Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24 Haziran 2017 CUMARTESİ  Resmî Gazete  Sayı : 30106

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 1 numaralı alt bendinde yer alan “MARTOY kapsamındaki araçların münferit ithalatı hariç olmak üzere,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (c) bendinin sonunda yer alan “onayını,” ibaresi “onayını ve eski araçlara karayoluna uygunluk onayını,” olarak değiştirilmiştir.

Noter araç satış ücreti 2017 yılı

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İllere Göre Zorunlu Trafik Sigortası Tavan Fiyatları Listesi 2017 Yılı

“Eğer kalite sistem belgesi yoksa, kalite sistemini gösterir bilgi ve belgeler aranır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) İthal edilen traktör tipleri için geçerli olmak üzere; tip onayının geçerliliğini kaybetmesine neden olan mevzuattaki zorunlu uygulama tarihinden önce üretilen traktörlerin satış ve son tescil tarihi ile ilgili olarak AB/167/2013 Yönetmeliğinin 77 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki 24 aylık süre 12 ay olarak, 30 aylık süre 15 ay olarak uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 23 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

2017 yılı Egzoz Gazı Emisyon ölçümünü süresinde yaptırmamanın cezası

Bildirim

MADDE 23/A – (1) 22 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla; AB üyesi ülkelerin onay kuruluşlarından alınan komple araç tip onayı ile Ülkemizde araç üretilmesi durumunda, iç pazara arz edilecek araçların ilk üretimden önce imalatçısı tarafından Bakanlığa ve/veya görevlendirdiği kuruluşa komple araç tip onayı bildiriminde bulunulur. Ayrıca ilgili komple araç tip onayının her kapsam genişletme tarihinden itibaren son seviyesi en geç 3 ay içerisinde bildirilir. Bu işlemler elektronik ortamda yapılabilir. Bildirim yapmadığı 25 inci madde çerçevesinde veya başka yöntemle tespit edilenler için 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

2017 yılı noter araç satış ücreti ikinci el

“(3) Kamu kurumlarında kullanılmak üzere ithal/imal edilen araçlar için 22 nci maddeden ve/veya diğer bazı hükümlerden gerekçeleri ile birlikte muafiyet verilebilir. Muafiyet kararı onay kuruluşu veya görevlendirdiği kuruluş tarafından verilir. Bu durumda, söz konusu araçlar için AİTM münferit araç uygunluk belgesi düzenlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

LPG/CNG/LNG’li araçlarla ilgili uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Ek IV’te yapılan değişiklikler; Ek IV 4.18.12 maddesinde bahsedilen Genelgenin yayımı tarihinden 1/1/2018 tarihine kadar isteğe bağlı, 1/1/2018 tarihinden sonra zorunlu olarak uygulanır. Söz konusu değişikliklerden önce uygulamada olan Ek IV’teki ilgili hükümler 1/1/2018tarihine kadar uygulanmaya devam edilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek IV’ündeki 3.9, 4.1.5, 4.18.2.1, 4.18.2.2, 4.18.4.1, 4.18.4.2, 4.18.11 ve 4.18.12 maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 4.9 maddesinde yer alan “Ek XIV’e” ibaresi “Ek XIV Madde 1’e” olarak değiştirilmiş, aynı eke 4.18.12 maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 4.18.13 ve 4.18.14 maddeleri eklenmiş ve 4.14.1, 4.18.4 ve 4.18.11.1 ila 4.18.11.23 maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

2017 Yılı Egzoz Gazı Muayene Emisyon Ölçüm Fiyatı 

3.9- LPG/CNG dönüşümü için tadilat setlerinde, motor emisyon seviyesi Euro 3 ve üzerinde ise BM/AEK Regülasyonu 115’in ilgili maddelerine uygunluk teknik servis tarafından tevsik edilmelidir.”

4.1.5- LPG yakıt sistemli araçlarda yapılan motor değişikliklerinde yapılan tadilatın BM/AEK Regülasyon67’ye uygunluğu, LNG/CNG yakıt sistemli araçlarda yapılan motor değişikliklerinde yapılan tadilatın BM/AEK Regülasyon 110’a uygunluğu teknik servis tarafından tevsik edilmelidir.”

4.18.2.1- Firmalar, tadilat işlemlerini yaptıkları işyerleri için Hizmet Yeterlilik Belgesi alır.”

4.18.2.2- Firmalar, aksam ve parçaların BM/AEK Regülasyonu 67 ve BM/AEK Regülasyonu 110’da belirtilen araç tipi tanımı esas alınarak prototip araç üzerine montajını yaptıktan sonra, onay kuruluşunun görevlendirdiği kuruluşça düzenlenen “Yakıt Sistemi Uygunluk Raporu”nu almalıdır. Yakıt Sistemi Uygunluk Raporu şartları onay kuruluşunun görevlendirdiği kuruluşça belirlenir.”

4.18.4.1- Tadilatçı firmadan temin edilen, örneği bu Ekin Şekil-1, Şekil-2 ve Şekil-3’ünde gösterilen, LPG yakıtı kullanılan araçlarda üzerinde LPG yazısı, CNG veya LNG yakıtı kullanılan araçlarda ise üzerinde CNG veya LNG yazısı bulunan yansıtıcılı (reflektif) etiketler, araçların ön ve arka camlarının sağ üst köşelerine yapıştırılır. Ancak LPG’li M2, M3 kategorisi araçlara BM/AEK Regülasyonu 67’nin Ek 16’sında yer alan etiket, M2, M3, N2, N3kategorisi doğal gazlı araçlara ise, CNG’li olanlara BM/AEK Regülasyonu 110’un Ek 6’sında, LNG’li olanlara ise BM/AEK Regülasyonu 110’un Ek 7’sinde tanımlanan etiketler yapıştırılır.”

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 2017 Yılı İdari Para Cezaları Miktarları

4.18.4.2- Araçlarda LPG/CNG/LNG dönüşümlerinde araca montajı yapılan yakıt tankının üzerinde, LPG/CNG/LNG dönüşümünü yapan firmanın adı, adresi ve dönüşüm tarihi, LPG/CNG/LNG tankı imalatçısı firmanın adı, adresi, tankın imal yılı ve ömrünü belirten bir etiket, sökülemeyecek şekilde bulunmalıdır.”

4.18.11- Araçlarda LPG/CNG/LNG yakıt sistemi tadilatı yapan firma; bu Yönetmelik kapsamında münferit/seri yakıt sistemi tadilatı için belgelendirilmiş, ilgili standardına göre hizmet yeterlilik belgesi almış, Yönetmeliğin ve diğer otomotiv mevzuatının ilgili şartlarını sağlayan firmadır.

Araç Ruhsatını Yanında Bulundurmamanın Cezası 2017 yılı

4.18.12- Yakıt sistemi tadilatı yapan firma, geçerli seri tadilat tip onay belgesine/münferit tadilat onayına istinaden araçta kullandığı regülatör/tank gibi aksamların bilgileri ile araca ait bilgileri içeren “Yakıt Sistemi Montaj Belgesi”ni, gerekli tüm kontrolleri yaptıktan sonra ilave ücret almaksızın her bir araç için iki nüsha olarak düzenler. Belgenin bir tanesi araç sahibine verilir, diğeri firma tarafından arşivlenir. Bu işlemler elektronik ortamda da yapılabilir. 4.18.6 ve 4.18.7 maddesi hükümleri saklıdır. Yakıt Sistemi Montaj Belgesinin formatı ve içerisinde yer alacak bilgiler Bakanlıkça Genelge ile düzenlenir ve Bakanlık internet sitesinde duyurulur.”

4.18.13- Tadilatı yapan firmanın denetimi için aşağıdaki hususlar uygulanır:

Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Ücreti 2017 

 1. a) Seri tadilat tip onay belgelendirmesini yapmak üzere Bakanlıkça görevlendirilen kurum/kuruluş, tadilatı yapan firmayı 4.18 maddesi ve alt maddeleri ile bu Yönetmeliğin ilgili diğer şartları çerçevesinde denetler. Firma tarafından aynı uygunsuzluğun ikinci defa tekrarında, firmanın seri tadilat tip onay belgesi 30 gün askıya alınır, askı süresinde uygunsuzluğun giderilmemesi durumunda iptal edilir. 4.18.8 maddesi hükümleri saklıdır. Söz konusu firmanın seri tadilat tip onay belgesinin askıya alınması/iptali, bu firmanın işlem yaptığı süre boyunca yürüttüğü faaliyetlerden doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
 2. b) (a) bendine ilave olarak, 25 inci madde çerçevesinde Bakanlık, tadilatı yapan firmayı denetler ve aykırı durumlarda ilgili mevzuatı kapsamında gerekli işlemleri yapar.

4.18.14- Bakanlık, görevlendirdiği kurum/kuruluşun ve firmanın faaliyetlerini yürütmesi esnasında meydana gelebilecek kusurlardan ve buna bağlı oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir.”

kayıp ruhsat /ehliyet çıkarma ücreti 2017

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek V/A2, Ek V/A3, Ek V/B1 ve Ek V/C1’inde yer alan “yerli/ithal(1)” ibareleri ile Ek V/A2’sinde yer alan “50.” ibaresi ve Ek V/E’sinde yer alan “Bir cam filmi tipindeki cam filmlerinin ilgili bir araç tipine seri olarak montajının yapılabileceği yönünde onay kuruluşu veya onay kuruluşunca görevlendirilen kuruluş tarafından yukarıda adı geçen firmaya verilen Izin Yazısının Tarih ve Sayısı: ../../….  tarih ve ……. sayılı yazı  (İzin yazısının firma tarafından onaylı fotokopisi bu belge ekine iliştirilmelidir)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek VI’sının 2.3 maddesinde yer alan “tespit” ibaresinden önce gelmek üzere “tadilat” ibaresi eklenmiş, 4.1 maddesi ve 4.7 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.1- Cam filmi montajı

Bu Yönetmeliğin cam filmi ile ilgili hükümleri yürürlüğe girmeden önce araçlara yapılan cam filmi uygulamaları için bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri zorunlu değildir.

Onay kuruluşu veya görevlendirdiği kuruluştan Ek XV çerçevesinde ilgili cam filmi tipi/tipleri için onay alan cam filmi imalatçıları/ithalatçıları ve bunlarla sözleşmesi bulunan firmalar doğrudan cam filmi montajı yapar. Ayrıca, TS 12047’ye göre Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunan yetkili servisler ile cam filmi imalatçıları/ithalatçılarından onaylı cam filmi temin edebilen firmalar da cam filmi montajı yapabilir. Montaj yapan firmalar tarafından her bir araç için Ek V/E’deki belge düzenlenir.

Cam filmi imalatçıları/ithalatçıları veya bunların sözleşme yapmak suretiyle bayi listesinde yer alan firmalar ile diğer firmalar tarafından araca yapılan onaylı cam filmi montajında, ayrıca onay kuruluşu veya görevlendirdiği kuruluşun onayına gerek bulunmamaktadır.”

2017 yılı tüvtürk  araç (oto, araba,) muayenesi vize ücretleri 

“4.7- Bu ekte belirtilen cam filmi dışındaki diğer montaj uygulamaları için de onay kuruluşu veya görevlendirdiği kuruluş tarafından uygun görülmesi halinde seri montaj uygulaması yapılabilir. Onay kuruluşu, gerekirse Motorlu Araçlar Teknik Komitesinin görüşünü alarak karar verebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin EK XV’inin 1.1 maddesinde yer alan “montajının onayı” ibaresi “montajı” olarak değiştirilmiş, 1.15 maddesinin (ç) bendi ile 1.17, 1.18 ve 1.19 maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Tüvtürk Araç Fenni Muayene Gecikme Cezası 2017

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

sahte plaka takan veya kullananlara 2017 yılı idari para cezası

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
26/10/2016 29869

 

Etiketler: , ,

Demiryolu Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği

2 Haziran 2017 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 30084

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
DEMİRYOLU KOORDİNASYON KURULU YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Demiryolu Koordinasyon Kurulunun oluşumunu, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

1997 model yukarı hurdaya ayrılan araçların vergi cezaları siliniyor

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu ve 34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,

b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

c) Demiryolu altyapı işletmecisi: Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şekilde işletmek ve demiryolu tren işletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda Bakanlıkça yetkilendirilmiş kamu tüzel kişilerini ve şirketleri,

Noter Vekaletname Ücreti 2017 Yılı

ç) Demiryolu tren işletmecisi: Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yük ve/veya yolcu taşımacılığı yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş kamu tüzel kişilerini ve şirketleri,

d) Diğer demiryolu işletmecisi:  Demiryolu altyapı işletmecileri ve demiryolu tren işletmecileri dışındaki 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça yetki belgesi verilen organizatör, komisyoncu, gar veya istasyon işletmecisi, acenteyi,

e) Kurul: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Demiryolu Koordinasyon Kurulunu,

f) Kurul başkanı: Demiryolu Koordinasyon Kurulu Başkanını,

g) Kurul üyesi: Demiryolu Koordinasyon Kurulu üyesini,

ğ) Sekretarya: Demiryolu Koordinasyon Kuruluna sekretarya görevi yapmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce görevlendirilen ilgili daire başkanlığını,

ifade eder.

Noter araç satış ücreti 2017 yılı

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Kurulun teşkili

MADDE 4 – (1) Kurul; demiryollarından sorumlu ilgili Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürü, TCDD Genel Müdürü ve TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdüründen teşekkül eder.

(2) Kurul üyelerinin görevleri başında olmadıkları durumlarda yerlerine vekâlet edenler Kurul üyesi olarak toplantıya katılırlar.

(3) Kurul, gerek duyduğunda diğer kamu kurum ve kuruluş temsilcilerini oy hakkı olmaksızın toplantıya davet ederek bilgi ve birikimlerine başvurabilir.

kayıp ruhsat /ehliyet çıkarma ücreti 2017

Kurulun görevleri

MADDE 5 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Demiryolu altyapı işletmecileri, demiryolu tren işletmecileri ve diğer demiryolu işletmecileri ile Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü arasında uyum ve işbirliğini sağlamak, bunun için gerekli kararları almak,

b) Demiryolu politikaları geliştirmek ve Bakana sunmak,

c) Demiryolu sektörünü izleyerek sürdürülebilir bir yapı kazanması için teklif hazırlamak ve Bakana sunmak,

ç) Demiryolu sektörü yatırım ihtiyacıyla ilgili çalışmalar yapmak ve Bakana sunmak,

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Kurul Başkanının görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Kurul Başkanı, Kurulun toplantılarına başkanlık ederek, çalışmaların verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Kurulu temsil etmek,

b) Kurulu toplantıya çağırmak ve toplantıyı yönetmek,

c) Üyelerden birini kurul başkan vekili olarak belirlemek,

ç) Alınan kararları ilgili kişi ve kamu idarelerine bildirmek,

d) Kurul adına kamuoyunu bilgilendirmek,

e) Kurul adına kamu idareleri ile doğrudan yazışma yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Kurulun toplanması ve gündem

MADDE 7 – (1) Kurul, altı ayda bir kez olağan toplantısını yapar. Ayrıca önemli bir durum olduğu takdirde Kurul Başkanının çağrısı veya en az iki üyenin yazılı talebi üzerine ve talep edilen gündemle olağanüstü toplanabilir.

(2) Kurul, başkan veya başkan vekilinin başkanlığında salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının oyu iki oy sayılır.

(3) Toplantıların gündemi, yeri ve saati Kurul Başkanı tarafından belirlenir. Bu hususlara ilişkin değişiklikler ve görüşülecek konulara dair belgeler toplantıdan en az beş gün önce üyelere iletilir.

(4) Toplantı gündemi, toplantı sırasında üyelerin teklifi üzerine Kurul kararı ile değiştirilebilir.

(5) Toplantılara Kurul üyeleri haricinde Kurul Başkanı veya Sekretarya tarafından görevlendirilen raportörler ve görevli personel de katılabilir.

Oylama

MADDE 8 – (1) Gündem üzerinde görüşmeler tamamlandıktan sonra gündem maddesi oya sunulur. Oylamalar açık yapılır.

(2) Kararlara muhalif kalan üyeler, muhalefet şerhlerini üç iş günü içerisinde yazılı olarak Kurula iletir.

Karar defteri

MADDE 9 – (1) Kurul kararları, karar defterine tarih ve sıra numarasıyla yazılır ve üyeler tarafından imzalanır. Birden fazla sayfayı ihtiva eden karar metinlerinin her sayfası üyelerce ayrıca paraflanır.

(2) Kararların dayanaklarını oluşturan belgeler karar metinlerinde birbirini takip eden ek numaralarla gösterilir ve Kurulca bunlara şerh verilerek ayrı bir dosyada muhafaza edilir.

(3) Karar defterinin, tutanakların ve Kurul tarafından kullanılacak diğer belgelerin şekli ve kullanılmasına ilişkin esas ve usuller Kurul tarafından belirlenir.

(4) Kararların yazılması, karar defteri ve eklerinin muhafazası Sekretarya tarafından yerine getirilir.

Araç Ruhsatını Yanında Bulundurmamanın Cezası 2017 yılı

Kurul kararlarının açıklanması

MADDE 10 – (1) Toplantılarda görüşülen konular ve alınan kararlar hakkında basın ve yayın organlarına Kurul Başkanı ya da yetkili kıldığı bir üye tarafından açıklama yapılabilir.

Toplantı hazırlık çalışmaları ve çalıştaylar

MADDE 11 – (1) Kurul, inceleme ve araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulan konuların görüşülmesinden önce, oluşturacağı çalışma veya özel ihtisas gruplarından rapor ve doküman hazırlanmasını isteyebilir. Bu raporlarda belirtilen görüş ve kanaatler, Kurulu bağlayıcı nitelikte değildir.

  (2) Kurul, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki uyum ve işbirliğini sağlamak ve diğer bentlerindeki görevlerine yönelik sektör yaklaşımını belirleyebilmek üzere demiryolu sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla yılda iki defadan az olmamak üzere çalıştaydüzenler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sekretaryanın Görevleri

Sekretaryanın görevleri

MADDE 12 – (1) Kurulun görev ve sorumluluklarını etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmesinde yardımcı olmak üzere Sekretarya aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Kurul toplantılarının düzenlenmesine ilişkin yazışmaları yapmak,

b) Kurul toplantılarının tutanaklarını tutmak,

c) Kurul tarafından alınan kararların gereğini yapmak,

ç) Kurul raportörlüğünü yürütmek,

d) Kurul evrakının arşiv hizmetlerini yürütmek,

e) 5 inci madde kapsamında verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) Kurula görevlerinde yardımcı olmak üzere sekretaryada yeteri kadar personel görevlendirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Tüvtürk Araç Fenni Muayene Gecikme Cezası 2017

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Etiketler:

TS 431 Vidalar-Ahşap İçin Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2017/4)

18 Mayıs 2017 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 30070

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TS 431 VİDALAR-AHŞAP İÇİN STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2017/4)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı TS 431 (Ağustos 2015) standardının revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

2017 Yılı Zorunlu Trafik Sigortası İl İl Tavan Fiyatları Listesi

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard; ahşap için kullanılan vidaların tarifini, sınıflandırma ve özelliklerini, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dair hususları kapsar.

(2) Bu standard, yonga levha cıvatasını/vidasını kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 431 (Şubat 2001) “Cıvatalar-Ahşap İçin” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 27/8/2015 tarihli toplantısında kabul edilerek revizyonu hazırlanan TS 431 (Ağustos 2015) “Vidalar-Ahşap İçin” standardı, imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur.

Silah taşıma ve bulundurma Ruhsat Harç Bedelleri 2017 Yılı

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 431 (Ağustos 2015) standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 431 (Ağustos 2015) standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 431 (Ağustos 2015) standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS 431 (Ağustos 2015) standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

2017 yılı Noter araç satış ücreti

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 30/6/2001 tarihli ve 24448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2001/59-60) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Etiketler:

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG-TŞ/2016-01)

30 Ekim 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29873

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MHG-TŞ/2016-01)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan teknik şartnamelerin ve 21 inci maddesinde tanımlanan Avrupa Değerlendirme Esaslarının referans listelerinin yayımlanmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında, CE işareti iliştirilecek yapı malzemelerine dair teknik şartnameleri ve Avrupa Değerlendirme Esaslarının referans listesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Avrupa Değerlendirme Esasları: Avrupa Teknik Değerlendirmelerinin düzenlenmesi amacıyla Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Organizasyonu tarafından kabul edilip onaylanan esasları,

b) Eşvarlık Dönemi: İmalatçıların, yapı malzemelerini ulusal teknik şartnamelere veya uyumlaştırılmış teknik şartnamelere göre piyasaya arz edebilecekleri zaman aralığını,

c) Ulusal Teknik Şartname: Ulusal Standart ve Ulusal Teknik Onayı,

ç) Uyumlaştırılmış Teknik Şartname: Uyumlaştırılmış Standartları ve Avrupa Değerlendirme Esaslarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teknik Şartnamelerin Yayımlanması

Avrupa Değerlendirme Esaslarının yayımlanması

MADDE 5 – (1) AB Resmî Gazete’sinde yayımlanan Avrupa Değerlendirme Esaslarını kapsayan referans liste bu Tebliğin Ek-2’sinde yer almaktadır.

(2) 13/05/2016 tarihli AB Resmî Gazetesi (Official Journal of The European Union) C serisi 172/3 numara altında yayımlanan ve Komisyon İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv: OJ.C_.2016.172.01.0003.01.ENG&toc=OJ:C:2016:172:TOC) yayımladığı Avrupa Değerlendirme Esaslarının referans listesi Ek-2’de yer almaktadır.

Uyumlaştırılmış standartların yayımlanması

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğde, AB Resmî Gazete’sinde yayımlanan uyumlaştırılmış teknik şartnamelerin ve Türk Standartları Enstitüsünce adapte edilen uyumlaştırılmış standartların referans numaralarını, yürürlük tarihlerini, eşvarlık dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini kapsayan liste yer almaktadır.

(2) 10/06/2016 tarihli AB Resmî Gazetesi (Official Journal of The European Union) C serisi 209/14 numara altında yayımlanan ve Komisyon İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT /?uri=CELEX:52016XC0610(04)) yayımladığı ve Türk Standartları Enstitüsünün de adapte ederek 30/08/2016 tarihine kadar yürürlüğe koyduğu uyumlaştırılmış teknik şartnamelerin listesi Ek-1’de yer almaktadır.

(3) Bu Tebliğin Ek-1’indeki listede yer alan uyumlaştırılmış teknik şartnameler kapsamındaki yapı malzemeleri, listede belirtilen eşvarlık dönemi öncesinde CE işareti iliştirilerek piyasaya arz edilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eşvarlık Dönemi ile İlgili Hükümler

Eşvarlık döneminde yapı malzemelerinin değerlendirme işlemleri ve piyasaya arz edilme esasları

MADDE 7 – (1) Ulusal bir teknik şartname kapsamındaki bir yapı malzemesi, bu Tebliğin Ek-1’inde listelenen bir uyumlaştırılmış standart kapsamına girdiğinde bu yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması işlemleri;

a) İlgili uyumlaştırılmış standardın eşvarlık dönemi başlangıç tarihinden itibaren ya ilgili ulusal standardına ya da ilgili uyumlaştırılmış standardına göre yapılabilir.

b) İlgili uyumlaştırılmış standardın eşvarlık dönemi bitiş tarihinden itibaren, sadece uyumlaştırılmış standarda göre yapılır.

(2) Uyumlaştırılmış bir standardın versiyonunun bu Tebliğ ile değişmesi veya mevcut uyumlaştırılmış standardın başka bir uyumlaştırılmış standart kapsamına alınması durumunda ilgili standartlar kapsamındaki yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması işlemleri;

a) Eşvarlık dönemi süresince mevcut uyumlaştırılmış standarda veya kapsamına alındığı standarda veya standardın yeni versiyonuna göre,

b) Eşvarlık dönemi bitiş tarihinden sonra ilgili standardın sadece versiyonunun değişmesi durumunda standardın yeni versiyonuna göre, standardın başka bir standart kapsamına girmesi durumunda ise kapsamına girdiği standarda göre,

yapılır.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen işlemlerde Ek-1’deki listede yer alan hEN standartlarından adapte edilen uyumlaştırılmış standartlar esas alınır.

(4) Eşvarlık döneminde, ilgili ulusal standardın veya uyumlaştırılmış standardın eski versiyonunun Türk Standartları Enstitüsü tarafından iptal edilmiş olması, bu yapı malzemesi ile ilgili mevcut belgelerin geçerliliğini ve mevcut veya devam eden belgelendirme faaliyetlerinin ulusal standarda veya uyumlaştırılmış standartlara göre yapılmasına engel teşkil etmez.

(5) Eşvarlık dönemi bitiş tarihinden sonra, yapı malzemelerinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması işlemleri Ek-1’de listelenen ilgili uyumlaştırılmış standarda göre yapılır. Ulusal teknik şartnamelerin bir uyumlaştırılmış teknik şartname ile çelişmesi veya kapsamına girmesi durumunda ulusal teknik şartnamelere dayanılarak düzenlenen tüm onay ve belgelerin geçerliliği, geçerlilik süresine bakılmaksızın sona erer.

(6) Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarına göre değerlendirme ve doğrulama işlemleri yapılmış yapı malzemeleri, imalatçının ilgili mevzuatla verilmiş yükümlülükleri de yerine getirmesi şartıyla piyasaya arz edilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 17/11/2015 tarihli ve 29535 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2015-20) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Etiketler: ,

TS 1023-4 Cıvatalar – Bölüm 4: Havşa – Düz Başlı, Tırnaklı Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG – MS – 2016/14)

30 Ekim 2016 PAZAR Resmî Gazete  Sayı : 29873

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TS 1023-4 CIVATALAR – BÖLÜM 4: HAVŞA – DÜZ BAŞLI,
TIRNAKLI STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2016/14)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 1023-4 (Aralık 2014) Standardının revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu Standard; havşa – düz başlı, tırnaklı cıvataların tarifini, sınıflandırmasını ve özelliklerini, numune alma, muayene ve deneyleri, teknik teslim şartları ile piyasaya arz şekline dair hususları kapsar.

(2) Metal dışı malzemelerden yapılan havşa – düz başlı, tırnaklı cıvataları ve havacılıkta kullanılan cıvataları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 1023-4 (Nisan 2003) “Cıvatalar – Bölüm 4: Havşa – Düz Başlı, Tırnaklı” Standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Makine İhtisas Kurulunca revizyonu hazırlanan ve TSE Teknik Kurulunun 24/12/2014 tarihli toplantısında kabul edilen, TS 1023-4 “Cıvatalar – Bölüm 4: HavşaDüz  Başlı, Tırnaklı” Standardı, imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 1023-4  (Aralık 2014) Standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 1023-4  (Aralık 2014) “Cıvatalar – Bölüm 4: Havşa – Düz Başlı, Tırnaklı” Standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 1023-4 (Aralık 2014) “Cıvatalar – Bölüm 4: HavşaDüz  Başlı, Tırnaklı” Standardı ile ilgili Tebliğ  tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS 1023-4  (Aralık 2014)  Standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Etiketler: , ,

TS 1023 – 3 Cıvatalar – Bölüm 3: Havşa – Düz Başlı, Kare Boyunlu Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG – MS – 2016/13)

30 Ekim 2016 PAZAR Resmî Gazete  Sayı : 29873

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TS 1023 – 3 CIVATALAR – BÖLÜM 3: HAVŞA – DÜZ BAŞLI, KARE BOYUNLU STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2016/13)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 1023-3 (Aralık 2014) Standardının revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu Standard; mamul kalitesi C olan havşa – düz başlı, kare boyunlu cıvataların tarifini, sınıflandırmasını ve özelliklerini, numune alma, muayene ve deneyleri, teknik teslim şartları ile piyasaya arz şekline dair hususları kapsar.

(2) Metal dışı malzemelerden yapılan havşa – düz başlı, kare boyunlu cıvataları ve havacılıkta kullanılan cıvataları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 1023-3 (Nisan 2003) “Cıvatalar – Bölüm 3: Havşa – Düz Başlı, Kare Boyunlu” Standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Makine İhtisas Kurulunca revizyonu hazırlanan ve TSE Teknik Kurulunun 24/12/2014tarihli toplantısında kabul edilen, TS 1023-3 “Cıvatalar – Bölüm 3: Havşa – Düz Başlı, Kare Boyunlu” Standardı, imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 1023-3 (Aralık 2014) Standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 1023-3 (Aralık 2014) “Cıvatalar – Bölüm 3: Havşa – Düz Başlı, Kare Boyunlu” Standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 1023-3 (Aralık 2014) “Cıvatalar – Bölüm 3: Havşa – Düz Başlı, Kare Boyunlu” Standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS 1023-3 (Aralık 2014) Standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Etiketler: ,

Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28 Ekim 2016 CUMA  Resmî Gazete  Sayı : 29871

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

DEMİRYOLU ARAÇLARI TESCİL VE SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğin 11 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Tescil yenilenmesinde (a) bendinde belirlenen durumlarda Ek-1’de belirtilen ücret alınır. (b) ve (c) bentlerinde belirlenen durumlarda ücret alınmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Onaylanmış kuruluş, atanmış kuruluş ve bağımsız emniyet kuruluşu yetkilendirmesi

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Onaylanmış kuruluş, atanmış kuruluş ve bağımsız emniyet kuruluşu yetkilendirilmesi usul ve esaslarına ilişkin mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanıncaya kadar Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan 2008/57 AT direktifine göre kurulmuş ve Avrupa Demiryolu Ajansı tarafından yayınlanan onaylanmış kuruluşlar listesinde yer alan, Türkiye’de yerleşik veya temsilciliği bulunan onaylanmış kuruluşların bu Yönetmelikte belirlenen ilgili teknik mevzuat doğrultusunda onaylanmış ve atanmış kuruluş olarak uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmasına izin verilir.

