFORT 1.3 HDi 75 hp 39.500 TL   2014 MTV vergisi hesaplaması
Peugeot Bipper Tepee COMFORT PLUS 1.3 HDi 75 hp 42.000 TL
Peugeot Bipper Tepee STYLE 1.3 HDi 75 hp 43.700 TL

Peugeot Bipper  van kapalı kasa ticari  kamyonet 2014  fiyat listesi
0 km ticari araç Peugeot Bipper van fiyat listesi- 2014 Model Yılı Tavsiye edilen Anahtar Teslim Kampanyalı Satış Fiyatı

Peugeot Bipper Van 1.3 HDi 75 hp 33.500 TL

0 km peugeot boxer van ticari araç kamyonet kampanyalı fiyatları 2014

Peugeot bipper tepee ticari araç fiyatı 0 km 2014taksitli Peugeot bipper tepee 0 km ticari araç fiyatıPeugeot bipper tepee sıfır ticari araç fiyatıPeugeot bipper van ticari araç kamyonet 0 km fiyat listesiPeugeot bipper van ticari araç kamyonet fiyatı sifir kmPeugeot bipper van ticari araç kamyonet fiyatı 0 kmsıfır km peugeot Partner Tepee-van 2014 fiyatları ve kampanyaları,

MOTOR SEÇENEKLERİ

 Yüksek dizel teknolojisi (HDi) sayesinde Bipper Tepee, çok düşük yakıt tüketimi ve yüksek yakıt menzili sunuyor.

Peugeot Bipper Tepee 1.3 HDI 75 HP
sıfır km 2014 yeni Renault Captur fiyatları ve teknik özellikleri,  Yüksek dizel teknolojisine sahip 1.3 HDi motor 4 silindirlidir ve 1248 cc hacmindedir. 75 hp güç üreten bu motor 1750 d/d’de 190 Nm torka sahiptir. En önemli özelliği 1750 ila 2750 d/d arasında düz bir tork eğrisine sahip olmasıdır. Bu sayede sürüşte büyük bir esneklik sağlamaktadır.2014 ticari araçlara kar-kış lastiği takmama cezası ,

pejo kampanyalı ticari araç  fiyatları ve fiyat listesi 0 km ,peugeot ticari araçlar ve sahibinden satılık ikinci el (2el) ticari kamyonet fiyatları, 2.el peugeot Peugeot Bipper fiyatları, Peugeot Bipper Tepee ikinci el fiyatları,Ucuz İkinci El Araba,pejo kredili 2elaraba fiyatları,elektrikli lpgli tüplü hibrid araba fiyatları, ikinci el ticari araç kamyonet fiyatları ve sıfır km peugeot bipper tepee-van fiyatları listesi,sıfır ve ikinciel ticari araç kredileri oranları,2 El Araba,Güncel 0 km peugeot Binek Otomobil ve otomatik vitesli Pejo Hafif Ticari Araç Fiyatları, dizel benzinli otomatik vitesli araç fiyatları,pejo bibber 2el fiyatı,kapalı kasa kamyonet fiyatları,yüzde 0% Faizli Kredili sıfır km ticari araç fiyatları   ,güncel peugeot bipper tepee-van fiyat listesi,0 km pejo kampanyalı otomobil fiyatları ve fiyat listesi,, yeni model peugeot araçlar teknik özellikleri ve yakıt tüketimi hakkında daha geniş detaylı bilgileri yetkili peugeot bayilerinden alabilirsiniz.Kaynak:peugeot 16/01/2014
2014 yılı Egzoz Emisyon ölçümünü süresinde yaptırmamanın para cezası  ,  2014 Tüvtürk Araç Muayene Ücreti

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,

Nissandan yüzde sıfır faizli kredili araba kampanyaları 2014 yılında da devam ediyor

2014 nissan araba fiyatları ve kampanyaları 0 km,nissan kaşkai fiyatları sıfır,en ucuz sıfır km otomobil fiyatları, sıfır faizli kredili 0 km araba fiyatları, faizsiz otomobil  kampanyaları,     en ucuz 0 km ticari araç  fiyatları,Nissan Qashqai Fiyat Listesi,nissan fiyatları ve fiyat listesi,

sıfır km 2014 peugeot Partner Tepee-van fiyatları ve kampanyaları

Nissan kampanyaları yeni yılda da devam ediyor

Nissan Qashqai fiyatları,peugeot 2008 Crossover sıfır km araba fiyatları ve kampanyaları 2014,Nissan, 2014 yılında da cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Türkiye geneline yayılmış tüm Nissan bayilerinde, Ocak ayı süresince devam edecek kampanya kapsamında tüm Qashqai modellerinde 15 bin TL krediye 18 ay boyunca yüzde 0 faiz fırsatı, Juke modellerinde 10 bin TL krediye 13 ay boyunca yüzde 0 faiz imkanı sunuluyor. 8 bin TL krediye 12 ay boyunca yüzde 0 faiz fırsatı ise tüm Micra ve tüm Note modellerinde geçerli oluyor.

  taşit pulu bandrol MTV vergileri hesaplaması 2014 

sıfır km yeni Renault Captur 2014 fiyatları ve teknik özellikleri,

sıfır faizli kredili indirimli en ucuz 0 km otomobil fiyatları,

Nissan kaskai fiyatlarıNissan’ın Qashqai modelleri 58 bin 490 TL’den, Juke modelleri 50 bin 736 TL’den, Micra modelleri 41 bin 150 TL’den, Note modelleri ise 46 bin 700 TL’den başlayan fiyatları ile satışa sunuluyor.

Motorlu araç vergılerıMTV hesaplaması2014  ,    

nissan sıfır km araba fiyatları, nissan otomobileler ve sahibinden satılık 2.el (ikinciel) araba fiuyatları ve modelleri, dizel benzinli araba fiyatları, kredili 2elaraba fiyatları listesi, taksitli araba fiyatları, otomatik vitesli araba fiyatları, Araba Fiyatlari,Satılık 2. El Arabalar,İkinci El Araba,Dizel Araba,Sahıbınden Araba,Ucuz İkinci El Araba,Ucuz otomobil,Model Araba, Araç fiyat,Oto Fiyat,güncel nisan araba fiyatları,Nisan Qashqai ikinci el suv,satlik 2.el Nisan Qashqai+2,4×4 4×2 Suv-jeep- Arazi Taşıtı Fiyatları ,Nisan Qashqai Fiyat Listesi,Nissan Juke Fiyat Listesi,nissan kaşkai 2.el fiyatları sahibinden,Nisan Fiyatları ve Fiyat Listesi ,2014 model Nissan Qashqai +2 (Kaşkai) Fiyat Listesi,2014 model nissan araba kampanyaları ve fiyatları, yaktı en cimri ekonomik arabaların fiyatlarıyeni model nissan araba modelleri ve fiyat listesi, nissan araç özellikleri ve yakıt tüketimi hakkında daha geniş bilgileri yetkili nissan satıcılarından alabilirsiniz.kaynak:nissan 16/01/2014
0 km Peugeot Bipper Tepee-van ticari araç kamyonet 2014 kampanyaları ve fiyatlarıı,

Etiketler: , , , , , , , ,