Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (No: 2017/28)

12 Ağustos 2017 CUMARTESİ  Resmî Gazete  Sayı : 30152

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/28)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Fiat 500L’i Şimdi al, Ocak 2018’de ödemeye başla. 30.000 TL peşin, ayda 1.431 TL taksitle. Üstelik bi-color seçeneği ve panoramik cam tavan hediye.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa yürütülen Okul Sütü Programı kapsamında öğrencilere süt içme alışkanlığını kazandırmak, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sağlamak amacıyla 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde, haftada 3 gün süreyle 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü dağıtılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki özel öğretim kurumları, programa eşdeğer süt veya süt ürünü tüketilmesini sağlamaları halinde, velinin görüşü esas alınarak kurum yönetiminin kararı doğrultusunda programın kapsamı dışında tutulur.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2015 tarihli ve 2015/7837 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

pasaport, yeşil pasaport çıkartma, yenileme, uzatma harçları ücreti 2017 yılı

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) İl okul sütü komisyonu: Millî eğitimden sorumlu vali yardımcısı başkanlığında il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il millî eğitim müdürlüğü, defterdarlık ve il halk sağlığı müdürlüğü temsilcilerinden oluşan, mal muayene ve kabul komisyonu olarak görev yapan, programın yürütülmesinden sorumlu olan ve sekretaryası il millî eğitim müdürlüğünce yürütülen komisyonu,

c) İlçe okul sütü komisyonu: İlçe millî eğitim müdürü başkanlığında temel eğitimden sorumlu şube müdürü ve temel eğitimde görevli şeften oluşan komisyonu,

ç) Karar: 3/6/2015 tarihli ve 2015/7837 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Kararı,

d) Okul sütü: Yurt içinde üretilen çiğ sütten 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğine uygun olarak elde edilen ve ambalajının şekli Bakanlık, Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen, 14/2/2000 tarihli ve 23964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği (Tebliğ No: 2000/6)’nde tanımlanan 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütünü,

e) Okul sütü komisyonu: Okullarda okul müdürü başkanlığında bir müdür yardımcısı, en az bir öğretmen ve okul aile birliği başkanı veya okul aile birliği üyelerinden birinin katılımıyla, birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında ise müdür yetkili öğretmenin başkanlığında iki öğretmenden, öğretmen sayısının yetersiz olması durumunda muhtar veya azalardan birinin katılımıyla oluşan en az üç kişilik komisyonu,

f) Okul Sütü Modülü: Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan; Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okullar ve yükleniciler tarafından Okul Sütü Programı için kullanılan veri tabanını,

g) Program: Okul Sütü Programını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sorumluluk, Eğitim ve Tanıtım

Noter araç satış ücreti 2017 yılı

Sorumluluk

MADDE 4 – (1) Programın koordinasyonu Bakanlık tarafından yapılır.

(2) Programın uygulanacağı okullar, veli izinleri doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir ve Bakanlığa bildirilir.

(3) Okul sütlerinin alımı, yurt içinden temin edilen çiğ sütlerden 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında onay belgesine sahip ve ülke içinde UHT içme sütü üretimi yapan gıda işletmelerinden 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata göre Bakanlıkça yapılır.

(4) Dağıtımı yapılacak olan okul sütü ambalajlarının şekli ve üzerinde yer alması gereken hususlar Bakanlığın koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir.

(5) İllerde il okul sütü komisyonlarının sekretaryasının yürütülmesi, okul sütünün okullara ulaştırılmasının kontrolü ile uygun şartlarda muhafazası ve tüketimlerinin sağlanmasından, il okul sütü komisyonu ve il millî eğitim müdürlükleri sorumludur.

(6) Öğrencilere ait bilgilerin Okul Sütü Modülüne kaydedilmesi ve zamanında ulaşılabilir olması Millî Eğitim Bakanlığınca sağlanır.

(7) Öğrenci velileri, öğretmenler, aile hekimleri ve/veya sağlık kurumlarınca süte karşı duyarlılığı tespit edilen öğrenciler, okul yönetimleri tarafından program dışında tutulur.

(8) Programda uzun dönemde öğrencilerin gelişmelerine ilişkin çalışmalar Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde Sağlık Bakanlığınca yürütülür.

2017 yılı Diploma / kimlik / evrak vb. noter aslı gibidir tasdik ücreti

(9) Dağıtılacak okul sütlerinin üretiminden tüketimine kadarki aşamalarında, Türk Gıda Mevzuatı ile ihale teknik şartnamesine uygunluğunun denetimi, il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince yapılır.

(10) Okul sütü üretimi yapılan illerde, il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince sütlerin her bir partisinden numune alınır, numunelere ait analiz sonuçları teslimi yapılacak illerdeki il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğüne gönderilir. Bu sonuçlar Okul Sütü Modülüne yüklenir.

(11) Teknik şartnameye uygun olarak teslim alındığı halde, okulların kayıtlı öğrenci sayılarındaki değişiklik, öğrenci devamsızlığı, resmî tatil, hava koşulları, mahalli düzeyde eğitime geçici olarak ara verilmesi gibi çeşitli nedenlerle dağıtımı yapılamayan sütler, il okul sütü komisyonlarınca alınacak kararla, öncelik aynı okulda süt dağıtılmayan diğer günlerde olmak üzere veli izni olan öğrencilere ya da diğer kurumlardaki veli izni olan öğrencilere dağıtılmak suretiyle mahallinde değerlendirilir.

(12) Okul sütü komisyonu, veli izin formlarının Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen takvim içinde Okul Sütü Modülüne girilmesini sağlar. İl/ilçe okul sütü komisyonları bilgilerin zamanında ve doğru girilmesinden müteselsilen sorumludur.

(13) Okul sütü komisyonu, yüklenici ile karşılıklı mutabakat sağlayarak sütleri teslim alır ve teslimattan hemen sonra Okul Sütü Modülüne veri girişini yapar. İl/ilçe okul sütü komisyonları bu konuda gerekli tedbirleri alır. Okul Sütü Modülüne veri girişlerinin takibinden Millî Eğitim Bakanlığı sorumludur.

(14) Bu Tebliğde yer almayan konularda Bakanlık tarafından hazırlanan uygulama rehberi ile Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan genelgeler ve talimatlar uygulanır.

Trafik Harçları (ehliyet,ruhsat,sınav vb) Ücretleri 2017

Eğitim ve tanıtım

MADDE 5 – (1) Programın tanıtımı, iletişim stratejisinin belirlenmesi ve Programda yer alan kişi ve kuruluşların eğitimleri Ulusal Süt Konseyi katkısıyla Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılır.

(2) Program başlamadan önce ailelere süt içimi sonrası oluşabilecek basit rahatsızlıklar ve bulguların anlatıldığı, bu bulguların büyük bir bölümünün geçici ve hafif olduğunun belirtildiği, sütün öneminin vurgulandığı eğitim programları Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca düzenlenir.

(3) Programa, Okul Sütü Modülünün kullanımına yönelik il/ilçe millî eğitim müdürlükleri temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ile öğrencilerin eğitimi, Millî Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen eğitimciler tarafından yapılır.

(4) Program için gerekli eğitim ve tanıtım materyallerinin temini, yayımı ve dağıtımı Bakanlık koordinasyonunda, Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılır.

(5) Bakanlığın izni olmadan, gerçek veya tüzel kişiliklerce Program ile ilgili eğitim ve tanıtım materyali yayımı ve dağıtımı yapılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler

MADDE 6 – (1) Karar uyarınca yapılacak ödemeler, genel bütçeden Bakanlığa tahsis edilen ödenekten karşılanır.

(2) Bakanlık tarafından belirlenen takvime uygun olarak; İl millî eğitim müdürlükleri, teslimatı yapılan okul sütüne ilişkin aylık il okul sütü komisyonunca düzenlenecek valilik onaylı mal muayene ve kabul komisyonu raporunu, yükleniciye bildirir ve Bakanlığa gönderir. Yüklenicilerin itirazı halinde Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.

(3) Bakanlık, il mal muayene ve kabul komisyonu raporlarını birleştirerek ödeme icmalini hazırlar.

(4) Ödemeler, ödeme icmali esas alınarak Bakanlık tarafından yapılır.

daire,konut,işyeri,arsa,ev,apart,emlak,gayrimenkul Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar 2017

Denetim ve idari yaptırımlar

MADDE 7 – (1) Program ile ilgili ödemelerde ve diğer hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri, programdaki sorumluluklarına göre Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı alır.