(2) Onaylanmış kuruluş, atanmış kuruluş ve bağımsız emniyet kuruluşu yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yayımlanıncaya kadar demiryolu araçlarının tescil ve sicil işleminde bağımsız emniyet kuruluşu sertifikasyonu aranmaz.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) TCDD tarafından 24/1/2011 tarihinden sonra tescil ücreti alınıp işletmeye kabul edilen demiryolu araçlarının tescil işleminden ücret alınmaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
16/7/2015 29418

Eki için tıklayınız

Etiketler:

Demiryolu Araçları ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28 Ekim 2016 CUMA  Resmî Gazete  Sayı : 29871

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

DEMİRYOLU ARAÇLARI VE ANA AKSAMLARI TİP ONAY YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu Araçları ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Onaylanmış kuruluş ve atanmış kuruluş yetkilendirmesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Onaylanmış kuruluş, atanmış kuruluş ve bağımsız emniyet kuruluşu yetkilendirilmesi usul ve esaslarına ilişkin mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanıncaya kadar Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan 2008/57 AT direktifine göre kurulmuş ve Avrupa Demiryolu Ajansı tarafından yayınlanan onaylanmış kuruluşlar listesinde yer alan, Türkiye’de yerleşik veya temsilciliği bulunan onaylanmış kuruluşların bu Yönetmelikte belirlenen ilgili teknik mevzuat doğrultusunda onaylanmış ve atanmış kuruluş olarak uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmasına izin verilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’ünde yer alan “MERNİS” ibareleri “MERSİS” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
18/11/2015 29536
Etiketler:

Gezi Tekneleri Yönetmeliği Kapsamında Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

28 Ekim 2016 CUMA  Resmî Gazete  Sayı : 29871

TEBLİĞ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

GEZİ TEKNELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TÜRK LOYDU VAKFI  İKTİSADİ İŞLETMESİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK  GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 8/5/2012 tarihli ve 28286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliği Kapsamında Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Avrupa Komisyonu tarafından 1785 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi, Gezi Tekneleri Yönetmeliği içinde yer alan ürün grupları bakımından;

 1. a) Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları açısından, İç Üretim Kontrolü + Testler (EK VI – Modül Aa), AT Tip İncelemesi (EK VII – Modül B), AT Ürün Doğrulanması (EK X – Modül F), AT Birim Doğrulaması (EK XI – Modül G) ve aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası üretim sonrası değerlendirme,
 2. b) Bileşenler açısından, AT Tip İncelemesi (EK VII – Modül B), AT Ürün Doğrulanması (EK X – Modül F), AT Birim Doğrulaması (EK XI – Modül G) ve aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası üretim sonrası değerlendirme,
 3. c) Gürültü emisyonu açısından İç Üretim Kontrolü + Testler (EK VI – Modül Aa), AT Birim Doğrulaması (EK XI – Modül G) ve aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası üretim sonrası değerlendirme,

kapsamlarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Etiketler: , ,

Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik

26 Ekim 2016 ÇARŞAMBA  Resmî Gazete  Sayı : 29869

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere; karayolunda seyredecek araçlara bu Yönetmeliğe göre uygunluk onayı verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile ülkemiz için tip onayı yönetmeliklerindeki hükümlere ilave olarak uygulanacak hükümleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

 1. a) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca karayollarında kullanılması amaçlanan motorlu araçların ve bunların römorklarının;

1) MARTOY kapsamındaki araçların münferit ithalatı hariç olmak üzere, münferit komple araç ve münferit çok aşamalı araç AİTM onayını,

2) Seri tadilat tip onayını,

3) Münferit tadilat onayını,

 1. b) MARTOY, TORTOY, MOTOY veya bu Yönetmelik kapsamında imal edilmiş araçlara araç üzerinde bulunan parçaların orijinal parçalar ile değişimleri hariç olmak üzere, aksam, sistem, ayrı teknik ünite ilavesi/değişikliği ve/veya parça/kit montajı gibi ilave hükümlerin onayını ve MARTOY, TORTOY ve MOTOY’da yer almayan ilave hükümleri,
 2. c) Bedelsiz veya teşvik yoluyla ithal edilen veya geçici ithal edilen veya Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TASİŞ), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Maliye Bakanlığı Defterdarlık, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, MKE ve benzeri kamu kurum/kuruluşları tarafından satışı gerçekleştirilen daha önce ülkemizde hiç kayıt tescil görmemiş araçlara geçici ithalat şerhinin kaldırılmasının ardından karayoluna uygunluk onayını,

ç) Azami hızı 25 km/saatin üzerinde olan yol süpürme araçları, tutuklu ve hükümlü taşımaya mahsus cezaevi araçları, okul servis araçları, özel güvenlik donanımlı toplu taşıma araçları,     damperli araçlar, tarım römorkları ve bu Yönetmelikte bahsedilen diğer araçlar ile ilgili hükümleri,

 1. d) MARTOY, TORTOY ve MOTOY kapsamındaki ulusal uygulama ve Türkiye’de üretim yapan imalatçıların desteklenmesi ile ilgili hükümleri,

kapsar.

(2) Bu Yönetmelik; MARTOY, TORTOY ve MOTOY kapsamında tip onayı için gerekli ilave hükümler, ulusal uygulama ve Türkiye’de üretim yapan imalatçıların desteklenmesi ile ilgili hükümler hariç olmak üzere, MARTOY, TORTOY ve MOTOY’a göre seri imal edilen araçlara komple araç tip onayı ve çok aşamalı araç tip onayı verilebilmesi için uyulması gereken esasları kapsamaz.

(3) 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) ile bu Yönetmeliğin hükümlerine uyulması şartı ile aşağıda belirtilen araçlar için bu Yönetmelikte tanımlanan tip onayı veya münferit onay isteğe bağlıdır.

 1. a) Şantiyelerde, taş ocaklarında, limanlarda veya havaalanı tesislerinde kullanılmak üzere tasarımlanmış ve imal edilmiş araçlar,
 2. b) Silahlı kuvvetler, sivil savunma, itfaiye hizmetleri ve kamu düzenini sağlamakla sorumlu birimlerde kullanılmak üzere tasarımlanmış ve imal edilmiş araçlar (panzer, akrep, TOMA ve benzeri),
 3. c) İş makinaları.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesine, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanuna, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) AB: Avrupa Birliğini,
 2. b) AB Yönetmelikleri: Avrupa Birliği tarafından regülasyon olarak yayımlanan ve yayımlandığında tüm AB ülkelerinde genel ve doğrudan uygulamaya giren, Bakanlıkça yönetmelik olarak uyumlaştırılarak yürürlüğe konulan araçlarla ilgili yönetmelikleri,
 3. c) AİTM: Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği,

ç) AİTM münferit araç uygunluk belgesi: AİTM onayı işlemleri tamamlanarak, araçların bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu sonucunda, münferit imalat/ithalat/tadilat için onay kuruluşunca veya onay kuruluşunun görevlendirdiği kuruluşça verilen belgeyi,

 1. d) AİTM onayı: Araçların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğuna dair verilen onayı,
 2. e) AİTM seri tadilat araç uygunluk belgesi: AİTM onayı işlemleri tamamlanarak, araçların bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu sonucunda, seri olarak tadil edilen araç için imalatçı tarafından verilen belgeyi,
 3. f) AİTM seri tadilat tip onayı belgesi: Bu Yönetmeliğe göre seri olarak tadil edilen araçlar için, her bir araç tipi için AİTM onayı işlemleri tamamlanarak, araçların bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu sonucunda onay kuruluşunca verilen belgeyi,
 4. g) Aksam: Bir aracın parçası olarak kullanılmak üzere tasarlanmış, herhangi bir düzenleyici mevzuatın şartlarına tabi olan ve düzenleyici mevzuatın bu konuda açık hükümler içerdiği durumlarda araçtan bağımsız olarak tip onayı verilebilen bir tertibatı,

ğ) Aksam tip onayı belgesi: Araçlara ait aksam, sistem veya ayrı teknik ünitelerin ilgili AT veya AB Yönetmeliklerine veya BM/AEK Regülasyonlarına uygunluğu sonucunda teknik servis tarafından düzenlenen rapora göre onay kuruluşunca veya AT veya AB Yönetmeliklerini veya BM/AEK Regülasyonlarını uygulayan ülkelerin onay kuruluşlarınca verilen belgeyi,

 1. h) Alternatif yakıtlar: Ulaşımda fosil yakıt kaynakları yerine veya kısmen kullanılabilen, ulaşım sektörünün çevresel performansını artıran, karbon salınımı azaltan veya azaltma potansiyeli olan aşağıdaki yakıtları veya güç kaynaklarını,

1) Elektrik,

2) Hidrojen,

3) Doğalgaz, biyometan dâhil, CNG/LNG,

4) LPG,

5) Araç üstü mekanik enerji kaynağı veya deposu (Atık ısı dâhil).

ı) Alternatif yakıtlı araç: MARTOY’a göre onaylanmış, motor gücünü kısmen veya tamamen alternatif yakıtlardan sağlayan motorlu aracı,

 1. i) Araç: Raylı araçlar ve iş makinaları haricinde, karayollarında kullanılmak üzere tasarlanmış, MARTOY, TORTOY ve MOTOY Yönetmeliklerinde veya bu Yönetmelikte ayrı ayrı tarifleri yapılan motorlu araçlar ve römorkları, tarım ve orman traktörleri ve römorkları ve iki, üç veya dört tekerlekli motosikletler ve mopedler ile bunların römorklarını,
 2. j) Araç tip onayı belgesi: Araçlara MARTOY, TORTOY veya MOTOY Yönetmeliklerine göre onay kuruluşunca veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerin onay kuruluşlarınca verilen belgeyi,
 3. k) AT: Avrupa Topluluğunu,
 4. l) AT Yönetmelikleri: Avrupa Birliği tarafından direktif olarak yayımlanan ve Bakanlıkça yönetmelik olarak uyumlaştırılarak yürürlüğe konulan araçlarla ilgili yönetmelikleri,
 5. m) Ayrı teknik ünite: Bir aracın parçası olarak kullanılmak üzere tasarlanmış, herhangi bir düzenleyici mevzuatın hüküm ve şartlarına tabi olan ve düzenleyici mevzuatın bu konuda açık hükümler içerdiği durumlarda, sadece belirli bir veya birkaç araç tipiyle bağlantılı olarak, araçtan bağımsız bir şekilde tip onayı verilebilen bir tertibatı,
 6. n) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
 7. o) BM/AEK: Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunu,

ö) BM/AEK Regülasyonu: 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan, BM/AEK İç Ulaşım Komitesince hazırlanan Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma ekinde yer alan teknik düzenlemeyi,

 1. p) Damperli araç: Damper üst yapısına sahip N kategorisi araç ya da çekicisi ile beraber O kategorisi römorku,
 2. r) İmalatçı: Onay işlemlerinin bütün unsurlarından ve piyasaya arz edilecek aracın, imalatın veya tadilatın uygunluğunun sağlanmasından onay kuruluşuna karşı sorumlu olan ve onay işlemine tabi olan araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite imalatının veya tadilatının bütün aşamalarıyla doğrudan ilgili olmasına gerek olmayan, en az bir sözleşmeli veya kadrolu teknik eleman istihdam eden imalat, tadilat veya montaj yapan kişi veya kuruluşu,
 3. s) İş makinası: Motorlu bir araç şasisi üzerine monte edilen makinalar hariç özel olarak iş yapmak üzere tasarımlanmış ve imal edilmiş, yapım özelliklerinden dolayı yolcu veya eşya taşımaya uygun olmayan, kendinden tahrikli her türlü aracı,

ş) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin (2007/46/AT) uygulamada bulunan son seviyesini,

 1. t) Mevzuat: Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından MARTOY, MOTOY ve TORTOY kapsamındaki araçlar ile ilgili yönetmelikleri, tebliğleri ve 1958 tarihli Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma eki BM/AEK Regülasyonunu,
 2. u) Montaj: Bir tam aracın imalatından ya da imalat çok aşamalı ve yapılan montaj işlemi sistem onayı revizyonu gerektirmiyor ise her bir fazın tamamlanmasından sonra veya hizmet süresinde, bu Yönetmeliğin Ek VI’sında bahsedilen işlemlerin yapılmasını,

ü) MOTOY: 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT) ile 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmeliği (AB/168/2013),

 1. v) Onay kuruluşu: Teknik servisleri görevlendiren, sistem, aksam, ayrı teknik ünite ve araç tip onayı, AİTM onayı ve AİTM uygunluk belgelerini veren ve gerektiğinde geri alan ve AİTM uygunluk belgesiyle ilgili uygulamaları kendisi yapacağı gibi, başka bir kuruluşu da bu konuda görevlendirebilen, bu konuda yapılacak uygulamaları belirleyen, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirlemekten sorumlu ve yetkili kuruluş olan Bakanlığı,
 2. y) Özel amaçlı taşıt: Yolcu veya yük taşımak üzere özel bir işlevi yerine getirmek için kullanılan (bunun için özel gövde düzenekleri ve/veya ekipmanları gereklidir) M, N veya O kategori aracı,
 3. z) Sistem: Fren, emisyon kontrol tertibatı, iç donanım gibi ilgili yönetmeliklerdeki şartlara uygun olması gereken herhangi bir araç sistemini,
 4. aa) Tadilat: Bir tam aracın imalatından ya da imalat çok aşamalı ise her bir fazın tamamlanmasından sonra veya hizmet süresinde, aracın niteliğini (Ek VI’da belirtilen hususlar hariç olmak üzere, tip onayı kapsamındaki tanıtım paketinde kayıt altına alınan özellikleri) bu Yönetmelikte veya diğer mevzuatta izin verilen çerçevede değiştirecek şekilde yapılan işlemi,
 5. bb) Tadilat seti: Bir tadilatın yapılabilmesi için üretilen, gerekli bütün aksam, parça ve varsa yazılım parametrelerinden oluşan, ilgili yönetmelik kapsamında prototip araçlar üzerinde gerekli deneyler yapılarak, onay kuruluşu veya onay kuruluşunun görevlendirdiği kuruluş tarafından bir veya daha fazla tanımlanmış araç tipi ile ilgili olarak uygunluk onayı verilen seti,
 6. cc) Tadilat seti onay belgesi: Tadilat seti için yapılan incelemeler neticesinden onay kuruluşu veya görevlendirdiği kuruluşça verilen onay belgesini,

çç) Tam araç: MARTOY, TORTOY ve MOTOY yönetmelikleri ve bu Yönetmeliğin ilgili bütün hükümlerine uygun olarak, bir aşamada tip onayı veya AİTM uygunluk onayı alarak imal edilen aracı,

 1. dd) Tamamlanmamış araç: MARTOY, TORTOY ve MOTOY yönetmelikleri ve bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uyabilmek için en az bir aşamada daha tamamlanması gereken ve buna uygun tip onayı veya AİTM uygunluk belgesi alarak imal edilmiş aracı,
 2. ee) Tamamlanmış araç: MARTOY, TORTOY ve MOTOY yönetmelikleri ve bu Yönetmeliğin ilgili bütün hükümlerine uygun olarak, çok aşamalı tip onayı veya AİTM uygunluk belgesi alarak imal edilen aracı,
 3. ff) Tanıtım bildirimi (Bilgi dokümanı): Başvuru sahibi tarafından sunulan, Ek V’te yer alan ve seri tadilatlarda tadilatın etkilediği tüm sistemlerin ilgili mevzuatları kapsamındaki tanıtım bildirimlerini,
 4. gg) Tanıtım dosyası: Başvuru sahibi tarafından onay kuruluşuna veya onay kuruluşunun görevlendirdiği kuruluşa tanıtım bildirimi gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi belgeleri içeren dosyayı,

ğğ) Tanıtım paketi: Tanıtım dosyası ile onay kuruluşunun veya onay kuruluşunun görevlendirdiği kuruluşun görevlerini yerine getirmeleri sürecinde tanıtım dosyasına eklenmiş olan deney raporları ve diğer belgeleri,

 1. hh) Tanıtım paketi fihristi: Tanıtım paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkân verecek şekilde işaretlenerek bir liste halinde yazılmasını,

ıı) Teknik eleman: Bakanlık tarafından yürütülen otomotiv mevzuatı kapsamında faaliyette bulunan veya görev yapan, üniversitelerin makina, otomotiv, imalat, mekatronik, uçak, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik veya tarım makinaları dalında mühendislik eğitimi veren bölümlerinden/programlarından birinde yükseköğrenimini tamamlamış kişiyi,

 1. ii) Teknik servis: Bir deney laboratuvarı olarak onay kuruluşu adına bizzat onay kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek gerekli deneyleri yapmak veya bir uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak yine onay kuruluşu adına bizzat onay kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek ilk değerlendirmeyi ve diğer deney veya muayeneleri yapmak üzere onay kuruluşu tarafından görevlendirilmiş bir kuruluş veya kurumu,
 2. jj) Tip: MARTOY, TORTOY, MOTOY’da tarif edildiği şekliyle bir imalatçının belirlediği araç tipini,
 3. kk) TORTOY: 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT) ile 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)’i,
 4. ll) Yetkili teknik sorumlu: Bakanlıkça yürütülen otomotiv mevzuatı çerçevesinde faaliyette bulunabilmesi için Bakanlık veya Bakanlık tarafından görevlendirilen kurum/kuruluş tarafından tip onayı konularında eğitim alan ve/veya yapılan sınav sonucu sertifikalandırılarak yetkilendirilen teknik elemanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esasları

AİTM onayı başvurusu

MADDE 5 – (1) AİTM onayı başvurusuna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Tip onayı bulunan araçların seri tadilatında her bir tip araç için ayrı bir başvuru yapılır. Etkilenen sistemler kapsamında birden fazla sistem tipine sahip araç tiplerinde, başvuru kapsamı ilgili sistem tipleri, varyant ve versiyonlar ile sınırlandırılır. Bu sınırlandırmalar onay belgesinde açık bir şekilde belirtilir.
 2. b) Münferit imalat ve tadilatta her bir araç için ayrı bir başvuru yapılır. Münferit imalat ve tadilatta teknik servis raporları benzer araçlar için tekrar doğrudan kullanılamaz. Başvurusu yapılan araca ait şasi numarası ile raporda belirtilen şasi numarası aynı olur.
 3. c) Tadilat setleri için, set ile tadil edilmiş ve tahribatlı deneylerde yapılabilecek numune ile onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilmiş kuruluşa başvurulur. Gerekirse temel araç imalatçısının görüşü alınır. Bu setler ile imalatçısı tarafından, setle birlikte verilen montaj talimatına uygun olarak yapılan seri tadilat sadece talimata uygun montaj yapıldığı kontrol edilerek, uygunsa onaylanır.

ç) AİTM tip onayı veya AİTM uygunluk belgesi başvuruları, imalatçı tarafından onay kuruluşuna veya onay kuruluşunun görevlendirdiği kuruluşa yapılır. Başvuruya, ilgili araca göre Ek V’te yer alan bilgileri içeren bir tanıtım dosyasıyla birlikte Ek IV ve/veya Ek VII’den Ek XIV’e kadar belirtilen ilgili mevzuatın uygulanabilir olanlarından her biri uyarınca sahip olunan tip onayı belgeleri, eğer bu belgeler yoksa, teknik servislerden o araç için ilgili mevzuatına göre alınmış deney raporları ve gerektiğinde bu Yönetmelikte istenilen belgeleri içeren tanıtım paketi ve tanıtım paketi fihristinden oluşan bilgi ve belgeler eklenir.

 1. d) Çok aşamalı AİTM onayı başvurusunda;

1) Birinci aşamada, tamamlanmamış araç ve aracın tamamlanma durumuna göre Ek V’te yer alan bilgileri içeren bir tanıtım dosyasıyla birlikte Ek IV ve/veya Ek VII’den Ek XIV’e kadar belirtilen ilgili mevzuatın uygulanabilir olanlarından her biri uyarınca sahip olunan tip onayı belgeleri, eğer yoksa, teknik servislerden o araç için ilgili mevzuatına göre alınmış deney raporları ve gerektiğinde bu Yönetmelikte istenilen belgeleri içeren tanıtım paketi ve tanıtım paketi fihristinden oluşan bilgi ve belgeler eklenir.

2) İkinci veya daha sonraki aşamalarda, tamamlanmamış aracın bir önceki aşama uygunluk belgesi veya AİTM uygunluk belgesinin bir sureti ile aracın tamamlanma durumuyla ilgili olarak Ek V’te yer alan bilgileri içeren ve bu Yönetmelikte istenilen bilgi ve belgeler, ilgili mevzuatın uygulanabilir olanlardan her biri uyarınca sahip olunan tip onayı belgeleri, eğer bu belgeler yoksa, teknik servislerden o araç için ilgili mevzuatına göre alınmış deney raporları, tanıtım dosyası, tanıtım paketi ve tanıtım paketi fihristi yer alır. Çok aşamalı araç tip onayı, önceki aşamalardaki tip onayında yer alan aksam, sistem ve ayrı teknik ünite onay seviyeleri dikkate alınarak uygulanır. Önceki aşama tip onayındaki sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerinde sonraki aşamada onayları etkileyen değişiklikler yapıldığı takdirde, söz konusu aracın birinci aşama (temel araç) tip onayı tarihinde geçerli olan sistem, aksam ve ayrı teknik ünite onayı seviyeleri aranır. Sonraki aşamalarda, önceki aşamadan gelen bir sistem onayının içeriğini etkileyecek değişiklik yapılıyorsa; temel aracın sistem onayı tipini değiştirmeyen durumlarda, önceki aşama tip onayında kullanılan yönetmelik/regülasyon seviyesine uygunluk aranır. Bu seviyeler sağlanacak onay seviyeleri anlamına gelmemekte olup, sağlanacak onay seviyesi için yönetmeliklerin/regülasyonların geçiş hükümleri ve tamamlanmamış aracın tip onay tarihi dikkate alınır.

3) Bir aşamada yapılan değişiklik diğer aşamaları etkilemiyorsa, etkilenmeyen aşamalar için alınmış tüm belgelerin geçerliliği devam eder.

 1. e) MARTOY, TORTOY ve MOTOY kapsamındaki araçların seri tadilatında her tip için ayrı bir başvuru yapılır.
 2. f) Ek VI çerçevesinde montajın onayı ile ilgili olarak onay kuruluşuna veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluşa müracaat edilir.

AİTM onayı işlemleri, görevlendirilen kuruluş ve teknik servisler ile ilgili hususlar

MADDE 6 – (1) AİTM onayı işlemlerine ilişkin olarak onay kuruluşu veya onay kuruluşunun görevlendirdiği kuruluşça;

 1. a) Tanıtım dosyasındaki özelliklere uygun olmak kaydıyla, bu Yönetmelikte belirtilen ilgili yönetmeliklerin teknik özelliklerine uyan, imal veya tadil edilmiş her bir araç için 7 nci maddede belirtilen işlemler çerçevesinde AİTM uygunluk belgesi,
 2. b) Tanıtım dosyasındaki özelliklere uygun olmak kaydıyla bu Yönetmelikte belirtilen ilgili yönetmeliklerin teknik özelliklerine uyan seri tadilatta her bir araç tipi için 7 nci maddede belirtilen işlemler çerçevesinde AİTM tip onayı belgesi,
 3. c) Montajın uygunluğu kontrol edildikten sonra Ek V/D’de yer alan montaj uygunluk raporu,

verilir.

(2) Bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin bu Yönetmelikteki hükümlere uygun olmakla birlikte, yol güvenliği açısından ciddi bir tehlike oluşturduğunun belirlenmesi halinde, onay kuruluşu veya onay kuruluşunun görevlendirdiği kuruluş AİTM tip onayı belgesi veya AİTM uygunluk belgesi vermeyi reddedebilir.

(3) Onay kuruluşu veya onay kuruluşunun görevlendirdiği kuruluş, bu Yönetmelikte belirtilen işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde uygulandığından emin olmadıkça, herhangi bir AİTM tip onayı belgesini veya AİTM uygunluk belgesini vermez.

(4) Onay kuruluşunca bu Yönetmelik kapsamında görevlendirilen kuruluşun bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği ve görevlendirme ile yerine getirmesi gereken şartlara uymadığının tespit edilmesi halinde, onay kuruluşu görevlendirmeyi askıya alabilir. Onay kuruluşunun görevlendirmeyi askıya alması durumunda, kuruluşun altmış gün içinde gerekli şart ve sorumlulukları yerine getirmemesi halinde bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyeti iptal edilir. Gerekli şartlar sağlanması durumunda tekrar görevlendirme yapılabilir.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça görevlendirilen kuruluş; piyasa koşullarını zorlayamayacak, üretim maliyetlerini ciddi oranda artırmayacak ve imalatçıları ve vatandaşları zor duruma düşürmeyecek ve caydırmayacak şekilde makul ücretler belirler ve ücretler ile ilgili Bakanlığın onayını alır.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında teknik servislerle ilgili olarak, 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Servislere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2016/17) hükümleri saklıdır.

(7) Olumsuz sonuçlanan deneylerle ilgili onay kuruluşuna veya görevlendirdiği kuruluşa bilgi verilir. Bunu sağlamak için onay kuruluşu veya görevlendirdiği kuruluşça teknik servisler arasında SGM-2010/1 Tebliğinde belirtildiği şekilde bilgi ağı kurulur.

(8) Onay kuruluşu tarafından görevlendirilen teknik servisler tarafından düzenlenen deney belgesi ve/veya muayene ve deney raporları kabul edilir. Ülkemizde ilgili mevzuat için görevlendirilen teknik servislerin ülke içinde testleri gerçekleştirememesi durumunda, AB’deki onay kuruluşlarınca atanmış ve karşılıklı tanıma ilişkisi çerçevesinde onay kuruluşunun uygun gördüğü teknik servislerce verilen raporlar kabul edilebilir. Emisyon ve benzeri ilgili mevzuatında belirtilen ayrı şartlar hariç olmak üzere, SGM-2010/1 Tebliğinin geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının hükümleri onay kuruluşunun karşılıklı tanıma ilişkisi çerçevesinde uygun gördüğü teknik servisler tarafından verilen raporlar bakımından uygulanır. Onay kuruluşu tarafından görevlendirilen teknik servisler görevlendirilmedikleri mevzuat kapsamında rapor düzenleyemez ve düzenlenen raporlarının görevlendirildikleri kapsam dâhilinde olup olmadıkları onay kuruluşu veya görevlendirdiği kuruluş tarafından kontrol edilmek zorundadır.

AİTM onayı sırasında izlenecek işlemler

MADDE 7 – (1) AİTM onayı sırasında izlenecek işlemler aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre bir başvuru yapıldığı takdirde, onay kuruluşu, onaylanacak araç üzerinde araç tanıtım belgesinde bulunan, aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerini inceleyerek ve belgeleri kontrol ederek aracın orijinal tanıtım paketindeki ilgili bilgilere uygun olarak yapılmış olduğunu bütün ilgili mevzuat şartları için teyit eder.
 2. b) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre bir başvuru yapıldığı takdirde, imalatçı onaylatılacak münferit araç için araç kategorisine göre örneği Ek V/A3’te veya Ek V/B1’de veya Ek V/C1’de belirtilen AİTM uygunluk belgesini düzenler ve tanıtım dosyasıyla birlikte onay kuruluşunun görevlendirdiği kuruluşun onayına sunar.
 3. c) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre bir başvuru yapıldığı takdirde onay kuruluşu;

1) Birinci aşamada; tamamlanmamış araç için araç tanıtım belgesinde bulunan, aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerini inceleyerek ve belgeleri kontrol ederek, aracın orijinal tanıtım paketindeki ilgili bilgilere uygun olarak yapılmış olduğunu bütün ilgili mevzuat şartları için teyit eder.

2) İkinci veya daha sonraki aşamalarda; aracın tamamlanma durumuna göre Ek V’te belirtilen şartları sağladığını, araç tanıtım dosyasındaki detaylara ve ilgili mevzuatın her birinin gerektirdiği teknik koşullara uygunluğunu teyit ve daha önceden alınmış onayı geçersiz kılacak şekilde değişiklik yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

ç) Motorlu araçlar ve römorkları ile motosiklet ve mopedlerin, tarım veya orman traktörleri ile römorklarının münferit imalat ve tadilatlarında onay başvuruları imalatçı adına, Bakanlık veya Bakanlık tarafından görevlendirilmiş kurum/kuruluşlarca yetki belgesi verilmiş yetkili teknik sorumlu tarafından yapılır.

 1. d) Motorlu araçlar ve römorkları ile motosiklet ve mopedler için münferit imalat ve seri/münferit tadilat projeleri; makina, otomotiv, imalat, uçak veya mekatronik dalında eğitim görmüş yetkili teknik sorumlular tarafından yapılır. Tarım veya orman traktörleri ile römorkları için münferit imalat ve seri/münferit tadilat projeleri; makina, otomotiv veya tarım makinaları dalında eğitim görmüş yetkili teknik sorumlular tarafından yapılır. Hibrit ve elektrikli araçların projelerinde ilave olarak, projenin ilgili kısımları için elektrik, elektronik veya elektrik-elektronik mühendisi olan yetkili teknik sorumlu imzası da aranır.
 2. e) Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından yetkili teknik sorumlularla ile ilgili uygulamada, 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkili Teknik Sorumluların Görev, Yükümlülük ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2016/22) hükümleri uygulanır.
 3. f) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendine göre bir başvuru yapıldığı takdirde, montaj ile ilgili inceleme sonucu olumlu olması halinde Ek V/D’de belirtilen rapor düzenlenir. İncelemeler, onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kurum/kuruluş tarafından ilgili mevzuat şartlarına bağlı olarak oluşturulan kontrol formlarına göre yapılır. Söz konusu kontrol formları, onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluşun internet sitesinde yayımlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tescil ve Trafiğe Çıkma, Alternatif İşlemler ve Kalite Sistemi

Muayene, tescil ve trafiğe çıkma

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğe göre tek tek onaylanmış yeni araçların tesciline veya trafiğe çıkmasına, sadece onay kuruluşu veya onay kuruluşunun görevlendirdiği kuruluş tarafından tasdik edilmiş uygunluk belgeleri taşımaları halinde izin verilir. Tamamlanmamış araçların sürekli tescillerine ve trafiğe çıkmalarına tamamlanmadıkları sürece izin verilmez.

(2) Tadilat; yasal süre içerisinde aracın kayıtlarına, bu Yönetmelik uyarınca verilen seri tadilat veya tadilat uygunluk belgelerine göre işlenir.

(3) 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve ekindeki 1 sayılı Cetveldeki B maddesinde yer alan bu Yönetmelikle ilgili hükümler saklıdır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında tadilat, montaj veya imalat esnasında kullanılan aksam veya parçalara ait test raporları, servis raporları ve benzeri belgeler onay kuruluşu veya görevlendirdiği kuruluş tarafından aranır. 13 üncü ve 15 inci maddede belirtilen raporlar ile diğer tadilatlar için buna benzer raporlar ve belgeler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından istenmesi halinde, ilgili kuruluşlar tarafından yazılı veya elektronik ortamda paylaşılır.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan tadilatlar, 2918 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi hükümlerine tabidir.

(6) Bu Yönetmelik kapsamındaki işlemler elektronik ortamda da yapılabilir ve gerektiğinde ilgili kurum veya kuruluşların kullanımına açılabilir.

Onay kuruluşunca yapılabilen işlemler

MADDE 9 – (1) Özgün niteliklerinden dolayı, bir veya daha fazla sayıda ilgili mevzuatın bir veya daha fazla şartına uyması mümkün olmayan, ileri teknoloji ve kavramları bünyesinde bulunduran araçlar için, imalatçının talebi üzerine onay kuruluşu araca ait özgün niteliklerin açıkça belirtildiği bir uygunluk belgesi verebilir.

(2) İş makinalarının, sivil savunma ve kamu düzenini korumakla görevli birimler tarafından kullanılmak üzere imal edilen özel maksatlı araçların, tutuklu ve hükümlü taşımaya mahsus cezaevi araçlarının tahsis edilen hizmet dışında kullanılması veya üçüncü şahsa devri halinde, kullanıcıdan aranacak şartlar, onay kuruluşu tarafından belirlenir.

Kalite sistemi

MADDE 10 – (1) Seri tadilat/imalat ve tadilat seti imalatçıları, güncel ISO/TS 16949 belgesine veya TS EN ISO 9001 standardına uygun kalite sistemine sahip olur. Münferit tadilat belgesi alacak firmaların tadilat konusu ile ilgili Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İlave Uygulama Hükümleri

Sadece elektrikli, hibrit elektrikli ve hibrit motorlu araçlar

MADDE 11 – (1) M ve N kategorisi motorlu araçların, seri tadilat imalatçıları veya temel araç imalatçısı tarafından seri tadilat yolu ile sadece elektrikli, hibrit elektrikli ve hibrit motorlu araca dönüştürülmesinde ve sadece elektrikli, hibrit elektrikli ve hibrit motorlu araçların imalinde Ek IV ve Ek XI’de belirtilen ilgili maddeler uygulanır.

(2) Motorlu araçların sadece elektrikli, hibrit elektrikli ve hibrit motorlu araca dönüştürülmesinde orijinal temel aracın imalatçısı hariç, münferit tadilat yapılamaz. Temel aracın imalatçısı sadece kendi imal ettiği araçların münferit tadilatını yapabilir. Münferit tadilat durumunda da, Ek IV ve Ek XI’de belirtilen ilgili maddelerin hükümleri uygulanır.

(3) 22 nci madde hükümleri de dikkate alınarak, Türkiye’de üretimi yapılan sadece elektrikli araç ve hibrit elektrikli araç ile ilgili olarak Ek IV ile Ek XI’in ve MARTOY’un bazı hükümlerinden veya uygulanacak mevzuat seviyeleri hakkında muafiyet tanınabilir. Muafiyet kararı onay kuruluşu ve 23 üncü maddede belirtilen teknik kurul tarafından verilir.

Bireysel sesli ve görüntülü cihaz

MADDE 12 – (1) Tadilat yoluyla bireysel sesli ve görüntülü cihaz takılan M2 ve M3 kategorisi araçlara Ek IV’ün 4.20 numaralı maddesinin hükümleri uygulanır.

Yangın algılama ve alarm sistemleri

MADDE 13 – (1) Tadilat yoluyla Ek IV’ün 4.22 maddesinde belirtildiği şekilde yangın algılama ve alarm sistemleri takılan araçların uygunluğu onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından 107 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamında görevlendirilen teknik servisler tarafından teknik inceleme raporu ile tevsik edilir.

(2) 2005 model ve sonrası M2 ve M3 kategorisi araçlar için, Ek IV’ün 4.22 maddesi veya Ek XIV’ün 2 numaralı maddesi ve alt maddeleri zorunlu olarak uygulanır.

(3) Yangın algılama ve alarm sistemi tadilatı için seri tadilat tip onayı alan firmalar, tadilatı kendi montaj adresinin dışında da yapabilir.

Cam filmi

MADDE 14 – (1) 107 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamındaki araçlar hariç olmak üzere; M, N ve O kategorisi araçlarda cam filmi uygulaması yapılabilir. Anılan araçlara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten altı ay sonra cam filmi takılması halinde, cam filmi ile ilgili uygulama Ek VI ve Ek XV’teki hükümlere uygun olmak zorundadır.

Damperli araçlar

MADDE 15 – (1) Damperli araçların damperlerinin kalkık durumda trafikte seyretmesini önleyecek tedbirler kapsamında aşağıda belirtilen asgari şartların yerine getirilmesi zorunludur:

 1. a) Damper tam olarak indirilmediğinde, aracın seyir hızını 10 km/saatten fazla olmayacak şekilde sınırlayan bir tertibat bulundurulur. İlgili tertibatın testi BM/AEK Regülasyon 89’un Ek V’inde belirtilen hükümlere göre yapılır. Araç 10 km/saat hızın üzerinde seyrederken damperin açılmasını engelleyecek tertibat bulundurulur.
 2. b) Araç yürür vaziyetteyken damper açıksa veya açılırsa, araçlarda sürücüyü ikaz etmek için sesli uyarı veren ve sürücünün direkt görüş alanı içerisinde bulunan görsel ikaz sistemleri bulunur. Görsel ikaz için ISO 2575 standardında yer alan E.01, E.02, I.17 veya I.18 olarak tanımlanan sembollerden birinin bulunması yeterlidir.
 3. c) PTO (Yardımcı güç çıkışı) devreye alındıktan sonra elle yapılan ilave bir işlem ile damper kaldırılır veya elle yapılan bir işlemin ardından, PTO’nun devreye alınması için el ile ilave bir işlem yapılarak damper kaldırılır. Ayrıca, damperi aracın şasesine kilitleyen bir emniyet kilidi tertibatı bulundurulur. Emniyet kilidinin açılması PTO’nun açık olması şartına, kapatılması ise damperin kapalı olması şartına bağlıdır.

(2) Damperli araçlarda bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların sağlandığı, onay kuruluşu tarafından BM/AEK Regülasyon 89 kapsamında görevlendirilen teknik servis tarafından verilen teknik inceleme raporu ile tevsik edilir.

(3) Yeni imal edilecek tam ve tamamlanmamış araçlardan sonraki aşamalarda damper üst yapısı monte edilecek olanlarda birinci ve ikinci fıkra uygulanır.

(4) Tamamlanmış araç olarak tescil edilmiş, ancak ilk defa damper üst yapısı monte edilerek tadilat yapılan araçlarda veya ilk defa damperli yarı römork çekmek üzere tadil edilecek tam araçlarda, birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkra uygulanır.

(5) Mevcut damperli araçlarda birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkra uygulanır.

(6) Dördüncü ve beşinci fıkralarda belirtilen araçlarda ve N1 kategori araçlarda birinci fıkranın (a) bendi uygulanmaz.

Tutuklu ve hükümlü taşımaya mahsus cezaevi araçları

MADDE 16 – (1) Tutuklu ve hükümlü taşımaya mahsus cezaevi araçlarında Ek XIII’te belirtilen şartlar uygulanır.

Engelli erişimi için araç tadilatı

MADDE 17 – (1) 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesi uyarınca engellilerin erişilebilirliği için araçlarda tadilat yapılması durumunda, aşağıdaki şartlar aranır:

 1. a) Tadilat; M2 ve M3 kategorisindeki araçlara seri tadilat tip onayı verilmiş firmalar tarafından Ek IV’ün 4.14 maddesinin ikinci paragrafı ile BM/AEK Regülasyonu 107’nin Ek-8’inde belirtilen hükümlere göre yapılır. Ayrıca tadilat nedeni ile araçta etkilenen tüm aksamla ilgili olarak Ek VII’den Ek XIV’e kadar ilgili şartlarına uygunluk aranır.
 2. b) Seri tadilat tip onayı başvurularında; belirli bir marka ve tipteki araç için alınmış bir teknik servis raporu, aynı tadilatçı firma tarafından kullanılmak kaydıyla, aşağıdaki araç ve tertibat özellikleri bakımından farklılık göstermeyen farklı marka veya tipteki araçlar için de kullanılabilir. Bu durumlarda, mevcut teknik servis raporlarının farklı marka veya tipteki araçlar için kullanılıp kullanılamayacağı ile ilgili değerlendirme teknik servis tarafından yapılır. Kullanılabileceğine karar verilirse bir üst yazı ile teknik servis tarafından görüş bildirilir.

1) Şasi tipi (örme/C).

2) Karoseri tasarım amacı (tek/çift katlı, mafsallı, alçak tabanlı).

3) Montajın yapıldığı kapının yeri (ön/orta/arka).

4) Yaklaşık araç uzunluğu (7 m/9 m/12 m).

5) Tertibatın imalatçısı.

6) Tertibatın tipi.

7) Tertibatın araçlara bağlantı şekli.

 1. c) Seri tadilat tip onayı alan firmalar, tadilatı kendi montaj adresinin dışında da yapabilir.

ç) Onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluş tarafından Ek V’e göre düzenlenen seri tadilat tip onay belgelerinde yer alan “tadilatın kısa tarifi”nde tadilat açıklanarak tanımlanır ve belgeye “notlar” ibaresi yazılarak sürücü koltuğuna ilave olarak sekizden fazla koltuğu bulunan ve yolcu taşımak amacıyla kullanılan araçlar ile ilgili BM/AEK Regülasyonu 107’nin Ek-8’ine göre sağlanan hususlar belirtilir. Söz konusu aracın, 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliğinin şartlarını sağlaması durumunda tip onayına, uygunluk belgesine ve tescil ile ilgili bilgisayar kayıtlarına “Erişilebilir” ifadesi yazılır.

 1. d) Araçlarda tekerlekli sandalye için özel alan oluşturma amacıyla yapılan tadilat sonucunda koltuk sayısının değişmesi aracın kategorisini değiştirmez.
 2. e) Rampa yapılması durumunda, rampa boyu uygunluk belgesinde yer alan araç genişliğini geçemez. Uygunluk belgesinin bulunmaması halinde araç genişliği teknik servis tarafından belirlenir.
 3. f) Araçlarda yapılan tadilatın, BM/AEK Regülasyonu 107 veya ihtiyaç duyulabilecek diğer mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi aşamasında; onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluş, onay kuruluşu tarafından atanmış teknik servislerce hazırlanan deney raporlarını kullanır; seri tadilat onayı verilmesi aşamasında ise her türlü test raporunun nihai değerlendirmesi yine onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluş tarafından yapılır.

Okul servis araçları

MADDE 18 – (1) Okul servis araçlarının imal/tadil edilmesinde Ek XII’deki şartlar uygulanır.

Özel güvenlik donanımlı toplu taşıma araçları için araç tadilatı

MADDE 19 – (1) Özel güvenlik donanımlı toplu taşıma araçları için Ek XVI’da belirtilen seviyeler için yapılacak olan tadilatlarda aşağıdaki şartlar aranır:

 1. a) Tadilat; M2 ve M3 kategorisindeki araçlara, seri tadilat tip onayı verilmiş firmalar tarafından Ek XVI’da belirtilen hükümlere göre yapılır. Ayrıca tadilat nedeni ile araçta etkilenen tüm aksamla ilgili olarak Ek VII’deki ilgili şartlarına uygunluk aranır.
 2. b) Seri tadilat tip onayı başvurularında; belirli bir marka ve tipteki araç için alınmış bir teknik servis raporu, aynı tadilatçı firma tarafından kullanılmak kaydıyla, ayrı teknik ünite olarak onaylatılmak şartı ile farklı marka veya tipteki araçlar için de kullanılabilir.
 3. c) Seri tadilat tip onayı alan firmalar, tadilatı kendi montaj adresinin dışında da yapabilir.

ç) Onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluş tarafından Ek V’e göre düzenlenen seri tadilat tip onay belgelerinde yer alan “Tadilatın kısa tarifi”nde tadilat açıklanarak tanımlanır ve belgeye “notlar” ibaresi yazılarak aracın “Özel Güvenlik Donanımlı Toplu Taşıma Aracı” olduğu ve uygulama seviyesi (Seviye 1/Seviye 2) belirtilir.

(2) Aracın birinci fıkra çerçevesinde Ek XVI’ya göre imal/tadil edilmesi durumunda tip onayına, uygunluk belgesine ve tescil ile ilgili bilgisayar kayıtlarına “Özel güvenlik donanımlı toplu taşıma aracı” ifadesi yazılır.

Sesli ikaz sistemi zorunluluğu

MADDE 20 – (1) M2, M3, N2 ve N3 kategorisi araçlarda geri vites ile birlikte çalışacak sesli ikaz sistemi bulunur. Takılan cihazlar, 5/1/2002 tarihli ve 24631 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Elektromanyetik Uyumluluk (Radyo Paraziti) ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğine (72/245/AT) veya BM/AEK Regülasyon 10’a uygun olur.

(2) Birinci fıkra hükümleri, temel araç uygunluk belgesi tarihi 1/10/2017 sonrası olan M3 ve N3 kategorisi araçlar için ve temel araç uygunluk belgesi tarihi 15/5/2018 sonrası olan M2 ve N2 kategorisi araçlar için uygulanır.

Yakıt tüketimini iyileştirme amaçlı kanatçık sistemleri

MADDE 21 – (1) Ek VII’nin 73 üncü maddesinde teknik şartları belirtilen kanatçık sistemleri ile ilgili MARTOY’da ilgili şartlar tanımlanana kadar 50 cm’yi geçen kanatçıkların kullanılmasına müsaade edilmez.

(2) MARTOY’da kanatçıklar ile ilgili teknik şartların tanımlanması halinde Ek VII’nin 73 üncü maddesi bu şartlara göre değiştirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ulusal Uygulama ve Türkiye’de Üretim Yapan İmalatçıların Desteklenmesi

Ulusal uygulama

MADDE 22 – (1) MARTOY, TORTOY ve MOTOY kapsamında tam, tamamlanmış veya tamamlanmamış ulusal araç tip onayı, Türkiye’de üretimi yapılan araç tipleri için uygulanır. Türkiye’de üretilmeyen bir araç tipi için; söz konusu aracın Türkiye’de piyasaya arz ve tescil edilebilmesi bakımından, MARTOY’un Ek IV’ünün İlave 2’sinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, AB üyesi ülkelerin onay kuruluşlarından alınmış güncel tip onayı belgesine sahip olması gerekir. İthal araçlara ulusal tip onayı verilmesi ile ilgili diğer otomotiv mevzuatında yer alan hükümler yerine bu madde hükümleri uygulanır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye’de üretilmeyen araç tipi/tipleri için MARTOY, TORTOY ve MOTOY kapsamında alınmış ulusal araç tip onayı belgeleri 1/1/2018 tarihi itibarıyla geçersiz olur. Bu fıkrada bahsedilen tip onayı belgelerinin, sürekli doğrulama ve benzeri ilave bir işleme gerek olmaksızın ihtiyaç halinde sadece zorunlu kapsam genişletmeleri yapılarak 1/1/2018 tarihine kadar kullanılmasına izin verilir ve bu tarihe kadar söz konusu belgelere göre araç üretilebilir. Firmalar, bu fıkra kapsamında geçersiz olacak onaylarını 1/6/2017 tarihine kadar onay kuruluşuna bildirmekle yükümlüdür.

(3) İkinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla; uygunluk belgesi tarihi 1/1/2018 tarihinden sonra olan ve tam, tamamlanmış veya tamamlanmamış olarak ithal edilen araç tiplerinin daha sonra Türkiye’de bir imalat/tadilat/montaj aşamasından geçmesi durumunda, araçta yapılan değişiklik ve bu değişikliğin etkilediği sistemler için ulusal mevzuat hükümleri uygulanır. Bu fıkra, ilgili AB mevzuatı gerekliliklerinden kaçınmak için kullanılamaz.

Türkiye’de küçük adetlerde üretim yapan imalatçıların desteklenmesi

MADDE 23 – (1) MARTOY, TORTOY ve MOTOY kapsamında Türkiye’de küçük adetlerde üretim yapan imalatçının teşvik edilmesi amacıyla; MARTOY’un 22 veya 23 üncü maddesi ve/veya Ek IV’ünün İlave 2’si, TORTOY’un 10 uncu ve 11 inci maddesi ve MOTOY’un 15 inci maddesinde belirtilen hükümler de örnek alınarak, Teknik Kurulunun oybirliği ile vereceği olumlu görüş sonrasında, MARTOY, TORTOY, MOTOY ve bu Yönetmeliğin bazı hükümlerinden muaf tutularak veya uygulanacak mevzuat seviyeleri hakkında muafiyet değerlendirmesi yapılarak söz konusu araç tipi için tip onayı verilebilir. Teknik Kurul, değerlendirmesinde diğer ülkelerin uygulamalarından yararlanabilir.

(2) Muafiyetin kapsamı, başvuranın talebine göre değerlendirilir.

(3) Türkiye’de bir takvim yılı içerisinde M, N, O, T ve L genel araç kategorileri bazında toplamda 100 adetten daha az araç imal eden imalatçılar bu madde kapsamında değerlendirilir. MARTOY’un 23 üncü maddesi, TORTOY’un 10 uncu ve 11 inci maddesi ve MOTOY’un 15 inci maddesi hükümleri saklıdır.

(4) Yeni faaliyete başlayan imalatçılar, başlangıçtaki kapasitesine göre değerlendirilir.

(5) Teknik Kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:

 1. a) Bakanlık Sanayi Genel Müdürü, ilgili Daire Başkanı ve dört personel.
 2. b) Türk Standardları Enstitüsünden dört üye.

(6) Teknik Kurul, bu madde kapsamında gelen talebe müteakip bir ay içinde toplanır. Gerekirse birden fazla toplantı yapılabilir. Teknik Kurul görüşünü en geç altı ay içinde vermek zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Karşılıklı tanıma

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş araçlara zorunlu olarak uygulanmaz.

(2) Bakanlık, birinci fıkrada belirtilen aracı 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu Yönetmelik tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Piyasa gözetimi ve denetimi ile aykırı davranışlarda uygulanacak hükümler

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki araçların ve bu araçlarda kullanılmak üzere tasarlanan sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin ve tadilat veya montaj yapan iş yerlerinin denetimi, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve 2/10/2012 tarihli ve 28429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümlerine göre Bakanlık tarafından yapılır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali halinde, 1705 sayılı Kanun ve 4703 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Muafiyet

MADDE 26 – (1) Amaçları, yapıları ve işlevleri itibarı ile bu Yönetmeliğin hükümlerine uyması mümkün olmayan araçlar bu Yönetmeliğin bazı hükümlerinden veya tamamından muaf tutulabilir. Muafiyet kararı onay kuruluşu tarafından verilir.

(2) TASİŞ tarafından satışı gerçekleştirilen araçlar bu Yönetmeliğin çeşitli hükümlerinden veya tamamından muaf tutulabilir. Muafiyet kararı onay kuruluşu tarafından verilir.

Yeniden kullanım-geri kazanım ve yeniden kullanım-geri dönüşüm oranları

MADDE 27 – (1) İmal, tadil ve montaj işlemi yapılacak araçlarda, 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen hususlar karşılanır.

Düzenleme yetkisi

MADDE 28 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili her türlü alt düzenleyici işlem yapmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 29 – (1) 28/11/2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 30 – (1) 29 uncu madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe yapılmış olan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

(2) 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nin 17 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan ve kapsam genişletmesi sona eren yönetmeliklere yapılan atıflar, (661/2009/AT) Yönetmeliğinde ve uygulama mevzuatında belirtilen eşdeğer mevzuata yapılmış sayılır.

Kazanılmış haklar

MADDE 31 – (1) 22 nci madde hükümleri hariç olmak üzere, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgililerce alınmış onaylara ilişkin kazanılmış haklar saklıdır, ancak bu onaylarla ilgili yapılacak kapsam genişletme taleplerinde bu Yönetmeliğe uygunluk aranır.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmeliğin;

 1. a) 22 nci maddesi yayımı tarihinden iki ay sonra,
 2. b) Diğer hükümleri yayımı tarihinden altı ay sonra,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Etiketler: , , , ,