2. el araba alacaklara güzel haber

2 el  araba alacaklara güzel haber!

Yıllık 2 milyar liralık vergi kaybına neden olduğu saptanan ikinci elde tacirler, sattıkları araçlara 1 yıl garanti verecek.

İkinci el araba alacaklara iyi  haber!

araç plakasına yazılmış bulunan radar ve diğer trafik ceza sorgulama (Araç Trafik Cezası Öğrenme)

Türkiye’deki 60 bin oto galericisi kayıt altına alınacak. Yetki belgesi olmayanlar, alım veya satış yapamayacak. Belediyeler belgesi olmayan esnafın çalışma ruhsatını iptal edecek.

Belli Standartlar Getirilecek

opel araba fiyatları listesi ve kampanyaları

Tacirler sattıkları ikinci el otomobiller için müşterilere bir yıl motor ve kaporta garantisi verecek. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu’nca (MASFED) hazırlanan, “İkinci El Taşıt Ticareti Hakkında Kanun Tasarısı” ile devletin yıllık 2 milyar liralık vergi kaybı sona erecek. MASFED, tasarıyı AK Parti, CHP ve MHP’nin Meclis gruplarına sundu. itibarını yeniden kazanmalı

Kanunun çıkmasının ardından ikinci el belli standartlara bağlanacak. Tasarıyla oto galericiliği ibaresi kalkacak yerine motorlu araç alım ve satıcıları kavramı gelecek. Tasarıda ikinci el araç alım-satımı yapacak tacirlerde aranacak kriterler şöyle açıklandı:

- İflas etmemiş olmak. İflas etmişse bile itibarını yeniden kazanmış olmak.

yüzde 0% Faizli Kredili taksitli vadeli kampanyalı sıfır km en ucuz  ticari araç fiyatları

- Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak. Affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile; zimmet, rüşvet, dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, kara para aklama, terör, vergi kaçakçılığı, vergi kaçakçılığına teşebbüs gibi suçlarından hüküm giymemiş olmak.

Kilometre Düşürme Riskine Son

- Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak.

- Ticari kazanç dolayısıyla gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olmak.

 

Tasarıyla tüketiciler, satın aldıkları ikinci el aracın kilo¬metresiyle oynandığı ya da düşürülmüş olabileceği gibi kaygıları artık taşımayacak.Kaynak:haber7 28/01/2015

Etiketler: , , ,

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI FİYATLANDIRMA SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

30 Aralık 2014  SALI Resmî Gazete Sayı : 29221 (Mükerrer)
YÖNETMELİK
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI

FİYATLANDIRMA SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

2015 yılı Egzoz Emisyon ölçümünü zamanında yaptırmamanın para cezası

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasına arz edilen mal ve hizmetlerin; güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumunun sağlanmasında, şeffaflık, eşitlikçilik ve istikrarın teminine yönelik olarak, piyasa faaliyetlerine ilişkin bazı mal ve hizmet fiyatlarının; oluşturulması, uygulanması ile bunların ilgililere ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

2015 trafikte alkollü araç kullanmanın para cezası ve  ehliyet ceza puanı 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında fiyatlandırmanın çerçevesine,

b) Fiyat ilanına ilişkin ilke ve yükümlülüklere,

c) Fiyat ilanlarının kamuoyuna açıklanmasına,

ç) Fiyat değişikliklerine,

d) Fiyat ilanına,

e) Piyasaya müdahaleye,

dair usul ve esasları kapsar.

araç plakasına yazılmış bulunan radar ve diğer trafik ceza sorgulama (Araç Trafik Cezası Öğrenme)

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

a) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,

b) Fiyat: Teslim veya hizmet ifasının karşılığı olarak, birim başına aynen ödenmesi gereken meblağı,

c) İlan Panosu: Otogaz istasyonlarında satışa sunulan otogazın fiyatının ilan edildiği panoyu,

