Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7 Mart 2017 SALI  Resmî Gazete  Sayı : 30000

YÖNETMELİK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLECEK İDARİ
PARA CEZALARI HAKKINDA YÖNETMELİK (SHY-İPC)’TE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/1/2013 tarihli ve 28543 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) AIM memuru: Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı tarafından verilen temel Havacılık Bilgi Yönetimi kursunu ve devamındaki işbaşı eğitimini başarı ile tamamlayarak almış olduğu lisansın ve derece/derecelerin kendisine verdiği yetkiye istinaden Havacılık Bilgi Yönetimi hizmeti sağlamak üzere ilgili Havacılık Bilgi Yönetimi biriminde görev yapan lisanslı, dereceli “Havacılık Bilgi Yönetimi” personelini,
 2. b) AIP: Ülkelerin havacılıkla ilgili detaylı ülke bilgilerini içeren ve düzenli aralıklarla yayımlanan “Havacılık Bilgi Yayınını”,
 3. c) ATC: “Hava Trafik Kontrol” hizmetini,

ç) ATM: Hava aracının, operasyonunun her aşamasında emniyetli ve verimli hareketini sağlamak üzere gerekli olan hava trafik hizmetleri, hava sahası yönetimi ve hava trafik akış yönetimi gibi yer temelli ve hava kaynaklı işlevlerden oluşan “Hava Trafik Yönetimini”,

 1. d) ATSEP Lisansı: CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcı kuruluşun temel eğitim ve yeterlik eğitimini başarıyla tamamlayarak 24/2/2010 tarihli ve 27503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sertifika ve Lisans Yönetmeliği (SHY-5) çerçevesinde yapılacak yeterlik sınavı sonucunda başarılı olan asistan “Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli” sertifikalı personele Genel Müdürlük tarafından verilen yetki belgesini,
 2. e) Bakım eğitim kuruluşu: Hava aracı bakım eğitimi vermek ve bu kapsamda sınav yapmak üzere Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş gerçek ve tüzel kişilerini,
 3. f) Bakım kuruluşu: 17/7/2007 tarihli ve 26585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Onaylı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY 145-01)’ne göre bakım yapmak üzere yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait işletmeleri,
 4. g) Bakım kuruluşu el kitabı/BKEK: Onay kapsamını oluşturan ve kuruluşun faaliyet alanını belirleyen esasları içeren ve kuruluşun SHY-145 Yönetmeliğine nasıl uyacağını gösteren dokümanlarını,

ğ) Bakım personeli: Hava aracının veya hava aracına ait her tür motor, pervane, parça veya cihazın muayenesini, revizyonunu, parça değiştirmesini, onarımını, arıza veya hasar giderimini yapan personeli,

 1. 2017 Yılı Silah taşıma ve bulundurma Ruhsat Harç Bedelleri
 1. h) Balon işletmesi: Balon ile her türlü ticari hava taşımacılığı yapan işletmelerini,

ı) Balon pilotu: Uçuş süresi boyunca balonun sevk ve idaresinden sorumlu personelini,

 1. i) Bulgu: İlgili sivil havacılık düzenlemelerine aykırı olan, emniyet ve güvenlik standardını düşüren, uçuş ve yer emniyeti ve güvenliğini etkileyebilecek bir yetersizlik, kusur veya uygunsuzluğu,
 2. j) CNS hizmet sağlayıcı: “Haberleşme Seyrüsefer Gözetim” hizmetini sağlayan kurum veya kuruluşu,
 3. k) Dil yeterliliği ve hizmet sağlayıcısı: Dil yeterliliği sınav hizmeti vermek üzere Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen kurum veya kuruluşu,
 4. l) FDM: “Uçuş Verileri İzleme” programını,
 5. m) FTO: Pilot lisansı alınmasına esas teşkil eden teorik bilgi ve uçuş eğitimi veren Genel Müdürlük tarafından onaylı “Uçuş Eğitim Organizasyonunu”,
 6. n) Gayrisıhhi işyeri: 5/4/2008 tarihli ve 26838 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A) kapsamında faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek işyerlerini,
 7. o) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,

ö) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

Yargı,mahkeme,boşanma davası, velayet açma,nafaka isteme,icra iflas, temyiz Harçları

 1. p) Güvenlik eğitim kuruluşu: Özel güvenlik görevlileri ve yönetici adaylarına özel güvenlik eğitimi vermek üzere kurulan eğitim kurumlarını,
 2. r) Havaalanı: Karada ve su üzerinde, içerisindeki bina, tesis, donanımlar dahil hava araçlarının kalkması, inmesi ve yer manevraları için hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına, yük ve yolcu indirilip, bindirilmesine elverişli tesisleri bulunan yerleri,
 3. s) Havaalanı işletmecisi: Havaalanı işletiminden sorumlu kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel tüzel kişileri,

ş) Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetlerine sahip her türlü aracı,

 1. t) Hava aracı sahibi: 2920 sayılı Kanuna göre Türk sivil hava aracı sayılan her türlü aracın mülkiyetini elinde bulunduran kişiyi,
 2. u) Havacılık işletmesi: Türk tescilli hava araçlarıyla faaliyette bulunan tüm işletmeleri,

ü) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı: Hava seyrüsefer hizmetlerini sağlamaktan sorumlu kuruluşlarını,

Diploma / kimlik / evrak vb. noterden onaylı tasdik ücreti 2017

 1. v) Hava trafik kontrolörü: Hava trafik kontrolör lisansına haiz ve bu lisansa hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından işlenmiş derece veya derecelerin verdiği yetkiler dahilinde doğrudan hava trafik kontrol hizmeti veren kişiyi,
 2. y) Heliport işletmecisi: Heliport işletiminden sorumlu ve heliport işletme ruhsatına sahip kamu kurum ve kuruluşları ile özel tüzel kişilerini,
 3. z) Kargo: Bagaj ve posta dışında taşınabilecek her türlü fiziksel nesneyi,
 4. aa) Kargo acentası: Havaalanı veya havacılık işletmesi ile iş yapan ve kargo, kurye ve ekspres koliler konusunda ilgili makam tarafından kabul edilen veya istenen güvenlik kontrollerini sağlayan acenta, nakliyeci veya diğer bir kuruluşu,
 5. bb) Kategori 3 bulgu: 14/5/2010 tarihli ve 27581 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli ve Yabancı Hava Araçlarına Yapılan Emniyet Değerlendirmelerine Dair Yönetmelik (SHY-SAFA) kapsamında yapılan denetimlerde tespit edilen uçuş emniyetini direkt etkileyebilecek ciddi bulguyu,
 6. cc) Kök sebep: Uygunsuzluğun veya bulgunun oluşmasına neden olan, ortadan kaldırılması halinde aynı uygunsuzluğun veya bulgunun tekrar oluşmasını engelleyecek gerçek durum ya da olayı,

çç) Kural tanımaz yolcu: Uçağa binişten, uçak indikten sonra kapı açılmasına kadar olan sürede yolcu veya personelin düzenini veya güvenliğini tehlikeye atacak hareketlerde bulunan, uçaktaki malzemelere zarar veren, tehdit eden veya sivil havacılık alanında uygulanan mevzuat kurallarına ve mürettebatın uyarılarına uymayan kişiyi,

 1. dd) NOTAM: Uçuş personeline uçuş ve uçuş emniyeti ile ilgili herhangi bir havacılık, hizmet, kolaylık, yöntem veya tehlikenin varlığını, koşullarını ya da değişikliğine özgü bilgileri zamanında bildirmek amacıyla yapılan duyuruyu,
 2. ee) Pilot: Uçuş süresi boyunca hava aracının sevk ve idaresinden sorumlu personelini,
 3. ff) SAFA: Yabancı hava araçlarına yapılan emniyet denetlemesini,
 4. gg) SYK/CAMO: Sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi kuruluşunu,

ğğ) Sağlık kuruluşu: Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezini,

 1. hh) Sıhhi işyeri: Sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında bulunan ve Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A) kapsamı dışında kalan işyerlerini,
 2. 2017yılı Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçları

ıı) SMS: “Emniyet Yönetim Sistemini”,

 1. ii) Terminal işletmecisi: Sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında havaalanı işletmecisi dışında yap-işlet-devret modeli, kiralama ve benzeri şekillerde terminal işletmeciliği yapan işletmeyi,
 2. jj) TRTO: “Tip İntibak Eğitim Organizasyonunu”,
 3. kk) Uçuş personeli: Havacılık işletmeleri tarafından belirlenen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar, uçuş mühendisleri ile sertifikalı kabin içi emniyet ve diğer hizmetlerin yürütülmesiyle görevli kabin ekibini ve yükleme görevlilerini, uçak tipine göre uçuş mühendisi kapsamında gerektiğinde seyrüsefer ve radyo operatörleri ile uçuş uçak bakım teknisyenlerini,
 4. ll) Uçuş eğitmeni: Genel Müdürlük tarafından uçuş eğitmeni olarak görev yapmak üzere yetkilendirilmiş, havacılık personeline eğitim veren kişiyi,
 5. mm) Uçuş tabibi: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen, havacılık tıbbı konusunda gerekli eğitimi almış, Hava Sağlık Biriminin kendi görev sahasını ilgilendiren konularda sorumluluğu olan hekimi,
 6. nn) Üretim kuruluşu: Üretim yapmak üzere Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait işletmeleri,
 7. oo) VFR: Açık hava koşullarında, bir hava aracının yeri görerek seyrüseferine devam etmesine izin verilen kuralları,
 8. 2017 yılında kimliği bildirmemenin göstermenin,kapalı alanlarda/toplu taşıma araçlarında sigara içmenin,gürültü yapmanın, sarhoş olarak rahatsız etmenin,kumar oynamanın/oynatmanın,gürültü yapmanın,çevreyi kirletmenin,afiş asmanın vb. idari para cezaları

öö) Yer hizmetleri kuruluşu: 23/08/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22) hükümlerine uygun olarak havaalanlarında yer hizmetleri yapmak üzere çalışma ruhsatı alan özel hukuk tüzel kişiliği statüsündeki kuruluşları,

 1. pp) Yolcu: Havayolu ile seyahat eden kişileri,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – (1) 2920 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen fiillerden;

2017 YILI AVUKATA NOTERDEN VEKALETNAME VERME ÜCRETİ 

 1. a) Zorunlu kurtarmaya yardım işlemleri ile can ve mal güvenliğini korumaya yönelik tedbirler dışında, araştırma ve soruşturmanın selametle yürütülmesini engelleyecek işler yapılması ve delillerin muhafazasının sağlanmaması ile bu konuda mahalli mülki amirler tarafından alınan tedbirlerin uygulanmaması halinde 10.000 TL idari para cezası,
 2. b) Gerçek ve tüzelkişilerin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından ön izin almadan ticari amaçla hava araçlarıyla yolcu veya yük taşıma faaliyetlerinde bulunmaları halinde 10.000 TL idari para cezası,
 3. c) İşletme ruhsatı olmaksızın hava araçlarıyla ticari faaliyette bulunanlara 10.000 TL idari para cezası,

ç) Tarifeli olarak hava ulaştırma hizmeti yapmak için ruhsat almış bulunan işletmelerde; talep edildiğinde tarife içerisinde yapılan her uçuşta, ücret karşılığında posta taşıma yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 10.000 TL idari para cezası,

kayıp ruhsat /ehliyet çıkarma ücreti 2017

 1. d) Denetim için istenilen bütün teknik ve ekonomik bilgileri verme yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde ruhsat sahiplerine 10.000 TL idari para cezası,
 2. e) Taşımayı ilgilendiren genel şartlar ve tarifelerde izin verilmesinden sonra yapılacak değişiklikleri, ilgilinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına tasdik ettirmemesi halinde 10.000 TL idari para cezası,
 3. f) Türk sivil uçak siciline tescil edilen hava aracının, evvelce kayıtlı bulunduğu sicilden sildirilmemesi halinde 6.000 TL idari para cezası,
 4. g) 2920 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen belgelerinin hava aracında bulundurulmaması halinde 6.000 TL idari para cezası,

ğ) Belirlenmiş bulunan gümrüklü havaalanlarından başka bir yere zorunluluk nedeniyle iniş yapıldığı takdirde, hava aracı sorumlu pilotu, durumu derhal varsa havaalanı yöneticisine, yoksa en yakın mülki amire veya zabıta yetkilisine duyurmak ve yetkili makamlar el koyuncaya kadar hava aracını, yolcuları ve yükü ile birlikte güvence altına alma yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde 6.000 TL idari para cezası,

2017 yılı Okul diplomaları harçları

 1. h) Pilotlar ile hava aracının sevk ve idaresi bakımından gerekli personelin, faaliyette bulunabilmeleri için, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yeterlik belgesi almadıkları veya bu belgeleri belirli süreler içinde yenilemedikleri takdirde 10.000 TL idari para cezası,

ı) Kaptan pilot hava aracında işlenen suç ve kabahatlerle ilgili olarak gereken kanuni tedbirlerin alınmasını sağlamak amacı ile durumu en kısa zamanda yetkili makamlara intikal ettirmek ve yurt dışında ise, Türk konsolosluğuna bildirmek veya bildirilmesini sağlamak yükümlülüğü ile her iki halde de, ayrıntılı bir rapor verme yükümlülüğünü yerine getirmediğinde 3.500 TL idari para cezası,

verilir.

Kasksız (koruma başlığı kullanmama ) gözlüksüz motor kullanma cezası 2017

(2) 2920 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde geçen fiillerden;

 1. a) Ruhsat sahibinin, ruhsatın örneklerini, işletmesinde müşteri ve iş çevrelerinin kolaylıkla görüp okuyabilecekleri yerlere asmaması halinde 1.500 TL idari para cezası,
 2. b) Ruhsat sahibinin, işletme faaliyetlerini ruhsatın şartlarına aynen uyarak yürütmemesi halinde 6.000 TL idari para cezası,
 3. c) Ruhsat sahibinin, belirlediği uçuş tarifelerini Genel Müdürlük tarafından onaylanmadan veya onaylanmasının üzerinden yedi gün geçmeden veya yürürlüğe koymadan en az üç gün öncesine kadar üçüncü kişilere duyurmadan yürürlüğe koyması halinde 1.500 TL idari para cezası,

verilir.

(3) Ek-1’de yer alan bulgulara belirtilen miktarda idari para cezası verilir.

(4) Yukarıdaki fıkralarda belirtilenler dışında kalıp da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün sivil havacılığı düzenlemek maksadıyla alacağı önlemlere uymayanlara 2920 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Noterden vekaletname verme ücreti 2017 yılı

İstisna

MADDE 8 – (1) 4 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile Ek-1’de yer alan ihlallere, aşağıdaki şartlara uygun olarak gönüllü raporlama yapılması halinde idari para cezası uygulanmaz:

 1. a) İhlalin Genel Müdürlük tarafından yapılan plansız denetimden önce bildirilmesi veya planlanan denetim tarihinden en geç 1 ay önce bildirilmesi.
 2. b) Yapılan ihlalin ilgili kurum, kuruluş ve gerçek kişi tarafından maddi bir kazanç temin etmek amacıyla yapılmamış olması.
 3. c) Bu bildirimden en geç 10 iş günü içerisinde ihlalin tekrarlanmaması için kök sebeplerini içerecek şekilde önleyici, düzeltici önlemlerin ne olduğunu açıklayan ve Genel Müdürlük tarafından kabul edilen detaylı bir bildirim raporunun Genel Müdürlüğe sunulmuş olması.

ç) Düzeltici önlemlerin verilen süre içerisinde yapılmış olması.

(2) İdari para cezası uygulanmayan ihlalin, bir takvim yılı içinde tekrarlanması durumunda uygulanmayan idari para cezası ile birlikte aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamına giren idari para cezası verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2017 yılı Yanlış yere park etmenin para ve ehliyet cezası puanı kaç oldu?