(2) Haksız ödemelerin yapılmasına sebep olan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek veya tüzel kişiler geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulur ve haklarında adli ve/veya idari işlem başlatılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 18/8/2016 tarihli ve 29805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2016/38) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

2017 yılı Okul diplomaları harçları

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Etiketler: , , , , ,

Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2017/16)

26 Mart 2017 PAZAR  Resmî Gazete
Sayı : 30019

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
GÜBRE ANALİZLERİNİN YAPTIRILACAĞI ANALİZ VE REFERANS  KURUM LABORATUVARLARI İLE ANALİZ ÜCRETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2017/16)

Kimyevi gübre analiz kuruluşları

MADDE 1 – (1) 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği, denetimler sırasında alınacak olan kimyevi gübre numuneleri; Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge ve Analiz Merkezi Laboratuvarı/İSTANBUL, Toprak-Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü/ANKARA, Zeytincilik Araştırma İstasyonu/İZMİR, Konya Laboratuar ve Depoculuk Tarım, Gıda, Enerji A.Ş./KONYA, Düzen Norwest Çevre, Gıda ve Veteriner Sağlık Hizmetleri Eğitim Danışmanlık Tic. A.Ş./ANKARA, Proanaliz-Profesyonel Çevre Analiz Laboratuvar Gıda Tarımsal ve Kalibrasyon Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, Martest Analiz Laboratuvarları San. ve Tic. Ltd. Şti./MARDİN, Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Tic. A.Ş./ÇORUM, Doktolab Tarım Araştırma San. ve Tic. A.Ş./ANTALYA, Deppo Lojistik Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda Su Ür. Mad. Met. Pet. Kim. San. Tic. A.Ş./İZMİR, AgrioLaben Gıda ve Zirai Lab. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, BSK Tarım Ürünleri Hay. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Karatay/KONYA, Serda Toprak Tar. Su İnş. Prj. Mim. Müh. Müş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Macunköy/ANKARA, Ba-Ser Ltd. Şti. Ba-Ser Su ve Tarımsal Analiz Laboratuvarı Yenimahalle/ANKARA, Başkent Laboratuvar Hizmetleri Gıda ve Tarımsal Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. Yenimahalle/ANKARA, Ahmet Naki Öztürk-A Kalite Toprak Su ve Bitki Analiz Laboratuvarı Karatay/KONYA, MSA Tarımsal Analiz Laboratuvarı Zirai Dan. Tarım Gıd. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Kepez/ANTALYA, Ufuk Tarım Gıda Turizm İnş. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Bayrampaşa/İSTANBUL, GTS Test Laboratuvarları San. Tic. A.Ş. Bağcılar/İSTANBUL, Southern Agricultural Servıces Tarım Ürün Analiz ve Tek. Tur. Tic. San. İth. İhr. Çevre ve Su Analiz Ölçüm Lab. İş Güv. Danış. Müh. Hiz. Ltd. Şti./ADANA laboratuvarlarında analiz ettirilir.

Egzoz Gazı Emisyon ölçümünü süresinde yaptırmamanın para cezası 2017 yılı

Organik gübre analiz kuruluşları

MADDE 2 – (1) 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik gereği, denetimler sırasında alınacak olan organik gübre numuneleri; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ANKARA, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ERZURUM, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi/ADANA, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ADANA, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi/KONYA, Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge ve Analiz Merkezi Laboratuarları/İSTANBUL, Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü Şahinbey/GAZİANTEP,  Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Alata/MERSİN, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ANTALYA, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ŞANLIURFA, Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Menemen/İZMİR, Toprak-Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü/ANKARA, Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü/KONYA, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü/İZMİR, Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Tarımsal Analiz Laboratuvarı/MANİSA, Orbit Ekoloji Grup Lab. Hizm. San. Tic. A.Ş. Torbalı/İZMİR, Konya Laboratuar ve Depoculuk Tarım, Gıda, Enerji A.Ş./KONYA, Düzen Norwest Çevre, Gıda ve Veteriner Sağlık Hizmetleri Eğitim Danışmanlık Tic. A.Ş./ANKARA, Proanaliz-Profesyonel Çevre Analiz Laboratuvar Gıda Tarımsal ve Kalibrasyon Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, Martest Analiz Laboratuvarları San. ve Tic. Ltd. Şti./MARDİN, Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Tic. A.Ş./ÇORUM, Doktolab Tarım Araştırma San. ve Tic. A.Ş./ANTALYA, Deppo Lojistik Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda Su Ür. Mad. Met. Pet. Kim. San. Tic. A.Ş./İZMİR, AgrioLaben Gıda ve Zirai Lab. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, Biyotar Organik Tarım Orman Kimya San. ve Tic. A.Ş./ANKARA, BSK Tarım Ürünleri Hay. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Karatay/KONYA, Serda Toprak Tar. Su İnş. Prj. Mim. Müh. Müş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Macunköy/ANKARA, Ba-Ser Ltd. Şti. Ba-Ser Su ve Tarımsal Analiz Laboratuvarı Yenimahalle/ANKARA, Başkent Laboratuvar Hizmetleri Gıda ve Tarımsal Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. Yenimahalle/ANKARA, Ahmet Naki Öztürk-A Kalite Toprak Su ve Bitki Analiz Laboratuvarı Karatay/KONYA, MSA Tarımsal Analiz Laboratuvarı Zirai Dan. Tarım Gıd. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Kepez/ANTALYA, Ufuk Tarım Gıda Turizm İnş. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Bayrampaşa/İSTANBUL, GTS Test Laboratuvarları San. Tic. A.Ş. Bağcılar/İSTANBUL, Southern Agricultural Servıces Tarım Ürün Analiz ve Tek. Tur. Tic. San. İth. İhr. Çevre ve Su Analiz Ölçüm Lab. İş Güv. Danış. Müh. Hiz. Ltd. Şti./ADANA laboratuvarlarında analiz ettirilir.

2017 yılı kayıp ehliyet / ruhsat çıkarma ücreti

Usul ve esaslar

MADDE 3 – (1) Denetimler sırasında alınacak kimyevi ve organik gübre numunelerinin analiz çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar, analiz kuruluşları ile Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan bir protokol ile belirlenmiştir.

2017 Yılı Noter Vekaletname Ücreti

Kimyevi gübre referans kuruluşlar

MADDE 4 – (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınan kimyevi gübre numunelerinin analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde; Türk Standardları Enstitüsü Laboratuvarları ile bu kurumdan yeterlilik belgesi almış olan Gübretaş Gübre Fab. T.A.Ş. Körfez/KOCAELİ Laboratuvarı referans kuruluş olarak belirlenmiştir.

Organik gübre referans kuruluşlar

Araç Kullanırken Cep Telefonuyla Konuşmanın Cezası 2017 yılı

MADDE 5 – (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınan organik gübre numunelerinin analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa tabi hastalıklar yönünden Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü/ANKARA, diğer parametreler yönünden de Türk Standardları Enstitüsü Laboratuvarları referans kuruluş olarak belirlenmiştir.

Pasaport (alma, uzatma, yenileme,kayıp çıkarma vb) harçları ücretleri 2017 yılı

Analiz ücretleri

MADDE 6 – (1) Denetim esnasında alınacak kimyevi ve organik gübre numunelerinin analizi için analiz ve referans kuruluşuna Ek-1’de yer alan listede belirtilen ücretler üzerinden ödeme yapılır. Analiz ve referans kurumları belirlenen fiyatların altında fiyat talep edebilir ancak, üzerinde bir fiyat talep edemezler.

Araç Ruhsatını Yanında Bulundurmamanın Cezası 2017 yılı

Analiz ücretlerinin ödenmesi

MADDE 7 – (1) Deney ve referans kuruluşları tarafından, analiz ücretlerine ilişkin faturalar, numunelerin teslim tarihinde geçerli olan ücretler üzerinden ilgili Bakanlık il müdürlüğü adına düzenlenir. Ödemeler, düzenlenen faturaların ilgili Bakanlık il müdürlüğüne bir üst yazı ile teslim edilmesinden itibaren 30 gün içinde Bakanlık il müdürlüğü tarafından analiz ve referans kuruluşunun mevcut veya yeni açılacak hesabına havale edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 24/3/2016 tarihli ve 29663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/11) yürürlükten kaldırılmıştır.

Silah taşıma ve bulundurma Ruhsat Harç Bedelleri 2017 Yılı

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

Etiketler:

Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9 Mart 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete
Sayı : 30002

YÖNETMELİK

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununda düzenlenen 2017 yılı idari para cezaları

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
AVCI EĞİTİMİ VE AVCILIK BELGESİ VERİLMESİ USUL VE ESASLARI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (g) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Araç Plaka değiştirme/yenileme/çıkarma ücreti 2017
“f) Sağlık raporu ve silah ruhsatı almaya engel olmayan sabıka kaydı,”
“Süresi geçmemiş yivli veya yivsiz tüfek ruhsatnamesi ibraz edenlerden sağlık raporu ve sabıka kaydı istenmez.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2017 yılı kayıp ehliyet / ruhsat çıkarma ücreti
“Avcılık belgeleri, 31 inci maddede belirtilen şartların taşınması ve 492 sayılı Kanun çerçevesinde her yıl belirlenen harcın yatırılarak makbuzun ibraz edilmesi şartıyla şube müdürlüklerince vize edilir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

Diploma / kimlik / evrak vb. noterden onaylı tasdik ücreti 2017

Etiketler: , , , , , , , ,

Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyun-Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/5)

8 Şubat 2017 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29973

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
SIĞIR CİNSİ HAYVANLAR İLE KOYUN-KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN
İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK
ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/2)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2017/5)

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
MADDE 1 – 29/1/2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyun-Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2)’in 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Piyasa düzenlemesi amacıyla Bakanlar Kurulu Kararı ile tahsis edilen tarife kontenjanı kapsamında yapılacak sığır cinsi hayvan ithalatlarında teknik şartlar Bakanlığın uygun görüşü ile ilgili kurum tarafından belirlenir.”

Noter araç satış ücreti 2017 yılı
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Etiketler: , ,

Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17 Ocak 2017 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 29951

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İTHALATINDA KULLANILACAK
VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKALARININ STANDART MODELLERİNİN
BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/1/2016 tarihli ve 29610 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir” ibaresi “iki” olarak değiştirilmiştir.

2017 yılı Trafikte ehliyetsiz araba kullanmanın cezası

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
31/1/2016 29610
Etiketler: , , , , , , , , , ,

Toptancı Halinde Veya Hale Bildirilerek İşlem Görecek Mallar Hakkında Tebliğ

28 Ekim 2016 CUMA Resmî Gazete  Sayı : 29871

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TOPTANCI HALİNDE VEYA HALE BİLDİRİLEREK İŞLEM GÖRECEK MALLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, toptancı halinde veya hale bildirilerek işlem görecek malları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; toptancı halinde veya hale bildirilerek işlem görecek malların adı, cinsi ve bildirim birimine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi ile 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 58 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

 1. a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
 2. b) Mal: Ticarete konu sebze ve meyveleri,
 3. c) Sistem: Bakanlık bünyesinde elektronik ortamda kurulan ve internet tabanlı çalışan merkezi hal kayıt sistemini,

ç) Toptancı hali: Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen asgari koşulları taşıyan projeler çerçevesinde belediyeler ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan, malların toptan alım ve satımı ile kaydının yapıldığı yerleri,

ifade eder.

İşlem görecek mallar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ ekindeki listede yer alan malların toptan ticareti, toptancı hallerinde veya hale bildirilerek yapılır.

(2) Toptancı haline bildirim sisteme yapılan beyan işlemidir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız

Etiketler: , , ,

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2016/25)

10 Ekim 2016 PAZARTESİ  Resmî Gazete  Sayı : 29853

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/25)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti verecek tarım danışmanı ile kuruluşlar ve sorumlulukları, desteklemeye başvuracak kuruluşlar, başvuru iş ve işlemleri, destekleme ödemesi kriterleri, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemenin geri alınması ve desteklemeden yararlanamayacaklar ve cezai sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 9 uncu ve 23 üncü maddeleri, 7/9/2016 tarihli ve 2016/9152 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile değişik; 25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ile 8/9/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

 1. a) AKS belgesi: İl/ilçe müdürlüğü onaylı AKS’den alınan belgeyi,
 2. b) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Arıcıların Arılık ve Koloni Bildirim Formu beyanına istinaden il müdürlükleri tarafından tutulan kayıt sistemini,
 3. c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

 1. d) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,
 2. e) Başkanlık: Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığını,
 3. f) Bilgi sistemi (TYDBİS) : Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Bilgi Sistemini,
 4. g) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim dönemi veya yetiştirme devresinde tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,

ğ) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını ve buna bağlı kayıt sistemlerini,

 1. h) ÇKS belgesi: Tarımsal işletmelerin 2016 yılı üretim sezonu bilgilerini içeren, il/ilçe müdürlüğü onaylı ÇKS’den alınan belgeyi,

ı) Hayvan kayıt sistemi: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı TÜRKVET veri tabanını,

 1. i) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
 2. j) İl teknik komitesi: Yönetmelik ile her ilde oluşturulan tarımsal yayım ve danışmanlık il teknik komitesini,
 3. k) Koyun-keçi kayıt sistemi: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre oluşturulan kayıt sistemini,
 4. l) Kuruluş: TYDD kapsamına alınan ziraat odası ve üretici örgütlerini,
 5. m) Merkez Teknik Komitesi: Yönetmelik ile merkezde oluşturulan tarımsal yayım ve danışmanlık merkez teknik komitesini,
 6. n) Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, hayvansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,
 7. o) Pasaport: Hayvanlar kulak küpesi ile tanımlanıp veri tabanına işlendikten sonra hayvan hakkında gerekli bilgileri içeren ve bilgisayardan il ve ilçe müdürlüğü tarafından çıktısı alınarak hayvan sahibine verilen belge veya listeyi,

ö) Sertifika: Yönetmelik hükümlerine göre kişilere verilen Tarım Danışmanı Sertifikasını,

 1. p) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
 2. r) Sivil toplum örgütleri: Tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatif ve birlikleri,
 3. s) Su ürünleri kayıt sistemi (SKS): Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Çiftçi Kayıt Sisteminin bir alt bileşeni olan kayıt sistemini,

ş) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere Bakanlık Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeyi,

 1. t) Tarım danışmanı: Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında istihdam edilen ve Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri,
 2. u) Tarımsal danışmanlık hizmetleri: Sivil toplum örgütleri ve ziraat odalarınca tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret karşılığında yürütülen hizmetleri,

ü)Tarımsal işletme: Üretim faktörlerini kullanarak, bitkisel ve/veya hayvansal ve/veya su ürünlerinin üretimi için tarımsal faaliyet yapan veya söz konusu tarımsal faaliyete ilave olarak işleme, depolama, muhafaza ve pazarlamaya yönelik faaliyetlerde bulunan işletmeyi,

 1. v) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği (TYDD): Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlara sunduğu tarımsal danışmanlık hizmeti için ödenen desteği,
 2. y) Uygulama Esasları: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esaslarını,
 3. z) Üretici örgütleri: Yetki belgesine sahip, tarımsal amaçlı kooperatifler, yetiştirici ve üretici birlikleri ile bunların üst birliklerini,
 4. aa) Yerleşim yeri adresi: 23/11/2006 tarihli ve 2006/11320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre sürekli kalma niyetiyle oturulan yeri,
 5. bb) Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi: Kişinin yerleşim yerini veya diğer adreslerini gösteren belgeyi,
 6. cc) Yetki belgesi (TDYB): Yönetmelikte belirlenen şartları yerine getiren kuruluşların tarımsal danışmanlık hizmeti verebileceklerini belirten tarımsal danışmanlık yetki belgesini,

çç) Yönetmelik: 8/9/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliği,

 1. dd) Ziraat odaları: 15/5/1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununa göre kurulmuş, çiftçilerin üye oldukları ve yetki belgesine sahip meslek kuruluşlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tarımsal Danışmanlık Hizmetine İlişkin Genel Hükümler

Tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmeler ve sorumlulukları

MADDE 5 – (1) Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmeler aşağıdaki koşulları sağlamak zorundadır:

 1. a) Çiftçi kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine ve/veya Organik Tarım Bilgi Sistemine (OTBİS) kayıtlı olmak.
 2. b) Aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlamak:

1) Örtü altında en az üç dekar alanda üretim yapmak.

2) Bağ-bahçede en az on dekar alanda üretim yapmak.

3) Tarla ziraatında; kuruda en az yüz dekar veya yarısından fazlası kuru olmak kaydıyla kuru ve sulu toplam en az yüz dekar, suluda en az elli dekar alanda üretim yapmak.

4) Hayvancılıkta; süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az onu sağmal olmak kaydıyla en az yirmi büyük baş sığır, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az yirmisi erkek hayvan olmak kaydıyla en az elli baş sığır ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az yüz küçükbaş hayvana sahip olmak.

5) Arıcılıkta en az elli adet arı kolonisine sahip olmak.

6) Su ürünleri üretim tesisine sahip olmak.

7) Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde; yumurta üretiminde 5000 adet, et üretiminde 10.000 adet ve üzeri kapasitede yetiştiricilik yapmak.

8) Organik tarım alanında, birinci fıkranın (b) bendinin (1), (2), (3), (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen işletme büyüklüklerinin yarısına sahip olmak.

(2) Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmeler, inceleme ve denetlemelerde Bakanlık yetkililerinin istediği bilgi ve belgeleri ibraz edilmek üzere hazır bulundurmakla sorumludur.

Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kuruluşlar, sorumlulukları, tarımsal danışmanlık hizmeti ve giderler

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında bünyelerinde tarım danışmanı istihdam eden ve Ek-12’de yer alan Ziraat Odası ve Üretici Örgütlerinde İstihdam Edilecek Tarım Danışmanları Kotasındaki ziraat odaları ve üretici örgütleri tarımsal danışmanlık hizmeti verebilir.

(2) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kuruluşların sorumlulukları aşağıdadır:

 1. a) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kuruluşlar, Başkanlıkça hazırlanan hizmet sözleşmelerini esas alarak tarımsal işletmeler ile sözleşme imzalar. Sözleşme imzalanırken vekâlet kabul edilmez.
 2. b) Hizmet sözleşmelerinin her sayfası taraflarca paraflanır ve sözleşme süresi en az on iki aydır.
 3. c) Tarımsal danışmanlık hizmeti Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğde yer alan hükümler doğrultusunda sunulur.

ç) Bu Tebliğ yayımlanmadan önce sözleşme imzalamış ve 2015 yılı TYDD’den faydalanmamış olan tarımsal işletmelerin sözleşmeleri, 31/12/2016 tarihini de kapsamak kaydıyla geçerli olur. Bu Tebliğ yayımlanmadan önce sözleşme imzalamış ve 2015 yılı TYDD’den faydalanmış olan tarımsal işletmelerin sözleşme süreleri, eski sözleşmenin bitimi tarihinden başlayarak en az on iki aydır. Bu Tebliğ yayımlanmadan önce sözleşme imzalamış ve 2015 yılı TYDD’den faydalanmış olan tarımsal işletmelerin sözleşme süreleri 2015 yılı TYDD hizmet sunumunun bitiminden itibaren on iki ayı kapsıyorsa sözleşmeleri geçerli olur.

 1. d) Bakanlıkça bir dilimi veya tamamı ödenmiş olan TYDD’nin bu Tebliğde belirtilen hükümler doğrultusunda geri alınmasına karar verilmesi durumunda, TYDD olarak alınan tutar ilgili hesaba yatırılmak suretiyle iade edilir.
 2. e) İnceleme ve denetlemelerde Bakanlık yetkililerinin istediği bilgi ve belgeler ibraz edilmek üzere hazır bulundurulur.
 3. f) Tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesinin, mücbir sebeplerden dolayı tek taraflı veya karşılıklı feshedilmesi durumunda, bu durum on beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne bildirilir.
 4. g) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki tarım danışmanının ölüm, sürekli hastalık, doğal afetler, evlilik, boşanma, eğitim durumu, tutukluluk hali, askeri yükümlülüğü yerine getirme ve kamuda görev alma sebeplerinden dolayı görevinden ayrılması halinde aynı nitelikteki danışman on beş gün içinde ikame edilir ve ikame edilen tarım danışmanına ait bilgi/belgeler ile Ek-3’te yer alan TYDD Başvurusunda Bulunan Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İcmal on beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Yeni tarım danışmanı bilgileri, sistem üzerinde     işlendikten sonra bir hafta içerisinde ilçe müdürlüğü tarafından il müdürlüğüne, iki hafta içerisinde ise il müdürlüğü tarafından Başkanlığa bildirilir.

ğ) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki tarım danışmanı; (g) bendinde belirtilen sebeplerden dolayı, tarım danışmanı sertifikasının geçici iptali veya tarım danışmanı sertifikasının iptali nedenleri ile bu Tebliğde belirtilen on iki aylık hizmet sunumu içerisinde ölüm hali hariç bir defadan fazla değiştirilemez.

 1. h) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti verecek olan tarım danışmanının sertifika bölümü, sertifika türü ve sertifika bölümü bilgileri tarımsal danışmanlık hizmeti vereceği işletme tipi Ek-8’de yer alan Tarım Danışmanlarının Sertifika Bölümlerine uygun olur. 2015 yılı TYDD kapsamında kuruluşta istihdam edilen ve halihazırda tarımsal danışmanlık hizmeti sunan tarım danışmanları bu hükmün dışındadır.

ı) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kuruluş ile tarım danışmanı arasında imzalanacak olan hizmet sözleşmelerinin süresi yirmi dört aydan az olamaz. 2015 yılı TYDD kapsamında istihdam edilen tarım danışmanlarının kuruluşlarda istihdamı asıldır. Doğum izni kullanan tarım danışmanı yerine istihdam edilen kişiler bu hükmün dışındadır.

i)Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanı     tarımsal danışmanlık hizmet bürolarının bulunduğu ilde ikamet etmek zorundadır.

 1. j) Bu Tebliğ kapsamında il/ilçe düzeyinde, ziraat odası ve üretici örgütlerinde istihdam edilecek tarım danışmanı sayısı Ek-12’de belirtilen sayıyı aşamaz.
 2. k) Dördüncü fıkrada yer alan tarımsal danışmanlık hizmet giderlerine ait fatura ve diğer belgeler kuruluşta muhafaza edilerek denetimlerde ibraz edilir.
 3. l) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar; tarımsal desteklemelerin herhangi birinden men edilen tarımsal işletmelere, men edildiği süre boyunca TYDD kapsamında hizmet sunamaz.
 4. m) Bu Tebliğin uygulama süresince tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki tarım danışmanının hizmet sunduğu ve kesinleşen Ek-3’teki tarımsal işletmelerde meydana gelen eksilmelerin % 20’ yi geçmemesi koşulu ile Uygulama Esaslarında belirlenen azami işletme sayısı esas alınarak TYDD’ye konu olmayan diğer tarımsal işletmeler ile sözleşme imzalanarak tarımsal danışmanlık hizmeti sunulabilir. Bu tarımsal işletmeler TYDD’ye konu edilemez.

(3) Kuruluşun sunacağı tarımsal danışmanlık hizmetleri ile ilgili hususlar aşağıdadır:

 1. a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunacak kuruluşlar ve kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanları Yönetmelik, bu Tebliğ ve Uygulama Esaslarında belirlenen görevleri yerine getirir. İl teknik komitesi Uygulama Esaslarında belirlenen işletme kontrol sıklıklarını bu Tebliğin uygulama süresince geçerli olmak üzere en fazla yüzde elli oranında azaltabilir.
 2. b) Uygulama Esasları kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar ile çiftçiler arasında imzalanan tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar, her bir faaliyette bir defadan az olmamak üzere demonstrasyon, tarla günü, çiftçi toplantısı, çiftçi kursu, çiftçi inceleme gezisi düzenler; liflet/broşür ve afiş hazırlar. Bu faaliyetlerden tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşun tüm üyeleri faydalanabilir. Bu faaliyetler için düzenlenecek belgeler ile faaliyetlerin izlenmesinde kullanılacak formlar Başkanlıkça belirlenir. Bu faaliyetlerin konuları seçilirken il yayım programları dikkate alınır. İl teknik komitesi düzenlenecek faaliyetlerin sayısını artırmaya, yeni faaliyet eklemeye ve faaliyetlerin konusunu belirlemeye yetkilidir.
 3. c) İl/ilçe müdürlüğü, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanlarına Bakanlık uygulamaları hakkında eğitim verebilir.

ç) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanları Bakanlık uygulamaları hakkında çiftçileri bilgilendirir.

(4) Tarımsal danışmanlık hizmeti giderleri aşağıdaki kalemlerden oluşur:

 1. a) Personel giderleri.
 2. b) Büro giderleri.
 3. c) Malzeme giderleri.

ç) Diğer giderler.

(5) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluş, hizmet giderlerini karşılamak üzere hizmet sunduğu tarımsal işletmelerden Yönetmelik hükümlerine uymak şartıyla ücret talep edebilir. Tarımsal işletmelerden tahsil edilen bu ücret için fatura düzenlenir.

(6) Bitkisel üretim yapan tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti veren tarım danışmanlarının işletme danışmanlığı kapsamında yapacağı görevler aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Bakanlık görev alanına giren konularda, hizmet sunduğu tarımsal işletmeler veya görev yaptığı kuruluşun üyeleri ile ilgili anket, gözlem ve veri toplama işlerini yapmak ve sonuçlarını il/ilçe müdürlüklerine ulaştırmak.
 2. b) Sertifikalı tohum, fidan ve fide kullanımı ile birlikte, yörenin ekolojik yapısına uygun çeşit seçimini, modern sulama sistemlerini ve alternatif tarımsal üretimi teşvik etmek, Organik Tarım – İyi Tarım Uygulamaları gibi sürdürülebilir ve çevreye duyarlı tarım yöntemlerinin yaygınlaşmasını sağlamak. Toprak analizi sonuçlarına göre gübre kullanımı konusunda tarımsal işletmeleri bilgilendirmek, uygulama yapmak ve özendirmek.
 3. c) Tarımsal desteklemeler, kredi ve hibeleri takip ederek bunlarla ilgili bilgi vermek, yönlendirmek, teşvik etmek, hizmet sunduğu tarımsal işletmeler veya görev yaptığı kuruluşun üyeleri ile işletme ve arazi kontrollerini gerçekleştirerek il/ilçe müdürlüğüne iletmek.

(7) Hayvansal üretim yapan tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti veren tarım danışmanlarının işletme danışmanlığı kapsamında yapacağı görevler aşağıdadır:

 1. a)     Bakanlığın görev alanına giren konularda, hizmet sunduğu tarımsal işletmeler veya görev yaptığı kuruluşun üyeleri ile ilgili anket, gözlem ve veri toplama işlerini yapmak ve sonuçlarını il/ilçe müdürlüklerine ulaştırmak.
 2. b) Tarımsal desteklemeleri takip ederek bunlarla ilgili bilgi vermek, yönlendirmek, teşvik etmek, hizmet sunduğu tarımsal işletmeler veya görev yaptığı kuruluşun üyeleri ile ilgili işletme ve hayvan tespitlerini yaparak il/ilçe müdürlüğüne bildirmek.
 3. c) İl/ilçe müdürlüğü kontrolünde uygun eğitim durumu, yeterli donanım ve teknolojik altyapı var ise hayvanlara küpe takıp veri girişinde bulunmak ve hayvan kayıt sistemine ilişkin bilgilerin sağlıklı tutulmasında yetiştiriciye yardımcı olmak.

ç) Eğitim durumunun uygun olması ve ilgili mevzuatın şartlarını sağlamak kaydıyla salgın hastalık durumunda il/ilçe müdürlüğüne bildirimde bulunmak, konulan kordon, tecrit, dezenfeksiyon, karantina ve duyuru gibi idari ve fenni tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak, bu konuda alınan kararları uygulamak.

 1. d) Eğitim durumunun uygun olması ve ilgili mevzuatın şartlarını sağlamak kaydıyla il/ilçe müdürlüğü tarafından verilen talimatla, hastalık teşhisi için biyolojik madde (tüberkülin, mallein ve benzeri) uygulama çalışmalarında bulunmak ve hayvan sağlığı ile ilgili acil durumlarda (hayati tehlike durumunda) ilk müdahaleyi yaparak hasta sahibini yönlendirmek.
 2. e) Su ürünleri üretimi yapan işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti veren tarım danışmanları (a) ve (b) bentlerinde belirtilen görevlerden sorumludur.

(8) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların hizmet verebileceği il ve ilçe sınırları ile ilgili hususlar aşağıdadır:

 1. a) Üretici örgütleri; bulundukları il/ilçe sınırları dâhilinde yetkilendirilmiş birimleri aracılığı ile tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.
 2. b) Ziraat odaları; ilgili mevzuatına uygun olarak bulundukları ilçe veya hizmet verdiği çiftçilerin bulunduğu ilçe sınırları dâhilinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.

(9) Kuruluşlarda çalışan tarım danışmanları, sertifikalarını Yönetmelikte belirtilen ilgili hükümlere göre vize ettirirler. Aksi takdirde, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veremez, tarımsal danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar ile sözleşme imzalayamazlar.

Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kuruluşların denetlenmesi

MADDE 7 – (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların denetlenmesi ile ilgili hususlar aşağıdadır:

 1. a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların denetlenmesi için ilde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü, ilçede İlçe Müdürü başkanlığında üç kişilik bir komisyon oluşturulur. Komisyonun oluşumunda, varsa tarım yayımcısı sertifikasına sahip olan kişiler öncelikli olmak üzere Bakanlık teknik personeli görevlendirilir.
 2. b) Komisyon, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşları şikâyet, ihbar gibi olağan dışı durumlarda yapılacak denetimler hariç altı ayda bir olmak üzere, bu Tebliğin uygulama süresince yılda en az iki defa denetler.
 3. c) Komisyon, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşları, Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğe göre denetleyerek denetim raporu düzenler.

ç) İl müdürlüğünde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü başkanlığında oluşturulan komisyon, İl Müdürü kararı ile ilçelerde de ayrıca denetleme yapabilir.

 1. d) Komisyon veya komisyon tarafından görevlendirilecek ve en az iki teknik elemandan oluşan heyet, denetlenen kuruluştan tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelerin en az %25’i ile görüşme yapar ve tutanak düzenler. Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların bürosunun bulunduğu ilçe sınırları dışında, hizmet alan tarımsal işletmeler için ilçeler arası koordinasyon sağlanmak suretiyle tarımsal işletmenin bulunduğu il/ilçe komisyon veya komisyon tarafından görevlendirilecek heyet tarafından görüşmeler yapılır. Yapılan çiftçi görüşmelerinde memnuniyetsizlik oranı %20 ve üzerinde olduğunda ceza işlemleri uygulanır.
 2. e) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşun denetlemesinde; Ek-9’da yer alan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Denetleme Formu ve Ek-10’da yer alan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Denetleme Raporu kullanılır. Başkanlık, bu form ve rapor üzerinde değişiklik yapmaya yetkilidir.
 3. f) Denetim sürecinde haklarında olumsuz rapor tutulan kuruluşların durumları İl Teknik Komitesinde görüşülüp, Yönetmelik ve Uygulama Esasları ile bu Tebliğde belirtilen hususlar dikkate alınarak karara bağlanır. Bu kararlara itiraz, Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre yapılır.
 4. g) Bu Tebliğde öngörülen sürede denetleme işlemi tamamlanamayan veya denetleme sürecinde haklarında olumsuz rapor tutulan kuruluşların TYDD ödemeleri il müdürlüğünün talebi ile denetleme süreci sonuçlanıncaya kadar Başkanlıkça durdurulur.

ğ) Başkanlık; üzerinde idari, adli soruşturma bulunan kuruluşların TYDD ödemelerini durdurur, hakkında şikâyet bulunan kuruluşların TYDD ödemelerini durdurabilir. Ödemesi durdurulan bu kuruluşlara, idari ve adli işlemler sonuçlanana ve on iki aylık hizmet sunumu tamamlanana kadar Başkanlıkça ödeme yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru İşlemleri, Belgeler ve Ödeme

Başvuracak kuruluşlar ve istenecek belgeler

MADDE 8 – (1) Tarımsal işletmeler ile imzalanan sözleşmelerine istinaden 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen kuruluşlar TYDD’ye başvurabilir.

(2) TYDD’ye başvuracak kuruluşlar adına başvuru yapmaya yetkili kişiler aşağıdadır:

 1. a) Ziraat Odası Başkanı.
 2. b) Birlik Başkanı.
 3. c) Kooperatif Başkanı.

(3) Başvuru sırasında istenecek belgeler aşağıdadır:

 1. a) Ek-1’de yer alan TYDD Başvuru Formu ve Taahhütname ile Ek-2’de yer alan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği Başvurusunda Bulunan Kuruluşa Ait Bilgi Formu.
 2. b) Uygulama Esaslarında belirtilen hükümler doğrultusunda düzenlenecek ve bir tarım danışmanının hizmet sunacağı tarımsal işletme sayısı Uygulama Esaslarında belirlenen sayılardan az olmamak üzere, Ek-3’te yer alan icmal.
 3. c) Her tarımsal işletme için, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlarla yapılan tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi.

ç) Ziraat odası ve üretici örgütlerinin SGK prim borcu olmadığına dair ilgili kurumdan alınan belge.

 1. d) Ziraat odası ve üretici örgütlerinin vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumdan alınan belge.
 2. e) İkinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen TYDD başvurusunda bulunabilecek kişiler için başvuru yapabileceğine dair alınan yönetim kurulu/yetkili kurul kararının onaylı sureti.
 3. f) Tarımsal danışmanlık hizmeti verdiği işletmenin tipine göre, her işletme için aşağıdaki belgelerden biri veya birkaçı:

1) ÇKS belgesi.

2) AKS belgesi.

3) Örtü altı kayıt sistemi belgesi.

4) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi.

5) Hayvan pasaportlarının veya listelerinin il/ilçe müdürlüğü onaylı sureti.

6) Koyun/keçi kayıt sisteminden alınan belge/liste.

7) Organik Tarım Bilgi Sistemine (OTBİS) kayıtlı olduğuna dair il veya ilçe müdürlüğünden alınan yazı.

8) Kanatlı hayvan yetiştiriciliği için, etlik veya yumurta tavukçuluğu sürü durumunu ve sürüdeki hayvan sayısını gösteren il veya ilçe müdürlüklerinden alınan onaylı işletme tescil belgesi.

9)Bakanlıkça, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında arazi toplulaştırması uygulanan köylerde, ÇKS güncellemesinin yapılamadığı hallerde, il müdürlüğünce düzenlenecek ve ÇKS bilgilerini ihtiva eden belge.

(4) TYDD’ye başvuran kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanı, nüfus kayıt sisteminden yerleşim yeri ve diğer adres belgesi alır. Bu belgede belirtilen yerleşim yeri adresi ile 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen yerleşim yeri adresi aynı olur.

Başvuru tarihi, başvuru işlemleri ve askı işlemleri

MADDE 9 – (1) Başvuru tarihi, başvuru işlemleri ve askı işlemlerine ilişkin hususlar aşağıdadır:

 1. a) TYDD’den faydalanmak isteyen kuruluşlar, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içerisinde istenen belgeler ile birlikte, tarımsal danışmanlık hizmet bürosunun bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne başvurur. Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların şubesi var ise şube bürosunun bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne ayrıca başvuru yapılır.
 2. b) Ek-4’te yer alan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ Kapsamında Destekleme Ödemesi Yapılacak Kuruluşlara Ait İlçe İcmali ve Ek-6’da yer alan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteğine Başvuran Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İlçe İcmali ilçe müdürlüğünce, ilçe müdürlüğünün olmadığı yerde il müdürlüğünce son başvuru tarihinden itibaren beş gün içerisinde bilgi sistemine kayıt edilerek, il müdürlüğüne gönderilir. İl müdürlüğü tarafından sistemden alınan, Ek-5’te yer alan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ Kapsamında Destekleme Ödemesi Yapılacak Kuruluşlara Ait İl İcmali ve Ek-7’de yer alan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteğine Başvuran Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İl İcmali çıktıları onaylanarak TYDD’ye son başvuru tarihinden yedi gün sonra il ve ilçe müdürlüklerinde askıya çıkarılır. İcmaller beş gün süreyle askıda bırakılır. Askıya çıkma ve indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı süresince il müdürlüğüne yapılan itirazlar en geç beş gün içerisinde il teknik komitesi tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve kabul edilen değişiklikler icmale işlenerek kesinleşmiş Ek-5 ve Ek-7 icmalleri alınır. Herhangi bir itiraz olmadığı takdirde icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.
 3. c) Tarımsal işletme birden fazla kuruluştan hizmet aldığı takdirde, yazılış sırasına göre olmak üzere; ceza durumu, işletmenin ağırlıklı tarımsal faaliyeti ile tarımsal danışmanlık hizmetinin uyumu, tarım danışmanı sertifika türü,     yetki belgesi tarihi, sözleşme tarihi ve başvuru tarihine göre il müdürlüğünün belirlediği bir kuruluştan hizmet alır. Diğer kuruluş icmaller askıya çıkmadan önce Ek-3’teki icmalde eksilen tarımsal işletmelerin yerine yeni tarımsal işletmeler belirler. Bu tarımsal işletmelerle ilgili belgeleri ve yeniden düzenlediği Ek-3’teki icmali TYDD başvurusunun yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne sunar ve Ek-3’teki icmalde başka bir değişiklik yapılmaz.

ç) İcmalleri askıya çıkarma ve indirme tarihinin resmî tatil gününe denk gelmesi halinde icmalleri askıya çıkarma ve indirme işlemi resmî tatili takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Son başvuru tarihinin resmî tatil gününe denk gelmesi halinde son başvuru tarihi resmî tatili takip eden ilk iş günüdür.

 1. d) Kesinleşmiş Ek-5’teki icmali, itirazların değerlendirilmesini müteakip beş gün içinde yazılı olarak Başkanlığa gönderilir.
 2. e) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında çiftçinin beyanı ile 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kayıt sistemlerinde yapılacak güncellemeler TYDD ödemesine esas olmaz.
 3. f) TYDD’ye başvurmuş olan kuruluşlardan, il/ilçe müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlarca veya Başkanlıkça Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında yapılan denetleme ve inceleme sonucu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde tanımlanan cezalardan uyarma için toplam TYDD tutarı %10 oranında, kınama veya önce uyarma cezası alıp ikinci uyarmadan dolayı kınama cezası için toplam TYDD tutarı %20 oranında, önce uyarma cezası alıp sonrasında kınama cezası için toplam TYDD tutarı %40 oranında azaltılır. Kınama üstü ceza verilmiş kuruluşlar il/ilçe icmalinden çıkartılır.
 4. g) Tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi herhangi bir nedenden dolayı tek taraflı veya karşılıklı feshedilen tarımsal işletmeler il/ilçe icmalinden çıkartılır.

(2) TYDD birinci ve ikinci dilim ödemeleri yapılmadan önce tarım danışmanının     sözleşme yapıldığı tarihten itibaren SGK prim ödemesinin aylık bazda icmalini gösteren belge ve maaş dekontları, teminat alınması ve ödeme icmallerinin Başkanlığa gönderilmesi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

 1. a) 31/12/2016 tarihinde ve bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on ikinci ayın sonunda ödemeye esas il icmali Başkanlığa gönderilmeden önce tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanının sözleşme yapıldığı tarihten itibaren SGK prim ödemesinin aylık bazda icmalini gösteren belge ve maaş dekontları TYDD başvurusunun yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir. Bu işlemi uygulamayan kuruluşlar il/ilçe icmalinden çıkartılır.
 2. b) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar, ödenecek olan toplam TYDD tutarının %10’u kadar süresiz banka teminat mektubunu 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yetkili kişiler aracılığı ile 31/12/2016 tarihinden önce il müdürlüğüne teslim eder veya ödenecek olan toplam TYDD tutarının %5’i kadar tutarı, il müdürlüğünün açtığı hesaba yatırır. İl müdürlüğü tarafından teyidi alınan kesin teminat mektupları muhafazası için defterdarlık muhasebe müdürlüğüne teslim edilir. Bu işlemi uygulamayan kuruluşlar il/ilçe icmalinden çıkartılır.
 3. c) Teminat mektuplarının toplam tutarı, ödenecek olan toplam TYDD tutarının %10’undan az olmamak kaydıyla, T.C. Ziraat Bankası ve/veya diğer bankalardan, birden fazla kesin teminat mektubu alınabilir.

ç) Birinci fıkranın (f) bendinde belirtilen ceza oranları göz önünde bulundurularak ödemeye esas kesinleşmiş il icmalleri hazırlanır. İl/ilçe müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlarca yapılan denetimi müteakip, 31/12/2016 tarihinden önce ve bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on ikinci ayın sonunda bu Tebliğin uygulama süresince iki defa olmak üzere kesinleşmiş Ek-4 ve Ek-6 icmalleri ilçe müdürlüğünden il müdürlüğüne beş gün içinde, kesinleşmiş Ek-5 ve Ek-7 icmalleri il müdürlüğünden Başkanlığa on gün içinde yazılı olarak gönderilir. İl/ilçe müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlarca yapılan denetimlerde Yönetmelik ve Uygulama Esasları kapsamında uyarma veya kınama cezası uygulanan kuruluşlara ait ödeme icmalleri, cezanın kuruluşa tebliğ tarihinden itibaren itiraz süresi olan otuz iş günü sonunda, itiraz olması halinde ise Merkez Teknik Komitesi bünyesinde Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan disiplin komisyonu kararı sonrasında, verilen karara göre Başkanlığa gönderilir.

 1. d) Geri ödemesi olan kuruluşların icmalleri, geri ödeme işlemi tamamlandıktan sonra Başkanlığa gönderilir.
 2. e) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşa, 10 uncu maddenin sekizinci fıkrası kapsamında, 36 haftalık hizmet sunumu tamamlandıktan sonra Ek-7’de yer alan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteğine Başvuran Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İl İcmali ve Ek-11’de yer alan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ Kapsamında Doğum İznine Ayrılan Tarım Danışmanları İçin Destekleme Ödemesi Yapılacak Kuruluşlara Ait   İlçe/İl İcmali düzenlenerek ödeme yapılmak üzere Başkanlığa gönderilir.
 3. f) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar; Yönetmelik, bu Tebliğ ve Uygulama Esaslarında belirtilen form ve raporları il/ilçe müdürlüğüne teslim edene kadar kuruluşların ödeme icmalleri düzenlenmez.
 4. g) Başkanlığa gönderilen Ek-5’te yer alan il icmalleri ödeme işlemleri yapılmak üzere, ilgili birime gönderilir.

ğ) Ödemeler, Bakanlık tarafından gerekli kaynağın bankaya aktarılmasını müteakip, Banka tarafından yapılır.

Ödeme

MADDE 10 – (1) TYDD’ye başvuran kuruluşlara, Uygulama Esaslarında belirlenen işletme sayıları, 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen oranın altına düşmemesi ve hizmet sunması koşulu ile bir tarım danışmanı için 30.000 TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılır.

(2) Bakanlık tarafından yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan; üretici örgütü, ziraat odası ve bunların şubeleri de dahil olmak üzere bünyelerinde çalıştırdıkları en fazla beş tarım danışmanı için TYDD ödemesi yapılır.

(3) Her kuruluşa bir tarım danışmanı için yıllık 30.000 TL TYDD, 12 aylık hizmet sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla, 31/12/2016 tarihinden sonra ve bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on ikinci ay sonunda iki dilim halinde 15.000 TL ve 15.000 TL olarak Bakanlıkça belirlenen tarihlerde ödenir.

(4) Ödeme tarihleri kaynak durumuna göre Bakanlıkça belirlenir. TYDD ödemeleri 2016 yılı bütçesinden karşılanır. Kaynak yetersizliği nedeni ile yapılamayan TYDD ödemeleri bir sonraki yıl bütçesinden yapılır.

(5) Üzerinde haciz kararı bulunan kuruluşlara on iki aylık hizmet sunumunu müteakip TYDD ödemesi yapılır. Bu durumdaki kuruluşların birinci dilim TYDD ödemesi 12 aylık hizmet sunumu sonuna ertelenir.

(6) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlara 14 üncü madde kapsamında yapacakları geri ödeme işlemi tamamlanana kadar TYDD ödemesi yapılmaz.

(7) TYDD ödemeleri, şubesi olan kuruluşlar için, yetki belgesinin verildiği ilin banka şubesinden yapılır. Merkezinde faaliyet göstermeyen kuruluşlara şubeleri için ödeme yapılmaz.

(8) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki kadın tarım danışmanının doğum yapması ve durumu doktor raporu ile belgelemesi şartıyla, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşun talep etmesi durumunda, bu Tebliğde belirtilen 52 haftalık hizmet sunumunun en az 36 haftalık süresinde tarımsal danışmanlık hizmeti sunmaları halinde, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşa bu tarım danışmanı için 20.000 TL ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İl Teknik Komiteleri

İl teknik komitelerinin görevleri

MADDE 11 – (1) İl teknik komiteleri aşağıdaki görevleri yapar:

 1. a) İl teknik komitesi il düzeyinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmet sunumunun kalite ve verimliliğini artırmak, hizmet sunumundaki aksaklıkları ortadan kaldırmak için ilgili mevzuata uygun her türlü tedbir ve kararı alır.
 2. b) İl teknik komitesi tarımsal danışmanlık hizmetleri kapsamında, düzenlenecek faaliyetlerin sayısını artırmaya, yeni faaliyet eklemeye ve faaliyetlerin konusunu belirlemeye yetkilidir.
 3. c) İl teknik komitesi tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların TYDD’ye başvurularını sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

ç) İl teknik komitesi il düzeyinde tarımsal danışmanlık hizmet sunumu ve TYDD ile ilgili her türlü işlemi denetlemek üzere gerek görürse, il müdürlüklerinden Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü başkanlığında oluşturulan denetleme komisyonunu görevlendirebilir.

 1. d) İl teknik komitesi gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli idari ve hukuki işlemleri yapmaya yetkilidir ve alınan kararların uygulanması yönünde komite başkanı aracılığı ile ilgili mercilere girişimde bulunur.
 2. e) İl teknik komitesi haksız yere TYDD’den yararlandığı tespit edilen kuruluşların beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamasını değerlendirir ve karara bağlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden il/ilçe müdürlüğü de, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur.
 3. f) İl teknik komitesi, bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl teknik komitesinin kararlarına yapılan itirazlar Merkez Teknik Komitesi bünyesinde Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan disiplin komisyonu tarafından değerlendirilir ve kesin olarak karara bağlanır.

Desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 12 – (1) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği uygulamasının denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Uygulamaya ilişkin inceleme ve denetimler Bakanlık tarafından yapılır.

(2) Destekleme uygulamaları, inceleme ve denetimin yanı sıra ilgili mevzuatın öngördüğü her türlü denetime tabidir.

(3) Yapılan denetimler sırasında, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların, tarımsal işletme sahiplerinin, bilgilerinde gerçeğe aykırı beyan veya verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, bunlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, ilgili memurlar hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. Bakanlık, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Desteklemeden Yararlanamayacaklar ile Desteklemenin Geri Alınması

Desteklemeden yararlanamayacaklar

MADDE 13 – (1) Aşağıda belirtilen kuruluşlar TYDD ödemesinden faydalanamaz:

 1. a) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen nitelikleri taşımayan tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunanlar.
 2. b) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kuruluşlardan, istenen belgelerle birlikte, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yer ve süre içerisinde başvurmayanlar.
 3. c) TYDD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan kuruluşlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge ibraz edenler.

ç) Kamu tüzel kişileri.

 1. d) Men edildiği süre ile sınırlı olmak üzere, tarımsal desteklemelerin herhangi birinden men edilmiş olan tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar.
 2. e) Tarımsal desteklemelerden herhangi birinden men edilen bir tarımsal işletmenin men edildiği süre boyunca, bu tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar.
 3. f) Ek-12’de yer almayan kuruluşlar.
 4. g) Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında yapılan inceleme ve denetleme sonrası, yapılan hizmet sunumu süresince Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen cezalardan kınama üstü ceza alan kuruluşlar, yetki belgesi geçici iptali ve iptali cezası hali hazırda devam eden kuruluşlar.

ğ) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi iptal edilen kuruluşun başkanı veya yönetim kurulu üyesinin, cezanın verildiği tarihten sonra görev aldığı tarımsal danışmanlık hizmeti sunan başka kuruluşlar.

 1. h) Tarım danışmanı ve/veya tarım yayımcısı belgesine sahip olan kişiler aynı zamanda tarımsal işletme sahibi ise ve sahip olduğu sertifika bölümünde kendi işletmesi tarımsal danışmanlık hizmeti alıyorsa, bu tarımsal işletme için tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar.

ı) Tarımsal işletmelere on iki aydan daha az süreli tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar.

 1. i) İstihdam ettiği tarım danışmanını on iki aylık hizmet sunumu süresince birden fazla değiştiren kuruluşlar.
 2. j) Bu Tebliğin uygulama süresince tarım danışmanının hizmet sunduğu tarımsal işletme sayısı, Uygulama Esaslarında belirlenen azami işletme sayısı esas alınarak ölüm hali hariç %20’nin altına düşen kuruluşlar.
 3. k) Tarım danışmanının aylık bazda maaş dekontu ve SGK prim ödemesi belgesi ile teminat veya teminat mektubunu il/ilçe müdürlüğüne süresinde teslim etmeyen kuruluşlar.
 4. l) Tarım danışmanı istihdam etmeyen kuruluşlar.
 5. m) Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğde belirtilen hükümleri yerine getirmeyen kuruluşlar.
 6. n) Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğde belirtilen form ve raporları düzenlemeyen, bunları il/ilçe müdürlüğüne göndermeyen kuruluşlar.

Desteklemenin geri alınması ve teminatın iadesi

MADDE 14 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda bir dilimi veya tamamı ödenmiş olan TYDD, 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümlerine göre geri alınır:

 1. a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların il/ilçe müdürlüğünde oluşturulan komisyonlar veya Başkanlıkça yapılacak inceleme ve denetimler sonrası bu Tebliğ kapsamında yapılan hizmet sunumu süresince Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen cezalardan iki kez kınama ve üstü ceza alan kuruluşlara yapılan TYDD ödemesinin tamamı.
 2. b) Bu Tebliğin uygulama süresince tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki tarım danışmanının hizmet sunduğu tarımsal işletme sayısı, Uygulama Esaslarında belirlenen azami işletme sayısı esas alınarak ölüm hali hariç % 20’nin altına düşen kuruluşlara bu tarım danışmanı için yapılan TYDD ödemesi.
 3. c) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi iptali cezası alan kuruluşun ortağı, başkanı veya yönetim kurulu üyesi, cezanın verildiği tarihten sonra görev aldığı diğer tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlara ödenen yılı TYDD.

ç) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların il/ilçe müdürlüğünde oluşturulan komisyonlar veya Başkanlıkça yapılacak inceleme ve denetimler sonrası bu Tebliğ kapsamında yapılan hizmet sunumu süresince Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen cezalardan uyarma cezası alan kuruluşlara yapılan toplam TYDD ödemesinin %10’u, kınama veya önce uyarma cezası alıp ikinci uyarmadan dolayı kınama cezası alan kuruluşlara yapılan toplam TYDD ödemesinin %20’si, önce uyarma cezası alıp sonrasında kınama cezası alan kuruluşlara yapılan toplam TYDD ödemesinin %40’ı birinci dilim ve ikinci dilim TYDD ödeme icmallerinde düşülmeden ödeme yapılmış ise bu kuruluşlara yapılan fazla ödeme.

 1. d) 13 üncü maddede yer alan kuruluşlara yapılan TYDD ödemesi.

(2) TYDD son ödemesinin gerçekleşmesini takiben tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşun, SGK prim borcu ile vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan aldığı belgeler ile birlikte il müdürlüğüne müracaatı halinde teminat mektubu veya hesaba yatırılan tutar kendisine iade edilir. Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşa ödenen TYDD’nin herhangi bir nedenle geri alınması durumunda gerektiğinde teminattan mahsup edilir.

İdari yaptırımlar

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğde belirtilen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen ödemelere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludurlar.

(2) Yükümlülüklerini yerine getirmeyerek haksız yere TYDD ödenmesine neden olanlar ile haksız yere TYDD ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan kuruluşlar hakkında gerekli cezai ve diğer kanuni işlemler yapılır.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, bu Tebliğ hükümlerine aykırı olarak haksız yere TYDD ödemesinden yararlananlar hakkında 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır, alınan teminat mektubu veya il müdürlüğü adına açılmış olan hesapta bulunan miktar Hazine adına irat kaydedilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 16 – (1) 4/7/2014 tarihli ve 29050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/15) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Etiketler: , , ,

Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2016/22)

29 Haziran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29757

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
PATATES SİĞİLİ GÖRÜLEN ALANLARDA VE GÜVENLİK KUŞAĞINDA UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2016/22)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, patates siğili hastalığı nedeniyle ekim yasağı getirilen alanlarda tavsiye edilen alternatif uygulamaların desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesini, patates siğili hastalığı ile bulaşık alanlarda ve güvenlik kuşağında alternatif ürünleri yetiştiren veya bu alanları nadasa bırakan çiftçilerin desteklenmesini ve çiftçilere yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara istinaden 2016 yılı uygulamalarına esas olmak üzere hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alternatif uygulama: Patates siğili hastalığından etkilendiği tespit edilen ve karantina uygulanan bulaşık alanlarda, patates ve Solanaceae familyasına ait bitkiler ile toprak parçası taşıyacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dışındaki bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi ya da bu alanlarda nadas uygulanması ile oluşturulan güvenlik kuşağında patates, fide, fidan dışında diğer tüketim amaçlı alternatif ürünlerin yetiştirilmesi ya da nadas uygulanmasını,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

ç) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğiyle oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

d) Çiftçi: ÇKS’de kayıtlı olan ve tarımsal desteklemelerden yararlanılması amacıyla belirlenen usul ve esasları yerine getiren tüzel kişiler (kamu tüzel kişileri hariç) ile başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve/veya reşit gerçek kişileri,

e) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

f) Güvenlik kuşağı: Patates siğili hastalığı ile bulaşık alana bitişik komşu tarlaları, (bulaşık alana bitişik nehir, yol, dere, sulama kanalı gibi tabi engeller güvenlik kuşağı sayılır, sonraki alanlar güvenlik kuşağı sayılmaz.)

g) İcmal-1: İl/ilçe Müdürlüğü tarafından ÇKS’ye aktarılan bilgilere göre her köy/mahalle için çiftçi detayında ilgili desteklemeye ilişkin hak edişleri gösteren Ek-3’teki belgeyi,

ğ) İcmal-2: İl/ilçe Müdürlüğü tarafından İcmal-1’deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında ilgili desteklemeye ilişkin hak edişleri gösteren Ek-4’teki belgeyi,

h) İcmal-3: İl Müdürlüğü tarafından İcmal-2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında ilgili desteklemeye ilişkin hak edişleri gösteren Ek-5’teki belgeyi,

ı) İl/ilçe müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il/ilçe müdürlüğünü,

i) İl/İlçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe Tahkim Komisyonunu,

j) Nadas: Patates siğili hastalığından etkilendiği tespit edilen ve karantina uygulanan bulaşık alanlara ve güvenlik kuşağına hiçbir ekim yapılmadan boş bırakılması durumunu,

k) Yönetmelik: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Patates Siğili Hastalığı (Synchytrium Endobioticum) Görülen Alanlarda ve

Güvenlik Kuşağında Yapılacak Desteklemenin Ödeme Esasları,

Uygulaması ve Denetimi

Destekten faydalanacak çiftçiler

MADDE 5 – (1) 2016 yılından itibaren patates siğili hastalığı ile bulaşık alanlarda 3 yıl, alternatif ürün olarak patates ve Solanaceae familyasına ait bitkiler ile toprak parçası taşıyacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dışındaki bitkisel ürünleri yetiştiren veya nadas uygulayan çiftçiler ile oluşturulan güvenlik kuşağında 3 yıl patates, tohumluk, fide, fidan dışında diğer tüketim amaçlı alternatif ürünleri yetiştiren ya da nadasa bırakan çiftçiler Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre ÇKS’ye kayıtlı olmak şartı ile dekar başına destekleme ödemelerinden yararlanır. Destekleme ödemesi aynı parsele 3 yılda bir defa ödenir. Üç yılı kapsayacak ödeme 2016 yılında yapılır.

Çiftçilere verilecek destekleme miktarı

MADDE 6 – (1) Çiftçilere 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde dekara 110 TL destekleme ödemesi yapılır.

Desteklemenin ödeme planı

MADDE 7 – (1) Destekleme ödeme planı, 2016 yılından itibaren ekim ve dikim ile nadas uygulaması dikkate alınarak, aynı alana üç yılda bir ödeme yapılması esas alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.

(2) Ödemeler, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS kayıtlarına göre oluşturulan onaylı ödeme icmallerine göre kontrollerin tamamlanması ve Bakanlık tarafından ilgili talimat ve kaynağın Bankaya gönderilmesinden sonra Banka aracılığıyla ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.

Destekleme başvurusunun yeri ve süreleri

MADDE 8 – (1) Söz konusu desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler ÇKS kaydını yaptırdıkları il/ilçe müdürlüklerine başvurur. Başvurularda ÇKS kaydının güncellenmesi ve ÇKS kaydı yoksa kaydın yapılması esastır.

(2) Başvurular ÇKS kayıt süreleri içerisinde 15/10/2016 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine yapılır. Başvurular yılı ve dönemi içerisinde yapılmak zorundadır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmez.

Destekleme başvurusu sırasında istenecek bilgi ve belgeler

MADDE 9 – (1) Destekleme kapsamındaki illerde, alternatif ürün ekimini tercih eden veya nadas uygulaması yapan çiftçiler destekleme ödemelerinden yararlanabilmek amacıyla üretimin yapıldığı yerdeki il/ilçe müdürlüklerine 8 inci maddede belirtilen süre içerisinde başvururlar.

(2) Başvuru sırasında istenecek belgeler şunlardır:

a) Başvuru dilekçesi (Ek-1),

b) Alternatif ürün veya nadas desteği talep formu (Ek-2),

c) ÇKS kaydını yaptırdığına/güncellettiğine dair belge.

Destekleme taleplerinin tespiti, kontrolü, icmallerin hazırlanması

MADDE 10 – (1) İl/ilçe müdürlükleri, çiftçiler tarafından müracaat edilen parsellerde ekim yasağına uyulup uyulmadığı konusunda yapacağı arazi kontrolleri sonucunda arazi bilgilerinin ÇKS’ye girilmesini sağlar.

(2) Veri girişinin tamamlanmasından sonra İcmal-1’ler (Ek-3), ÇKS vasıtasıyla oluşturulur. İlçe müdürlüklerince her ilçe merkezinin İcmal-1’i ilçe merkezinde ve köyün/mahallenin İcmal-1’i kendi köyünde/mahallesinde 10 gün süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme saati tutanağa bağlanır. Tutanağın muhtar ve aza tarafından güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz, herhangi bir hak doğurmaz.

(3) Askı süresince İcmal-1’lere yapılan itirazlar, askı süresi içinde ve sürenin bitiminden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. İlçe müdürlüklerince ÇKS’den alınan İcmal-2’ler (Ek-4) düzenlenip, onaylanır ve en geç 5 iş günü içinde il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır.

(4) ÇKS’den alınan İcmal-3’ler (Ek-5) il müdürlükleri tarafından kontrol edilip onaylanarak 5 iş günü içinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

(5) Bu Tebliğin uygulaması sırasında karşılaşılan sorunlar il/ilçe müdürlüklerince çözümlenir. Ancak çözüme kavuşturulamayan konular için; il/ilçe tahkim komisyonları yetkilidir. İl tahkim komisyonları tarafından çözümlenemeyen konular ise Genel Müdürlüğe gönderilir.

Desteklemenin denetimine ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 11 – (1) İcmal-3’ler Genel Müdürlüğe gönderilmeden önce bu Tebliğ çerçevesinde il/ilçe müdürlüklerince yürütülen işlemler il müdürlüklerince oluşturulacak üç kişilik bir komisyon marifetiyle örnekleme yöntemi ile denetlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tarımsal desteklemelerde görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 12 – (1) Bulaşık alanlarda ve oluşturulan güvenlik kuşağında alternatif ürün ekim/dikimi yapan veya nadas uygulayan çiftçilere yapılacak destekleme uygulaması Genel Müdürlük ve il/ilçe müdürlükleri tarafından yürütülür.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 13 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) Destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Ödemenin finansmanı

MADDE 14 – (1) Ödemeler için gerekli finansman bütçenin muhtelif tarımsal destekleme hizmetleri kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS’deki kayıtlara göre oluşturulan ilgili desteğin onaylı İcmal-1’lerine göre Banka aracılığıyla ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının %0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir. Ödemelere ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık ile Banka arasında yapılacak protokolle belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 – (1) 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2013/21) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Etiketler: , , ,

Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

29 Haziran 2016 ÇARŞAMBA  Resmî Gazete Sayı : 29757

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
KURU KAYISI LİSANSLI DEPO TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 12/4/2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “borsasını” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Bakanlıktan ürün senedi alım satımı konusunda izin alan ticaret borsasını” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “10.000” ibaresi “5.000”, “2.000” ibaresi ise “1.000” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – (1) Lisanslı depo işletmesinin:

a) 5.000 ton için; 1 milyon TL,

b) 5.001 ila 10.000 ton için; 1,5 milyon TL,

c) 10.001 ila 15.000 ton için; 2 milyon TL,

ç) 15.001 ila 20.000 ton için; 2,5 milyon TL,

d) 20.000 tonu aşan her 5.000 ton için de ilave 500 bin TL,

asgari ödenmiş sermayeye sahip olması gerekir.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Etiketler:

Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyun-Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/27)

29 Haziran 2016 ÇARŞAMBA  Resmî Gazete Sayı : 29757

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
SIĞIR CİNSİ HAYVANLAR İLE KOYUN-KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/27)

MADDE 1 – 29/1/2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanlar İle Koyun-Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2)’in 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu Tebliğ,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlık projelerinde kullanılmak ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bakanlık projeleri ve kurbanlık için kullanılacak sığır cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvan ithalatına ilişkin şartlar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
29/1/2015 29251
Etiketler: , , , , , ,