ç) İlgili mevzuat: LPG piyasasına ilişkin Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını,

d) Kanun: 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,

e) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

f) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

g) LPG dağıtım fiyatı: Dağıtıcıların LPG’yi tüplü ve otogaz olarak kullanıcılara ve bayilere; dökme olarak kullanıcılara satışını yapabileceği tavan fiyatı,

ğ) Otogaz bayi fiyatı: Otogaz Bayilerinin otogaz istasyonlarında araçlara LPG satışı yapabileceği fiyatı,

h) Piyasa: LPG’nin ithali, ihracı, depolanması, taşınması, dağıtımı, bayiliği, kullanımı ve bunlarla ilişkili iş ve işlemlerden oluşan piyasayı,

ı) Tavan fiyat: Teslimin veya hizmet ifasının karşılığı olarak, birim başına en fazla ödenmesi gereken meblağı,

ifade eder.

LPG piyasasında fiyatlandırma

MADDE 5 – (1) Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, piyasaya arz edilen mal ve hizmetlerin fiyatları serbestçe oluşur.

(2) Rafineriler ve dağıtıcılar, lisansları kapsamında yaptıkları piyasa faaliyetlerine ilişkin fiyatları, erişilebilir dünya serbest piyasalarındaki fiyat oluşumunu dikkate alarak, tavan fiyatlar olarak Kuruma bildirirler.

(3) Otogaz bayilik lisansı sahipleri otogaz satış fiyatlarını ilan panolarında ilan ederler.

(4) Yukarıda sayılan lisans sahipleri faaliyetlerini bildirdiği veya ilan ettiği tavan fiyatlara uygun bir şekilde yapmakla yükümlüdür.

Fiyatlandırmaya ilişkin ilkeler

MADDE 6 – (1) Fiyat bildirimlerinde ve ilanlarında;

a) Para birimi olarak, Türk Lirası,

b) Hacim veya ağırlık ölçü birimi olarak;

1) Dökme olarak kullanıcılara ve otogaz olarak otogaz bayilerine doğrudan ağırlık ölçüsü üzerinden veya  tankersayaçları ile teslimatta 15°C sıcaklığa göre düzeltilmiş yoğunluk değeri ve düzeltilmiş hacim ile hesaplanan ağırlık değeri,

2) Otogaz olarak nihai kullanıcılara LPG satışlarında 15°C sıcaklığa göre düzeltilmiş litre,

3) Tüplü LPG satışlarında tüp adedi ve kilogram ya da tüp cinsleri,

kullanılır.

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 443)

Fiyat değişiklikleri ve fiyatların kamuoyuna açıklanması

MADDE 7 – (1) Fiyat değişikliği uygulamaya gireceği günün mesai saatinden önce Kuruma bildirilir ve bildirimi yapan lisans sahibinin (rafinerici lisansı sahibi hariç)  web sayfasında yayınlanır ve değiştirilinceye veya herhangi bir nedenle durdurulmasına kadar uygulanır.

(2) Dağıtıcılarca bayileri için iller bazında tavan olarak belirlenen fiyatlar Kuruma bildirilir ve internet aracılığıyla yayınlanır.

Fiyat ilanı

MADDE 8 – (1) LPG Otogaz Bayilik  lisansı sahipleri;

a) İstasyonlarında satışa sundukları otogazın fiyatını istasyonlarının ön cephesinde, yoldan açıkça görünür şekilde konuşlandırılmış ilan panosunda ilan etmekle,

b) İlan panosunda yer alan fiyatların üzerinde otogaz satışı yapmamakla,

c) Dağıtıcısı tarafından Kuruma bildirilen il tavan fiyatını aşmamakla,

yükümlüdür.

(2) İlan panolarında; bayisi olunan dağıtıcı lisansı sahibinin marka ve logosu, bayilik lisansı sahibinin adı veya unvanı yer alır. Aynı istasyonda akaryakıt ve otogaz satışı yapılması halinde bu bilgilere aynı ilan panosunda yer verilebilir.

(3) İlan panolarındaki fiyat haricindeki bilgilerin değiştirilmesi için zamana ihtiyaç duyulan hallerde, geçici değişiklikler pankart, afiş, çıkartma gibi araçlarla yapılır.

(4) İstasyonda birden fazla ilan panosu bulunması halinde ilan panolarındaki otogaz fiyat bilgileri birbirleri ile aynı olmalıdır.

(MTV) 2015 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 1.VE 2.TAKSİTLERİ LİSTESİ

Piyasaya müdahale

MADDE 9 – (1) LPG alım satımında fiyatlar, erişilebilir dünya serbest piyasa koşullarına göre oluşur.

(2) LPG piyasasında faaliyetleri veya rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek nitelikte anlaşma veya eylemlerin piyasa düzenini bozucu etkiler oluşturması halinde, gerekli işlemlerin başlatılmasıyla birlikte, her seferinde iki ayı aşmamak üzere, faaliyetlerin her aşamasında, bölgesel veya ulusal düzeyde uygulanmak için taban ve/veya tavan fiyat tespitine ve gerekli tedbirlerin alınmasına Kurum yetkilidir.

Uyum yükümlülüğü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) LPG otogaz bayilik lisansı sahipleri ilan panolarını 31/12/2015 tarihine kadar 8 inci maddede yer alan hükümlere uygun hale getirir.

2015 yılında otomobillerde kar kış lastiği takmamanın cezası,

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 

 

Etiketler: ,

SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

30 Aralık 2014  SALI Resmî Gazete Sayı : 29221 (Mükerrer)
YÖNETMELİK
Hazine Müsteşarlığından:

SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/4/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 443)

“a) Merkezlerinin Türkiye’de bulunması ve anonim şirket veya limited şirket şeklinde kurulmuş olmaları.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Acenteler, merkezleri dışında şube açabilir. Şube açılabilmesi için Müsteşarlıkça talep edilen bilgi ve belgeler ile Müsteşarlığa başvurularak izin alınır. Müsteşarlık acentelerin merkez ve şubelerinin organizasyon yapısının uygun olup olmadığı, öz kaynaklarının yeterliliği ve il ya da bölge acente taşıma kapasitesini değerlendirerek faaliyette olan şubelerin kapatılması ile yeni şube açılmasına izin verilmemesi hususunda yetkilidir.”

ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT

“(5) Şube açarak teşkilatlanmak isteyen acentelerin merkezlerinde genel müdür, en az bir genel müdür yardımcısı ve yeterli sayıda birim müdürlüğü oluşturulması gerekir. Genel müdür için en az 7 yıl, genel müdür yardımcısı için en az 5 yıl sigortacılık mesleki deneyimi, en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olması ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan şartları haiz olması aranır. Şubelerde ise en az bir müdür ve bir teknik personel istihdam edilir. Şube müdürünün tüzel kişi acente müdüründe aranan şartları taşıması gerekir.”

“(6) Şube açarak teşkilatlanan veya mesafeli satış yapan acenteler, Müsteşarlıkça belirlenecek mali tabloları üç ayda bir hazırlayarak Müsteşarlıkça belirlenen mercilere iletmek zorundadırlar.”

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 442)

“(7) Her ne isimle olursa olsun içeriği itibariyle şube ile aynı niteliğe sahip her türlü yapılanma bu Yönetmelikte merkez ve şubelere getirilen esaslara tabidir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – (1) Gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri malvarlıkları ile tüzel kişi acentelerin şirket türüne göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla sahip olacakları asgari ödenmiş sermaye miktarı 50.000.-TL’den az olamaz.

(2) Şube açarak teşkilatlanacak acentelerin merkez için en az 300.000.-TL ve her bir şube için en az 25.000.-TL sermayeye sahip olmaları gerekir. Şube açmaksızın sadece mesafeli satış yapmak isteyenler için asgari sermaye de 300.000.-TL’dir.

(3) Şube açarak teşkilatlanan veya mesafeli satış yapan acenteler, yılsonları itibariyle satışına aracılık ettikleri prim tutarının en az %4’ü kadar özkaynağa sahip olmak zorundadır. Bu tutar her durumda 300.000.-TL’den az olamaz. İlave sermaye ihtiyacının ortaya çıkması halinde, eksik kalan sermaye en geç ilgili yılın Haziran ayı sonuna kadar tamamlanır.

2015 Trafikte ehliyetsiz araç kullanmanın para cezası ve ehliyet ceza puanı

(4) Asgari ödenmiş sermaye ile beyan edilecek malvarlıklarının en az %50’sinin nakit, mevduat ya da devlet iç borçlanma senedi gibi nakde kolay dönüşebilir yatırım araçlarından oluşması gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

Şubelere ilişkin hükümlere uyum

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Şube açmak suretiyle teşkilatlanmış acenteler ve mesafeli satış yapan acentelerin1/5/2015 tarihine kadar durumlarını Yönetmeliğin şube ve mesafeli satışa ilişkin hükümlerine uygun hale getirmeleri gerekmektedir.”

Özkaynak şartına ilişkin geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen oran Yönetmeliğin yayımlandığı yıl için %2, takip eden yıl için %3 olarak uygulanır.”

2015MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU CETVELİ

Asgari kuruluş sermayesine ilişkin geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ile getirilen asgari kuruluş sermayesi, bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle mevcut kurulu acenteler hakkında uygulanmaz.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

2015 trafikte alkollü araç kullanmanın para cezası ve  ehliyet ceza puanı 

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. 

 

Etiketler: ,

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 443)

30 Aralık 2014  SALI Resmî Gazete Sayı : 29221
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 443)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 442)

30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433)’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

 1.  Tebliğin “2- Tanımlar ve Kısaltmalar” bölümünde “Bilgi Fişi” ifadesinin tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3100 Sayılı Kanun ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426) kapsamında yapılan düzenlemelere uygun olarak ödeme kaydedici cihazlarda (yeni nesil dâhil) düzenlenen fişi,”

 1.  Tebliğin “3- e-Arşiv Uygulaması İzni” bölümünün (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 2. GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 287)

“b) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397) ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz etmeye zorunludurlar. Bununla birlikte söz konusu mükellefler, e-Arşiv Uygulaması kapsamında oluşturdukları faturaları alıcısının talebi doğrultusunda ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardını kullanmak ve de söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünü de eklemek şartıyla, müşterilerine elektronik ortamda da iletebilirler. Bu durumda e-Arşiv Faturasının ayrıca kağıda basılmasına gerek bulunmamaktadır.”

 1.  Tebliğin “3- e-Arşiv Uygulaması İzni” bölümüne, (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
 2. 2015 Yılı harçları, ücretleri, oranları

“Başkanlık gerek görmesi ve önceden haber vermesi halinde, bu madde hükmünün uygulamasında sektör ve mükellef grupları itibariyle özel izin verebilir, e-Arşiv Fatura formatında ve faturanın alıcısına teslim yöntemlerinde değişikliğe gidebilir.”

 1.  Tebliğin “6- Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması” bölümünün 3 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mükellefler, istemeleri halinde fatura formatı olarak www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardını da kullanabilirler. Ancak Tebliğin 3 üncü bölümünün b bendine göre elektronik ortamda iletilen faturalar için www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardının kullanılması zorunludur. Başkanlık gerekli görmesi halinde, mükelleflerin kullandıkları elektronik belge formatının değiştirilmesini isteyebilir.”

 1.  Tebliğin “6.1 Belgelere Konulacak Amblem” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 2. MTV MOTORLU TAŞIT VERGİLERİ BİRİNCİ VE İKİNCİ TAKSİTLERİ HESAPLAMASI 2015

“Bu Tebliğ kapsamında oluşturulan elektronik belgelerde, 2/2/1985 tarihli ve 18654 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve DağıtımıHakkında Yönetmelik hükümlerine göre belgelerin önyüzünün üst orta kısmına gelecek şekilde basılması zorunlu olan‘Belgelere Konulacak Özel İşaret (Amblem)’ ile ‘İl Kod Numarası’ yerine aynı konumda bulunmak üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı amblemi, amblemin altında ise “e-Arşiv Fatura” ibaresi bulunur. Tebliğin 3-b ve 3-c bendi kapsamında elektronik ortamda iletilen faturanın alt kısmında ayrıca “e-Arşiv izni kapsamında elektronik ortamda iletilmiştir.” ifadesi yazılır.”

 1.  Tebliğin “7- Belgelerin Alıcılarına Teslimi” bölümünün 1 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mükellefler, e-Arşiv Uygulaması kapsamında elektronik belge biçiminde oluşturdukları faturayı bu Tebliğin 7.1 ve 7.2 bölümünde belirtilen istisna haricinde alıcısına kâğıt ortamında teslim ederler.”

 1.  Tebliğin “7.1 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmayan Mükelleflere Faturanın Teslimi” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere e-Arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen faturanın kâğıt ortamında teslim edilmesi esastır. Ancak e-arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen faturalar, alıcısının talebi doğrultusunda ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardının kullanılması ve de söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünün eklenmesi koşuluyla e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere elektronik ortamda da iletilebilecektir.

2015 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  HESAPLAMASI

Öte yandan, alıcısına malın yanında kâğıt olarak verilen fatura, irsaliyeli fatura yerine kullanılabilir. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için faturanın, malın teslimi anında düzenlenmesi ve “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması zorunludur.”

 1.  Tebliğin “9- Elektronik Belgelerin Muhafazası ve İbrazı” bölümünde yer alan (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Bu Tebliğin 3-b bendine göre adına fatura düzenlenen vergi mükellefleri söz konusu faturaları, kendilerine iletim yöntemine uygun olarak muhafaza ve ibraz etmek zorundadırlar.”

 1.  Tebliğin “13- Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) Kapsamında Düzenlenen Faturalar” bölümü aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.
 2. 2015 trafikte alkollü araç kullanmanın para cezası ve  ehliyet ceza puanı 

“Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni almış olan mükellefler, faturalama süreçleri ile bilgi işlem sistemlerini 1/4/2015 tarihinden geç olmamak üzere Başkanlığın kendilerine yazıyla bildireceği bir tarihe kadar bu Tebliğde yer alan usul ve esaslara uygun hale getirmek zorundadırlar.”

 1.  Yürürlük
 2. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur. 

 

Etiketler: ,

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 442)

30 Aralık 2014  SALI Resmî Gazete Sayı : 29221
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 442)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 287)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 74)

Bu hüküm göz önüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2014 yılında uygulanan tutarların ve hadlerin, 2014 yılı için %10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan tutarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

2015 Yılı harçları, ücretleri, oranları

Tebliğ olunur.

Ekler için tıklayınız

 

Etiketler: , ,

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 287)

30 Aralık 2014 SALI  Resmî Gazete  Sayı : 29221

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 287)

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2014 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

1. Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 74)

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında, Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin (3) numaralı fıkrasında da 103 üncü maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da yukarıdaki hükmün uygulanacağı öngörülmüştür.

Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2014 yılında uygulanan had ve tutarların 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında1 arttırılması suretiyle belirlenen ve 2015 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

1.1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2015 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.600 TL olarak tespit edilmiştir.

1.2. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere 13.00 TL olarak tespit edilmiştir.

1.3. Engellilik İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 880 TL, ikinci derece engelliler için 440 TL, üçüncü derece engelliler için 200 TL olarak tespit edilmiştir.

1.4. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 6.000 TL, diğer yerlerde 4.000 TL olarak tespit edilmiştir.

1.5. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere;

- 1 numaralı bent için 84.000 TL ve 120.000 TL,

- 2 numaralı bent için 40.000 TL,

- 3 numaralı bent için 84.000 TL,

olarak tespit edilmiştir.

2015 Yılı harçları, ücretleri, oranları

1.6. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 10.600 TL olarak tespit edilmiştir.

1.7. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 23.000 TL olarak tespit edilmiştir.

1.8. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.500 TL olarak tespit edilmiştir.

1.9. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2015 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

12.000 TL’ye kadar % 15

 

29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası % 20

 

66.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL, (ücret gelirlerinde 106.000 TL’nin

% 27

29.000 TL’si için 5.200 TL), fazlası

 

66.000 TL’den fazlasının 66.000 TL’si için 15.190 TL, (ücret gelirlerinde

% 35

106.000 TL’den fazlasının 106.000 TL’si için 25.990 TL), fazlası

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 65)

2. Basit Usulde Vergilendirmeyle İlgili Hususlar

2.1. Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2014 yılı için 285 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği2 ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.

Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2015 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2014 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

 

Emtianın Cinsi Büyükşehir Belediye Sınırları
Dışında Kalan Yerlerde
Büyükşehir Belediye Sınırları
İçinde Kalan Yerlerde
Yıllık Alım
Ölçüsü (TL)
Yıllık Satış
Ölçüsü (TL)
Yıllık Alım
Ölçüsü (TL)
Yıllık Satış
Ölçüsü (TL)
Değerli Kağıt 130.000 150.000 170.000 190.000
Şeker – Çay 106.000 130.000 120.000 160.000
Milli Piy. Bileti, Hemen

Kazan, Süper Toto  vb.

106.000 130.000 120.000 160.000
İçki (Bira ve Şarap Hariç) -       İspirto– Sigara–Tütün 106.000 130.000 120.000 160.000
Akaryakıt ( LPG hariç ) 150.000 160.000 190.000 220.000

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 46)

Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki3 hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

2.2. Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği4 ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2015 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

3. 2014 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulaması

Gelir Vergisi Kanununun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.

MTV MOTORLU TAŞIT VERGİLERİ BİRİNCİ VE İKİNCİ TAKSİTLERİ HESAPLAMASI 2015

Gelir Vergisi Kanununun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin (9) numaralı fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında yarar görülmüştür.

İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2014 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 10,11′dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 9,74′tür.

Bu oranlar dikkate alındığında, 2014 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük çıkmaktadır.

Bu kapsamda, 2014 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.

Ayrıca, ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

Diğer taraftan, geçici 67 nci maddenin (4) numaralı fıkrası uyarınca, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından 1/1/2006 tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca vergi tevkifatı yapılmakta olup, bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

Tebliğ olunur.

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 2)

——————————————

1 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

2 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3 2/5/1982 tarihli ve 17682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır

4 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Etiketler:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 74)

30 Aralık 2014  SALI Resmî Gazete Sayı : 29221
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ(SERİ NO: 74)

2015 Yılı harçları, ücretleri, oranları

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 65)

Öte yandan, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

Bu değişiklikler karşısında, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayılarının yeniden tespit edilmesine gerek duyulmuştur.

Yukarıda belirtilen hükümlerin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, 1/1/2015 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 2,27 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 46)

(2) sayılı tarifedeki miktarlar için                                                                         2,70

(5) sayılı tarifedeki miktarlar için                                                                         1,31

(6) sayılı tarifenin “I-Pasaport Harçları” başlıklı bölümünün (1)

numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için                                   1,00

(6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için                                                      0,37

(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için                                                1,06

Diğer tarifelerdeki miktarlar için                                                                          1,00

olarak belirlenmiştir.

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 2)

Tebliğ ve ilan olunur. 

 

Etiketler: , ,