“(1) Bu Yönetmelikte belirlenen idari para cezaları 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına uygun şekilde yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır. Yeniden değerleme yapılarak belirlenen idari para cezası sınırlarına ilişkin Tebliğ her yıl Resmî Gazete’de yayımlanır ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında duyurulur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yetki

MADDE 12 – (1) Bu madde hükümlerine göre idarî para cezasına karar vermeye Sivil Havacılık Genel Müdürü yetkilidir. Genel Müdürün onayının alınmasını müteakip, idari para cezası 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgili kişiye tebliğ edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

Noter, defter, vekalet,diploma,fotokopi,aslı gibidir, T.C.Kimlik, tasdik, Ücretleri harçları 2017 yılı

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
29/1/2013 28543

Ekleri için tıklayınız.

Etiketler: , , , ,

Hangi Şikayetler (Gürültü, Korna,Yüksek Sesli Müzik vb) Hangi Merciiye Yapılmalıdır?

5326 sayılı kabahatler kanunu çerçevesinde çeşitli kabahatlere ilişkin 2017 yılında uygulanacak idari para cezaları

2017 YILI NOTERDEN ARAÇ SATIŞI İÇİN VEKALETNAME ÜCRETİ

Noterden vekaletname verme ücreti 2017 yılı

2017 yılında Belediye zabıtası tarafından uygulanacak idari para cezaları

2017 yılında kimliği bildirmemenin göstermenin,kapalı alanlarda/toplu taşıma araçlarında sigara içmenin,gürültü yapmanın, sarhoş olarak rahatsız etmenin,kumar oynamanın/oynatmanın,gürültü yapmanın,çevreyi kirletmenin,afiş asmanın vb. idari para cezaları

2017 yılında Belediye encümeni tarafından uygulanacak idari para cezaları

Trafik İdari Para Cezaları Rehberi 2017 yılı

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 2017 Yılı İdari Para Cezaları Miktarları

kayıp ruhsat /ehliyet çıkarma ücreti 2017

Noter araç satış ücreti 2017 yılı

ŞİKAYET KONUSU BAŞVURUDA BULUNULACAK YETKİLİ İDARE
 1. Endüstri tesisleri gürültüsü
 2. Eğlence yeri gürültüsü
 3. Atölye, İmalathane ve İşyeri gürültüsü
 4. Bina içinde yapılan tadilat dışında şantiye (inşaat) faaliyetleri gürültüsü
 5. Karayolları gürültüsü
 6. Demiryolları gürültüsü
 7. Havaalanları gürültüsü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Çevre ve Şehircilik İl MüdürlüğüÖncelikle yetki devri yapılan belediye başkanlıkları
 1. Susturucu veya ses giderici diğer parçaları olmadan bir motorlu kara taşıtı kullanma
 2. Korna veya ses çıkaran başka bir cihazın zorunlu haller dışında kullanma
 3. Toplu taşıma araçlarında müzik sesinden kaynaklanan gürültü
Belediye sınırları içinde il/ilçe emniyet (trafik) müdürlüğüBelediye sınırları dışında il/ilçe jandarma komutanlığı
 1. Deniz ve deniz araçlarından kaynaklanan gürültü
Sahil Güvenlik Komutanlığı Bağlısı Bot Komutanlıkları
 1. Dini tesislerde ses yükseltici kullanımından çevreye yayılan gürültü
Diyanet İşleri Başkanlığıİl/İlçe Müftülükleri
 1. Ev faaliyetleri ve komşuların oluşturduğu gürültü (Konut içerisinde kişilerin kendi davranış ve alışkanlıklarından kaynaklanan; kapı, pencere kapatma, yürüme, konuşma, temizlik yapma, mobilya çekme, televizyon seyretme, radyo dinleme, eğlence amacı dışında kullanılan her türlü müzik aleti, çamaşır makinesi, buzdolabı, elektrik süpürgesi gibi aletleri kullanma, evcil hayvan besleme gibi faaliyetler ile bina içinde yapılacak tadilatı)
İlgili belediye zabıtası veya kolluk kuvveti (polis veya jandarma)
 1. Ev faaliyetleri ve komşuların oluşturduğu gürültü haricinde, konut ve bahçesindeki gürültü (düğün vb gibi kutlama, havai fişek atımı gürültüsü gibi)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Çevre ve Şehircilik İl MüdürlüğüÖncelikle yetki devri yapılan belediye başkanlıkları yetki devri yapılan belediye başkanlıkları
 1. Konut ve bahçesinin dışındaki kişilerden meydana gelen gürültü (yüksek sesle konuşarak, bağırarak, anons sistemleri gibi ses yükseltici araçlar kullanılarak ve darbeli düzenli veya düzensiz sesler çıkararak propaganda, reklâm, duyuru, tanıtım ve satış yapmak, sokakta yapılan eğlenceler (düğün, havai fişek atımı v.b.)
İlgili belediye zabıtası veya kolluk kuvveti (polis veya jandarma)
 1. Hayvan sesi gürültüsü
İlgili belediye zabıtası veya kolluk kuvveti (polis veya jandarma)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve yetki devri yapılan belediyelerin sorumluluğunda olan gürültü şikayetlerinizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme, İzin ve Denetim Genel Müdürülüğü, Çevre ve Şehircilik İl müdürlükleri ve yetki devri yapıldı ise yetki devri yapılan belediye başkanlıklarına bildirebilirsiniz.

Güncel bilgileri ;  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve yetki devri yapıldı ise yetki devri yapılan belediye başkanlıklarından alabilirsiniz.

Silah bulundurma ve taşıma Ruhsat Harç Bedelleri 2017 Yılı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1774 sayılı KİMLİK BİLDİRME KANUNU

KİMLİK BİLDİRME KANUNU Kanun Numarası : 1774

Kabul Tarihi : 26/6/1973

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1973

Sayı : 14591 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2547

Madde 1 – Bu Kanunda sayılan, özel veya resmi, her türlü konaklama, dinlenme bakım ve tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda geçici veya sürekli olarak kalanlar, oturanlar, çalışanlar ve ayrılanlar ile araç kiralayan gerçek ve tüzel kişilerin kimliklerinin tespiti ve bildirilmesi bu Kanunun hükümlerine göre yapılır. (1) Askeri konaklama, dinlenme ve kamp tesisleri ile ordu evleri bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Madde 2 – Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, günübirlik kiralanan evler, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş- ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, Devlet İstatistik Enstitüsüne, talebi halinde vermek zorundadırlar. (2)

Madde 3 – İkinci maddede sayılan tesislerin sorumlu işleticilerinin kimlikleri, tesis açılmadan evvel müessesenin sahibi veya kanuni temsilcisi tarafından örneğine uygun şekilde, en yakın kolluk örgütüne bildirilir. Sorumlu işleticinin değişmesi halinde keyfiyetin 24 saat içinde ve yukarıdaki fıkrada gösterilen şekilde bildirilmesi zorunludur. İşleticiler, kendilerine bu konuda verilen görev ve yükümlülükleri, kendi sorumlulukları altında yöneticilerine devredebilirler. Bu durumda işletici ve yönetici müştereken sorumlu olurlar. Kamu kuruluşlarına ait tesislerin amir ve müdürleri işletici gibi sorumludurlar.

Madde 4 – İkinci maddedeki tesislerin sorumlu işleticileri, müesseselerinde sürekli veya geçici olarak çalıştırdıkları kimseleri ve bunların ayrılışlarını, örneğine uygun kimlik bildirme belgesi doldurarak, 24 saat içinde bağlı oldukları en yakın kolluk örgütüne bildirirler. Kolluk örgütüne bildirilerek çalıştırılanlara, sorumlu işletici tarafından doldurulup onaylanan, örneğine uygun bir kimlik kartı verilir. –––––––––––––––––– (1) 27/3/2015 tarihli ve 6638 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ayrılanların” ibaresi “ayrılanlar ile araç kiralayan gerçek ve tüzel kişilerin” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 31/10/2016 tarihli ve 678 sayılı KHK’nin 2 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasına “bekar odaları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “günübirlik kiralanan evler,” ibaresi eklenmiştir.

KABAHATLER KANUNU

Kolluk görevlilerince her istenildiğinde bu kimlik kartının gösterilmesi zorunludur.

Madde 5 – (Mülga: 25/4/2006 – 5490/71 md.)

Madde 6 – Şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki;

 1. a) (Mülga: 25/4/2006 – 5490/71 md.)
 2. b) Bu Kanunun ikinci maddesinde sayılanlar dışında kalan her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar ve buralarda her türlü barındırmalar için iş yerlerinin sorumlu işleticisi;
 3. c) Öğrenci yurtları ve benzeri yerlerde çalışanlar ile bu yerlerde kalmakta olan öğrenciler için o yerin sorumlu işleticisi; (Ek ibare: 25/4/2006 – 5490/72 md.) tarafından örneğine uygun kimlik belgesi doldurularak üç gün içinde genel kolluk örgütüne verilmesi zorunludur.
 4. d) (Mülga: 25/4/2006 – 5490/71 md.) Konutun değiştirilmesi veya (b) ve (c) bentlerinde sayılan konut, iş yeri ve yurtlarda çalışmakta veya barınmakta olanların ayrılmaları halinde de, yukarıdaki şekil ve süre içinde bildirim belgesi gereklidir. (1) (Değişik: 29/8/1996 – 4178/8 md.) Kimlik bildirimleri, mahalli kolluk örgütüne verilmeden evvel mahalle veya köy muhtarına onaylatılır.

Madde 7 – Geçici yer değiştirmelerde; a) Konutlarda 30 günden fazla kalacak misafir için aile reisi; b) Yaylak ve kışlak gibi yerlere mevsimlik olarak göçenler için de aile reisi tarafından, örneğine uygun bildirim, Üç gün içinde kolluk örgütüne verilir.

Madde 8 – (Mülga: 25/4/2006 – 5490/71 md.)

Madde 9 – Bu Kanun hükümlerine göre kimlik bildirme belgesini yetkili idareye vermekle yükümlü tutulanlar, kimliğini nüfus hüviyet cüzdanı ve diğer resmi geçerli belgelerle ispat edemeyen kimseleri tesislerinde barındıramaz, konut ve işyerlerinde çalıştıramaz.

Madde 10 – Kahvehane, oyun salonu, kulüp, lokal ve benzeri yerlerde ve bu Kanunun kapsamına giren diğer yatısız iş yerlerinde, özel kanunları müsaade ettiği takdirde, ancak sahipleri ve çalıştırdıkları kimseler yatabilir, başkaları kalamazlar. İskele, istasyon, hava meydanı terminal, garaj, benzin istasyonu ve benzeri kara, deniz ve hava ulaşım merkezleri ile fuar, panayır, sergi ve pazar kurulması gibi zorunluluk olan zaman ve yerlerde, sabahçı kahvesi ve benzeri diğer tesislere, bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü alınmak şartıyla belediye veya il özel idaresi tarafından geçici veya, sürekli olarak izin verilebilir. Buralarda kalanlar için bildirim yapılmaz. (2) –––––––––––– (1) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Kanunun 72 nci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “olanlar ile (d) bendinde belirtilen yerlerde kalanların” ibaresi “olanların” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) Bu fıkrada yer alan “bağlı olduğu kolluk örgütünün ve ilgili mahalli idarenin görüşü alınarak mahalli ve en büyük mülkiye amiri tarafından“ ibaresi, 24/11/2004 tarihli ve 5259 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle ” bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü alınmak şartıyla belediye veya il özel idaresi tarafından”olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Madde 11 – Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mal yöneticileri ve kapıcıları, binalarında bildirim dışı kimselerin oturup oturmadığını, çalışıp çalışmadığını, garaj, kömürlük, boş daire gibi bölümlere saklanmalar, sığınmalar, bazı eşya veya maddeleri gizlemeler olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdürler. Bütün kat sahipleri ve kiracıları ile binada çalışanlar bu konularda yöneticiye yardımcı olmak ve gereken bilgileri vermek zorundadırlar. Yönetici ve kapıcıların, bu Kanuna aykırılıkları ve diğer şüpheli gördükleri hususları, bağlı oldukları genel kolluk örgütüne bildirmeleri gereklidir.

Madde 12 – Bu Kanunun bildirimlerle ilgili maddelerinin uygulama biçimi, söz konusu kimlik bildirme belge, defter ve kartlarının şekli, muhtevası, verilişi, alınış, Adalet, İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Devlet İstatistik Enstitüsü işlerine bakan Devlet Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle gösterilir.

Madde 13 – (Mülga: 29/8/1996 – 4178/9 md.)

Madde 14 – Bu Kanuna göre verilecek belgeler ve yapılacak her türlü bildirimler, her çeşit vergi, resim ve harçtan muaftır. Mahkeme kararı olmadıkça, yetkili resmi örgütler dışında, hiç kimsenin bunlardan yararlanmasına müsaade edilemez.

Madde 15 – (Değişik: 23/1/2008-5728/363 md.) (1) (…) (1) 3 ve 4 üncü maddelerdeki yükümlülüklerden her birine aykırı hareket edenlere ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Madde 16 – (Mülga: 25/4/2006 – 5490/71 md.)

Madde 17 – (Değişik: 23/1/2008-5728/364 md.) 6, 7, 9, 10 ve 11 inci maddelerdeki hükümlere aykırı hareket edenlere yirmi Türk Lirası; kimlik bildirme belgesinde gerçeğe uymayan bilgi verenlere yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Madde 18 – (Değişik: 23/1/2008-5728/365 md.) Bu Kanunda belirtilen idarî para cezaları, mahallî mülkî amir tarafından verilir.

Madde 19 – 10/6/l930 tarihli ve 1704 sayılı Otel Pansiyon, Ticarethane vesair Umumi Müesseselerde Oturan ve Çalışanların Hüviyet Varakası Vermeleri Mecburiyetine dair Kanun ile bu Kanunun bazı maddelerini tadil ve tashih icrasına ve bir madde ilavesine dair 14/1/1933 tarih ve 2099 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Ek Madde 1 – (Ek: 29/8/1996 – 4178/10 md.) Bu Kanunun uygulanması sırasında genel kolluk kuvvetlerine ait karakollara, il merkezlerinden de sorgulanabilen bilgisayar terminalleri konulur. Bunun için gerekli giderler İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. (Değişik ikinci fıkra: 31/10/2016-KHK-678/4 md.) Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadırlar. ––––––––––––––– (1) 31/10/2016 tarihli ve 678 sayılı KHK’nin 3 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “2,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(Ek fıkra: 31/10/2016-KHK-678/4 md.) İkinci fıkrada belirtilen genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmayanlara onbin Türk Lirası, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara beşbin Türk Lirası idari para cezası, mülki idare amirlerince verilir. Bu fiillerin tekrarı halinde işletme ruhsatları iptal edilir. Bu maddeye göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. (Ek fıkra: 31/10/2016-KHK-678/4 md.) Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri, ikinci fıkrada belirtilen genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmak için gerekli işlemleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde tamamlar. (Ek fıkra: 31/10/2016-KHK-678/4 md.) Bu maddenin uygulanması ile görevi gereği bu verileri kullanan kamu personelinin denetimine ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenir. Ek Madde 2 – (Ek: 15/5/2008-5763/12 md.) Bu Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddeleri gereğince verilen sürekli veya geçici olarak çalışanlara ait kimlik bilgileri, genel kolluk kuvvetlerince ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı il müdürlükleri veya merkez müdürlüklerine bildirilir. Ek Madde 3 – (Ek: 27/3/2015-6638/19 md.) Araç kiralama şirketlerinin sorumlu işleticileri ve yöneticileri, kiralanan araç bilgileri ile aracı kiralayanların kimlik bilgileri ve kira sözleşmesi kayıtlarını usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak ve bu kapsamda mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak zorundadırlar. Ancak araç kiralayanın kamu kurum veya kuruluşu olması hâlinde sadece kamu kurum veya kuruluşuyla yapılan sözleşme ile araç bilgileri sisteme kaydedilir. Araç kiralama esnasında gerçeğe aykırı kimlik kullananlar ile birinci fıkra kapsamında elde edilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırı olarak kullanan, bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır. Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenlere beş bin Türk Lirası, gerçeğe aykırı kayıt tutan veya bilgi verenlere on bin Türk Lirası idari para cezası, mülki idare amirlerince verilir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödenir. İşlenen bir suçun gizlenmesi amacıyla bilgilerin yok edilmesi hâlinde işletme ruhsatı iptal edilir. Bu fıkraya göre idari yaptırımların uygulanması ceza soruşturması ve kovuşturması yapılmasına engel değildir. Bu maddenin uygulanması ile görevi gereği bu verileri kullanan kamu personelinin denetimine ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenir. Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yayım tarihi ile 12 nci madde gereğince hazırlanacak yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi arasında geçecek süre içinde 1704 ve 2099 sayılı Kanunların uygulanmasına devam olunur. Geçici Madde 2 – Bu Kanunun yayımı tarihden sonra 12 nci maddedeki yönetmelik çıkıncaya kadar 5 inci madde ve 6 ncı maddenin (a), (c), (d) bentlerini gerekli görülen yerlerde uygulatmaya İçişleri Bakanı yetkilidir.

Geçici Madde 3 – Bu Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen yönetmelik, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır. Geçici Madde 4 – (Ek: 27/3/2015-6638/20 md.) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde araç kiralama şirketleri tüm kayıtlarını bilgisayarda tutmak ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin ek 1 inci maddeye göre kurulan bilgisayar terminallerine bağlamak zorundadırlar. Bu şartı yerine getirmeyen işletmelere mülki idare amirlerince on bin Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu fiilin tekrarı hâlinde işletme ruhsatları iptal edilir.

Madde 20 – Bu Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri, 6 ncı maddenin (b) bendi hariç, 12 nci maddeye dayanılarak çıkarılacak yönetmeliğin yürürlük tarihinde, diğer maddeleri bu Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 21 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

1774 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası 1774 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi 4178 — 4/9/1996 5259 10 1/12/2004 5490 5,6,8,16,17 29/4/2006 5728 15, 17, 18, Ek Madde 1 8/2/2008 5763 Ek Madde 2 26/5/2008 6638 1, Ek Madde 3, Geçici Madde 4 4/4/2015 KHK/678 2, 15, Ek Madde 1 22/11/2016

Etiketler: , ,

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununda düzenlenen 2017 yılı idari para cezaları

konut,işyeri,arsa,ev,apart,emlak,gayrimenkul Tapu ve Kadastro İşlemlerinden
Alınacak Harçlar 2017

2017 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU

2017 yılında değerli kağıtların uygulanacak satış bedelleri

1774 SAYILI KİMLİK BİLDİRME KANUNU ÇERÇEVESİNDE

2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

pazar yerlerinde yapılan idari işlemler 2017 yılı ceza karşılığı

SIRA NO KABAHATİN /
SUÇUN ADI
UYGULA
NANCAK CEZANIN DÜZEN
LENDİĞİ KANUNUN İLGİLİ MADDESİ
İDARİ YAPTIRIMI YADA
CEZAYI UYGULA
MAYA YETKİLİ OLANLAR
2016 YILINDA UYGU
LANAN MİKTAR
2017
YILINDA UYGULA
NACAK MİKTAR
1

 

“Madde 3- İkinci maddede sayılan tesislerin sorumlu işleticilerinin kimlikleri, tesis açılmadan evvel müessesenin sahibi veya kanuni temsilcisi tarafından örneğine uygun şekilde, en yakın kolluk örgütüne bildirilir.

Sorumlu işleticinin değişmesi halinde keyfiyetin 24 saat içinde ve yukarıdaki fıkrada gösterilen şekilde bildirilmesi zorunludur.

İşleticiler, kendilerine bu konuda verilen görev ve yükümlülükleri, kendi sorumlulukları altında yöneticilerine devredebilirler.

Bu durumda işletici ve yönetici müştereken sorumlu olurlar.

Kamu kuruluşlarına ait tesislerin amir ve müdürleri işletici gibi sorumludurlar.”

 

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

1774 Sayılı Kanun

15. Madde

 

Mahalli Mülki Amir 440 TL 456 TL
2 kayıp ruhsat /ehliyet çıkarma ücreti 2017

“Madde 4- İkinci maddedeki tesislerin sorumlu işleticileri, müesseselerinde sürekli veya geçici olarak çalıştırdıkları kimseleri ve bunların ayrılışlarını, örneğine uygun kimlik bildirme belgesi doldurarak, 24 saat içinde bağlı oldukları en yakın kolluk örgütüne bildirirler.Kolluk örgütüne bildirilerek çalıştırılanlara, sorumlu işletici tarafından doldurulup onaylanan, örneğine uygun bir kimlik kartı verilir.Kolluk görevlilerince her istenildiğinde bu kimlik kartının gösterilmesi zorunludur.”HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

1774 Sayılı Kanun

15. Madde

 

Mahalli Mülki Amir 440 TL 456 TL
3

 

“Madde 6- Şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki;

b) Bu Kanunun ikinci maddesinde sayılanlar dışında kalan her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar ve buralarda her türlü barındırmalar için iş yerlerinin sorumlu işleticisi;

c) Öğrenci yurtları ve benzeri yerlerde çalışanlar ile bu yerlerde kalmakta olan öğrenciler için o yerin sorumlu işleticisi;

değerli kağıtların 2017 yılında uygulanacak satış bedelleri

 (Değişik:29.04.2006/26153-5490/72.md.) tarafından örneğine uygun kimlik belgesi doldurularak üç gün içinde genel kolluk örgütüne verilmesi zorunludur.

(Değişik:29.04.2006/26153-5490/72.md.) Konutun değiştirilmesi veya (b) ve (c) bentlerinde sayılan konut, iş yeri ve yurtlarda çalışmakta veya barınmakta olanların ayrılmaları halinde de, yukarıdaki şekil ve süre içinde bildirim belgesi gereklidir.

(Değişik: 29/8/1996-4178/8 md.) Kimlik bildirimleri, mahalli kolluk örgütüne verilmeden evvel mahalle veya köy muhtarına onaylatılır.”

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

1774 Sayılı Kanun

17. Madde

 

Mahalli Mülki Amir 32 TL 33 TL
4  2017 Yılı Silah taşıma ve bulundurma Ruhsat Harç Bedeller

“Madde 7- Geçici yer değiştirmelerde;

a) Konutlarda 30 günden fazla kalacak misafir için aile reisi;

b) Yaylak ve kışlak gibi yerlere mevsimlik olarak göçenler için de aile reisi tarafından, örneğine uygun bildirim,

Üç gün içinde kolluk örgütüne verilir.”

 

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

1774 Sayılı Kanun

17. Madde

Mahalli Mülki Amir 32 TL 33 TL
5  

“Madde 9- Bu Kanun hükümlerine göre kimlik bildirme belgesini yetkili idareye vermekle yükümlü tutulanlar, kimliğini nüfus hüviyet cüzdanı ve diğer resmi geçerli belgelerle ispat edemeyen kimseleri tesislerinde barındıramaz, konut ve işyerlerinde çalıştıramaz.”

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

1774 Sayılı Kanun

17. Madde

Mahalli Mülki Amir 32 TL 33 TL
6  

“Madde 10- Kahvehane, oyun salonu, kulüp, lokal ve benzeri yerlerde ve bu Kanunun kapsamına giren diğer yatısız iş yerlerinde, özel kanunları müsaade ettiği takdirde, ancak sahipleri ve çalıştırdıkları kimseler yatabilir, başkaları kalamazlar.

(Değişik:01.12.2004/25657-5259/6.md) İskele, istasyon, hava meydanı terminal, garaj, benzin istasyonu ve benzeri kara, deniz ve hava ulaşım merkezleri ile fuar, panayır, sergi ve pazar kurulması gibi zorunluluk olan zaman ve yerlerde, sabahçı kahvesi ve benzeri diğer tesislere, bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü alınmak şartıyla belediye veya il özel idaresi tarafından geçici veya, sürekli olarak izin verilebilir. Buralarda kalanlar için bildirim yapılmaz.”

 

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

 

1774 Sayılı Kanun

17. Madde

Mahalli Mülki Amir 32 TL 33 TL
7 “Madde 11- Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mal yöneticileri ve kapıcıları, binalarında bildirim dışı kimselerin oturup oturmadığını, çalışıp çalışmadığını, garaj, kömürlük, boş daire gibi bölümlere saklanmalar, sığınmalar, bazı eşya veya maddeleri gizlemeler olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdürler.

Bütün kat sahipleri ve kiracıları ile binada çalışanlar bu konularda yöneticiye yardımcı olmak ve gereken bilgileri vermek zorundadırlar.

Yönetici ve kapıcıların, bu Kanuna aykırılıkları ve diğer şüpheli gördükleri hususları, bağlı oldukları genel kolluk örgütüne bildirmeleri gereklidir.”

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

2017 Harçları (Noter,pasaport,ehliyet,
trafik,diploma,sınav,
mahkeme,silah bulundurma taşıma vb)

1774 Sayılı Kanun

17. Madde

 

Mahalli Mülki Amir 32 TL 33 TL
8 “Kimlik Bildirme Belgesinde gerçeğe uymayan bilgi verenlere.”

 

1774 Sayılı Kanun

17. Madde

 

Mahalli Mülki Amir 174 TL 180 TL
9              “Kanunun 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadırlar.

Genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmayanlara onbin Türk Lirası idari para cezası, mülki idare amirlerince verilir. Bu maddeye göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

2017 yılı Okul diplomaları harçları

.

 “FİİLİN TEKRARI HALİNDE İŞLETME RUHSATLARI İPTAL EDİLİR.”

 

1774 Sayılı Kanun

Ek-1  Madde

 

Mahalli Mülki Amir 10.000 TL 10.383 TL
10 “Genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak Anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara.”

2017 Yılı Silah taşıma ve bulundurma Ruhsat Harç Bedeller

“FİİLİN TEKRARI HALİNDE İŞLETME RUHSATLARI İPTAL EDİLİR.”

 

1774 Sayılı Kanun

Ek-1 Madde

 

Mahalli Mülki Amir 5.000 TL 5.191 TL
11 “Araç kiralama şirketlerinin sorumlu işleticileri ve yöneticileri, kiralanan araç bilgileri ile aracı kiralayanların kimlik bilgileri ve kira sözleşmesi kayıtlarını usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak ve bu kapsamda mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak zorundadırlar. Ancak araç kiralayanın kamu kurum veya kuruluşu olması halinde sadece kamu kurum veya kuruluşu ile yapılan sözleşme ile araç bilgileri sisteme kaydedilir.

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

2017 yılı 2.el Araç Noter satış ücreti

1774 Sayılı Kanun

Ek-3 Madde

 

Mahalli Mülki Amir 5.279 TL 5.481 TL
12 “Ek-3 madde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklere gerçeğe aykırı kayıt tutan veya bilgi verenlere.” 1774 Sayılı Kanun

Ek-3  Madde

Mahalli Mülki Amir 10.558 TL 10.962 TL
13 “Araç kiralama şirketleri tüm kayıtlarını bilgisayarda tutmak ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin Ek-1 inci maddeye göre kurulan bilgisayar terminallerine bağlamak zorundadırlar. Bu şartı yerine getirmeyen kuruluşlara.”

Noter araç satış
ücreti 2017 yılı

“FİİLİN TEKRARI HALİNDE İŞLETME RUHSATLARI İPTAL EDİLİR.”

1774 Sayılı Kanun

Geçici Madde-4

Mahalli Mülki Amir 10.558 TL 10.962 TL

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

idari para cezaları 2017 yılı

2-7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun,2017 yılı  idari para cezaları(Ek 2) Ek 2

3-09/01/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 2017 yılı  idari para cezaları(Ek 3),Ek 3

Buna göre; 01 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere ilgili mevzuatta düzenlenen çeşitli kabahatler için öngörülen idari para cezalarının uygulanmasında bu miktarların dikkate alınması gerekmektedir.
Etiketler: ,

pazar yerlerinde yapılan idari işlemler 2017 yılı ceza karşılığı

konut,işyeri,arsa,ev,apart,emlak,gayrimenkul Tapu ve
Kadastro İşlemlerinden
Alınacak Harçlar 2017

2017 yılı idari para cezaları

kayıp ruhsat /ehliyet çıkarma ücreti 2017

Trafik İdari Para Cezaları Rehberi 2017 yılı

 

PAZAR YERLERİNDE YAPILAN İDARİ İŞLEMLER
2017 YILI CEZA KARŞILIGI
5957 S.KANUN MADDESİ CEZAYA KONU EYLEM 2017
Yılı
2017
Yılı
Ceza TL 3/4
Oranı TL
14/1-b Satış yeri bulunmaksızın satış yapılması 674,- 505-
14/1-b Satış yerleri dışında yada buralardaki geçiş yollarında mal teşhir edilmesi veya satılması, 66,- 49,-
14/1-b Satış yerleri dışında yada buralardaki geçiş yollarında mal veya boş kap bulundurulması 66,- 49,-
14/1-b Çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapılması 66,- 49,-
14/1-b Alıcı veya tüketiciye karşı sözlü veya fiili kötü muamelede bulunulması, 66,- 49,-
14/1-b Atık malzemelerin belirlenen şekilde veya alanlarda toplanmaması, 66,- 49,-
14/1-b Satış yerinin temiz tutulmaması, 66,- 49,-
14/1-c Satış yerinde izin alınmaksızın değişiklik yapılması veya bu yerlere ilaveler yapılması 2.702.- 2.026.-
14/1-c Aynı kap veya ambalaj içine değişik kalitede ve/veya üzerinde yazılı olan miktardan az mal konulması, 268,- 201.-
14/1-c Ölçü ve tartı aletlerinin hileli bir şekilde kullanılması, 268,- 201.-
14/1-c Hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satılması 268,- 201.-
14/1-e Mallara ilişkin künye numarası ile Bakanlıkça belirlenen diğer bilgileri içeren barkodlu etiketin yada bunun yerine kullanılan künye belgesinin malların üzerinde veya kap yada ambalajların herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek bir yerinde bulundurulmaması 6.760.- 5.070.-
14/1-e Mallara ilişkin barkodlu etiket veya bunun yerine kullanılan künye belgesinde bilerek değişiklik yapılması, bunların tahrif veya taklit edilmesi yada bunlarda üçüncü şahısları yanıltıcı ifadelere yer verilmesi 6.760.- 5.070.-
14/1-a Mal getirilmesine ilişkin yönetmelikte usül ve esaslara aykırı hareket edilmesi 133,- 99,-
14/1-a Araç bulundurulmasına ilişkin yönetmelikteki usül ve esaslara aykırı hareket edilmesi, 133,- 99,-
14/1-a Malların etiketlenmesine ilişkin yönetmelikteki usül ve esaslara aykırı hareket edilmesi, 133,- 99,-
14/1-a Satış yeri numarasını gösterir levhaya ilişkin yönetmelikteki usül ve esaslara aykırı hareket edilmesi, 133,- 99,-
14/1-a Pazarcı ve Pazar yerinde faaliyet gösteren üreticilerce kullanılacak kimlik kartlarına ilişkin yönetmelikteki usül ve esaslara aykırı hareket edilmesi, 133,- 99,-
14/1-a Pazarcı ve Pazar yerinde faaliyet gösteren üreticilerce giyilecek kıyafetlere ilişkin yönetmelikteki usül ve esaslara aykırı hareket edilmesi 133,- 99,-

5326 sayılı kabahatler kanunu çerçevesinde çeşitli kabahatlere ilişkin 2017 yılında
uygulanacak idari para cezaları

2017 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU

Etiketler: , , ,

2017 yılı kimliği bildirmemenin göstermenin,kapalı alanlarda/toplu taşıma araçlarında sigara içmenin,gürültü yapmanın, sarhoş olarak başkalarını rahatsız etmenin,kumar oynamanın/oynatmanın,çevreyi kirletmenin,afiş asmanın vb. idari para cezaları

EK 1

noter,trafik,silah taşıma bulundurma,mahkeme, okul,diploma, pasaport,ehliyet sınav harçları 2017

Belediye zabıtası tarafından uygulanacak 2017 yılı idari para cezaları

KABAHATLER KANUNU

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU ÇERÇEVESİNDE

ÇEŞİTLİ KABAHATLERE İLİŞKİN

2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

SIRA NO KABAHATLER KANUNU MADDE NUMARASI KABAHATİN 2016 YILINDA UYGULA

NAN MİKTAR

2017 YILI

İÇİN UYGULA

NACAK MİKTAR(*)

ADI İŞLENME ŞEKLİ
1 Madde 32 EMRE AYKIRI DAVRANIŞ Genel 219 TL 227 TL
2 Madde 33 DİLENCİLİK Genel 105 TL 109 TL
3 Madde 34 KUMAR Genel 219 TL 227 TL
4 Madde 35 SARHOŞLUK Genel 105 TL 109 TL
5 Madde 36 GÜRÜLTÜ (Gerçek Kişi) 105 TL 109 TL
6 Madde 36 GÜRÜLTÜ (Ticari İşletme) 2.242-11.228 TL 2.327-11.658 TL
7 Madde 37 RAHATSIZ ETME Genel 105 TL 109 TL
8 Madde 38 İŞGAL Kaldırımları İşgal Eden veya Mal Satışı Yapan Kişilere 105 TL 109 TL
9 Madde 38 İŞGAL Kaldırımlara İzni Olmaksızın İnşaat Malzemesi Yığan Kişilere 219-1.113 TL 227-1.155 TL
10 Madde 39 TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Kamu Hizmet Binalarında 105 TL 109 TL
11 Madde 39 TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Toplu Taşıma Araçlarında 105 TL 109 TL
12 Madde 39 TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Özel Hukuk Kişileri Tarafından İşletilen Toplu Taşıma Araçlarında 105 TL 109 TL
13 Madde 39 TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Özel Hukuk Kişilerine Ait Olan ve Herkesin Girebileceği Binaların Kapalı Alanlarında 105 TL 109 TL
14 Madde 40 KİMLİĞİ BİLDİRMEME Genel 105 TL 109 TL
15 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME Evsel Atık ve Artıkların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Atan Kişiye 35 TL 36 TL
 

16

 

 

Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME Yemek Pişirme ve Servis Yerlerinde İşlenmesi Halinde İşletmeye 1.113-11.228 TL 1.155-11.658 TL
17 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME Hayvan Kesimine Tahsis Edilen Yerleri Dışında Kesim Yapanlara veya Kesilen Hayvan Atıklarını Sokağa veya Kamuya Ait Sair Alanlara Bırakanlara 105 TL 109 TL
18 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME İnşaat Atık ve Artıklarını Bunların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Atan Kişiye 219-6.732 TL 227-6.989 TL
19 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME İnşaat Atık ve Artıklarını Bunların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına İnşaatı Yürüten Tüzel Kişi Adına Atılması Halinde 219-11.228 TL 227-11.658 TL
20 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME Kullanılmaz Hale Gelen Ev Eşyasını Bunların Toplanmasına İlişkin Belirlenen Günün Dışında Sokağa veya Kamuya Ait Sair Yerlere Bırakan Kişiye 105 TL 109 TL
21 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME Kullanılmaz Hale Gelen Motorlu Kara ve Deniz Nakil Araçlarını ya da Mütemmim Cüzlerini Sokağa veya Kamuya Ait Sair Yerlere Bırakan Kişiye 554 TL 575 TL
22 Madde 42

 

AFİŞ ASMA

 

Tüzel Kişi 219-6.732 TL 227-6.989 TL
23 Madde 42

 

AFİŞ ASMA

 

Toplatma Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Edilmesi Halinde Kişilere 219-6.732 TL 227-6.989 TL
24 Madde 43 SİLAH TAŞIMA

 

Genel 105 TL 109 TL

 konut,işyeri,arsa,ev,apart,emlak,gayrimenkul Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar 2017

(*) 2017 Yılı ceza miktarları, Maliye Bakanlığınca 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 474 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen % 3,83 (üç virgül seksenüç) yeniden değerleme oranına uygun olarak tespit edilmiştir.

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,

Belediye zabıtası tarafından uygulanacak 2017 yılı idari para cezaları

2017 YILINDA BELEDİYE  ZABITASI TARAFINDAN UYGULANACAK

 İDARİ PARA CEZASI  (brüt ve 3/4 indirimli miktarları )

Silah taşıma ve bulundurma Ruhsat Harç Bedelleri 2017 Yılı

2017 yılı idari para cezaları

Noter araç satış ücreti 2017 yılı

2017 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU

Pasaport (alma, uzatma, yenileme,kayıp çıkarma vb) harçları ücretleri 2017 yılı

KANUN VE  MADDE NO KABAHAT FİİLİN HÜKÜM VEREN MERCİ
2017 YILINA AİT PARA CEZASI (*)
ADI  (*)  İŞLENME ŞEKLİ YAZILACAK BRÜT TL. 3/4 İNDİRİMLİ TL.
5326   33 DİLENCİLİK yapan kişiye, İdari para cezası ve  dilencilikten elde edilen gelire el koymaya, ayrıca kamuya geçirilmesinede encümen karar verir. Genel ZABITA ENC. 109.- 81.-
5326  36/1 GÜRÜLTÜ: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye Gerçek Kişiye ZABITA 109.- 81.-
5326  36/2 GÜRÜLTÜ: Bu fiilin bir ticari işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde Tüzel Kişiye ZABITA Alt Sınır : 2.327.-                      Üst Sınır: 11.658,- Alt Sınır : 1.745.-                                Üst Sınır: 8.743.-
5326   37 RAHATSIZ ETME:Mal ve Hizmet satmak izin başkalarını rahatsız eden kişiye Genel ZABITA 109.- 81.-
5326  38/1 İŞGAL: izinsiz olarak meydan,cadde,sokak veya yayaların gelip geçtiği yeri işgal eden mal satan kişiye Gerçek Kişiye ZABITA 109.- 81.-
5326  38/2 İŞGAL: izinsiz olarak meydan,cadde,sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımlar üzerine inşaat malzemesi yığan kişiye Gerçek Kişiye ZABITA Alt Sınır : 227.-                          Üst Sınır: 1.155.- Alt Sınır : 170.-                                  Üst Sınır: 866.-
5326  39 TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN TÜKELTİLMESİ :  Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün malulü tüketen kişiye idari birim amirinin yetkili kıldığı  kamu görevli tarafından yapılacak. Gerçek Kişiye ZABITA 109.- 81.-
5326 s.k. 40 KİMLİK BİLDİRMEME:  Görevle bağlantılı olarak sorulması halinde kamu görevlisine kimliği veya adresiyle ilgili bilgi vermekten kaçınan veya aykırı beyanda bulunan kişiye Gerçek Kişiye ZABITA 109.- 81.-
5326  41/1 ÇEVREYİ KİRLETME: Evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye Gerçek Kişiye ZABITA 36.- 27.-
5326  41/2 ÇEVREYİ KİRLETME: Fiilin yemek pişirme ve servis yerlerinde işlenmesi halinde işletme sahibine gerçek veya tüzel kişiye Genel ZABITA Alt Sınır : 1.155.-                     Üst Sınır: 11.658.- Alt Sınır : 866.-                                  Üst Sınır: 8.743.-
5326  41/3 ÇEVREYİ KİRLETME: Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana birakan kışıye Gerçek Kişiye ZABITA 109.- 81.-
5326 41/ 4-1 ÇEVREYİ KİRLETME: İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına özgü yerler dışına atan kişiye Gerçek Kişiye ZABITA Alt Sınır : 227.-                        Üst Sınır: 6.989.- Alt Sınır : 170.-                                 Üst Sınır: 5241.-
5326 41/ 4-2 ÇEVREYİ KİRLETME: İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına özgü yerler dışına atan  tüzel kişi adına yürütülmesi halinde bu tüzel kişiye Tüzel Kişiye ZABITA Alt Sınır : 227.-                        Üst Sınır: 11.658.- Alt Sınır : 170.-                                 Üst Sınır: 8.743.-
5326 41/ 5 ÇEVREYİ KİRLETME: Kullanılmaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına ilişkin olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye Gerçek Kişiye ZABITA 109.- 81.-
5326 41/ 6 ÇEVREYİ KİRLETME: Kullanılmaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını yada bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye ve kaldırılmasına ilişkin masraf da kişiden tahsil edilir. Gerçek Kişiye ZABITA 575.- 431.-
5326  42/1 AFİŞ ASMA: Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait bez, kağıt ve benzeri afiş ve ilan asan kişiye, Aynı içerikteki afiş ve ilanlar, tek fiil sayılır. Genel ZABITA Alt Sınır : 227.-                       Üst Sınır: 6.989.- Alt Sınır : 170.-                                  Üst Sınır: 5.241.-
         30.03.2005/ 25772

2017 yılı Trafikte ehliyetsiz araba kullanmanın cezası

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN 2017 YILI İDARİ PARA CEZALARI ve DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR

4250 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Yaptırımlar

4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI ve DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR

4207 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN 2017 YILI İDARİ PARA CEZALARI ve DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR

(2017 yılı için belirlenmiş yeniden değerleme oranına göre güncellenmiş idari para cezaları)

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 2017 Yılı İdari Para Cezaları Miktarları

Madde Eylem Yaptırımlar (TL)(2017 yılı için) Uygulayacak Birim
7/1(a) (6 ncı madde birinci fıkra)Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik yapılamaz. Ancak, münhasıran alkollü içkilerin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik ihtisas fuarları ile bilimsel yayın ve faaliyetler düzenlenebilir. Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe ürünlerinin marka, amblem ya da işaretlerini kullanarak destek olamazlar. Açık alkollü içki satışı yapmaya ilişkin izin belgesi olan işletmelerde servis amaçlı materyallerde marka, amblem ve logo kullanılabilir. Televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkileri özendirici görüntülere yer verilemez. Belirtilen yasakların her birine aykırı hareket edenlere ve ilgili işletme sahiplerine6.271 – 250.900 TAPDKRTÜK
7/1(a) (6 ncı madde ikinci fıkra)Alkollü içkileri üretenler, ithal edenler ve pazarlayanlar her ne amaçla olursa olsun, teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon veya bedelsiz olarak alkollü içki dağıtamazlar.

2017 yılında değerli kağıtların uygulanacak satış bedelleri

Belirtilen yasakların her birine aykırı hareket edenlere ve ilgili işletme sahiplerine6.271 – 250.900 TAPDK
7/1(b) (6 ncı madde üçüncü fıkra)Alkollü içkiler, tüketilmek veya beraberinde götürülmek üzere on sekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz veya sunulamaz.

2017 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU

Belirtilen yasaklara aykırı hareket edenlere12.543-627.250

Aykırı hareket edilmesi sonucunda çocuğun sağlığının tehlikeye sokulması hâlinde, fail hakkında ayrıca 5237 sayılı TCK’nın “Sağlık için tehlikeli madde temini” başlıklı 194 üncü maddesi hükmüne göre cezaya hükmolunur.

Mahalli Mülki Amir
7/1(b) (6 ncı madde dördüncü fıkra)On sekiz yaşını doldurmamış kişiler, alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasında, satışında ve açık sunumunda istihdam edilemez. Yasal düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilen eğitim amaçlı çalışmalar bu hükmün dışındadır. Belirtilen yasaklara aykırı hareket edenlere12.543627.250 Mahalli Mülki Amir
7/1(b) (6 ncı madde altıncı fıkra)Alkollü içkiler sunum izni verilen yerlerde açık olarak tüketilebilir ve bu yerlerde tesis sınırları dışında tüketilmek üzere alkollü içki satışı yapılamaz.

2017 yılı Okul diplomaları harçları

Belirtilen yasaklara aykırı hareket edenlere12.543627.250 Mahalli Mülki Amir
7/1(c) (6 ncı madde yedinci fıkra)Alkollü içkiler, işletme dışından görülecek şekilde perakende olarak satışa arz edilemez.

2017 yılı tüvtürk  araç (oto, araba,) muayenesi vize ücretleri 

Belirtilen yasağa aykırı hareket edenlere6.271 – 62.723 Mahalli Mülki Amir
7/1(ç) (6 ncı madde sekizinci fıkra)İhraç amaçlı üretilenler hariç olmak üzere, Türkiye’de üretilen veya ithal edilen alkollü içkilerin ambalajları üzerine, zararlarını belirten Türkçe yazılı uyarı mesajları konulur. Uyarı mesajları resim, şekil veya grafik biçimlerinde de olabilir. Uyarı mesajlarını taşımayan alkollü içkiler satışa arz edilemez, satılamaz. Uyarı mesajlarının şekli, boyutu ve içeriği Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak TAPDK tarafından belirlenir.

 

(6 ncı madde dokuzuncu fıkra)

Alkollü içkilerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti, alkolsüz içki ve sair ürünlerde; alkolsüz içki ve sair ürünlerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti de alkollü içkilerde kullanılamaz. Ancak, ihraç amaçlı üretilenlerde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(6 ncı madde onuncu fıkra)

İhraç amaçlı üretilenler hariç olmak üzere, alkollü içki kategorisindeki ürünlerin işlenmesi sonucunda, elde edilen alkolsüz içkilerde; içeriğinde alkol kalmış içeceklerin ambalajları üzerine içerdiği alkol miktarı, alkol tamamen alınmış ise alkolün tamamen alındığı hususu tüketiciler tarafından kolaylıkla okunabilecek şekilde yazılır.

Belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yasakları ihlal eden üretici ve ithalatçılara 

125.449 TL’den aşağı olmamak üzere belirtilen yükümlülük ve yasaklara aykırı olarak piyasaya sürülen malların piyasa değeri kadar.

Kabahatin konusunu oluşturan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar vermeye TAPDK yetkilidir.

TAPDK
7/1(d) (6 ncı madde onbirinci fıkra)Meskûn mahaller ve konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyollardaki ve devlet karayollarındaki yapı ve tesislerde alkollü içki satışına ve tüketimine izin verilmez. Öğrenci yurtları, sağlık hizmeti verilen yerler, spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonları, her türlü eğitim ve öğretim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında alkollü içkilerin satışı yapılamaz. Belirtilen yasakları ihlal eden satıcılara13.192 – 125.449 Mahalli Mülki Amir
7/1(e) (6 ncı madde beşinci fıkra)Alkollü içkiler, otomatik satış makineleri ile satılamaz, her nevi oyun makineleri veya farklı yöntemlerle oyun ve bahse konu edilemez. Bu ürünler basın ve yayın yoluyla tüketicilere satılamaz ve posta ile satış yöntemi kullanılarak gönderilemez. Alkollü içkiler, 22:00 ila 06:00 saatleri arasında perakende olarak satılamaz.

Kasksız (koruma başlığı kullanmama ) gözlüksüz motor kullanma cezası 2017

Belirtilen yasaklara aykırı hareket edenlere4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (k) bendinde öngörülen idari para cezası verilir.

36.758 – 183.817

Etiketler:

4703 Sayılı Kanuna Aykırı Davranışlara Uygulanacak İdari Yaptırımlar 2017 Yılı

30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer)
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:

2017 Yılında Trafikte alkollü araç kullanmanın para cezası

4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI

VE UYGULANMASINA DAİR KANUNLA DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ

PARA CEZALARININ YENİ DEĞERLERİNİN DUYURULMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

2017 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/13)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474)’nde tespit edilen 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 3,83 (üç virgül seksen üç) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2017 tarihinden 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:

kayıp ruhsat /ehliyet çıkarma ücreti 2017

ikinci el oto noter satış ücreti 2017 yılı

4703 sayılı Kanun’un 12 nci Maddesinin; Alt Limit Üst Limit
(a) bendinde öngörülen ceza miktarı 3.671 TL 9.186 TL
(b) bendinde öngörülen ceza miktarı 18.377 TL 45.952 TL
(c) bendinde öngörülen ceza miktarı 3.671 TL 9.186 TL
(d) bendinde öngörülen ceza miktarı 3.671 TL 9.186 TL
(e) bendinde öngörülen ceza miktarı 1.833 TL 4.590 TL
(f) bendinde öngörülen ceza miktarı 9.186 TL 22.973 TL
(g) bendinde öngörülen ceza miktarı 45.952 TL 114.884 TL
(h) bendinde öngörülen ceza miktarı 9.186 TL 22.973 TL
Yürürlük

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 2017 Yılı İdari Para Cezaları Miktarları

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN

4207 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN 2017 YILI İDARİ PARA CEZALARI ve DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR

Etiketler: