Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17 Ocak 2017 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 29951

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İTHALATINDA KULLANILACAK
VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKALARININ STANDART MODELLERİNİN
BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/1/2016 tarihli ve 29610 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir” ibaresi “iki” olarak değiştirilmiştir.

2017 yılı Trafikte ehliyetsiz araba kullanmanın cezası

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
31/1/2016 29610
Etiketler: , , , , , , , , , ,

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18 Ocak 2017 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29952

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odasından:
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ
ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

Silah taşıma ve bulundurma Ruhsat Harç Bedelleri 2017 Yılı

MADDE 1 – 10/3/2003 tarihli ve 25044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 60 – Oda Koordinasyon Kurulu üyeleri, Oda Üyesi Birlik Yönetim, Denetleme, Yüksek Onur Kurulu üyeleri ve Oda Yönetim Kurulu, şube yönetim kurullarının asıl üyeleri, Oda Onur ve Oda Denetleme Kurullarının asıl üyeleri, meslek dalı ana komisyonlarının yürütme kurulu başkanları ve Kadın Komisyonunca belirlenecek bir üyeden oluşur. Koordinasyon Kurullarının çalışma usulü yönerge ile belirlenir.”

2017 yılı Noter araç satış ücreti
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Etiketler: , , ,

2017 yılı diploma / kimlik vb. noter aslı gibidir tasdik ücretleri

Noterden onaylı diploma fotokopisi tasdik Ücreti 2017 yılı ,noter aslı gibidir ücreti 2017,2017 yılında noter tarafından evrakların fotokopilerini aslı gibidir yapma ücretleri

NOT:yeni tarifeler açıklandığında yeni ücretler girilecektir.

2017 yılı Noter araç satış ücreti

Silah taşıma ve bulundurma Ruhsat Harç Bedelleri 2017 Yılı

2017 yılı Trafikte ehliyetsiz araba kullanmanın cezası

 Noter aslı gibidir tastik ücretleri 2017 yılı 

   Tek Taraflı Evrak   Fiyatı (TL)
1 Adet  35,25
2  Adet  51,85

2017 noterden onaylı kimlik fotokopisi tasdik ücreti     

2017  noterden onaylı diploma fotokopisi tasdik ücreti

              Çift Taraflı Evrak Fiyatı (TL)
1 Adet  37,03
2 Adet  55,42

Pasaport (alma, uzatma, yenileme,kayıp çıkarma vb) harçları ücretleri 2017 yılıdaire,konut,işyeri,arsa,ev,apart,emlak,gayrimenkul Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar 2017

noter,trafik,silah taşıma bulundurma,mahkeme, okul,diploma, pasaport,ehliyet sınav harçları 2017

2017 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13 Ocak 2017 CUMA  Resmî Gazete
Sayı : 29947

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde  yer alan “çeşitli kursları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “özel öğretim kursları,” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (ö) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (p) bendinde yer alan  “çeşitli kurs kapsamındaki” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki (v) bendi eklenmiştir.

“ö) Bilim grubu: Bakanlıkça lise ve dengi okul öğrencileri ile mezunlarına yönelik onaylanan çerçeve programı doğrultusunda (Ek-15)’te belirlenen grupları,”

“v) Özel mesleki yeterlilik kursu: Sürücü ve yöneticilere, 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde mesleğin icrası ile ilgili eğitim, bilgi, beceri ve donanım kazandıran özel öğretim kurumlarını,”

2017MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU CETVELİ

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) bendinde  yer alan “(Ek-4)’te” ibaresi  “(Ek-15)’de” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifade ile ortakların ve ortaklar arasında tüzel kişiler varsa o tüzel kişilerin de uyruğunun yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin ve varsa değişikliklerinin örneği.”

“s) Özel motorlu taşıt sürücü kursu açacaklardan kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin makine, motor, otomotiv, mekatronik, otobüs kaptanlığı, ulaştırma ve trafik bölümü ve benzeri lisans veya ön lisans programlarından mezun olduğuna dair belge veya herhangi bir motorlu taşıt sürücü kursunda en az üç yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge.

ş) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açacaklarda kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olduğuna, öğretmen/uzman öğretici olarak atanabileceğine veya herhangi bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde en az üç yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge.

  1. t) Özel öğrenci etüt eğitim merkezi veya özel öğretim kursu açacaklarda kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olduğuna veya öğretmen/uzman öğretici olarak atanabileceğine ilişkin belge.”

“(4) Kanunun 3 üncü maddesinin on birinci fıkrasında belirtilen yerlerin mülki idare amirleri tarafından görevlendirilen yetkililerce tespiti halinde bu yerleri kuran veya işletenlere Kanunda belirtilen miktarda idari para cezası valilikçe verilir. Verilen idari para cezası, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgiliye tebliğ edilir, takip ve tahsili için ise Maliye Bakanlığının ildeki ilgili birimine bildirilir. Ayrıca bu yerler valilikçe kapatılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki maarif müfettişi, maarif müfettişi sayısı beş ve daha az olan illerde ise bir maarif müfettişi ile bir şube müdürü” ibaresi “iki maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka personel” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Maarif müfettişlerince” ibaresi “İl millî eğitim müdürlüğünce maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka personelin” şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “maarif müfettişlerince” ibaresi “il millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/şube müdürü yahut uygun görülen başka personel tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

2017 yılı Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “diğer kurumlara” ibaresinden sonra gelmek üzere “kıta,” ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Okulların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında, reklam ve ilanlarında kolej ibaresi kullanılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptali ile idari para cezaları

MADDE 9 – (1) Kanunun 7 nci maddesi hükümlerinde belirtilen durumların gerçekleşmesi hâlinde işlenen fiile göre kuruma idari para cezası uygulanır veya kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

(2) Dönüşüm sürecinin bitiminde dönüşme talebinde bulundukları örgün eğitim kurumunun haiz olması gereken şartları karşılayamayan kurumların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek faaliyetlerine son verilir.

(3) Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerinde belirtilen fiillerin inceleme/soruşturma/denetleme sonucunda tespiti halinde Kanunda belirtilen miktarlarda idari para cezası, kurum açma iznini vermeye yetkili makam tarafından verilir. Verilen idari para cezası gerçek kişi ise kurucuya; tüzel kişilik ise kurucu temsilcisine Tebligat Kanununa göre valilikçe tebliğ edilir, takip ve tahsili için ise Maliye Bakanlığının ildeki ilgili birimine bildirilir.

(4) Okullarda yapılan öğrencilerin başarı durumlarının ölçülmesine ilişkin sınavlarda gerçek dışı not verildiğinin tespiti halinde, Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen fiil için uygulanan idari para cezası verilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 9/A ve 9/B maddeleri eklenmiştir.

2017 yılı Trafikte ehliyetsiz araba kullanmanın cezası

Yabancı uyruklu ortağı tespit edilen kurumlar

MADDE 9/A – (1) Kurumun, ortakları arasında yabancı uyruklu ortakların ve ortaklar arasında tüzel kişiler varsa o tüzel kişilerin de ortakları arasında yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişi/kişiler bulunduğunun inceleme/soruşturma/denetleme sonucunda tespiti halinde Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen miktarda idari para cezası, kurum açma iznini vermeye yetkili makam tarafından verilir. Verilen idari para cezası ile yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişi ortaklığın 30 işgünü içerisinde sonlandırılması gerektiği hususu, gerçek kişi ise kurucuya; tüzel kişilik ise kurucu temsilcisine Tebligat Kanununa göre valilikçe tebliğ edilir, takip ve tahsili için ise Maliye Bakanlığının ildeki ilgili birimine bildirilir.

(2) Kurucunun, verilen süre içinde yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişi ortaklığı sonlandırmadığının veyahut kurumda ikinci kez yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiliğin bulunduğunun inceleme/soruşturma/denetleme sonucu tespit edilmesi halinde, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, vermeye yetkili makam tarafından iptal edilir.

(3) Kanunun 5 inci maddesi hükümleri kapsamındaki kurumlara bu madde hükümleri uygulanmaz.”

Kurucu isteğiyle eğitim ve öğretim faaliyetine ara verme

MADDE 9/B – (1)  Kurucu veya kurucu temsilcisi; kurumda öğrenci/kursiyerlerin bulunmaması, personel görevlendirilmesi dışında kurum açma şartlarını koruması ve kurum açma izni veren makamca mazereti uygun görülmesi kaydıyla izin verildiği tarihten itibaren okullarda en çok iki, diğer kurumlarda ise en çok bir yıl süreyle eğitim ve öğretim faaliyetine ara verebilir.

(2) Verilen süre sonunda veya süre sona ermeden kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından öğretime başlama talebinde bulunulması ve yaptırılacak incelemede kurumun eğitim-öğretime hazır olduğunun valilikçe tespit edilmesi hâlinde, kurum açma izni veren makam tarafından tekrar faaliyetine izin verilir.

(3) Faaliyetine tekrar izin verilen ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğretim yılı başında, diğer kurumlarda ise takip eden ayın ilk iş günü eğitim ve öğretim faaliyetine başlanır.

(4) Verilen süre sonunda öğretime başlamayan kurumun kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, vermeye yetkili makam tarafından iptal edilir.

(5) Azınlık okulları, Bakanlığın izni ile bu maddede belirtilen sürelere bağlı kalmaksızın eğitim-öğretim faaliyetine ara verebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “(Ek-4)’te” ibaresi  “(Ek-15)’te” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1)  numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“1) Bahçesi bulunan inşaat ruhsatı/yapı kullanma izin belgesi okul binası olarak alınan müstakil binalarda ya da bahçe içerisinde tamamı okul olarak kullanılan aynı binanın birbirine doğrudan geçişi olmayan farklı bölümlerinde okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ile en fazla üç ortaöğretim okulu,”

“Ancak binanın zemin katında bölümleri bulunan okullar dışındaki kurumlarda engelli erişilebilirliğinin sağlanması ve engelliler için ders yapılan bölümler ile diğer ihtiyaçlarına ilişkin hizmetlerin bu katta verilmesi hâlinde diğer katlar için engelli erişilebilirlik şartı aranmaz.”

“(3) Kurum binasının tamamının kurucuya ait olması ya da tamamının kiralanması durumunda, kurum tarafından kullanıma hazır olmayan/kullanılmak istenmeyen kat veya bölümler kullanılmayabilir, bu katlar için engelli erişimi aranmaz. Ancak söz konusu katlarla ilgili bilginin 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (k), (l) ve (m) bentlerinde sayılan belgelerin içeriğinde bulunması gerekir. Bu kat ve bölümler herhangi bir amaçla kullanılamaz ve faaliyet yapılamaz.

(4) Okullarda, bahçe giriş ve bina kapıları öncelikli olmak üzere, en az on beş gün süreyle görüntü kayıtlarını depolayacak güvenlik kamera sistemi kurulur. Ancak, derslik ve ders yapılan bölümler, öğretmenler odası, yönetici ve diğer çalışma/dinlenme odaları, rehberlik odası, kütüphane, spor salonu, yüzme havuzu, tuvalet lavabo, ibadethane ve benzeri birimlerin içini görecek şekilde güvenlik kameraları yerleştirilemez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Çeşitli kurslar kapsamında açılan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı cümlede yer alan “özel” ibaresi “Özel” şeklinde değiştirilmiştir.

2017 yılı harç ücretleri (noter,pasaport,yargı,konsolosluk,trafik,ehliyet,tapu)

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “(Ek-4)’te” ibaresi “(Ek-15)’te” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “tablodaki” ibaresinden sonra gelmek üzere “aynı grupta yer alan” ibaresi, “belirtilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “aynı gruptaki” ibaresi  eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “maarif müfettişlerince” ibaresi “il milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka personel tarafından” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik program uygulayan özel öğretim kurslarına, mezunlara yönelik program ilavesi eklenmek istenmesi veya mezunlara yönelik program uygulayan özel öğretim kurslarına lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik program ilavesi eklenmesi durumunda; il milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka personel tarafından yapılan incelemede, program ilavesine ilişkin düzenlemenin 12 nci maddenin üçüncü fıkrasına uygun olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan  “maarif müfettişi” ibaresi “herhangi bir inceleme” şeklinde değiştirilmiş ve mülga sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(8) Kurucusu vakıf veya dernek olan kurumun, vakıf veya derneğin iktisadi işletmesine devrinde devir senedi istenmez. Ancak noter tasdikli yönetim kurulu kararı ve birinci fıkrada belirtilen diğer belgelerle birlikte valiliğe müracaat eder.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında  yer alan “maarif müfettişleri” ibaresi “il milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka personel” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada  yer alan “sadece değişen bölümler ile kurumun ortak alanlarının yeterli olup olmadığına bakılarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Kurucu veya kurucu temsilcisi mevcut binada değişiklik yapmak suretiyle kontenjan değişikliği yapmak için 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d), (ı), (k), (l) ve (m) bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe başvurur. 6 ncı madde doğrultusunda düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda 5 ve 11 inci maddelerde sayılan kurum açılacak bina ile ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi hâlinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından kuruma on beş iş günü içerisinde izin verilir. Bu süre, evrakın ilgili merciin evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır. Ancak binaya blok veya kat ilavesi yapmadan, bina içinde ve dışında bulunan perde, kolon, kiriş, döşeme gibi binanın taşıyıcı unsurlarına müdahalede bulunmadan hâlihazırda bulunan alanları; alçıpan, alüminyum, temperli cam gibi hafif ve sağlam malzemelerle bölerek küçültme, aynı malzemenin kaldırılarak yapılan büyütme işlemlerine yönelik tadilatlar var ise Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayımlanan standartlar dikkate alınarak il millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişleri/şube müdürleri veya uygun görülen başka personel tarafından sadece değişen bölümler ile kurumun ortak alanlarının yeterli olup olmadığına bakılarak düzenlenecek rapora göre kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından izin verilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Kanunda belirtilen şartlara uymadan kurumunu kapatanlar ile soruşturma sonucu kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurucu hakkında Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde işlem yapılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kapanan veya kapatılan kurumun kurucusu; eğitim personeli ve diğer personelin, öğrenci veya kursiyerlerle ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ve diğer evrakını; okullar ayrıca mühürlerini en geç bir ay içinde il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne usulüne göre devir ve teslim etmek zorundadır. Devir ve teslimden kaçınan kurucuya Kanunda belirtilen miktarda idari para cezası valilikçe verilir. Verilen idari para cezası gerçek kişi ise kurucuya; tüzel kişilik ise kurucu temsilcisine Tebligat Kanununa göre valilikçe tebliğ edilir, takip ve tahsili için ise Maliye Bakanlığının ildeki ilgili birimine bildirilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “özel öğretim kurslarında ise ilgili bilim grubu programına uygun öğretmen veya uzman öğretici,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Özel öğretim kurslarında;

1) Kurum müdürü,

2) İlgili bilim grubu programına uygun öğretmen veya uzman öğretici,

3) Müdür yardımcısı ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak

görevlendirilir.”

Araç Ruhsatını Yanında Bulundurmamanın Cezası 2017 yılı

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “merkezlerinde,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kurumun eğitim verdiği programa uygun, programı destekleyen” ibaresi eklenmiş ve dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Özel öğretim kurslarında, kayıtlı kursiyerlere yönelik Genel Müdürlükçe onaylanan öğretim programlarında yer alan kazanımların ölçülmesi amacıyla açık uçlu soruların da yer aldığı ücretsiz seviye belirleme ve deneme sınavları sadece kurum binalarında yapılabilir. Seviye belirleme sınavları, kurumlar tarafından, kursiyerlerin gelişimini takip etmek amacıyla, eğitim döneminin başında, ortasında ve sonunda gerçekleştirilir. Sınavlar sonucunda, kursiyerlerin konulara göre başarı analizleri yapılır ve kursiyerlere geri bildirim verilir. Kursiyerlerin kişisel bilgileri ile başarı durumları, e-Yaygın modülü ve denetlemeye yetkili kişiler dışında paylaşılamaz. Lise ve dengi okul mezunlarına yönelik (Ek-15)’te yer alan bilim grubu programlarını uygulayan temel liselerde de bu fıkra hükümleri doğrultusunda kayıtlı kursiyerlerine yönelik seviye belirleme ve deneme sınavları yapılır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(Ek-4)’te” ibaresi  “(Ek-15)’te” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “kimlik numarası,” ibaresinden sonra gelmek üzere “(Ek-4)’te yer alan açık öğretim öğrencileri için kurs grubunda belirtilen programlara kayıt olacaklar için ilgili açık öğretim programına kayıtlı olduğuna dair öğrenim belgesi ve” ibaresi,  onuncu fıkrasında yer alan “çeşitli kurslara,” ibaresinden sonra gelmek üzere “özel öğretim kurslarına,” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(13) Özel okullarda nakil ve geçiş başvurusu, veli talebi doğrultusunda e-Okul sistemi üzerinden zamana bağlı kalmaksızın yapılır.

(14) Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinin sağlık alanlarına; 9 uncu sınıfta sürekli, 10 uncu sınıfta ise Eylül ayı sonuna kadar diğer ortaöğretim kurumlarından nakil ve geçiş yapılabilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ders yılı içerisinde kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri kayıt yaptırdığı yıl için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden; öğrenim gördüğü yıla ilişkin indirim şartları ortadan kalkan öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri ise bir sonraki yıl için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden belirlenebilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “maarif müfettişleri” ibaresi “il milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka personel” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile üçüncü fıkrasında yer alan “Yukarıda belirtilen şartların dışında”  ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “kurumlara” ibaresi “Kurumlara” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurumlar, valilik izni ile bursluluk sınavlarının reklam ve duyurusunu ek 4 üncü madde hükümleri çerçevesinde yapabilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve maarif müfettişleri” ibaresi “Bakanlık maarif müfettişleri/Bakanlık maarif müfettiş yardımcıları veya il millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen şube müdürü” şeklinde, ikinci fıkrasında  yer alan “maarif müfettişlerince” ibaresi “il millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka personel tarafından” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “maarif müfettişlerince” ibaresi “Bakanlık maarif müfettişleri/Bakanlık maarif müfettiş yardımcıları veya il millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen şube müdürü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 67/A ve 67/B maddeleri eklenmiştir.

İdari para cezalarına ilişkin hususlar

MADDE 67/A – (1) Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen fiiller hariç olmak üzere kurumlarda, yapılan denetlemeler esnasında ilgili mevzuata aykırı hususların tespiti halinde denetlemeye yetkili olanlar tarafından söz konusu aykırılığın denetleme sonuna kadar giderilmesi istenir. Gerekli düzenlemelerin denetleme sonuna kadar yapılmaması halinde işlenen fiilin gerektirdiği, Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen idari para cezasının uygulanmasına ilişkin teklif, idari para cezasını vermeye yetkili makama bildirilir.

(2) Kanunda belirtilen idari para cezaları, yetkili makam tarafından cezanın verildiği günde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret üzerinden belirlenir.

(3) İdari para cezaları kurumların kurucularının vergi dairelerine vergi numaraları üzerinden bildirilir. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda verilecek idari para cezası ilgili kişilerin varsa vergi kimlik numaraları yoksa T.C. kimlik numaraları üzerinden Maliye Bakanlığının ildeki ilgili birimine bildirilir.

(4) İdari para cezaları MEBBİS sistemine işlenir. Aynı fiillerin tekrarının olup olmadığı MEBBİS kayıtlarından da kontrol edilir.

Kurum tadilatı

MADDE 67/B – (1) Kurumlar, tadilat da dâhil yerleşim planı değişikliklerini yapmadan önce millî eğitim müdürlüğüne yazı ile bilgi verir. Kurum, tadilat veya yerleşim planı değişikliklerinde eğitim öğretimin aksamaması için gerekli tedbirleri alır.

(2) Bildirimde bulunmasından itibaren üç ay içerisinde gerekli tadilat veya yerleşim planı değişikliğini gerçekleştirir. Süre bitiminde millî eğitim müdürlüğünce uygun görülmesi halinde bir defalığına üç aya kadar süre uzatımı yapılabilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “okullar ile” ibaresi “öğrenciler ve” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim

EK MADDE 3 – (1) Özel mesleki ve teknik Anadolu liseleri, öğrenci ve personelinin mesleki kazanımlarının üretim içinde gelişimi, ülke sanayisine katkı, atölye teçhizat ve donatılarının aktif kullanılması maksadıyla üretim faaliyetlerinde bulunabilirler. Üretim faaliyetlerinde bulunacak olan okullar taleplerini millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla Bakanlığa bildirir. Bakanlığın uygun gördüğü okullarda üretim faaliyetleri yapılabilir.

(2) Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinin üretim faaliyetinde bulunan öğrenci, eğitim personeli, müdür, müdür yardımcıları ve diğer personel; 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda sayılan ulusal, resmî, dini bayram ve genel tatil günleri ile pazar günleri haricinde,

  1. a) Hafta içi günlerde ve eğitim öğretim saatleri dışında, günde en fazla 3 saat,
  2. b) Cumartesi günlerinde en fazla 8 saat,
  3. c) Yarıyıl ve yaz tatillerinde pazar günleri hariç günde en fazla 8 saat, haftada en fazla 40 saat,

çalışabilir.

(3) Üretim faaliyetleri eğitim öğretim saatlerinin dışında ikinci fıkrada belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak 08.00 ile 21.00 saatleri arasında yapılabilir.

(4) Üretim yapılacak atölye, teçhizat ve donatıları, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli şartları taşır.

(5) Üretim faaliyeti Bakanlıkça belirlenen standartlara ve donanıma sahip okulun atölye ve laboratuvarlarında, kurum açma izninde belirtilen meslek alan/dallarında yapılır.

(6) Üretim faaliyetine; üretimle ilgili alan eğitim personeli, müdür, müdür yardımcıları ve velisi tarafından yazılı muvafakat verilen o alanın öğrencileri isteğe bağlı katılır.

(7) Üretim faaliyetinin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin 160’a bölünmesi suretiyle oluşan bir birim saat ücretinin, üretim faaliyetine katılan eğitim personeli, müdür, müdür yardımcılarına ve öğrencilerin her birinin aylık çalışma saatinin çarpımıyla elde edilen ücret, ilgilinin üretime katılım payı olarak belirlenir. Üretime katılım payından; ilgili mevzuatı doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek primler, vergi, resim ve harç miktarları düşüldükten sonra kalan miktar, ilgilinin banka hesabına üretim faaliyetinin yapıldığı ayı takip eden ayın 10 iş günü içerisinde yatırılır. Bu fıkra kapsamında yapılacak ödeme, üretime katılım payı olarak belirlenen ücretten daha fazla olabilir.

(8) Okulun işletmesine ilişkin hesaplar ile üretim faaliyetlerine ilişkin mali hesaplar birbirinden ayrı tutulur. Üretim faaliyeti ile ilgili iş ve işlemler, genel hükümler doğrultusunda kurucu/kurucu temsilcisi tarafından yürütülür.

(9) Okul müdür veyahut müdür yardımcıları üretim faaliyetleri esnasında okulda yönetim faaliyetlerini organize etmek amacıyla üretime katılırlar, yedinci fıkrasında belirtilen paylardan alırlar.

(10) Okul müdür veyahut müdür yardımcılarından biri ile öğrenci ve eğitim personelinin üretim faaliyetinde bulunmadığı saatlerde üretim faaliyeti yapılamaz.

(11) Okulda üretim faaliyetine dâhil olmayan herhangi bir mamul veya yarı mamul malın ticari amaçlı alım satımı yapılamaz.

(12) Bu maddenin uygulamasına ilişkin diğer iş ve işlemler Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayımlanan Yönergeyle belirlenir.

Reklam ve ilanlar

EK MADDE 4 – (1) Kurumların reklam ve ilanlarında öğrenci resimleri ve isimleri ile öğrenci başarı durum bilgileri kullanılamaz.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/7/2018” ibaresi “1/8/2017” şeklinde ve aynı fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“En geç 4/8/2017 tarihi itibarıyla bir bilim grubunda faaliyet göstermek üzere kurum açma izinleri düzenlenmeyen özel öğretim kursları hakkında sürekli kapatma işlemi uygulanır.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 15 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan özel motorlu taşıt sürücüleri kursları, özel öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin mevcut kurucu gerçek kişileri için bu Yönetmelikte belirtilen şartlar aranmaz. Tüzel kişiler ise kurucu temsilcilerini 1/8/2018 tarihine kadar bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak belirler.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte özel motorlu taşıt sürücüleri kursları, özel öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini açmak için 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (l) veya (m) bentlerindeki belgelerden herhangi birini almak üzere altı ay öncesine kadar başvuranlardan veya millî eğitim müdürlüklerinde kurum açma başvurusu bulunanlar hakkında 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (s), (ş) ve (t) bentlerindeki hükümler açılış aşamasında uygulanmaz. Ancak bu kurumlar için de bu maddenin birinci fıkra hükümleri geçerlidir.

(3) 2/9/2016 tarihinden önce organize sanayi bölgesi dışında açılmış özel mesleki ve teknik Anadolu liseleri 1/9/2018 tarihine kadar Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinin uygulama atölyesi ve uygulama laboratuvarlarına ilişkin standartlar aranmaksızın; ilgili mevzuatlarda belirtilen diğer şartları sağlamak şartıyla Ek 1 inci madde kapsamında tebliğde desteklenecek alan/dallarda öğrenim gören öğrencileri için eğitim ve öğretim desteği verilir.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan okullar, 11 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen güvenlik kameralarını 1/8/2017 tarihine kadar kullanıma hazır hale getirir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin EK-1 ve EK-4’ü ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekteki EK-15 eklenmiştir.

MADDE 31 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 32 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

2017 Yılı Silah taşıma ve bulundurma Ruhsat Harç Bedelleri

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
20/3/2012 28239
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 21/7/2012 28360
2- 23/10/2012 28450
3- 2/8/2013 28726
4- 7/9/2013 28758
5- 29/5/2014 29014
6- 5/7/2014 29051
7- 21/8/2014 29095
8- 24/9/2014 29129
9- 17/1/2015 29239
10- 4/7/2015 29406
11- 23/7/2015 29423
12- 8/8/2015 29439
13- 12/4/2016 29682
14- 3/7/2016 29761
15- 5/8/2016 29792

Ekleri için tıklayınız.

Etiketler: ,

Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti ile Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hâle Getirilmesine Dair Yönetmelik

3 Ocak 2017 CUMA  Resmî Gazete
Sayı : 29947

YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
ŞEHİRLER ARASI YOLCU TAŞIMA HİZMETİ İLE SERVİS VE TURİZM
TAŞIMACILIĞI HİZMETİNİN ERİŞİLEBİLİR HÂLE  GETİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, şehirler arası yolcu taşıma hizmeti ile servis ve turizm taşımacılığı hizmetinin erişilebilir hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

b) Erişilebilirlik: Binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını,

c) Erişilebilir banko: Türk Standardları Enstitüsünce (TSE) belirlenen standartlara uygun bankoyu,

ç) Genel Müdürlük: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

d) Kanun: 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunu,

Noter araç satış ücreti 2017 yılı

e) Servis taşımacılığı: Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde çalışan personelin ve öğrencilerin taşınmasında kullanılan, gerçek ve tüzel kişilere ait taşıtlarla yapılan hizmeti,

f) Seyahat acentası: Kâr amacı ile turistlere, turizmle ilgili bilgiler vermeye, paket turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence sağlayan hizmetleri görmeye yetkili olan ticarî kuruluşu,

g) Şehirler arası yolcu taşıma hizmeti: Karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu ulaşımı için; herhangi bir ilin herhangi bir noktasından veya yerleşim biriminden başlayıp diğer bir ilin herhangi bir noktasında veya yerleşim biriminde biten ya da 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında olmayan illerin bir ilçesinin herhangi bir noktasından başlayıp diğer ilçesinde herhangi bir noktasında biten taşımaları,

ğ) Transfer aparatı: Engellilerin rahat ve güvenli bir şekilde karayolu, demiryolu ve denizyolu taşıtına binip, inmesini sağlayan ve ilgili standarda/kritere uygun düzeneği,

h) TSI/PRM: Avrupa Komitesi tarafından yayınlanan hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler ile ilgili Karşılıklı İşletilebilirlik İçin Teknik Şartnamesini,

ı) Turizm taşımacılığı: Taşıma mesafesine bakılmaksızın 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında yapılan transfer ve tur organizasyonlarına ilişkin ulaşım hizmetini,

i) Yolcu gemisi: On ikiden fazla yolcu taşıyan ticaret gemisini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Şehirler Arası Yolcu, Servis ve Turizm Taşımacılığı Yapılan Araçlarda

Erişilebilirliğin Sağlanması

Karayolunda hizmet veren araçlarda erişilebilirliğin sağlanması

MADDE 4 – (1) Kanunun geçici 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde, karayolunda şehirler arası yolcu taşıma ile servis ve turizm taşımacılığında kullanılan araçların erişilebilir olarak üretilmesinde veya araçlarda erişilebilirlik tadilatı yapılmasında aşağıda belirtilen düzenlemelere uyulur:

a) Karayolunda şehirler arası yolcu taşıma hizmeti ile servis ve turizm taşımacılığı hizmeti veren araçlar, 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (661/2009/AT) Ek 3 ünde belirtilen 107 sayılı BM/AEK Regülasyonunun Ek 8 ine göre imal edilir.

b) Karayolunda şehirler arası yolcu taşıma hizmeti ile servis ve turizm taşımacılığı hizmeti veren araçların erişilebilir hale getirilmesi amacıyla yapılacak tadilatlar, 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.

(2) İmal/tadil edilen aracın erişilebilir olması durumunda Uygunluk Belgesi ve tescille ilgili dijital kayıtlara “Erişilebilir” ifadesi yazılır.

2017 yılında değerli kağıtların uygulanacak satış bedelleriişilebilirliğin sağlanması

MADDE 5 – (1) Kanunun geçici 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde, denizyolunda ve iç su yolunda şehirler arası taşıma hizmeti veren yolcu gemileri ile turizm taşıma hizmeti veren yolcu gemileri erişilebilir olarak üretilir.

(2) Denizyolunda ve iç su yolunda şehirler arası ile turizm taşıma hizmeti veren mevcut yolcu gemileri 17/11/2009 tarihli ve 27409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerin Teknik Yönetmeliği ve 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre erişilebilir hale getirilir.

Demiryolunda hizmet veren araçlarda erişilebilirliğin sağlanması

MADDE 6 – (1) Demiryolunda şehirler arası yolcu taşımada kullanılan araçlar, TSI-PRM’ye uygun şekilde erişilebilir olarak üretilir.

(2) Demiryolunda şehirler arası yolcu taşıma hizmeti veren araçların erişilebilirlik tadilatı TSI-PRM’ye uygun yapılır.

(3) Engeline bağlı hareket kısıtlılığı olan yolcuların trene iniş ve binişleri, TSI-PRM’de belirtilen biniş destekleri maddesine uygun şekilde sağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şehirler Arası Yolcu, Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetlerinde

Erişilebilirliğin Sağlanması

Karayolunda şehirler arası ulaşım ve turizm taşıma hizmeti

MADDE 7 – (1) Karayolunda şehirler arası taşıma hizmeti sağlayıcıların erişilebilirliğin sağlanması ile ilgili yükümlülükleri şunlardır:

a) Taşıma hizmeti sağlayıcılarının yazıhanelerinde bankoların erişilebilir olması gerekir.

b) Taşıma hizmeti sağlayıcılar yazıhanelerde görüntülü konuşma ile işaret dili hizmeti sağlar.

c) Şehirler arası ulaşım hizmetini sağlayan araç bu Yönetmeliğin ikinci bölümünde belirtilen erişilebilirlik şartlarını taşımıyorsa taşıma hizmeti sağlayıcısı, engeline bağlı hareket kısıtlılığı olan bireyin bilet rezervasyonu yapılırken veya bilet satın alınırken belirttiği erişilebilir taşıma hizmeti sağlanmasına ilişkin talebini azami yetmiş iki saat içinde karşılamakla yükümlüdür.

ç) Engeline bağlı hareket kısıtlılığı olan yolcuların transfer aparatı talep etmesi halinde, transfer aparatı talebi kısa mesaj ile gönderilen bilgi mesajında ve bilette yer alır.

d) Transfer aparatı yolculuk süresince araçta bulunur ve bu şartlar sağlanırken engelli yolcudan ek bir ücret talep edilmez.

e) Şehirler arası taşıma hizmeti sağlayıcıları, engeline bağlı hareket kısıtlılığı olan yolcunun transfer aparatı talebini ilettiğinde araçta yer olmadığı bilgisi vermesi durumunda, engelli yolcunun talep etmesi halinde araçta yer olmadığını belgelendirmek zorundadır.

f) Transfer aparatıyla tekerlekli sandalyenin erişebileceği en yakın koltuk rezerve edilir. Rezervasyon bilgisinin yolcuya bildirilmesi zorunludur.

g) Şehirler arası taşıma hizmeti sağlayıcıları engellilerle iletişim konusunda ve transfer aparatının kullanılmasına ilişkin eğitim almış şoför ve yardımcı personel görevlendirir.

(2) Seyahat acentalarının erişilebilirliğin sağlanması ile ilgili yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Seyahat acentası, müşterinin engelini bildirmesi halinde rezervasyon sırasında bu bilgiyi rezervasyon ve taşıma sözleşmesine kaydeder, müşteriye verilecek hizmetin planlanması ve sunulmasında gerekli önlemleri alır.

b) Taşıma hizmeti yapan seyahat acentası, internetten rezervasyon yapılması veya hizmet satın alınması aşamasında internet erişilebilirliğini ve bürolarında erişilebilir banko hizmetini sağlar.

c) Turizm taşımacılığı yapılan transfer aracı, bu Yönetmeliğin ikinci bölümünde belirtilen erişilebilirlik şartlarını taşımıyorsa, seyahat acentası engeline bağlı hareket kısıtlılığı olan kişilerin bildirmesi halinde, engelli bireyin erişilebilir taşıma hizmeti sağlanmasına ilişkin talebini, engelli bireyin tercihine uygun olarak azami yetmiş iki saat içinde karşılamakla yükümlüdür.

ç) Engeline bağlı hareket kısıtlılığı olan yolcuların transfer aparatı veya erişilebilir araç tercihinin sözleşmede yer alması sağlanır.

d) Transfer aparatı yolculuk süresince araçta bulunur ve bu şartlar sağlanırken engelli yolcu veya refakatçisinden ek bir ücret talep edilmez.

e) Seyahat acentaları engelli yolcu bulunması durumunda, hizmetin planlamasını ve sunumunu değiştirmeyecek şekilde, mümkün olduğunca engelli yolcunun kısa sürede ulaşımını sağlayacak transfer planlamasını yapar.

f) Turizm taşımacılığı hizmetlerinde engellilerle iletişim konusunda ve transfer aparatının kullanılmasına ilişkin eğitim almış şoför ve yardımcı personel görev yapar.

2017 yılı kayıp ehliyet / ruhsat çıkarma ücreti

(3) Karayolları mola noktası işletmecisinin erişilebilirliğin sağlanması ile ilgili yükümlülükleri şunlardır:

a) Mola noktasında, bina girişi ve tuvaletler başta olmak üzere, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun düzenlemeler yapılır.

b) En az bir tane olmak üzere yoğunluğun fazla olduğu mola noktalarında talebe göre ihtiyaç duyulan sayıda transfer aparatı temin edilir.

c) Görme engelliler için sesli anons ve yönlendirme sistemi bulundurulur.

(4) Terminal işletmecisinin erişilebilirliğin sağlanması ile ilgili yükümlülükleri şunlardır:

a) En az bir tane olmak üzere yoğunluğun fazla olduğu terminallerde talebe göre transfer aparatı temin edilir.

2017 Yılında Trafikte alkollü araç kullanmanın para cezası

b) Terminallerde Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun düzenleme yapılır.

c) Görme engelliler için sesli anons ve yönlendirme sistemi bulundurulur.

ç) İl merkezlerinde bulunan terminallerin danışma bankosunda işitme engelliler için indüksiyon döngü cihazı sağlanır.

Denizyolunda şehirler arası taşıma hizmeti

MADDE 8 – (1) Denizyolunda şehirler arası taşıma işletmecisinin erişilebilirliğin sağlanması ile ilgili yükümlülükleri şunlardır:

a) Taşıma hizmeti yapan işletmecilerin internet üzerinde bilet alınması aşamasında internet erişilebilirliğini ve bilet satış yerlerinde erişilebilir banko hizmetini sağlaması gerekir.

(2) Kıyı tesisleri işletmelerinin erişilebilirliğin sağlanması ile ilgili yükümlülükleri şunlardır:

a) Yolcu indirilen ve bindirilen kıyı tesisleri engellilerin gemiden-karaya ve karadan-gemiye ulaşımını kolaylıkla yapabilecekleri şekilde erişilebilir hale getirilir.

b) Engellinin talep etmesi durumunda gemiden-karaya ve karadan-gemiye ulaşımında iniş ve binişte yardımcı olmak üzere ücretsiz yardım sağlanır.

c) Görme engelliler için sesli anons ve yönlendirme sistemi bulundurulur.

ç) Bilet satış bankosunda işitme engelliler için görüntülü konuşma ile işaret dili hizmeti sağlanır.

Demiryolunda şehirler arası taşıma hizmeti

MADDE 9 – (1) Demiryolu tren işletmecisinin erişilebilirliğin sağlanması ile ilgili yükümlülükleri şunlardır:

Kasksız (koruma başlığı kullanmama ) gözlüksüz motor kullanma cezası 2017

a) Demiryolu aracı bu Yönetmeliğin ikinci bölümünde belirtilen erişilebilirlik şartlarını taşımıyorsa şehirler arası yolcu taşıma hizmeti veren demiryolu tren işletmecisi, engeline bağlı hareket kısıtlılığı olan yolcuların bilet rezervasyonunda, yolculuktan azami yetmiş iki saat öncesinde bildirmeleri halinde mekanik çözümler (transfer aparatı, rampa, asansör, merdiven tırmanma aparatı ve benzeri) sağlar.

b) Taşıma hizmeti yapan işletmeci internet üzerinde bilet alınması aşamasında web erişilebilirliği ve bilet satış yerlerinde erişilebilir banko hizmetini sağlar.

c) Engeline bağlı hareket kısıtlılığı olan yolcuların transfer aparatı talep etmesi halinde, transfer aparatı talebinin kısa mesajda ve bilette yer alması gerekir.

ç) Taşıma hizmeti yapan işletmeci, engeline bağlı hareket kısıtlılığı olan yolcunun transfer aparatı talebini ilettiğinde araçta yer olmadığı bilgisi vermesi durumunda, engelli yolcunun talep etmesi halinde araçta yer olmadığını belgelendirmek zorundadır.

d) Engellinin talep etmesi durumunda trene iniş ve binişte yardımcı olmak üzere ücretsiz yardım sağlanır.

e) Görme engelliler için sesli anons ve yönlendirme sistemi kullanılır.

f) Garlarda bilet satış noktalarında işitme engelliler için, görüntülü konuşma ile işaret dili hizmeti verilir ve indüksiyon döngü cihazı sağlanır

Tüvtürk Araç Muayene Ücretleri 2017

Havayoluyla şehirler arası taşıma hizmeti

MADDE 10 – (1) Havayolu taşıyıcısı ve terminal işletmecilerinin erişilebilirliğin sağlanması ile ilgili yükümlülükleri şunlardır:

a) Havayoluyla şehirler arası taşıma hizmetinde engellilerin erişilebilirliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen esaslara uygun olarak alınır.

Servis taşımacılığı hizmeti

MADDE 11 – (1) Servis hizmeti sağlayıcılarının erişilebilirliğin sağlanması ile ilgili yükümlülükleri şunlardır:

a) Servis hizmeti verilen araç, 4 üncü maddede belirtildiği şekilde erişilebilirlik özelliklerini taşımıyorsa; servis hizmeti sağlayıcıları, engeline bağlı hareket kısıtlılığı olan yolcunun tercihine göre transfer aparatı temin eder veya ek bir ücret talep etmeden 4 üncü maddeye göre erişilebilir olarak üretilmiş veya erişilebilir hale getirilmiş olan araçla hizmet alınmasını sağlar. Transfer aparatının yolculuk süresince araçta bulunması gerekir.

b) (a) bendinde belirtilen servis hizmeti en kısa güzergâhı sağlayacak şekilde verilir.

c) Servis taşıyıcıları engellilerle iletişim konusunda ve kullanılıyorsa transfer aparatının uygulanmasına ilişkin eğitim almış şoför ve yardımcı personel çalıştırır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmetlerin sağlanması

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında engelli bireylerin erişilebilirlikleri herhangi bir ücret talep edilmeksizin sağlanır.

İdari para cezası

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere Kanunun geçici 3 üncü maddesi hükümlerine göre idari para cezası uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

2017 MTV MOTORU TAŞITLAR VERGİSİ   1.ve 2.TAKSİT HESAPLAMASI

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketinin (TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliği

11 Ocak 2017 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29945

YÖNETMELİK

Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğünden:
TÜRKİYE VAGON SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN (TÜVASAŞ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ
KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI
İÇİN SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile istisnaya tabi tutulan mal ve hizmet alımları için uygulanacak olan esas ve usulleri belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek ve tüzel kişileri veya bunların oluşturduğu ortak girişimi,

b) Amili Mütehassıs Firma: Bir malın veya hizmetin, işin teknik yönden gereği olarak tedarik edilebileceği tek firmayı,

c) Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini verenleri,

ç) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif: Bedel, nitelik ve ihale dokümanlarında belirtilen diğer şartlar yönünden en uygun teklifi,

d) Hizmet: Faaliyet konusu ile ilgili her türlü raylı taşıt imalâtı, onarımı, modernizasyonu,  montaj vedemontajına yönelik her nevi taşeron hizmetleri, vagon ve alan temizliği, eğitim, bakım ve onarım, taşıma, sigorta, gümrükleme, danışmanlık, plân, proje, etüt, tasarım, mühendislik, tanıtım, basım-yayım ve tercüme işini,

e) İdare: Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

f) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımı işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

2017 Yılı Silah taşıma ve bulundurma Ruhsat Harç Bedelleri

g) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımı işlerinde isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

ğ) İhale komisyonu: Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan komisyonu,

h) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

ı) İstekli: Mal veya hizmet alımları için teklif veren tedarikçiyi,

i) İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,

j) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

k) Ortak girişim: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek mal veya hizmet alımlarına teklif vermek için birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturdukları iş ortaklığını,

l) Sözleşme: Mal veya hizmet alımları için idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

m) Talepçi ünite: İhale konusu işi talep eden idare bünyesinde yer alan bütün birimleri,

n) Tedarikçi: Mal veya hizmet alımı ihalesine teklif veren veya mal veya hizmet alımının yapıldığı gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimi,

o) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale ve alımlarda isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

ö) TÜVASAŞ: Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketini,

p) Yaklaşık maliyet: İhale yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere bulunan ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen maliyeti,

r) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi veya doğrudan alım yöntemiyle kendisine sipariş verilen tedarikçiyi,

s) Zeyilname: İhale dokümanı değişiklik belgesini,

ifade eder.

2017MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU CETVELİ

Temel ilkeler

MADDE 4 – (1) İdare yapacağı ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlar.

(2) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ancak ertesi mali yılda gerçekleşebilecek veya süreklilik arz eden ve ödeneği her yıl rutin olarak programlanan mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

Yaklaşık maliyet

MADDE 5 – (1) Yaklaşık maliyet hesabı Planlama Dairesi Başkanlığınca yapılır. Planlama Dairesi Başkanlığı yaklaşık maliyet belirleme çalışmaları esnasında ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri ilgili ünitelerden talep edebilir. Planlama Dairesi Başkanlığı gerek duyduğunda diğer ünitelerdeki çalışanların da içinde yer alabileceği ve ihale yetkilisinin onayı ile teşkil edeceği komisyon marifetiyle de yaklaşık maliyet hesabı yapabilir. İdare gerek görürse yaklaşık maliyet hesabını yapma görevi farklı ünite veya ünitelere verilebilir.

(2) Yaklaşık maliyet hesabında, resmi mercilerce ilan edilen birim fiyatlar, meslek odaları ve benzeri kuruluşlar tarafından tespit edilen fiyatlar, idarenin kendi alımlarının güncellenmesinden elde edilen fiyatlar, piyasada ihale konusu malı veya hizmeti üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden proforma fatura almak suretiyle yapılacak piyasa araştırması gibi hususlar esas alınarak KDV hariç olarak hesaplanır. Yaklaşık maliyetin hesabına ilişkin süreçte kullanılan her tür bilgi ve belgeye hesap cetveli ekinde yer verilir.

(3)Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

İhale işlem dosyası

MADDE 6 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir ihale işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale sürecinin bulunduğu aşamaya göre Elektronik Kamu Alımları Platformu çıktıları dahil aşağıdaki belgeler yer alır:

a) Ekinde yaklaşık maliyet hesap cetveli bulunan ihale onay belgesi ve bütçe tertibinde yer alan ödenek tutarı,

b) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemenin gerekçelerinin yer aldığı açıklama belgesi,

c) İhale ve ön yeterlik dokümanı ile düzenlenmiş ise zeyilname ve yapılmış ise açıklamalar,

ç) İhale ilanı veya ihaleye davet mektupları,

d) Şikayet başvuruları ile bu başvurular üzerine idarece alınan kararlar ve bunların bildirimine ilişkin belgeler (idareye şikayet başvurusu olması halinde),

e) Aday veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler,

f) İhale komisyonu tutanak ve kararları,

g) İhale süreci ile ilgili diğer belgeler.

2017 yılı Egzoz Emisyon ölçümünü zamanında yaptırmamanın para cezası 

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonlar ve Çalışma Esasları

Komisyonlar

MADDE 7 – (1) Komisyonlar aşağıda belirtilmiştir:

a) I.İhale Komisyonu: Mal ve hizmet alımları için, Genel Müdürün görevlendireceği bir personelin başkanlığında, Planlama Dairesi Başkanlığı, Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Satınalma Dairesi Başkanlığı ile talepçi üniteden birer kişi olmak üzere en az beş asıl üye ve asılların bulunmadığı hâllerde çağrılmak üzere beş yedek üyeden teşekkül eder. Ayrıca ihale komisyonu üyelerinin toplam sayısının tek sayıda olması esasına uygun olarak, lüzum görüldüğünde Satınalma Dairesi Başkanlığının önerisi ve ihale yetkilisinin onayı ile idare içinden veya dışından üyelerde ihale komisyonuna dahil edilebilir. İdarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması hâlinde, diğer idarelerden veya kamu kurumu niteliğine sahip meslek odalarından ihale komisyonuna üye alınabilir.

b) II. İhale Komisyonu: Mal ve hizmet alımları için, yetki limiti ve görev süresinin belirlenmesi koşuluyla, I. İhale Komisyonunun iş yükünün yoğun olması ve benzeri nedenlerle Genel Müdürün gerekli gördüğü durumlarda, görevlendireceği bir personelin başkanlığında, Planlama Dairesi Başkanlığı, Mali İşler Dairesi Başkanlığı, SatınalmaDairesi Başkanlığı ile talepçi üniteden birer kişi olmak üzere en az beş asıl üye ve asılların bulunmadığı hallerde çağrılmak üzere beş yedek üyeden teşekkül eder. Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen usuller çerçevesinde faaliyet gösterir.

c) Özel İhale Komisyonu: Yönetim Kurulunca gerekli ve zorunlu görülen mal ve hizmet alımları için; Mali İşler Dairesi Başkanı veya aynı daireden bir şube müdürü ile ihale konusu işle ilgili iki uzman olmak üzere toplam üye sayısı tek sayı ve en az beş kişiden oluşan başkanı ve üyeleri ile çalışma alanı ve süresi kuruluş kararında belirtilen ihale komisyonudur.

ç) İhtisas Komisyonu: Mal ve hizmet alımları işinde, ihale komisyonu başkanının yazılı önerisi ve ihale yetkilisinin onayı ile oluşturulur. İstişari mahiyette çalışma yapar. İhtisas komisyonunun değerlendirme esnasında ihtiyaç duyabileceği ve ihaleye iştirak eden isteklilerin tekliflerinin esasını değiştirmeyecek ek bilgi ve açıklamalarSatınalma Dairesi Başkanlığı vasıtasıyla istenir.

d) Ön Yeterlik Komisyonu: İdarece ön yeterlik ihalesinin yapılacağı durumlarda İhaleye çıkış şartları, teknik ve idari şartnamelerde belirtilen şartları isteklinin karşılayıp karşılamadığını tespit etmek üzere siparişi veren ünitenin teklifi ve ihale yetkilisinin onayı ile bir başkan ve iki üye olmak üzere en az üç kişiden oluşan, toplam üye sayısı her durumda tek sayıdan oluşan komisyondur. Bu komisyon tekliflerin ihale komisyonlarına gelmesinden önce, isteklilerden istenen ekonomik, malî, meslekî ve teknik yeterliğe ilişkin belgeleri ve istenen diğer belgeleri inceleyip rapor tanzim edebileceği gibi, ihale yetkilisinden onay alarak yeterlik hususunda yerinde inceleme de yapabilir. Yeterlik alamayan istekliler ihaleye katılamazlar. Ön yeterlik verildiği hallerde Ön Yeterlik Komisyonunun vereceği yeterlik belgesi ilgilinin teklif mektubuna eklenir.

2017 yılı Egzoz Emisyon ölçümünü süresinde zamanında yaptırmamanın para cezası

İhale komisyonunun çalışma esasları ve görevleri

MADDE 8 – (1) İhale komisyonu üyelerince talep edilmesi durumunda gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyası, ilan veya davet yapıldığı tarihten itibaren Satınalma Dairesi Başkanlığınca ihale komisyonu üyelerinin incelemesine açılır.

(2) İhale komisyonu eksiksiz toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

(3) İhale komisyonu tekliflerin idari, teknik ve ticari yönlerden ihale dokümanlarına uygunluğunu inceler ve değerlendirir. En uygun teklif için karar alır ve alınan kararın tatbiki için ihale dosyasını Satınalma Dairesi Başkanlığına gönderir.

(4)  İhale sürecindeki bütün değerlendirmeler İhale Komisyonu tarafından gerektiğinde ihtisas komisyonlarından, ilgili birimlerden veya bedeli karşılığı diğer idarelerden Satınalma Dairesi Başkanlığı vasıtasıyla yazılı görüş alınarak yapılır.

(5) İhale komisyonu, ihaleye iştirak eden isteklilerin tekliflerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi safhasında tekliflerinin esasını değiştirmemek kaydıyla isteklilerden tamamlayıcı bilgi ve belgeleri Satınalma Dairesi Başkanlığı vasıtasıyla isteyebilir.

(6) İhale komisyonu tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idare menfaatlerine daha uygun olacağına kanaat getirdiği takdirde, gerekçesini belirtmek suretiyle mevcut ihale usulünden vazgeçerek diğer bir ihale usulüne dönülmesi yönünde karar alabilir. Bu tür bir kararla ihale dosyasının pazarlık usulüne döndürüldüğü durumlarda, idare gerekli görürse pazarlığa davet edilecek isteklilerden bir önceki ihale dosyasındaki belgelerinin tam olması ve ihale komisyonunca yeterli görülmüş olması kaydıyla pazarlık ihalesine katılıma ve yeterliğe ilişkin belge istemeyebilir.

(7) İhale komisyonu, ihaleye iştirak eden isteklilerin tekliflerinin ana hatlarını, ihale bedelini, şartlarını, teslim yerini ve sürelerini belirten bir tutanak düzenler. İhale komisyonunun kararlarında;

a) Karar tarihi, numarası ve dosya numarası,

b) Talepte bulunan ünitenin adı,

c) Sipariş konusu mal veya hizmetin cinsi,

ç) Teklif veren istekliler ve fiyatları,

d) Teklifin şartnamelere uygunluğu,

e) Ödeme ve teslim şartları,

f) Birim fiyatı (siparişe esas olan para cinsi ile ifade edilmeli ve fiyatın sabit veya eskalasyonlu olup olmadığı toplam bedeli kaydedilmek suretiyle açıkça belirtilmelidir.),

g) Seçilen isteklinin adı ve diğerlerine tercih nedeni,

ğ) Tek teklif üzerinden ihale kararı veriliyorsa bunun, değilse dikkate alınmayan diğer tekliflerin varsa sebep ve gerekçelerinin açıklanması,

h) Varsa diğer açıklama ve düşünceler,

yer alır.

2017 yılı Yanlış yere park etmenin para ve ehliyet cezası puanı kaç oldu?

(8) İhale komisyonu kararları ihale yetkilisince onaylanır veya gerekçesi belirtilmek suretiyle iptal edilir. İhale; ihale yetkilisince kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

(9) İhale Komisyonunun sekretarya görevi Satınalma Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan raportörlükünitesince yerine getirilir. Sekretarya;

a) Satınalma ve ihale komisyonu gündemini tespit ederek üyelere duyurmak,

b) Komisyonun toplanmasını sağlamak,

c) Teklif zarflarından çıkan geçici teminat ile diğer evrakın noksan ve/veya usulüne uygun olup olmadığının ihale komisyonunca kontrolünü müteakip, tespit edilen hususları tutanağa geçirmek,

ç) Komisyon yazışmalarını opsiyon sürelerini dikkate alarak yapmak,

d) İhale komisyonu üyelerince istenmesi durumunda, ihale dosyasını, raportörlüğe tevdi edildiği tarihten itibaren gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak üzere, ihale komisyonu üyelerine açmak,

e) Tutulan tutanakları ve komisyon kararlarını hazırlayıp üyelere imzalatmak,

f) Gizliliğin korunması için gerekli tüm tedbirleri almak,

ile görevlidir.

(10) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen haktan, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde düzenlenen komisyonların üyeleri de yararlanırlar.

(11) Bu maddenin ikinci fıkrası, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde düzenlenen komisyonlar için de uygulanır.

Yetkiler

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde;

a) Yönetim Kurulu, bütün ihale komisyonlarına,

b) Genel Müdür veya yetkili kılacağı kişiler Yönetim Kurulunca kurulan komisyonlar dışındaki bütün Komisyonlara,

c) Satınalma Dairesi Başkanı günlük alımlarda kullanılmak üzere kendi mutemetlerine,

her yıl idare bütçesinde belirlenen Yönetim Kurulunun yetki devrine dair kararda yazılı parasal tutarlara kadar alım ve ihale yapmak, kararları onaylamak, sözleşme yapmak ve/veya sözleşme imzalamak izni vermeye yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhaleye Katılım Kuralları

Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler

MADDE 10 – (1) 4734 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen hükümler doğrultusunda hazırlanan tip idari şartnamelerde tanımlanmış olan belgelerdir.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

MADDE 11 – (1) İhale konusu mal veya hizmetin durumuna göre ihaleye katılacak isteklilerden istenip istenmemesi hususu idarenin uhdesinde olmak üzere 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak belirtilen ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklere ilişkin bilgi veya belgeler istenir.

(2) Hizmet alımı ihalelerinde ihale konusu işin onarım, modernizasyon gibi özgün nitelikte olması nedeniyle teknik ayrıntıların fazla olması durumunda teknik şartnamenin her bir maddesi ayrı ayrı yeterlik kriteri olarak belirlenebilir.

(3) Gerekli görülmesi halinde yeterlik kriteri olarak referanslarla ilgili düzenleme de yapılabilir. Referanslar ve iş deneyim belgesi hiçbir şekilde aynı anda istenmez.

Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelere ilişkin açıklamalar ve değerlendirmekriterleri

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında uygulanan ihalelerde istenip istenmemesi hususu idarenin uhdesinde olmak üzere ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklere ait belgelere ilişkin açıklamalar ve değerlendirme kriterleri ile ilgili 4734 sayılı Kanunda belirtilen hükümler geçerlidir.

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 13 – (1) İhaleye katılamayacak olanlar ile ilgili 4734 sayılı Kanunda yer alan hususlar, bu Yönetmelik için de geçerlidir.

Teknik şartnameler

MADDE 14 – (1) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının her türlü özelliğini belirten teknik şartnamelerin idarece hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımlarının özelliği nedeniyle idarece hazırlanmasının mümkün olmadığı ihale yetkilisi tarafından onaylanmak kaydıyla, teknik şartnameler bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

(2) Teknik şartnameler:

a) İhtiyaç konusu alımın bütün özelliklerini, teknik kriterlerini, varsa kod numarası ile ulusal ve uluslararası standartları ve normları kapsayacak,

b) Verimliliği ve fonksiyonelliği sağlayacak teknik kriterleri içerecek,

c) Rekabeti engellemeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak,

şekilde hazırlanır.

(3) Teknik şartnamelerde varsa ulusal veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli marka, model, patent, menşei kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmez. Ancak, ulusal veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka ve model belirtilebilir. Ayrıca, idarenin müşterisi ile yaptığı sözleşme kapsamında yapmayı taahhüt ettiği işler için müşteri tarafından belli bir marka ve model talebinin yapıldığı durumlarda ve tasarım projelerindeki teknik şartnamelerde marka ve model belirtilebilir.

(4) Teknik şartnamelerde idari, hukuki ve benzeri teknik olmayan hükümlere yer verilmez.

(5) İdare; uyguladığı teknik projelerden kaynaklanan zorunluluk nedeniyle veya ihale konusu işin tek kaynaktan karşılanacak olması nedeniyle veya seri üretime konu olmayan araştırma ve geliştirmeye ilişkin projeler için ihale onay belgesinde belirtilmek suretiyle teknik şartname hazırlanmaksızın alım yapabilir.

İdari şartnamelerin hazırlanması

MADDE 15 – (1) İdari şartnameler ve eki sözleşme taslağı, sipariş mektubu ve ihale dokümanı niteliğindeki diğer formlar Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayacak şekilde 4734 sayılı Kanun çerçevesinde yayımlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin tip idari şartname, tip ön yeterlik şartnamesi ve tip sözleşme tasarıları esas alınarak hazırlanır. Satınalma Dairesi Başkanlığı idari nitelikteki ihale dokümanlarını hazırlarken idare bünyesinde yer alan ilgili ünitelerin ve uzmanların bilgi ve görüşünü talep edebilir. Tip idari şartname ve sözleşme taslakları Hukuk Müşavirliğinin mütalaası ve Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

İhale ilan süreleri ve kuralları

MADDE 16 – (1) Açık ihale usulünde ilan yapılması esastır. Diğer ihale ve alım usullerinde işin özelliğine göre ilan yapılmayabilir. Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için;

a) Parasal değeri Satınalma Dairesi Başkanlığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısının yetki limitleri içinde olan mal veya hizmet alımları ihalesi, ihale tarihinden en az beş gün önce, idarenin ilân panosunda ve idarenin resmi internet sitesinde,

b) Parasal değeri Genel Müdürün parasal yetki limitleri içinde olan mal veya hizmet alımları ihalesi, ihale tarihinden en az yedi gün önce ilan panosunda, idarenin resmi internet sitesinde ve Kamu İhale Bülteninde,

en az bir defa yayımlanır.

(2) İdare, yukarıda belirtilen zorunlu ilânların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, idarenin merkezinin olduğu yerde yayımlanmakta olan mahalli gazeteler veya yurt içinde çıkan ulusal gazetelerin biri veya birkaçında yayımlattırabilir. Ancak, uluslararası ilan yapılması hâlinde yukarıda belirtilen asgarî ilân sürelerine on iki gün eklenir.

(3) İhale ilan metni ihale konusu ile iştigal ettiği idarece bilinen ihale konusu iş ile ilgili son iki yıl içinde çıkılan ihalelere katılan gerçek veya tüzel kişi niteliğindeki firmalara posta yolu ile de gönderilebilir.

(4) İhalenin sadece idarenin ilân panosunda ilân edildiği durumlarda, ihale ilân metni idarece bilinen gerçek veya tüzel kişi niteliğindeki firmalara posta yoluyla da gönderilebilir.

(5) Zorunlu ve acil durumlarda, ihale yetkilisinin onayı ile ihale ilanından vazgeçilebilir. Bu zorunlu ve acil durumların talep yazısında ve ihale onay belgesinde açıkça belirtilmesi gerekir. İlanın yapılmaması durumunda, ihale yazılı olarak ihale konusu iş ile iştigal ettiği idarece bilinen bütün gerçek veya tüzel kişi niteliğindeki firmalara yazılı olarak duyurulur.

(6) Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarda yazılı hallerde idare, ihale ilân tarihinden önceki son iki yıl içinde idarenin ihale konusu iş ile ilgili açtığı ihalelere davet edilmesine rağmen bunlardan hiçbirine iştirak etmemiş gerçek veya tüzel kişi niteliğindeki firmalara ihale ilanı göndermeyebilir.

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

MADDE 17 – (1) İdare, ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ve gerekli gördüğü diğer hallerde ihaleyi saatinden önce iptal edebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ihale dokümanı satın alan isteklilere tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Süreci

Uygulanacak ihale usulleri

MADDE 18 – (1) İdare tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihaleler;

a) Açık ihale usulü,

b) Belli istekliler arasında ihale usulü,

c) Pazarlık usulü,

usullerinden biri uygulanarak yapılır.

Açık ihale usulü

MADDE 19 – (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. 20, 21 ve 22 nci maddelerde belirtilen hususlar hariç olmak üzere açık ihale usulünün uygulanması esastır.

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 20 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, ihtiyaç konusu mal veya hizmet alımlarında işin özelliğinin uzmanlık, ileri teknoloji, özel durumlar gerektirmesi veya ihtiyaç konusu mal veya hizmetin teminin ivedilik arz etmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı durumlarda, idarenin Kalite Yönetim Sistemi gereklerine göre tespit edilmiş olan onaylı tedarikçi listesinden ihale konusu işle ilgili olan en az üç tedarikçinin ilan yapılmaksızın davet edilerek ihalenin gerçekleştirildiği veya ön yeterlik ilanı yapılarak, yapılan ön yeterlik değerlendirilmesi neticesinde yeterli bulunan adayların ihaleye davet edildiği ve ihalenin gerçekleştirildiği usulü ifade eder.

(2) Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterlik değerlendirmesi yapılması halinde idarece istenmesi durumunda bankalardan temin edilecek belgeler, adayların iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyim belgeleri üzerinden öngörülecek kriterler, idarece işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde, parasal tutar olarak belirlenir. Şartnamelerinde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır.

(3) Yeterli görülen adaylardan tekliflerin alınması aşamasında yeterliklerinin devam edip etmediğinin tetkiki amacıyla ön yeterlikte istenilen bilgi ve belgeler ile öngörülen kriterleri değiştirmemek şartıyla yeterlik belgelerinden güncellemeye konu olabileceklerin tekliflerle beraber güncellenerek verilmesi idarece istenebilir.

(4) Ön yeterlik değerlendirmesi yapıldığı hallerde, belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.

(5) İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.

(6) Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda ihaleye davet edilebilecek aday sayısının ve teklif veren istekli sayısının ikiden az olması durumunda ihale iptal edilebilir.

Pazarlık usulü

MADDE 21 – (1) Pazarlık usulü ile ihale yapılabilmesi için;

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda ihalenin bağlanamaması,

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi anî ve beklenilmeyen olayların, savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların veya idare tarafından önceden öngörülmeyen ihtiyaçların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

c) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması,

ç) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,

d) Mal veya hizmetin özelliği veya önemi itibarıyla satın almanın belirli firma veya firmalardan yapılmasında fayda görülmesi,

e) 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen parasal tutara kadar olan mal ve hizmet alımı,

hallerinden en az birinin bulunması zorunludur.

(2) İşin özelliğinin gerektirmesi nedeniyle pazarlık usulüyle yapılacak ihalelerde isteklilerin ekonomik ve malî yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesinin öngörüldüğü durumlarda, bankalardan temin edilecek belgeler, isteklinin iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyim belgeleri üzerinden öngörülecek kriterler, idarece işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde, parasal tutar olarak belirlenir ve yeterlik kriterleri olarak istenir.

(3) Pazarlık yönteminde istekli veya istekliler ilan yapılmaksızın davet edilebilir. Pazarlık yöntemiyle ihaleye davet edilen isteklilerden ihale yetkilisinin onayı alınarak geçici teminat mektubu istenmeyebilir. Bu yöntemde teklif yazılı mektup şeklinde verilir. Pazarlık oturumu ihaleye iştirak eden bütün isteklilerin huzurunda yapılır. İhale komisyonunca, istenilen belgelerin tamam olup olmadığının kontrolü yapılır. Pazarlık yönteminde ihaleye davet edilen isteklilerin ihaleye iştirak ettiğini belgeleyen pazarlık ihalesine katılım tutanağı ile teknik ve ticari görüşmeler pazarlık tutanağında kayıt altına alınır. Fiyat açısından beklenen fayda oluşana kadar birden fazla pazarlık oturumu gerçekleştirilebilir.

Doğrudan temin

MADDE 22 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçlar ilan ve sözleşme yapılmaksızın, teminat alınmaksızın ve herhangi bir alım komisyonu kurulmadan doğrudan temin usulü ile giderilebilir:

a) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen parasal tutara kadar olan mal ve hizmet alımları,

b) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi veya sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,

c) İhalesi yapılana kadar temininde zaman kaybı bakımından idareye zarar verebilecek nitelikte olup, ihale süreci tamamlanıncaya kadar idarenin ihtiyacını karşılayacak kadar kısmı için temin edilecek mal ve hizmetler,

ç) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve yeknesaklığın sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması,

d) Gümrük, nakliye ve sigorta işlemleri ile ilgili hizmet alımları,

e) Genel ve katma bütçeli idareler, özel idareler, belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunlarla kurulmuş kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bu kuruluşların yarıdan fazla sermaye ile ortak oldukları her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklıkların sahip oldukları veya ürettikleri mal ve hizmetlere ilişkin alımlar,

f) Onarım veya imalat süreçlerinde meydana gelen ani ve beklenmeyen arızaları gidermek ve sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik acil olarak temin edilmesi gereken her türlü teçhizat, araç, gereçler ile yetkili servislere yaptırılması gereken bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin alımlar,

g) Temin edilmemesi durumunda, idarenin raylı taşıt üretim ve onarımına ilişkin ana faaliyetlerini aksatabilecek acil olan mal ve hizmet alımları.

(2) Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak alımlarda Satınalma Dairesi Başkanlığı mutemetlerince veya ihale yetkilisince mutemet olarak görevlendirilebilecek diğer ünitelerdeki personelce, piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaç temin edilir. Bu usulle yapılacak işlemlerde yazılı satın alma kararı veya yazılı sipariş şartı aranmaz, yapılan işlemler bir tutanakla tespit edilir.

(3) Birinci fıkranın (b) bendine göre yapılacak alımlarda, tekliflerin hazırlanması için yeterli süre tanınmak suretiyle davet edilecek istekli ile idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Bu bende uygun doğrudan alım taleplerinde firmanın tek üretici veya satıcı olduğunun belgelenmesi zorunludur. Belgelemenin yapılamadığı durumlarda doğrudan alıma ilişkin gerekçeli raporun, talep belgeleri ile birlikte Satınalma Dairesi Başkanlığına gönderilmesi esastır.

(4) Birinci fıkranın (ç) bendine göre yapılacak alımlarda, tekliflerin hazırlanması için yeterli süre tanınmak suretiyle davet edilecek firma ile teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Bu bende uygun doğrudan alım taleplerinde doğrudan alıma ilişkin gerekçeli raporun, talep belgesi ile birlikte Satınalma Dairesi Başkanlığına gönderilmesi esastır.

(5) İdare gerekli gördüğü durumlarda birinci fıkranın (e) bendi hariç diğer bentler kapsamındaki mal veya hizmet alımları için teminat isteyebilir ve sözleşme yapabilir.

(6) Birinci fıkranın (e) bendine göre yapılacak alımlar kıymet takdiri yapılmak suretiyle teminat alınmadan sipariş teyit mektubu veya protokol ile gerçekleştirilebilir.  Bu bende göre yapılacak alımların takibi Satınalma Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilir. Bu bende göre yapılacak alımlarda parasal yetkiler üç katı olarak uygulanır.

(7) Bu madde kapsamında yapılacak mal veya hizmet alımlarında doğrudan alım onay belgesi tanzim edilerek, parasal yetki tutarına göre ilgili makamca onaylanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhalenin İlanı ve İhale Dokümanı Verilmesi

İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar

MADDE 23 – (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmez. İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b) İhale konusu işin adı, niteliği, türü ve miktarı.

c) Tekliflerin geçerlilik süresi.

ç) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

d) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.

e) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.

f) Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak koşuluyla, isteklice belirlenecek oranda geçici teminat verileceği.

g) İdarenin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanun ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tâbi olmadığı.

Ön yeterlik ilanlarında bulunması zorunlu hususlar

MADDE 24 – (1) Ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmez. Ön yeterlik ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

b) Ön yeterliğe konu olan işin adı, niteliği, türü ve miktarı,

c) Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu,

ç) Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı,

d) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati,

e) Ön yeterlik oturumunun nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,

f) İdarenin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanun ve  4735 sayılı Kanuna tâbi olmadığı.

İhale dokümanının kapsamı ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar

MADDE 25 – (1) İhale dokümanında isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, teknik resimler, sözleşme tasarısı, varsa açıklamalar ile zeyilname ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

(2) İdari şartnamede ihale konusuna göre aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.

ç) Teklif fiyatının hangi para cinsinden verileceği, fiyat farkı öngörülecekse fiyat farkının hangi usullere göre belirleneceği.

d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.

f) Tekliflerin geçerlilik süresi.

g) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği.

ğ) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin teklif fiyatına dahil olacağı.

h) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve esaslar.

ı) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken usul ve esaslar.

i) İdarenin, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanuna tâbi olmadığı.

j) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ilişkin şartlar.

k) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

l) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

m) İhale konusu işin teslim şartları ve gecikmesi halinde alınacak cezalar.

n) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.

o) Yurt dışından yapılacak alımlarda ithalat rejimi kararlarına ve ticaret anlaşmalarına göre ödeme şartlarının, teslim şeklinin ve sevk belgelerinin neler olacağı ve geçici ve kesin teminat mektubunun kontr-garantiyi haiz bir Türk bankası tarafından verilebileceği.

ö) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartlar ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksikliği durumunda karşılıklı yükümlülükleri.

p) Denetim, muayene, geçici ve kat’î kabuller ile kısmî kabuller ve benzeri hususları içeren kabul işlemlerine ilişkin şartları.

r) Devir ve temlik edilme hususları, teminat ve belgelerin iadesi, anlaşmazlıkların çözüm yolları, sözleşmenin feshi ve tasfiyesi.

s) Sözleşme, şartnameler, teklifler ve diğer ihale belgeleri arasında aykırılık olursa idare lehine olanın uygulanacağı hususu ile ihale konusunun özelliğine göre idarece eklenecek diğer hususlar.

İhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi

MADDE 26 – (1) İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idare tarafından tespit edilir. İhale dokümanları Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından verilir.

(2) İdare, dokümanın satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez, doküman bedelinin vakıf, sandık, dernek, birlik gibi kendi bütçesi dışında ki bir hesaba yatırılmasını isteyemez.

(3) İhale dokümanları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hâllerde katılımı artırmak için amil-i mütehassıs firmalara ve idareden kaynaklanan ihale tekrarlarında bir önceki ihaleye iştirak eden ve bir sonraki ihale için de şartname talep eden isteklilere bedelsiz olarak verilebilir.

(4) İdarece gerek görülmesi durumunda ihale dokümanları isteklilere bedelli olarak CD ortamında verilebilir. İstek halinde, isteklilere ihale dokümanları ödemeli olarak gönderilebilir.

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 27 – (1) İlanlarda hata fark edilmesi durumunda, ihale yetkilisinin onayı ile ilan yenilenir veya ihale dokümanını satın almış veya satın alacak bütün istekliler değişiklik konusunda yazılı olarak bilgilendirilir.

(2) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, buna ilişkin zeyilname, son teklif verme gününden önce bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süre ile ertelenebilir. İhalenin ne kadar süre ile ertelendiği idarenin internet sitesinden duyurulur ve gerek duyulması durumunda şartname alan isteklilere yazı ile bildirilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

(3) İhale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden bir gün öncesine kadar idare yazılı açıklama yapabilir. İdarece yapılan yazılı açıklamalar ihale veya ön yeterlik dokümanının parçasıdır.

ALTINCI BÖLÜM

Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 28 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihale dosya numarası ve idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir.

(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme ve çelişki bulunmaması ve teklif mektubunun adı ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. İhale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması hâlinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde üzerine açıkça “Alternatif Teklif” ibaresi yazılarak sunulur.

(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Genel Evrak Şefliğince alınan teklif zarfları ihale komisyonunun sekretaryasını yürüten Satınalma Dairesi Başkanlığı raportörlüğünebir tutanakla saati yazılarak teslim edilir.

(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenen bütün belgeler de yukarıda açıklanan esas ve usullere uygun olarak idareye sunulur.

Tekliflerin geçerlilik süresi

MADDE 29 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İhtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla uzatılabilir.

Geçici teminat

MADDE 30 – (1) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale konusu mal veya hizmetin sadece yurt dışından temin edilebileceği durumlarda ihaleye iştirak edecek veya ihaleye davet edilecek firmalardan geçici teminat istenmeyebilir.

Teminat olarak kabul edilebilecek değerler

MADDE 31 – (1) Teminat olarak kabul edilebilecek değerler hakkında 4734 sayılı Kanunda yer alan hükümler geçerlidir.

Banka teminat mektupları

MADDE 32 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.

(2) Kesin teminat mektupları süreli olup, kesin teminat mektubunun süresi işin kesin kabulünün en az otuz gün sonrasını kapsayacak şekilde, eğer işin garanti süresi varsa garanti süresi bitiminin en az otuz gün sonrasını kapsayacak şekilde idare tarafından belirlenir. İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Banka teminat mektupları işi bittikten sonra ilgili bankaya, istekliye veya yetkilendirilmiş vekiline iade edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi

MADDE 33 – (1) İhale komisyonunca tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi hususları, aşağıda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla 4734 sayılı Kanunda belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirilir.

(2) İdarece bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilir. Teklif fiyatı idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete ve ihaleye iştirak eden diğer isteklilerin teklif fiyatlarına kıyasla çok yüksek olan isteklilerden ihale komisyonu bilgi ve belge tamamlatma yoluna gitmeyebilir.

(3) İsteklilerin teklifinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınarak aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından resen düzeltilir. Bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini beş iş gününü geçmeyecek şekilde idarece belirlenecek süre içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin yapacağı bildirim elden ya da faks yoluyla da yapılabilir. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

(4) İdari şartnamede Türk Lirası veya başka para birimleri cinsinden teklif verilebileceği öngörülen ihalelerde tekliflerin değerlendirilmesi, teklif edilen bedellerin ihale tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden ödemeye esas para birimine çevrilmesi suretiyle yapılır.

(5) Farklı teslim şekilleri içeren tekliflerin alınması durumunda, teklifler eşit şartlara getirilmek suretiyle değerlendirilir ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

(6) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde idare, ihale konusu mal veya hizmet alımının niteliği gereği dikkate alınmasında yarar görülen hususları özel ilave kriterler olarak belirleyebilir. Bu kriterlerin ihale konusu mal veya hizmetin ekonomik açıdan avantajını ortaya koymaya yönelik olması ve parasal değer veya nispi ağırlık olarak belirlenmesi esastır.

(7) En düşük fiyatın en uygun teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da en uygun teklif olduğu anlaşıldığı takdirde ihale komisyonunca takdir hakkı kullanılarak;

a) Kısmi teklife açık ihalelerde; birden fazla en uygun teklifin tek bir kalem için geçerli olması durumunda üzerine en fazla kalem ihale edilen,

b) İdarece teslim süresinin öngörülmediği ihalelerde teslim süresi daha kısa olan,

c) İdarece garanti süresinin öngörülmediği ihalelerde garanti süresi daha uzun olan,

ç) İş deneyiminin ön görüldüğü ihalelerde en fazla iş deneyim tutarına sahip olan,

d) İdarece iş deneyiminin ön görülmediği ihalelerde aynı fiyat teklif eden isteklilerden iş deneyim belgesi istenerek en yüksek iş deneyimine sahip olan,

istekli lehine karar verilebilir.

(8) 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır.

(9) İhale komisyonu tarafından tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi hususları ayrıntılı olarak tip şartnamelerde düzenlenir.

İhale sonucunun bildirilmesi ve sözleşmeye davet

MADDE 34 – (1) İhale kararının ihale yetkilisince onaylanmasını müteakip en geç üç iş günü içinde; üzerinde ihale kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen en geç on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, imzası alınmak suretiyle elden veya faks ile ya da posta ile tebliğ edilir. Yabancı istekliler için on günlük süre yirmi iki gün olarak uygulanır. İhalenin sonucu ihaleye iştirak eden diğer isteklilere de ihale kararının ihale yetkilisince onaylanmasını müteakip en geç üç iş günü içinde faks ile ya da posta ile yazılı olarak bildirilir.

Kesin teminat

MADDE 35 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

(2) Ancak, danışmanlık hizmeti ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hak edişten % 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.

(3) Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen değerlerle değiştirilebilir.

Ek kesin teminat

MADDE 36 – (1) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedel ile sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde, bu artış tutarının en az % 6’sı oranında ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hak edişlerden kesinti yapmak suretiyle de karşılanabilir.

Avans verilmesi

MADDE 37 – (1) Sözleşmesinde yer alması ve istihkak ödemelerinde verildiği oranda mahsup edilmesi kaydıyla, yükleniciye bankalardan alınan şartsız avans teminat mektubu veya devlet tahvili karşılığında avans verilebilir. 22 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen Kurumlardan alınacak mal veya hizmete karşı ödenecek avanslar için teminat aranmayabilir.

Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu ile sosyal güvenlik ve vergi borcuna ilişkin değerlendirme kriterleri

MADDE 38 – (1) Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu ile sosyal güvenlik ve vergi borcuna ilişkin değerlendirme kriterleri hakkında 4734 sayılı Kanunda belirtilen hükümler geçerlidir.

Sözleşmenin imzalanmasında idarenin görev ve sorumluluğu

MADDE 39 – (1) İdare, belirlenen süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin kendi kontrolü dışında oluşan idari, yasal zorunluluklar ve mücbir sebeplerden kaynaklanan durumlar hariç olmak üzere  idarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında disiplin hükümleri uygulanır.

İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 40 – (1) İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin idarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

(2) İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

(3) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilir.

(4) Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sözleşmelerin Düzenlenmesi ve Uygulanması

Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı.

b) İdarenin adı ve tebligata esas adresi.

c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.

ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.

d) Sözleşmenin bedeli ve süresi.

e) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ve sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

f) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı ve vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

g) İdarece öngörülmesi halinde montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.

ğ) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.

h) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar ve garanti teminatı.

ı) Hizmet alımlarında işin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

i) Gecikme halinde alınacak cezalar.

j) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

k) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

l) İdarenin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanuna tabi olmadığı.

m) Sözleşmede değişiklik yapılması şartları.

n) Sözleşmenin devir, temlik ve feshine ilişkin şartlar.

o) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.

ö) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.

p) Anlaşmazlıkların çözümü.

r) Varsa numune onaylanması usul ve esasları.

s) İhale dokümanları arasında çelişki olması durumunda idare lehine olanın uygulanacağı hususu.

Süre uzatımı nedenleri

MADDE 42 – (1) Mücbir sebep nedeniyle süre uzatımı verilebilmesi için;

a) Yangın,

b) Su taşkını, sel, kasırga, deprem ve benzeri doğal afetler,

c) Kanuni grev, her türlü iş yavaşlatma ya da iş bırakma,

ç) Genel salgın hastalık,

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

e) Savaş hali,

f) Sabotaj,

g) Ambargo,

ğ) Malın yüklü bulunduğu nakil vasıtasının kazaya uğraması, yanması, batması,

h) Sözleşme yapılmasından önce yürürlükte olan kanun ve nizamlardaki değişikliklerden doğan imkansızlıklar.

(2) İdareden kaynaklanan sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilmesi için;

a) Sözleşmede bulunması koşuluyla, yer tesliminin geç yapılması,

b) Sözleşmesine göre idare tarafından yükleniciye verilmesi gereken proje, belge ve numunelerin süresinde verilememesi,

c) Onay için idareye tevdi edilen projelerin süresi içinde yükleniciye iade edilememesi,

ç) Sözleşmesine göre idare tarafından verilmesi gereken malzemelerin zamanında verilememesi,

d) Projelerde ve teknik şartnamelerde idarece değişiklik yapılması ve bu değişikliğin iş hacmini sözleşmedeki limitlerin haricinde etkilemesi,

e) Yüklenicinin kusuru olmaksızın taahhüdün kısmen veya tamamen durdurulması veya ertelenmesi,

f) Sözleşmelerde yer alan idareye ait sorumlulukların süresinde yerine getirilememesi,

gerekir.

(3) Diğer hallere göre süre uzatımı verilebilmesi için;

a) Sözleşmelerinde, KİT’lerden veya tekel durumundaki üreticilerden malzeme temini veya hizmet alımı öngörülmüş olması koşulu varsa, bu kuruluşların teslimatlarında veya hizmetlerindeki gecikmeler,

b) Yüklenici işyerindeki yasal grevler ve sözleşme konusu mal veya hizmetin teslimini güçleştiren yüklenici işyerleri dışındaki lokavtlar,

c) Sözleşmesinde, yurt dışından getirilmesi öngörülen malzemelerin ithalatı sırasında yurt dışı kaynaklı gecikmeler nedeniyle yüklenicinin kusuru dışında meydana gelen gecikmeler,

ç) Yüklenicinin hatasının ve kontrolünün dışında meydana gelen ve idarece makul görülecek diğer haller,

sebeplerinden birinin bulunması gerekir.

(4) Birinci fıkraya göre süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebebin sözleşme taraflarının denetim ve hatası dışında ortaya çıkması ve sözleşmenin uygulanmasını kısmen veya tamamen engellemesi şartlarının birlikte oluşması gerekir. Süre uzatılması verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından birinci fıkrada sayılan hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi için yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

(5) Üçüncü fıkrada sayılan hallerin süre uzatımı nedeni olabilmesi için belgelendirilmesi zorunludur.

Denetim, muayene ve kabul işlemleri

MADDE 43 – (1) Mal alımlarında muayene ve kontroller Kalite ve Standardizasyon Dairesi Başkanlığınca yapılır. Adı geçen Daire ölçüsel kontrolleri ve gerekli gördüğünde ilgili birimde fonksiyon testini yaparak veya yaptırarak ilgili amirin onayını alır.

(2) Kalite ve Standardizasyon Dairesi Başkanı gerek gördüğü mal alımlarında en az üç kişiden oluşan bir Muayene ve Kabul Komisyonu oluşturarak muayene ve kabul işlemlerinin bu komisyon marifetiyle yapılmasını sağlar.

(3) Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilir.

(4) Sözleşme konusu malın veya hizmetin niteliğine göre muayene ve kabul işlemleri, gerekli görüldüğünde uluslararası tanınmış bağımsız uzman kalite kontrol firmaları, üniversiteler ya da resmî kuruluşlara yaptırılır veya teslim eden firmanın test raporlarıyla yetinilebilir. Muayene ve kabul giderinin kime ait olacağı ihale dokümanında belirtilir.

(5) Tespit edilen hasar, noksanlık, evsaf bozukluğu, sözleşme ve şartnameye uygunsuzluk gibi hallerin duyurulması, sözleşme veya şartnamedeki süreler içerisinde yapılır. Kusurun yükleniciye ait olduğunun tespit edilmesi halinde mal veya hizmetin kabulü yapılmaz. Muayene ve kabul sırasında hasar, noksanlık, evsaf bozukluğu, sözleşme ve şartnamesine uymaması gibi hallerin görülmesi durumunda, bu hususlar muayene ve kabul raporunda belirtilir. Gerek görüldüğünde, ayrıca bu konuda ihtiyaç sahibi ünitece bir rapor hazırlanır. Tespit edilen hasar, noksanlık, evsaf bozukluğu, sözleşme ve şartnamesine uymaması gibi haller sözleşme konusu işin esasını etkilemiyorsa ve kullanıma mani bir durum yoksa ihale yetkilisinin onayı ile belirli bir oranda nefaset kesilerek kabul işlemi yapılabilir.

(6) Muayene ve kabul işlemleri sonucunda oluşturulan kabul ve ret raporları Satınalma Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(7) Malın veya hizmetin muayene ve kabul işlemleri sırasında ortaya çıkarılamayan bir kusur söz konusuysa ve bu kusur daha sonra kullanım ve işletim esnasında ortaya çıkmışsa, bu husus yükleniciye bildirilmek üzere SatınalmaDairesi Başkanlığına bildirilir. Kusurlu malın yüklenici tarafından makul bir sürede değiştirilmesi gerektiği hususuna sözleşmelerde yer verilmesi zorunludur.

(8) Sözleşmelerde belirtilen malzemelerin teslimi esnasında, miktar ve taşıma hasarı kontrolü, Sevk ve Tesellüm Şube Müdürlüğünce yapılır.

(9) Hizmet alımlarının hak ediş tanzimi dahil kontrol ve denetim işlemleri Genel Müdürlük Makamınca görevlendirilecek ilgili birim tarafından yapılır. İlgili birim amiri gerek gördüğü hizmet alımlarında en az üç kişiden oluşan bir Muayene ve Kabul Komisyonu oluşturarak muayene ve kabul işlemlerinin bu komisyon marifetiyle yapılmasını sağlar.

Kesin teminatın geri verilmesi

MADDE 44 – (1) Kesin teminatın geri verilmesi hususunda 4734 sayılı Kanunda belirtilen hükümler geçerlidir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Fiyat Farkı, İş Artışı ve Eksilişi, Sözleşmenin Devri ve Temliki veya Feshi

Fiyat farkı

MADDE 45 – (1) Fiyat farkı hususunda 4734 sayılı Kanunda belirtilen hükümler geçerlidir. 4734 sayılı Kanunda ve bu Kanunun atıf yaptığı ilgili mevzuatında hüküm bulunmaması durumlarında teslim süreleri bir yılı geçen mal veya hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerde idare gerekli görürse söz konusu malın ya da hizmetin maliyet bileşenlerine uygun olacak  şekilde fiyat farkı uygulaması yapabilir.

İş artışı ve eksilişi

MADDE 46 – (1) Malzeme ve hizmet siparişlerinde, ihale safhasında veya sözleşme süresi içerisinde doğacak ihtiyaçların karşılanması için, fiyat yönünden fayda görülmesi halinde, sözleşmeden önce yaklaşık maliyetin veya sözleşmeden sonra sözleşme bedelinin % 30’una kadar, ihale yetkilisinin onayı ile ihale kapsamında artırma veya idarece gerek görülmesi durumunda eksiltme yapılabilir.

(2) Birden fazla malzeme veya hizmet kaleminden oluşan sözleşmelerde bu oranın kalem veya sözleşme bedeli bazında kullanılması idarenin takdirindedir.

(3) Onarım, tadilat, modernizasyon, revizyon, bakım ve benzeri hizmet alımı sözleşmelerinde teknik şartnamesinde belirtilmesi ve yüklenici tarafından tekliflerinde fiyatlandırılmış olması şartıyla gerçekleştirilen opsiyonelişler, işin gereği olduğu için iş artışı olarak değerlendirilmez.

Hizmet alımları süre uzatımı

MADDE 47 – (1) Hizmet alım sözleşmelerinin süre bitiminde, fiyat ve piyasa şartları yönünden fayda görülmesi, yüklenicinin hizmetinden memnun kalınması ve idarenin sahip olacağı diğer avantajlar göz önünde bulundurularak yeni bir ihaleye çıkılmaksızın aynı fiyat ve şartlarla bir defadan fazla olmamak üzere sözleşme, süresine bakılmaksızın en fazla bir yıl uzatılabilir.

(2) İş tesliminin idareye bağlı olduğu hizmet alımlarında iş, miktar yönünden tamamlanıncaya kadar sözleşme süresi uzatılabilir.

(3) Uzatma kararları ihale yetkilisinin onayı ile yapılır.

Sözleşmenin devri ve temliki

MADDE 48 – (1) İhale yetkilisinin onayı alınmadıkça sözleşme konusu işin bir kısmı veya tamamı başkasına devredilemez ve sözleşmeden doğan alacaklar temlik edilemez. İhale yetkilisinin devrine karar verdiği sözleşmelerde devir işlemi nedeniyle değişiklik yapılamaz. Sözleşme devir işlemleri 4734 sayılı Kanunda belirtilen hükümlere göre yapılacaktır.

Sözleşmenin feshi

MADDE 49 – (1) Sözleşmenin feshi hususunda 4735 sayılı Kanunda belirtilen hükümler geçerlidir.

ONUNCU BÖLÜM

Yasaklar ve Sorumluluklar

Yasak fiil ve davranışlar

MADDE 50 – (1) İhalelerde ve sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap ve rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

ç) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.

d) Taahhüdünü yerine getirirken İdareye zarar vermek.

e) Bilgi ve deneyimini İdarenin zararına kullanmak.

f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine aykırı olarak taahhüdünü yerine getirmemek.

g) Yüklenicilerin iş ve işlemlerine teknik ve mali yapılarına ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ifşa etmek.

Tedarikçilerin sorumluluğu

MADDE 51 – (1) Tedarikçiler taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme verilmesi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan gizli ayıp, zarar ve ziyandan doğrudan sorumludurlar. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre tedarikçiye ikmal ve tazmin ettirilir.

Diğer özel hükümler

MADDE 52 – (1) Uygun görülen sözleşmelere işin özelliği göz önünde bulundurularak bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda özel hükümler konulabilir.

noter,trafik,silah taşıma bulundurma,mahkeme, okul,diploma, pasaport,ehliyet sınav harçları 2017

ON BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 53 – (1) 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi’nin (Tüvasaş Genel Müdürlüğü) 4/1/2002 tarihli ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 4734 sayılı Kanun, 4735 sayılı Kanun,4/2/2011 tarihli ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu ve 14/2/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Kamu İhale Kurumunca yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve kararlarda belirtilen hükümler uygulanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş, ilan edilmiş, sipariş edilmiş veya sözleşmeye bağlanmış işler; duyurunun yapıldığı, ilan edildiği, siparişin verildiği veya sözleşmeye bağlandığı tarihteki Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi (TÜVASAŞ) Genel Müdürü yürütür.

Etiketler: ,

Resmî İlân ve Reklâmların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik

12 Ocak 2017 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 29946

YÖNETMELİK

Basın İlan Kurumundan:
RESMÎ İLÂN VE REKLÂMLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINIP
DAĞITILMASINA DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, resmî ilân ve reklâmların Basın İlan Kurumu tarafından elektronik ortamda İLANBİS aracılığıyla ilân verenlerden alınması ve süreli yayınlara dağıtılmasının sağlanmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, resmî ilân ve reklâmların Basın İlan Kurumu tarafından elektronik ortamda İLANBİS aracılığıyla ilân verenlerden alınıp süreli yayınlara dağıtılmasına ilişkin usul ve esaslara dair hükümleri kapsar.

2017 MTV MOTORU TAŞITLAR VERGİSİ   1.ve 2.TAKSİT HESAPLAMASI

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Elektronik ortam: Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik araçları, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerini,

b) İlân Bilişim Sistemi (İLANBİS): Elektronik ortamda gönderilen resmî ilân ve reklâmların alınması ile süreli yayınlara dağıtılmasını sağlayan, Kurumun resmî ilân ve reklâmlara aracılık hizmetlerinin yürütüldüğü ilân bilişim sistemini,

c) İLANBİS hesabı: İLANBİS’e erişim için gerekli olan oturum açma bilgilerini,

ç) İlân veren: Kurum aracılığıyla resmî ilân ve reklâm yayınlattıran kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk kişilerini,

2017 yılında değerli kağıtların uygulanacak satış bedelleri

d) Kurum: Basın İlan Kurumunu,

e) Resmî ilân ve reklâm: 195 sayılı Kanun gereğince Kurum aracılığıyla yayınlanması zorunlu ilân ve reklâmları,

f) Süreli yayın: Resmî ilân ve reklâm yayınıyla alakalı gazete ve dergileri,

g) Şube Müdürlüğü: Kurum Genel Müdürlüğüne bağlı olarak illerde faaliyet gösteren mahallî teşkilâtı,

ğ) Yayın talimatı: Kuruma gönderilen resmî ilânların nerede ve kaç defa, hangi mevzuata göre yayınlanacağı, bu ilân yayınını öngören kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliğin adı, numarası ve maddesi ile resmî ilân kapsamı dışındaki diğer ilân ve reklâmların yayınına ilişkin bilgilerin işlendiği İLANBİS ara yüzünü,

h) Yetkilendirme yazısı: Resmî ilân ve reklâmların İLANBİS üzerinden Kuruma gönderilmesi için ilân verenlerin yetkili kıldığı personel bilgilerinin yer aldığı yazıyı,

ı) Yetkili kullanıcı: Kuruma İLANBİS üzerinden resmî ilân ve reklâmları göndermek, bu ilânları düzeltmek, teyit etmek, iptal etmek için ilân verenler tarafından görevlendirilen yetkili personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Resmî İlân ve Reklâm Yayınına İlişkin Usûl ve Esaslar

Yetkili kullanıcıların belirlenmesi ve değişikliği

MADDE 5 – (1) İLANBİS aracılığıyla resmî ilân ve reklâmların Kuruma gönderilmesi, bunların düzeltilmesi, teyit veya iptal edilmesi gibi işlemlerin yapılması için ilân veren tarafından iki kişiden az olmamak üzere yetkili kullanıcı belirlenir.

(2) İlân veren tarafından yetkilendirilen kullanıcılara ilişkin bilgilerin yer aldığı bir örneği Ek-1’de verilen Yetkilendirme Yazısında belirtilen yetkili kullanıcı bilgileri ilgili Şube Müdürlüğüne gönderilir.

(3) Yetkilendirme Yazısına istinaden Kurum tarafından hazırlanan kullanıcı adı ve şifreleri ilgili Şube Müdürlüğü tarafından gizlilik esasına uyularak ilân verene teslim edilir.

(4) Kullanıcı adı ve şifresinin kaybedilmesi halinde ilân verenin yazılı talebi üzerine ilgili Şube Müdürlüğü tarafından yenisi verilir.

(5) İlân verenler yetkili kullanıcılarında meydana gelecek değişiklikleri derhal ilgili Şube Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 2017 Yılı İdari Para Cezaları Miktarları

Kullanıcı işlemleri

MADDE 6 – (1) Resmî ilân ve reklâmlar İLANBİS üzerinden yayın talimatı ile kaydedilir.

(2) Kullanıcılar, resmî ilân ve reklâmlara ait metin ya da görselleri dijital teknolojilere göre, Kurum tarafından belirlenecek şekilde göndermek zorundadır.

Yayın talimatı

MADDE 7 – (1) Resmî ilân ve reklâmların kayıt işlemleri, bir örneği Ek-2’de verilen yayın talimatı dikkate alınarak İLANBİS üzerinden yapılır.

(2) Kaydı yapılan ilâna ilişkin yayın talimatı, ilân metni veya görseli İLANBİS’e yüklenir.

Resmî ilânların tahmini bedelinin hesaplanması ve fatura tanzimi

MADDE 8 – (1) Resmî ilânların tahmini bedelleri, ilân verenlerce yüklenen ilân metni ve yayın talimatı göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulunun tespit etmiş olduğu yürürlükteki Resmî İlân Fiyat Tarifesine göre İLANBİS tarafından hesaplanır.

(2) Bu bedeller ilân verenler veya muhatapları tarafından Kuruma peşin olarak ödenir.

(3) Kanunî sebeplerden ötürü tahminî resmî ilân bedellerini peşin ödeyemeyen merkezî yönetim kapsamındaki idareler faturanın kendilerine ulaşmasını müteakiben borçlarını derhal öderler.

(4) Borç üç ay içinde ödenmez ise tahsili için kanunî takip yapılır ve bu gecikmeye sebep olan sorumlu memurlar hakkında disiplin soruşturması yapılmak üzere durum Genel Müdürlük tarafından yetkili makamlara bildirilir.

Yayınlama yöntemi

MADDE 9 – (1) Yayınlama yöntemi 195 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen ilân ve reklâmları verenlerin istekleri, Kurum Genel Kurulu tarafından tespit edilecek esaslar dahilinde işlem görür.

Resmî ilân ve reklâmların gönderilmesi

MADDE 10 – (1) İLANBİS üzerinden verilecek resmî ilân ve reklâmlar hakkındaki yayın talimatı, ilân metni ve görseli ile tahmini yayın bedelinin yatırıldığını gösterir ödeme belgesi yayın tarihinden en az beş iş günü önce yetkili kullanıcı tarafından İLANBİS’e kaydedilir.

(2) İlân verenlerin yayın tarihlerini tespit ederken, birinci fıkrada belirtilen sürenin yeterli olup olmadığını dikkate almaları gerekir.

(3) Resmî ilân ve reklâmların İLANBİS üzerinden gönderilmesi esnasında, gerekli belgelerin süresinde sisteme yüklenmemesi, hatalı veya noksan bilgi ve belge yüklenmesi nedeniyle yayın işinin gecikmesi ve sair sebepler sonucu, herhangi bir malî külfet doğması ya da ilgili mevzuata aykırı bir durum ortaya çıkması halinde, bundan ilânı verenler sorumlu olur.

Pasaport (alma, uzatma, yenileme,kayıp çıkarma vb) harçları ücretleri 2017 yılı

Resmî ilân ve reklâmların onayı

MADDE 11 – (1) İLANBİS üzerinden verilecek resmî ilân ve reklâmlar Kurum Genel Müdürlüğünün görevlendireceği Şube Müdürlükleri tarafından kontrol edilerek onaylanır.

(2) Dayandığı mevzuata aykırı yayın talimatları ile yayın talepleri ve benzeri istekler onaylanmaz.

Resmî ilân ve reklâmların süreli yayınlara dağıtımı

MADDE 12 – (1) Şubeler tarafından onaylanan resmî ilân ve reklâmlar, yayınlanacağı süreli yayınlara İLANBİS üzerinden sevk edilir.

(2) Süreli yayınlar, İLANBİS üzerinden sevk edilen resmî ilânları genel baskılarında ve zamanında yayınlamak zorundadır.

(3) Zamanında yayınlanmayan resmî ilân ve reklâmlar ile genel baskılarda yayınlanmayan resmî ilânların sorumluluğu ilgili süreli yayına aittir.

(4) İkinci ve üçüncü fıkra hükümlerine uyulmaması halinde, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca işlem yapılır.

Özel ilân ve reklâmların dağıtımı

MADDE 13 – (1) Resmî ilân ve reklâmların dışındaki özel ilân ve reklâmlar da İLANBİS üzerinden alınıp dağıtılabilir. İLANBİS hizmetini kullanarak özel ilân ve reklâm veren gerçek veya tüzel kişiler bu Yönetmelik hükümlerinde yer alan şartları kabul etmiş sayılır.

(2) Kurumun yayınlanmasına aracı olmak görevinde bulunduğu resmî ilân ve reklâmların dışındaki özel ilân ve reklâmlar, ilân verenlerin istekleri doğrultusunda Kurumun internet sitesinde yer alan süreli yayınlara ait listedeki gazete veya dergilerde yayınlatılır.

(3) Bu tür ilân ve reklâmların gerek yayın bedellerinin hesaplanmasında çıkabilecek anlaşmazlıkları, gerek yayın işinin gecikmesini önlemek için ilân verenlerin, 195 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca süreli yayınların kendileri tarafından belirlenen ve Kurum internet sitesi üzerinden duyurulan Özel İlân ve Reklâm Tarifelerindeki esas ve usûllere göre yayın talebinde bulunmaları şarttır.

(4) Resmî ilân olmasına rağmen, ilân verenlerin gazete, sayfa ve sütun tercihi yapmaları veya özel dizgi, tertip ve grafik talebinde bulunmaları halinde, Bakanlar Kurulunun tespit etmiş olduğu yürürlükteki Resmî İlân Fiyat Tarifesinde süreli yayının kendisi için belirlenmiş sütun-santim fiyatının altında kalmamak kaydıyla yukarıda belirtilen Özel İlân ve Reklâm Tarifeleri uygulanır.

(5) Bu madde kapsamındaki ilân ve reklâmların yayın talimatlarında; yayın sayısı ve tarihleri ile baskısının genel veya yerel, siyah-beyaz veya renkli olacağı ve süreli yayının sayfa numarası gibi, o süreli yayının fiyat tarifesinde yer alan bütün ölçütler eksiksiz olarak belirtilir ve İLANBİS’e boyutları da açıklanmak suretiyle ilân metni veya görseli eklenir.

(6) Süreli yayınlar tarafından ilân verenlere özel ilân ve reklâm tarifeleri üzerinden uygulanan her türlü indirim oranları dikkate alınır.

(7) Kurumun bu madde kapsamındaki prodüktörlük faaliyetlerinde, 195 sayılı Kanunun 25 inci maddesi gereğince hazırlanacak tarife uygulanır.

Geri bildirim

MADDE 14 – (1) İLANBİS’te herhangi bir sebeple onaylanmayan veya onaylanıp yayına sevk edilen resmî ilân ve reklâmlar hakkında yetkili kullanıcılara Kurum Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen şekilde geri bildirimde bulunulur.

(2) İlân verenler onay bekleyen resmî ilân ve reklâmlar üzerinde her türlü değişiklik yapma ve iptal etme hakkına sahiptir. Ancak, ilân verenler onaylanan resmî ilân ve reklâmlara ilişkin hiçbir değişiklik yapamaz.

(3) Onaylanarak yayınlanmak üzere süreli yayınlara sevk edilen resmî ilân ve reklâmlara ilişkin ilân verenler tarafından değişiklik veya iptal talebi olması halinde, bu talepler ancak sevk edilen süreli yayının baskı öncesi ve baskı işlemlerine ilişkin süre ve teknik imkânlar uygun ise, ilgili Şube Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.

2017 yılı Noter araç satış ücreti

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bilgi Güvenliği ve Sorumluluk

Veri girişlerinde sorumluluk

MADDE 15 – (1) İlân verenlerin İLANBİS’i kullanım hakkı sadece kendilerine aittir. İlân verenler kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremez veya devredemez.

(2) İlân verenler kendilerine ait İLANBİS hesabının yetkisiz kişiler tarafından ele geçirildiğini veya kullanıldığını öğrenmesinden itibaren bir iş günü içinde bu durumu ilgili Şube Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

(3) Yukarıdaki fıkralara uygun hareket edilmemesi halinde doğabilecek hukukî, cezaî ve malî her türlü sorumluluk ilân verenlere aittir.

(4) İLANBİS’te gerçekleştirilen tüm işlemlere ait kayıtlar, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 195 sayılı Kanun, Bakanlar Kurulunca tespit edilen Resmî İlân Fiyat Tarifesi, Basın İlan Kurumu Yönetmeliği, Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği, Kurum Genel Kurul Kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

İLANBİS kullanımı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Kurum aracılığıyla yayınlanacak resmî ilân ve reklâmların ilân verenlerden alınması ve süreli yayınlara dağıtılması işlemleri İLANBİS üzerinden yapılır.

Trafik Harçları (ehliyet,ruhsat,sınav vb) Ücretleri 2017

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 77 nci maddesinin altıncı fıkrasına göre Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esasların uygulanmasına devam edilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik 1/7/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Etiketler:

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)

12 Ocak 2017 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 29946

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:
2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ
(SIRA NO: 1)

değerli kağıtların 2017 yılında uygulanacak satış bedelleri

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2017 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgâri yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile sözleşmeli personeli kapsar.

2017 yılı 2.el Araç Noter satış ücreti

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Alınacak bedeller

MADDE 4 – (1) 2017 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az Ek-1’de belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınır.

Belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespiti

MADDE 5 – (1) Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını,  hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak Ek-1’de belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 6 – (1) 6/2/2016 tarihli ve 29616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) yürürlükten kaldırılmıştır.

2017 Yılında Trafikte alkollü araç kullanmanın para cezası

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ 15/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

Etiketler: , , ,

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12 Ocak 2017 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 29946

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

017MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU CETVELİ

“(2) Manifesto bilgileri bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gümrük idaresine gönderilir. Ancak uluslararası sularda avlanan balıklar için düzenlenen özet beyanlarda manifesto veya konşimento aranmaz. Orijinal manifesto ve konşimentolar gümrük kontrolleri kapsamında gerekli görüldüğünde gümrük idaresine ibraz edilmek üzere Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen belge saklama süresince muhafaza edilir. Manifesto ve özet beyan bilgileri üzerinden Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gümrük idaresince gerekli işlem ve kontroller yapılır.

(3) Bilgisayar sistemlerinde ortaya çıkabilecek yerel veya merkezi arıza hallerinde, özet beyanın verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bilgisayar sistemlerinde ortaya çıkabilecek yerel veya merkezi arıza hallerinde, varış bildiriminin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 72/Ç maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

2017 Yılı yeşil pasaport alma, yenileme,kayıp çıkartma,uzatma harçları ücretleri

“(4) Yabancı limanlardan gelen deniz taşıtının Türkiye Gümrük Bölgesindeki limana varışından en az iki saat önce işleticisi, kaptanı veya bunların temsilcisi tarafından, Ek-10/G’de yer alan Denizyolu Genel Bildirimi ve ekli belgeler veri işleme tekniği yoluyla gümrük idaresine verilir. Bilgisayar sistemlerinde ortaya çıkabilecek yerel veya merkezi arıza hallerinde, Denizyolu Genel Bildiriminin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

“(6) Denizyolu Genel Bildirimini veren kişi Denizyolu Genel Bildirimi ve ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 72/E maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Gelen deniz taşıtının kontrolü

MADDE 72/E – (1) 72/Ç maddesi uyarınca Denizyolu Genel Bildirimi verilen taşıtın varışı 71 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca gümrük idaresine bildirilir.

(2) İhbar, şüphe, yükleme ve taşıma belgelerinde çelişki olması, risk analizi veya gümrük idaresince gerek duyulan hallerde; geminin gizli yerleri, ambar, bölme ve girişlerini gösteren plan ile tasdikli seyir jurnali, elektronik seyir sistemleri, devri çark defteri ve ilgili diğer belgeler istenilerek, bu belgelere göre gemi kontrole tabi tutulur. Bu kapsamdaki kontroller için gemi arama ekiplerinden de faydalanılır.

(3) Kontroller sırasında, serbest dolaşımda olmayan ve başka limanlara çıkarılacak olan eşya ile ihtiyaç fazlası tüketim malzemelerinin bulunduğu ambarların kapakları ve gerekli görülen diğer yerler mühür altına alınır. Bu mühürler geminin hareketinden önce sökülür.

(4) Varışı bildirilen deniz taşıtına ait Denizyolu Genel Bildiriminde yer alan bilgiler ve ekli belgeler sistemde incelenerek onay işlemi yapılır. Onay işlemini müteakip eşya taşıttan indirilir.

(5) İkinci fıkrada yapılan kontroller sonucunda düzenlenen tutanak, kontrolü yapan personel ve kaptan tarafından imzalanır ve tutanaktaki bilgiler geminin uğrayacağı diğer idarelerin görmesi açısından Gemi Takip Programına girilir. Gemi kontrolü sırasında düzenlenen belgelerin birer örneği kaptana verilir.

(6) Denizyolu Genel Bildirimi ve ekli belgeler geminin uğrayacağı her limandaki gümrük idaresine veri işleme tekniği yoluyla verilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 72/G maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Giden deniz taşıtları

MADDE 72/G – (1) Yabancı limanlara giden deniz taşıtının işleticisi, kaptanı veya bunların temsilcisi tarafından, geminin limandan hareketinden en az iki saat önce Ek-10/G’de yer alan Denizyolu Genel Bildirimi ve ekli belgeler veri işleme tekniği yoluyla gümrük idaresine verilir. Bilgisayar sistemlerinde ortaya çıkabilecek yerel veya merkezi arıza hallerinde, Denizyolu Genel Bildiriminin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(2) Denizyolu Genel Bildirimine ilişkin işlemler ile 437 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen işlemler tamamlanmadan deniz taşıtının hareketine izin verilmez.

(3) Denizyolu Genel Bildirimini veren kişi Denizyolu Genel Bildirimi ve ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumludur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 72/Ğ maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Giden deniz taşıtının kontrolü

MADDE 72/Ğ – (1) Türkiye Gümrük Bölgesinden ayrılan Türk ve yabancı bayraklı tüm deniz taşıtları bu bölgeyi terk edene kadar gümrük gözetimi ve kontrolüne tabidir.

Araç Ruhsatını Yanında Bulundurmamanın Cezası 2017 yılı

(2) Denizyolu Genel Bildirimi ve diğer belgelerdeki bilgilerin çelişkili olması ya da ihbar, şüphe, risk analizi veya gümrük idaresince gerek duyulan hallerde 72/E maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Yabancı limanlara ilk defa hareket edecek olan Milli gemilerde, yük almadan evvel gümrük kontrolü dışında kalmış herhangi bir eşyanın bulunup bulunmadığı kontrol edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 72/I maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Varış limanındaki gümrük idaresi tarafından Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi üzerinden alınan bilgi doğrultusunda makul bir süre içinde gelmeyen gemiyle ilgili takibe geçilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 72/J maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Serbest pratika alınmasını müteakip en geç iki saat içerisinde geminin işleticisi, kaptanı veya bunların temsilcisi tarafından Ek-10/G’de yer alan Denizyolu Genel Bildirimi ve ekli belgeler ilgili gümrük idaresine veri işleme tekniği yoluyla verilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 72/R maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bilgisayar sistemlerinde ortaya çıkabilecek yerel veya merkezi arıza hallerinde, yolcu bildiriminin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Boşaltma listesi, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla hazırlanarak geniş veya yerel alan ağıyla da gümrük idaresine gönderilebilir. Bu şekilde gönderilen boşaltma listesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 171 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki  bent eklenmiştir.

“ç) Serbest bölgelerde yerleşik firmanın demirbaşına kayıtlı olup, dâhilde işleme izni kapsamında tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak eşya.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 180 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri adına tescilli beyannamelere ilişkin kontroller öncelikli olarak yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 200 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Laboratuvara gönderilen numune ile birlikte LARA Programı üzerinden numune alma tutanağı örneği, fatura örneği, analiz ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu ile bulunması halinde numunenin kimyasal bileşimi ile kimyasal ve fiziksel özelliklerini, kullanım alanlarını gösteren ayrıntılı bilgiler ve eşyanın üretim prosesi bilgilerini içeren belgeler de gönderilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 202 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “laboratuvar tahlil raporu formu üzerine” ibaresi “LARA Programı üzerinden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 203 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 203 – (1) Birinci tahlil sonuçları ilgili memurca beyan sahiplerine tebliğ ettirilerek, BİLGE Sistemi Muayene Kontrol ekranındaki “Tebliğ Tarihi” alanına tebliğ ettirilen tarih girilir. Bu tarih, tahlil raporlarına itiraz için başlangıç sayılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 437 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 437 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesini terk ederken kullanılan taşıtın işleticisi veya temsilcisi, çıkış gümrük idaresine Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği ana kadar taşıtın çıkışını bildirir. Çıkış bildirimi, taşıtta taşınan tüm eşyayı kapsayacak şekilde veri işleme tekniği yoluyla verilir.

(2) Denizyolu taşımacılığında çıkış bildirimi eşyanın taşıta yüklenmesinden önce verilir. Çıkış bildiriminde beyan edilen eşyanın miktar bilgisi ile çıkış bildirimine konu olan beyannamede yer alan eşyanın miktar bilgisi elektronik ortamda karşılaştırılır. Farkın mevzuatta belirlenen sınırlar içerisinde olmaması halinde, eşyanın deniz taşıtına yüklenmesine izin verilmez.

(3) Kara sınır kapılarından transit kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek taşıt için birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(4) Çıkış bildiriminde, gümrük beyannamesi, beyanname yerine geçen belge veya özet beyanın tespiti için gerekli bilgiler ile taşımaya ilişkin bilgiler yer alır.

(5) Çıkış bildirimi ile birlikte manifesto bilgileri bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gümrük idaresine gönderilir. Orijinal manifesto ve konşimentolar gümrük kontrolleri kapsamında gerekli görüldüğünde gümrük idaresine ibraz edilmek üzere Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen belge saklama süresince muhafaza edilir. Çıkış bildirimi ile çıkış bildirimine konu olan beyanname ve manifesto bilgileri üzerinden Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde deniz taşıtının çıkışından sonra yirmi dört saat içerisinde gerekli işlem ve kontroller yapılır.

(6) Bilgisayar sistemlerinde ortaya çıkabilecek yerel veya merkezi arıza hallerinde, çıkış bildiriminin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(7) Çıkış bildirimini veren kişi çıkış bildiriminde yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumludur.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 563 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Gümrük müşavirleri mesleki faaliyetlerini gerçek kişi olarak veya tüzel kişilik oluşturarak sürdürebilirler. Tüzel kişilik ortağı olan gümrük müşavirleri gerçek kişi olarak mesleki faaliyette bulunamazlar. Gümrük müşavirlerince kurulan tüzel kişiliklere müşavir yardımcıları da ortak olabilir. Gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları dışındaki kişiler, gümrük müşavirliği yapacak olan tüzel kişilere ortak olamazlar. Gümrük müşavirlerince kurulan tüzel kişiliklerin Kanunun 5 inci maddesine göre dolaylı temsilci olarak iş takip edebilmeleri için anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin, limited şirketlerde şirket müdürlerinin şirket ortağı olması gerekir. Tüzel kişiliği temsil ve ilzam etmek üzere atanan şirket ortağı dışındaki üçüncü kişilere ancak sınırlandırılmış temsil yetkisi verilebilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 566 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 566 – (1) Gümrük müşavir yardımcılığı sınavı yazılı olmak üzere tek aşamada; gümrük müşavirliği sınavı ise yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.

(2) Gümrük müşavir yardımcılığı ve gümrük müşavirliği yazılı sınavları Bakanlık tarafından klasik veya test usulünde yapılabilir ya da Bakanlıkça belirlenen bir yükseköğretim kurumuna, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya sınav yapan diğer resmi kuruluşlara yaptırılabilir. Bakanlık tarafından yapılacak protokolle şartları belirlenen yazılı sınavların testlerinin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi işlemleri sınavı yapan kuruluş veya kuruluşlar tarafından yürütülür.

(3) Gümrük müşavirliği sınavının yazılı kısmını kazananlar, Bakanlıkça tayin edilecek yer ve zamanda sözlü sınava tabi tutulur.

(4) Yazılı ve sözlü sınavlarının tarihi ve başvuru koşulları sınav tarihinden en az bir ay önce ilan edilir.

(5) Bu madde hükümlerine göre yapılacak sözlü sınavlar adayın;

  1. a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin,
  2. b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,
  3. c) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun,

ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,

değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Adaylar, sınav kurulu tarafından (a) bendi için altmış puan, (b) bendi için yirmi puan, (c) ve (ç) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için kurul üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.

(6) Sözlü sınavda, tutanak dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 567 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” ibaresi “Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 569 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kurul, Bakanlık tarafından yapılan yazılı sınavlar ile gümrük müşavirliği sözlü sınavlarının yürütülmesini sağlamak ve sınav sonuçlarını değerlendirmekle görevlidir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 571 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sınav kurulunca Müsteşarlığın” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İtirazlar otuz gün içinde değerlendirilerek sonucu adaylara yazı ile tebliğ edilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 576 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birinden mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen dallardan lisansüstü diploma almış olmak,”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 588 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “ikinci tahlil için” ibaresinden sonra gelmek üzere “numune başına” ibaresi eklenmiş ve (ç) bendinin birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Birinci tahlilin tekrarlanması amacıyla yapılan analizler için bu Yönetmeliğin 24 numaralı ekinde yer alan “Gümrük Laboratuvarları Tahlil Ücretleri Listesi”nde belirtilen tutarda analiz ücreti alınır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir

Havayolunda elektronik manifestoya geçiş

GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Havayolu taşımacılığında, 63 üncü maddenin ikinci fıkrası ile 437 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen manifesto bilgilerinin bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gümrük idaresine gönderilmesi usulüne 1/11/2017 tarihine kadar uyum sağlanır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 10/Ç ve 10/D numaralı ekleri yürürlükten kaldırılmış, aynı Yönetmeliğe ekteki 10/G numaralı ek eklenmiştir.

2017 yılı Trafikte ehliyetsiz araba kullanmanın cezası

MADDE 26 – Bu Yönetmeliğin;

  1. a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 24 ve 25 inci maddeleri 3/7/2017 tarihinde,
  2. b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 27 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
7/10/2009 27369 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 31/3/2010 27538
2- 2/7/2010 27629
3- 2/12/2010 27773
4- 31/12/2010 27802
5- 26/3/2011 27886
6- 30/4/2011 27920
7- 23/5/2011 27942
8- 16/7/2011 27996
9- 2/11/2011 28103
10- 28/12/2011 28156
11- 31/3/2012 28250
12- 12/6/2012 28321
13- 20/11/2012 28473
14- 10/1/2013 28524
15- 7/2/2013 28552
16- 5/4/2013 28609
17- 15/5/2013 28648
18- 12/6/2013 28675
19- 3/8/2013 28727
20- 21/11/2013 28828 (Mükerrer)
21- 21/5/2014 29006
22- 2/12/2014 29193
23- 31/1/2015 29253
24- 18/2/2015 29271
25- 13/3/2015 29294
26- 13/5/2015 29354
27- 30/6/2015 29402
28- 20/8/2015 29451
29- 22/1/2016 29601
30- 13/2/2016 29623
31- 29/3/2016 29668
32- 7/10/2016 29850

Eki için tıklayınız.

Etiketler: ,

4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN 2017 YILI İDARİ PARA CEZALARI ve DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR

4250 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Yaptırımlar

4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI ve DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR

4207 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN 2017 YILI İDARİ PARA CEZALARI ve DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR

(2017 yılı için belirlenmiş yeniden değerleme oranına göre güncellenmiş idari para cezaları)

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 2017 Yılı İdari Para Cezaları Miktarları

Madde Eylem Yaptırımlar (TL)(2017 yılı için) Uygulayacak Birim
7/1(a) (6 ncı madde birinci fıkra)Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik yapılamaz. Ancak, münhasıran alkollü içkilerin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik ihtisas fuarları ile bilimsel yayın ve faaliyetler düzenlenebilir. Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe ürünlerinin marka, amblem ya da işaretlerini kullanarak destek olamazlar. Açık alkollü içki satışı yapmaya ilişkin izin belgesi olan işletmelerde servis amaçlı materyallerde marka, amblem ve logo kullanılabilir. Televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkileri özendirici görüntülere yer verilemez. Belirtilen yasakların her birine aykırı hareket edenlere ve ilgili işletme sahiplerine6.271 – 250.900 TAPDKRTÜK
7/1(a) (6 ncı madde ikinci fıkra)Alkollü içkileri üretenler, ithal edenler ve pazarlayanlar her ne amaçla olursa olsun, teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon veya bedelsiz olarak alkollü içki dağıtamazlar.

2017 yılında değerli kağıtların uygulanacak satış bedelleri

Belirtilen yasakların her birine aykırı hareket edenlere ve ilgili işletme sahiplerine6.271 – 250.900 TAPDK
7/1(b) (6 ncı madde üçüncü fıkra)Alkollü içkiler, tüketilmek veya beraberinde götürülmek üzere on sekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz veya sunulamaz.

2017 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU

Belirtilen yasaklara aykırı hareket edenlere12.543-627.250

Aykırı hareket edilmesi sonucunda çocuğun sağlığının tehlikeye sokulması hâlinde, fail hakkında ayrıca 5237 sayılı TCK’nın “Sağlık için tehlikeli madde temini” başlıklı 194 üncü maddesi hükmüne göre cezaya hükmolunur.

Mahalli Mülki Amir
7/1(b) (6 ncı madde dördüncü fıkra)On sekiz yaşını doldurmamış kişiler, alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasında, satışında ve açık sunumunda istihdam edilemez. Yasal düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilen eğitim amaçlı çalışmalar bu hükmün dışındadır. Belirtilen yasaklara aykırı hareket edenlere12.543627.250 Mahalli Mülki Amir
7/1(b) (6 ncı madde altıncı fıkra)Alkollü içkiler sunum izni verilen yerlerde açık olarak tüketilebilir ve bu yerlerde tesis sınırları dışında tüketilmek üzere alkollü içki satışı yapılamaz.

2017 yılı Okul diplomaları harçları

Belirtilen yasaklara aykırı hareket edenlere12.543627.250 Mahalli Mülki Amir
7/1(c) (6 ncı madde yedinci fıkra)Alkollü içkiler, işletme dışından görülecek şekilde perakende olarak satışa arz edilemez.

2017 yılı tüvtürk  araç (oto, araba,) muayenesi vize ücretleri 

Belirtilen yasağa aykırı hareket edenlere6.271 – 62.723 Mahalli Mülki Amir
7/1(ç) (6 ncı madde sekizinci fıkra)İhraç amaçlı üretilenler hariç olmak üzere, Türkiye’de üretilen veya ithal edilen alkollü içkilerin ambalajları üzerine, zararlarını belirten Türkçe yazılı uyarı mesajları konulur. Uyarı mesajları resim, şekil veya grafik biçimlerinde de olabilir. Uyarı mesajlarını taşımayan alkollü içkiler satışa arz edilemez, satılamaz. Uyarı mesajlarının şekli, boyutu ve içeriği Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak TAPDK tarafından belirlenir.

 

(6 ncı madde dokuzuncu fıkra)

Alkollü içkilerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti, alkolsüz içki ve sair ürünlerde; alkolsüz içki ve sair ürünlerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti de alkollü içkilerde kullanılamaz. Ancak, ihraç amaçlı üretilenlerde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(6 ncı madde onuncu fıkra)

İhraç amaçlı üretilenler hariç olmak üzere, alkollü içki kategorisindeki ürünlerin işlenmesi sonucunda, elde edilen alkolsüz içkilerde; içeriğinde alkol kalmış içeceklerin ambalajları üzerine içerdiği alkol miktarı, alkol tamamen alınmış ise alkolün tamamen alındığı hususu tüketiciler tarafından kolaylıkla okunabilecek şekilde yazılır.

Belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yasakları ihlal eden üretici ve ithalatçılara 

125.449 TL’den aşağı olmamak üzere belirtilen yükümlülük ve yasaklara aykırı olarak piyasaya sürülen malların piyasa değeri kadar.

Kabahatin konusunu oluşturan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar vermeye TAPDK yetkilidir.

TAPDK
7/1(d) (6 ncı madde onbirinci fıkra)Meskûn mahaller ve konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyollardaki ve devlet karayollarındaki yapı ve tesislerde alkollü içki satışına ve tüketimine izin verilmez. Öğrenci yurtları, sağlık hizmeti verilen yerler, spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonları, her türlü eğitim ve öğretim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında alkollü içkilerin satışı yapılamaz. Belirtilen yasakları ihlal eden satıcılara13.192 – 125.449 Mahalli Mülki Amir
7/1(e) (6 ncı madde beşinci fıkra)Alkollü içkiler, otomatik satış makineleri ile satılamaz, her nevi oyun makineleri veya farklı yöntemlerle oyun ve bahse konu edilemez. Bu ürünler basın ve yayın yoluyla tüketicilere satılamaz ve posta ile satış yöntemi kullanılarak gönderilemez. Alkollü içkiler, 22:00 ila 06:00 saatleri arasında perakende olarak satılamaz.

Kasksız (koruma başlığı kullanmama ) gözlüksüz motor kullanma cezası 2017

Belirtilen yasaklara aykırı hareket edenlere4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (k) bendinde öngörülen idari para cezası verilir.

36.758 – 183.817

Etiketler: