Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (No: 2017/2)

15 Şubat 2017 ÇARŞAMBA  Resmî Gazete  Sayı : 29980

TEBLİĞ

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ÜLKEMİZE TURİST GETİREN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTALARINA
DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARARIN UYGULAMA
USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2017/2)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunmasını teminen, havayolu ile ülkemize turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki destekten en az 100 yolcusu bulunan bir uçak ile;

a) Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum, İzmir Adnan Menderes, Kütahya Zafer, Trabzon, Denizli Çardak, Isparta Süleyman Demirel, Eskişehir Hasan Polatkan, Ordu Giresun ve Samsun Çarşamba havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz (charter),

b) İran’dan (a) bendinde belirtilen havalimanlarına ulaşmak üzere Türkiye’deki diğer havalimanları üzerinden gerçekleştirilen kapalı grup,

uçak seferi ile ülkemize tek başına veya birlikte turist getiren seyahat acentaları yararlandırılır.

(2) İçerisinde en az 100 yolcu ile tarifesiz (charter) sefer yapan bir uçağın, yolcularını bu Tebliğde belirtilen havalimanlarından farklı ikisine indirmesi halinde de desteklemeden yararlandırılır.

(3) Seyahat acentasının bir uçakta getirdiği toplam yolcu sayısının, 4 üncü maddede tanımlanan grup sayısından az olması halinde destekten yararlandırılmaz.

(4) Turist getirme niteliği taşımayan hac, umre ve benzeri organizasyonlarla gerçekleştirilen uçak seferleri bu destek kapsamı dışındadır.

Araç Plaka yenileme / çıkarma ücreti 2017

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 12/12/2016 tarihli ve 2016/9619 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü),

b) Grup: Bir uçakta, en az 11 kişiden oluşan aynı seyahat acentasına ait turist topluluğunu,

c) Havalimanı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün havalimanlarındaki müdürlüklerini,

ç) Havalimanları: Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum, İzmir Adnan Menderes, Kütahya Zafer, Trabzon, Denizli Çardak, Isparta Süleyman Demirel, Eskişehir Hasan Polatkan, Ordu Giresun ve Samsun Çarşamba havalimanlarını,

d) Havalimanı Müdürlüğü: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün havalimanlarındaki müdürlüklerini,

e) Havayolu firması: Havalimanları arasında tarifeli ve tarifesiz uçak seferleri ile yolcu taşımacılığı yapan işletmeyi,

f) İniş saati: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre uçağın destekleme kapsamındaki havalimanına iniş yaptığı saati,

g) Seyahat Acentası: 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren (A) grubu işletme belgeli seyahat acentasını,

ğ) Sezon: Ocak ayının birinci günü başlayıp Aralık ayının son günü ile biten süreyi,

h) Tarifeli uçak seferi: Kalkış saatleri ve ücretleri önceden ilan edilen, herkesin kullanımına açık S110 uçuş koduyla belli bir düzende yapılan seferleri,

ı) Tarifesiz (charter) uçak seferi: Belirli bir düzene bağlı kalmadan tarifeli seferler dışında N210 ve N211 uçuş koduyla yapılan seferleri,

i) Tarifesiz (charter) ortak uçuş: İçerisinde birden fazla seyahat acentası yolcusunun bulunduğu uçak seferi,

kayıp ruhsat /ehliyet çıkarma ücreti 2017

j) Tarifesiz (charter) tam uçuş: İçerisindeki tüm yolcuların yalnızca bir seyahat acentasına ait olduğu uçak seferi,

k) Tur operatörü: Ülkemize turist gönderen, yurt dışında yerleşik ticari işletmeyi,

l) Turistik uçak seferi: Bu Tebliğ kapsamındaki havalimanlarına, seyahat acentaları tarafından tek başına veya diğer seyahat acentaları ile birlikte içerisinde en az 100 yolcusu bulunan bir uçak ile gerçekleştirilen tarifeli ve tarifesiz (charter) seferi,

m) Yaz sezonu: Nisan ayının birinci günü başlayıp Ekim ayının son günü ile biten süreyi,

ifade eder.

Destek verilecek dönem ve ödeme miktarı

MADDE 5 – (1) 1/1/2017 saat 00.00 (dahil) – 31/12/2017 saat 23.59 (dahil) arasında iniş saatleri esas alınarak, 2 nci maddede belirtildiği şekilde tarifeli ve tarifesiz (charter) turistik uçak seferleriyle turist getiren seyahat acentalarına uçak seferi başına 6.000 ABD Doları destek sağlanır.

(2) 200 ve daha fazla koltuk sayısına sahip uçaklarla yapılan tarifesiz (charter) uçak seferlerinde en az 150 yolcu getirmek kaydıyla, birinci fıkrada yer alan destek tutarı %30 oranında artırılarak uygulanır.

(3) Bir uçakta, bir veya birden fazla seyahat acentası tarafından getirilen turistin bulunması halinde, her bir seyahat acentasına verilecek destek tutarı, o seyahat acentasının getirdiği yolcuların uçaktaki toplam yolculara oranı esas alınarak hesaplanır.

(4) Belirtilen dönemler içerisinde yolcuları tek bir seyahat acentası tarafından getirilen seferlere ilişkin talepler öncelikle sonuçlandırılır.

2017 yılı 2.el Araç Noter satış ücreti

Başvuru süresi

MADDE 6 – (1) Seyahat acentaları;

a) 1/1/2017-31/1/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 2/5/2017,

b) 1/2/2017-28/2/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/5/2017,

c) 1/3/2017-31/3/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 30/6/2017,

ç) 1/4/2017-30/4/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/7/2017,

d) 1/5/2017-31/5/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/8/2017,

e) 1/6/2017-30/6/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 2/10/2017,

f) 1/7/2017-31/7/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/10/2017,

g) 1/8/2017-31/8/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 30/11/2017,

ğ) 1/9/2017-30/9/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 2/1/2018,

h) 1/10/2017-31/10/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/1/2018,

ı) 1/11/2017-30/11/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 28/2/2018,

i) 1/12/2017-31/12/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 2/4/2018,

tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık evrak kaydına giriş yapacak şekilde başvuruda bulunmak zorundadır.

(2) Seyahat acentalarının birinci fıkrada belirtilen süreler dışında yapacakları destekleme başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Harçlar 2017 (Noter,pasaport,diploma,trafik,ehliyet,mahkeme,icra,sınav vb)

Başvuruda istenilecek belgeler

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sağlanan destekten yararlanabilmek için aşağıda belirtilen belgelerle Bakanlığa başvuruda bulunulur:

a) Başvuru dilekçesi (Ek-1).

b) Seyahat acentası ile tur operatörü arasındaki sözleşme örneği ve sözleşmenin yeminli tercüman onaylı tercümesi.

c) Tur operatörü ile havayolu firması arasındaki sözleşme örneği ve sözleşmenin yeminli tercüman onaylı tercümesi.

ç) Uçuş beyan formları (Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6).

d) Tarifesiz uçuşlarda aylık hakediş çizelgeleri (Ek-7 ve Ek-8).

e) Taahhütname (Ek-9).

f) Turizm desteği başvurusu bilgi formu (Ek-10).

g) Temsil ve ilzama yetkili kişinin imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti.

ğ) Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde talep edilecek diğer bilgi ve belgeler.

(2) Seyahat acentası ile tur operatörü ve tur operatörü ile havayolu firması arasındaki sözleşmeler, sezon, yaz sezonu veya uçuş tarihlerini kapsayacak nitelikte olur.

(3) Seyahat acentası başvuru yapacağı ilk dönemde, birinci fıkrada belirtilen belgelerin tamamını dosyasında bulundurmak zorundadır. Bu belgelerde değişiklik veya ilave olmaması halinde, sonraki dönemlerde yalnızca o aya ait uçuş beyan formu ve hakediş çizelgesinin başvuru dosyasında bulunması yeterli olur.

(4) Seyahat acentalarının, tarifesiz tam uçuşlar, tarifesiz ortak uçuşlar ve tarifeli uçuşlar ile ilgili başvuruları Bakanlığa ayrı dosyalar halinde yapılır. Aynı başvuru dosyası içerisinde birbirinden farklı kategoride veya döneme ait uçuş beyanının olması halinde dosya, 8 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında iade edilir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) 6 ncı maddede belirtilen süreler içerisinde seyahat acentaları tarafından destekleme ödemesinden yararlanmak amacıyla oluşturulan başvuru dosyası Bakanlığa teslim edilir.

(2) Bakanlık tarafından yapılan incelemede, başvurunun usulüne uygun yapılmadığının tespit edilmesi halinde ilgili dosya gerekli düzeltmenin 30 gün içerisinde yapılması amacıyla gerekçeleri belirtilerek seyahat acentasına iade edilir. Belirtilen süre içerisinde usulüne uygun yapılmayan başvuru değerlendirmeye alınmaz.

(3) Başvuru dosyasında, bu Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerden eksiklik tespit edilmesi halinde Bakanlık, eksikliğin 30 gün içerisinde tamamlanması amacıyla seyahat acentasına yazılı bildirimde bulunur. Belirtilen süre içerisinde tamamlanmayan eksiklik, başvuru dosyasının değerlendirilmesinde dikkate alınmaz veya eksikliğin niteliğine göre dosya işlemden kaldırılarak seyahat acentasına iade edilir.

(4) Bakanlık incelemesi sonucunda, seyahat acentalarının yolcu sayılarına ilişkin beyanlarında tutarsızlık tespit edilmesi halinde, o uçağa ilişkin beyanda bulunan seyahat acentalarına bu durumun düzeltilmesi için yazılı bildirimde bulunulur. Söz konusu tutarsızlığa ilişkin düzeltmenin 30 gün içerisinde tamamlanmaması veya tutarsızlığın devam etmesi halinde o uçağa ait talep değerlendirmeye alınmaz.

(5) Tarifeli ve tarifesiz ortak uçuşlara ilişkin ödemelerde herhangi bir karışıklığa meydan verilmemesi amacıyla destek başvuruları, o aya ait başvuru süresinin bitiminden itibaren değerlendirilir.

(6) Bakanlık ihtiyaç görmesi halinde, destekleme ödemelerinin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere havayolu firmalarından ve ilgili kurumlardan destekleme dönemini kapsayan uçuşlara ilişkin bilgileri isteyebilir.

araca sahte plaka takan veya kullananlara 2017 yılı idari para cezası

Ödemelere ilişkin usul ve esaslar

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sağlanacak desteğe ilişkin ödemeler Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.

(2) Destekleme ödemeleri, turistik seferin gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın ilk iş günü Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer alan döviz alış kurları esas alınarak ABD Doları karşılığı Türk Lirası cinsinden yapılır.

(3) Seyahat acentası, başvuru dosyasının incelenmesini müteakiben Maliye Bakanlığından ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu bulunup bulunmadığına ya da borç yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgeyi Bakanlığa ibraz eder.

(4) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerinden ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan yazılardan, destek ödemesi yapılacak seyahat acentasının borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde Bakanlık tarafından mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Ödenecek hakediş tutarının, borçların tamamını karşılaması halinde, her iki kuruma ilgili tutar gönderilir. Bakiye varsa başvuru sahibi seyahat acentasına ödeme yapılır. Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.

Noter araç satış ücreti 2017 yılı

b) Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde, borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarların hakedişe orantılanması suretiyle her iki kuruma dağıtım yapılarak gönderilir. Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.

c) Mahsup işlemi gerçekleşmeden önce her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde, ilk haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilir. Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.

(5) Desteklere ilişkin yapılacak ödemeler, desteklenen seyahat acenta sayısı, uçuş ve yolcu sayısıyla ilgili bilgileri içeren gerçekleşme raporu aylık olarak Maliye Bakanlığına bildirilir.

2017 yılı noter araç satış ücreti ikinci el

Denetim ve haksız ödemelerin geri alınması

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde, geri alma işlemi için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

(2) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, haksız yere yararlandığı tespit edilen seyahat acentaları ile idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen seyahat acentalarının işlemleri resen durdurulur ve destekten yararlandırılmaz. Ayrıca bu seyahat acentaları hakkında ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin işlem tesis eden birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolü ile kendi hazırladıkları veya onayladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

2017tüvtürk Araçların muayene süresini geçirme cezası,

(4) Bakanlık, destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya, desteklenecek seyahat acentalarına ilişkin kriterleri belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep halleri de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Etiketler: ,

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

21 Ekim 2016 CUMA  Resmî Gazete  Sayı : 29864

TEBLİĞ

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ÜLKEMİZE TURİST GETİREN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTALARINA DESTEK  SAĞLANMASI HAKKINDA KARARIN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/8/2016” ibaresi “31/12/2016” olarak ve ikinci fıkrasında yer alan “31 Ağustos 2016” ibaresi “31 Aralık 2016” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e), (f), (g) ve (ğ) bentleri eklenmiştir.

“e) 1/9/2016-30/9/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 2/1/2017,

 1. f) 1/10/2016-31/10/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/1/2017,
 2. g) 1/11/2016-30/11/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 28/2/2017,

ğ) 1/12/2016-31/12/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/3/2017,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “grup sözleşmesinin” ibaresi “sözleşme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-7’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçiş Hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinde yürürlüğe giren “Ek-7”, 1/10/2016 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek tarifeli uçuşlar için kullanılmaya başlanılacaktır.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
5/4/2016 29675
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
15/7/2016 29771

Eki için tıklayınız.

Etiketler: , , , , ,

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

15 Temmuz 2016 CUMA  Resmî Gazete
Sayı : 29771

TEBLİĞ

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ÜLKEMİZE TURİST GETİREN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTALARINA DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARARIN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/5/2016” ibaresi “31/8/2016” olarak değiştirilmiş, maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) 200 ve daha fazla koltuk sayısına sahip uçaklarla yapılan tarifesiz (charter) uçak seferlerinde en az 150 yolcu getirmek kaydıyla, birinci fıkrada yer alan destek tutarı 1 Haziran-31 Ağustos 2016 tarihleri arasında %30 oranında artırılarak uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Seyahat acentaları;

a) 1/4/2016-30/4/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 1/8/2016,

b) 1/5/2016-31/5/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/8/2016,

c) 1/6/2016-30/6/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 30/9/2016,

ç) 1/7/2016-31/7/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/10/2016,

d) 1/8/2016-31/8/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 30/11/2016,

tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık evrak kaydına giriş yapacak şekilde başvuruda bulunmak zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına, (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ğ) %30 fazla ödemeye tabi tarifesiz seferlere ilişkin uçuş beyan formları (Ek-9 ve Ek-10),”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Destekleme ödemeleri, turistik seferin gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın ilk iş günü Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer alan döviz alış kurları esas alınarak ABD Doları karşılığı Türk Lirası cinsinden yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-9 ve Ek-10 eklenmiştir.

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız

Etiketler: ,

Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

14 Nisan 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29684

YÖNETMELİK

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

AV TURİZMİ KAPSAMINDA AVLANMALARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

 1. a) Sürdürülebilir avcılık ve doğal hayatın korunması ilkeleri gözetilerek, popülasyonları ve yıllık artım miktarları belirlenmiş av ve yaban hayvanlarının av turizmi kapsamında yerli ve yabancı avcılarca avlanmalarına yönelik usul ve esasları belirlemek,
 2. b) Acentelerin av turizmi kapsamında av organizasyonları ile av ve yaban hayvanı gözlem turu, fotoğraf ve film çekimleriyle ilgili faaliyetlerini düzenlemek,
 3. c) Yöre insanlarının yaban hayatı kaynaklarının varlığından oluşan katma değerden yararlandırılarak kırsal kalkınmaya katkıda bulunmak ve av kaynaklarının ekonomiye faydalı olacak şekilde değerlendirilmesini sağlamak,

ç) Av organizasyonlarında görev alacak kişilerin eğitimi ve yetiştirilmesiyle ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yerli ve yabancı avcıların avlanma usul ve esasları ile av organizasyonlarını yürütecek acente ve görevlilerin yapacakları iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü ve 15 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) (A) grubu seyahat acentesi: Türk vatandaşları ve yabancı uyruklulara ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence olanakları sağlayan, onlara turizmle ilgili bilgiler veren, bu konuya ilişkin tüm hizmetleri gören, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca faaliyette bulunan ticari kuruluşları,
 2. b) Acente: 1618 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan (A) ve (C) grubu seyahat acentesi işletme belgesi sahibi olanlardan Genel Müdürlükçe av turizmi izin belgesi verilenleri,
 3. c) Av dönemi: Merkez Av Komisyonu kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte başlayıp yeni kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı zamana kadar geçen süreyi,

ç) Av hayvanı: Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları,

 1. d) Av kılavuzu: Öncelikle yöre halkı ile yerel avcı kuruluşu üyelerinden belirlenen, av ve yaban hayatı ile ilgili organizasyonlarda yardımcı olmak üzere eğitilen kişiyi,
 2. e) Av organizasyonu: Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında avına izin verilen av ve yaban hayvanı türlerini, belirlenen usul ve esaslarla ölü ele geçirmek üzere yapılan avla ilgili düzenlemelerin tümünü,
 3. f) Av organizatörü: Av organizasyonlarıyla ilgili işleri yapan, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimlerinin yapılmasına yardımcı olan, Genel Müdürlükçe açılan semineri başarıyla tamamlayıp av organizatörü kimliği alan kişiyi,
 4. g) Av turizmi: Avcı niteliğine sahip kişilerin avlanma amaçlarını gerçekleştirmek üzere belirlenmiş ilkelerle yaptıkları etkinlikleri,

ğ) Av turizmi izin belgesi: Acentelerin yerli ve yabancı avcılara av organizasyonları, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri düzenleyebilmelerine olanak sağlayan Genel Müdürlükçe verilen belgeyi,

 1. h) Av yılı: 1 Nisan’dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi,

ı) Av yılı av turizmi uygulama talimatı: Av turizmi kapsamındaki av organizasyonları için Komisyonca alınan karar ile bu kararın dışında uygulamaya yönelik bilgilerin yer aldığı, sorumluluk, düzen ve ilkeleri içine alan kurallar bütününü,

 1. i) Avcı kuruluşu: Kuruluş statüsünde, avcılık ile av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve düzenlenmesine ilişkin hükümlerin yer aldığı dernekleri ve bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyonları,
 2. j) Avcılık belgesi: On sekiz yaşını doldurmuş, silah taşıma ehliyetine sahip, Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hâli bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi,
 3. k) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahaları,
 4. l) Avlama ücreti: Av turizmi kapsamında avına izin verilen sahalarda avlanma izin ücreti dışında, av ve yaban hayvanı tür, ağırlık ve trofe değerlerine göre ayrıca alınan ücretleri,
 5. m) Avlanma: Kanun kapsamında avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,
 6. n) Avlanma izin ücreti: Her av yılı için, av ve yaban hayvanı tür veya gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine göre tespit edilen ücretleri,
 7. o) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

ö) Bek ve yürüyüş avı: Avcılar tarafından, av ve yaban hayvanlarının geçiş yollarında bekleyerek ya da yürüyerek yapılan avlanma şeklini,

 1. p) Bölge müdürlüğü: Bakanlık Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünü,
 2. r) (C) grubu seyahat acentesi: Sadece Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenleyen, 1618 sayılı Kanun uyarınca faaliyette bulunan ticari kuruluşları,
 3. s) Çantacı: Avcıların avla ilgili ekipman ve besinlerini taşıyan kişiyi,

ş) Devlet avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakatı alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,

 1. t) Döner sermaye işletmesi: Kanun çerçevesinde toplanan gelirlerin, yine sadece Kanun çerçevesinde kullanılmak üzere yatırıldığı, 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesine göre kurulan işletmeleri,
 2. u) Geçici avcılık belgesi: Türkiye’ye gelecek yabancı turist avcılar ile yabancı devlet misafirlerine av organizasyonlarına katılmalarına yönelik verilen avlanma izin belgesini,

ü) Genel avlak: Özel ve devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları,

 1. v) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,
 2. y) Kanun: 4915 sayılı Kanunu,
 3. z) Katılım payı: Av turizmi kapsamında elde edilen avlama gelirlerinden; yaban hayatının korunması, av ve yaban hayvanlarının korunması, bakımı ve üretimi ile avcılığın düzenlenmesi hizmetlerinin karşılığı olarak avlak ve sahalarda alanı olan belde belediyesi ve köy tüzel kişiliği ile büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyelerine verilecek ücreti,
 4. aa) Komisyon: Av yılı av turizmi uygulama kararını almak üzere Genel Müdürlükçe oluşturulan çalışma ekibini,
 5. bb) Kota: Avına izin verilen av ve yaban hayvanının sayısını,
 6. cc) Köy tüzel kişiliği: 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununa göre faaliyet gösteren kamu tüzel kişiliğine sahip mahalli idare kuruluşunu,

çç) Merkez Av Komisyonu: Merkezde kurulan ve Bakanın veya Müsteşarın başkanlığında, Bakanlık ve Genel Müdürlük merkez teşkilâtı ilgili birimlerinden üç, bir bitki koruma uzmanı ve bir veteriner hekim olmak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından iki, Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü ile orman fakülteleri ve gönüllü kuruluşları temsilen birer, dokuz coğrafi bölge esas alınarak belirlenecek avcı kuruluşlarından dokuz, özel avlak temsilcisi bir olmak üzere toplam yirmi bir üyeden teşekkül eden Komisyonu,

 1. dd) Müdürlük: Bölge müdürlüklerine bağlı ildeki şube müdürlüğünü,
 2. ee) Örnek avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları,
 3. ff) Özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları,
 4. gg) Özel avlanma izin belgesi: Yerli avcılara, Türkiye’de yaşayan yabancılara, Türklük belgesi sahibi Batı Trakyalı Türklere, Türkiye’deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerle uluslararası kuruluşlarda çalışan kırmızı bantlı kimlik kartı hamili görevlilere ve karşılıklılık ilkesine bağlı olmak kaydıyla diplomatik ve konsüler temsilciliklerde görev yapan yeşil bantlı kimlik hamili olanlara av turizmi kapsamında avlanmaları için her av organizasyonu için verilen avlanma izin belgesini,

ğğ) Sürek avı: Av ve yaban hayvanlarının av köpeği ve sürenciler tarafından belirli bir yöne doğru sürülerek belirli noktalarda konuşlanan ikiden fazla avcı tarafından yapılan avlanma şeklini,

 1. hh) Sürenci: Sürek avlarında av köpekleri, ses çıkaran aletler ve benzerleriyle avına izin verilen av hayvanlarını avcı yönüne yönlendirmede görev alan kişiyi,

ıı) TRACES (TRAde Control and Expert System): Avrupa Birliği ticaret kontrol ve muayene web tabanlı veteriner sistemini,

 1. ii) Trofe: Av ve yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan parçalarını,
 2. jj) TÜRSAB: Türkiye Seyahat Acentaları Birliğini,
 3. kk) Yaban hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,
 4. ll) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,
 5. mm) Yasa dışı avlanma: Kanun kapsamında korunan veya avına izin verilen yaban hayvanı türlerini; izin verilen yerler, belirlenen zamanlar ve miktarlar dışında ve/veya zehirleyerek, tuzak ve kapan kurarak veya men edilen diğer usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,
 6. nn) Yerleşim birimi: Kendisine ulaşan karayolları üzerinde sınırları belirlenmiş olan yerleşme, çalışma ve barınma amacıyla insanların yararlandıkları yapı ve tesislerin bir arada bulunduğu, karayolu trafiğine etkileri tespit edilmiş ve idari taksimatla belirlenmiş olan, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu il, ilçe, belde belediyesi ve köy tüzel kişilikleri ile büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyesini,
 7. oo) Yerli avcı: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan avcıyı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Av Turizmi İzin Belgesi, Gözlem Turları ile Fotoğraf ve Film Çekimleri,

Acentelerin Sorumlulukları

Av turizmi izin belgesi

MADDE 5 – (1) 1618 sayılı Kanun kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığından (A) ve (C) grubu seyahat acentesi işletme belgesi alan acentelere; av organizasyonları, av ve yaban hayvanı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri düzenleyebilmelerini sağlamak üzere Genel Müdürlükçe Av Turizmi İzin Belgesi (Ek-1) verilir.

(2) (A) grubu seyahat acenteleri, yabancı turist avcılara, yabancı uyruklulara ve yerli avcılara av organizasyonları, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri; (C) grubu seyahat acenteleri, sadece yerli avcılara av organizasyonları, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri düzenleyebilirler.

(3) Av turizmi izin belgesi devredilemez.

(4) Acentelere ilişkin güncel bilgiler, Genel Müdürlük internet sitesinden duyurulur.

(5) Acenteler, av turizmi izin belgesinde yer alan herhangi bir değişikliği en geç otuz gün içinde Genel Müdürlüğe bildirir. Genel Müdürlük, değişikliklere göre av turizmi izin belgesini yeniler. Bu süre içinde değişiklikleri bildirmeyen acentelerin av turizmi izin belgesi geçersizdir.

(6) Av turizmi izin belgesi verilen acenteler Bakanlıkça Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilir.

Av turizmi izin belgesi başvurusu

MADDE 6 – (1) Av turizmi izin belgesi başvurusu;

 1. a) Talebi içerir dilekçe,
 2. b) Av turizmi izin belgesi talebi için yapılacak başvuru tarihinden en fazla 10 gün öncesine ait olan Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanmış seyahat acentesi işletme belgesinin fotokopisi,
 3. c) Ortaklık durumunu gösterir ticaret sicili gazetesi örneği ve/veya kurumlar vergisi beyannamesi,

ile yapılır.

Gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri

MADDE 7 – (1) Türkiye’de av ve yaban hayvanları gözlem ve av turları ile fotoğraf ve film çekimleri, Genel Müdürlükten av turizmi izin belgesi alan acenteler aracılığıyla yapılır.

(2) Gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimlerinde uygulanacak ücretler ve süreler, her av yılı için Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

(3) Av ve yaban hayvanı gözlem ve av turları ile fotoğraf ve film çekimi faaliyetlerinin yürütülmesi için Genel Müdürlük veya müdürlükten izin alınır, belirlenen programlar ile esaslara uyulur ve yeter sayıda kılavuz görevlendirilir.

(4) İzin başvuruları şahsen veya posta, faks ve elektronik postayla yapılır ve beş iş günü içinde sonuçlandırılır.

(5) Müdürlüğe yapılan başvurular ve sonuçları hakkında Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

(6) Çalışma konu ve koşullarının dışına çıkılması, av ve yaban hayatı ile Türkiye’nin güvenliği açısından sakınca doğuracak faaliyet ve davranışların tespiti halinde izinler iptal edilir.

(7) Gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimlerinde, av ve yaban hayvanlarına zarar verici, onları ürkütücü ve barınma ortamlarından uzaklaştırıcı davranışlarda bulunulamaz.

(8) İzin verilerek araştırma ya da inceleme yapan kişiler, hazırlayacakları fotoğraf, film ve raporların bir örneğini izin veren birime verir.

(9) Av turizmi izin belgesi alınmadan av ve yaban hayvanları gözlem turları, fotoğraf ve film çekimleri yaptıran acente ile (A) ve (C) grubu seyahat acentelerine, Kanunun 25 inci maddesi uygulanır.

Acentelerin sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Acenteler;

 1. a) Düzenleyecekleri av organizasyonlarında av organizatörü çalıştırmak,
 2. b) Av organizasyonlarında bulunacak av organizatörlerinin yetki belgesini; av turizmi izin belgesinin alınmasından sonraki en geç bir ay içinde Genel Müdürlüğe, av organizasyonu öncesi müdürlüğe vermek,
 3. c) Av turizmi kapsamında düzenleyecekleri av organizasyonları, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri için bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara uymak,

zorundadır.

(2) Acenteler, av turizmi izin belgesi ve avlanma izin belgesi almadan av turizmi kapsamında av organizasyonları düzenleyemez; yabancıları, yabancı avcılık belgesi veya geçici avcılık belgesi almadan ve bu belgeleri yanlarında bulundurmadan avlatamaz.

Av turizmi izin belgesinin iptali

MADDE 9 – (1) 1618 sayılı Kanun çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca işletme belgeleri iptal edilen (A) ve (C) grubu seyahat acentelerinin veya işletme belgeleri geri alınan seyahat acentelerinin av turizmi izin belgeleri Genel Müdürlükçe iptal edilir.

(2) Bakanlıkça koruma altına alınan yaban hayvanları ile bu yaban hayvanlarından av turizmi kapsamında avına izin verilenlerini yasa dışı avlattıran av turizmi izin belgesi sahibi (A) ve (C) grubu seyahat acentelerinin av turizmi izin belgesi Genel Müdürlükçe iptal edilir. Bu acentelere av turizmi izin belgesi bir daha verilmez.

(3) Bakanlıkça koruma altına alınan yaban hayvanları ile bu yaban hayvanlarından av turizmi kapsamında avına izin verilenlerin dışındaki av ve yaban hayvanlarını yasa dışı olarak avlattıran av turizmi izin belgesi sahibi (A) ve (C) grubu seyahat acentelerinin av turizmi izin belgesi Genel Müdürlükçe bir yıl askıya alınır.

(4) Av ve yaban hayvanı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri düzenleyecek acentelerin Genel Müdürlükçe belirlenen yükümlülükleri ihlal etmesi durumunda av turizmi izin belgesi bir yıl askıya alınır.

(5) Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden acenteler; fiilleriyle ilgili olarak ayrıca 1618 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilir.

(6) Kültür ve Turizm Bakanlığı, işletme belgeleri iptal edilen (A) ve (C) grubu seyahat acentelerini Bakanlığa bildirir.

(7) İşletme belgeleri iptal edilmesine rağmen av organizasyonları, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri düzenleyen acenteler hakkında 1618 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ve Kanunun 25 inci maddesi uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Avlanma İzin Belgeleri, Avlanma ve Avlandırma Esasları

Yabancı turist avcılar için geçici avcılık belgesi

MADDE 10 – (1) Acente aracılığıyla veya acentelere bağlı kalmaksızın avlanmak üzere Türkiye’ye gelecek yabancı turist avcılara, Yabancı Turist Avcılar İçin Geçici Avcılık Belgesi (Ek-2) müdürlükçe verilir.

(2) Yabancı turist avcılar, geçici avcılık belgesi almadan Türkiye’de avlanamaz.

(3) Geçici avcılık belgesinde; yabancı turist avcı, avlak, saha, avlanma tarihleri, av silahları, avlanacak av ve yaban hayvanı türleri ile ilgili bilgiler yer alır.

(4) Geçici avcılık belgesinin süresi, yabancı turist avcının 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda belirtilen Türkiye’de kalma süresi kadardır.

(5) Özel avlakta özel avlak işleticisi ya da seyahat acentesi tarafından yapılacak geçici avcılık belgesi başvurusu; 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen belgelerin talep edilen avlanma izin tarihinin başlangıcından Komisyonca belirlenecek süre öncesinde müdürlüğe ibraz edilmesiyle yapılır.

(6) Geçici avcılık belgesi, ilgililere gönderilir.

Bağımsız olarak avlanacak yabancı turist avcıların geçici avcılık belgesi başvurusu ve avlanma esasları

MADDE 11 – (1) Bağımsız olarak avlanmak üzere Türkiye’ye gelen yabancı turist avcılar sadece özel avlaklar ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilen avlaklarda avlanabilirler.

(2) Yabancı turist avcılar adına geçici avcılık belgesi başvuruları avlak işletmecisince müdürlüğe yapılır.

(3) Başvurular;

 1. a) Geçici Avcılık Belgesi Başvuru Formu (Ek-3),
 2. b) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunuyla belirlenen avcılık belgesi harç makbuzu,
 3. c) Avlanma izin ücreti ve/veya avlama ücreti dekontu,

ile birlikte talep edilen avlanma izin tarihinin başlangıcından Komisyonca belirlenecek süre öncesinde yapılır.

(4) Bağımsız olarak avlanacak yabancı turist avcı, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve 1/6/1991 tarihli ve 20888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye’ye getirilen tüfek ile mermilere ait silah ve mermi geçici giriş belgesini müdürlüğe verir.

Acente aracılığıyla geçici avcılık belgesi başvurusu ve avlanma esasları

MADDE 12 – (1) Acente aracılığıyla Türkiye’ye gelecek yabancı turist avcılar, av yılı av turizmi uygulama talimatı doğrultusunda avlanabilir.

(2) Geçici avcılık belgesi başvurusu;

 1. a) Geçici avcılık belgesi başvuru formu,
 2. b) 492 sayılı Kanunla belirlenen avcılık belgesi harç makbuzu,
 3. c) Avlanma izin ücreti dekontu,

ç) Avlama ücreti dekontu,

ile birlikte talep edilen avlanma izin tarihinin başlangıcından Komisyonca belirlenecek süre öncesinde müdürlüğe yapılır.

Devlet misafirleri için geçici avcılık belgesi ve başvurusu

MADDE 13 – (1) Devlet Başkanı, Başbakan ve Bakan düzeyindeki yabancı devlet misafirlerine Türkiye’de avlanabilmeleri için, Yabancı Devlet Misafirleri İçin Geçici Avcılık Belgesi (Ek-4) Genel Müdürlükçe verilir, belgenin bir örneği Dışişleri Bakanlığına gönderilir.

(2) Avlanma izni, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Bakanlıktan alınır. Bu tür davetler yapılmadan önce Dışişleri Bakanlığınca Bakanlığın olumlu görüşünün alınması zorunludur. Bakanlık görüşü, mevzuattaki özel hükümler saklı kalmak üzere en geç on beş gün içinde verilir. Görüşlerde on beş günü geçmemek üzere ek süre kullanılabilir. Ek süre sonuna kadar görüş verilmediği takdirde olumlu görüş verilmiş sayılır. Bakanlıkça uygun görülen başvurular için 492 sayılı Kanun ile belirlenen avcılık belgesi harcının Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yatırılması zorunludur.

Devlet misafirlerinin avlanma esasları

MADDE 14 – (1) Yabancı devlet misafirleri, avlak ve sahalara göre belirlenen kotalar göz önünde bulundurularak av turizmi kapsamında avına izin verilen av ve yaban hayvanları ile merkez av komisyonu kararıyla avına izin verilen av hayvanlarını avlayabilirler.

(2) İşletilen avlaklarda, yabancı devlet misafirlerinden ikili veya çok taraflı sözleşmelere ve karşılıklılık esasına bağlı olarak avlanma izin ücreti ve avlama ücreti alınmayabilir.

Yerli avcılar için özel avlanma izin belgesi

MADDE 15 – (1) Yerli avcılar bağımsız olarak veya acente aracılığıyla, her av organizasyonu için ayrı olmak üzere müdürlükten alacakları Yerli Avcılar İçin Özel Avlanma/Avlandırma İzin Belgesi (Ek-5) ile avlanır.

Başvuru ve değerlendirme ile avlanma esasları

MADDE 16 – (1) Yerli avcılar, av yılı av turizmi uygulama talimatı ile belirlenen kurallar çerçevesinde avlanır.

(2) Yerli avcılar için özel avlanma/avlandırma izin belgesi başvurusu;

 1. a) Avcılık belgesinin onaylı örneği,
 2. b) Yivsiz tüfek ruhsatnamesi veya yivli silah taşıma ruhsatının onaylı örneği,
 3. c) Yerli Avcılar İçin Özel Avlanma/Avlandırma İzin Başvuru Formu (Ek-6),

ile birlikte Komisyonca belirlenecek birime yapılır.

(3) Yerli avcılar için özel avlanma/avlandırma izin belgesi; avlanma izin ücretinin ve/veya avlama ücretinin Komisyonca belirlenecek tarihe kadar ödenmesinden sonra düzenlenir.

(4) Özel avlaklarda avlanma izni, özel avlak sahibi ya da işletmecisi tarafından verilir.

(5) İzin belgesi, ilgililere gönderilir.

(6) Acente tarafından avcı adına yapılacak başvurular; ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerindeki belgelerle birlikte, avlanma izninin alınması, av organizasyonunun yürütülmesi, avlanma izin ve avlama ücretleriyle ilgili iş ve işlemlerin yapılması için acentenin yetkili kılındığına ilişkin avcı tarafından verilen ait olduğu av yılı için geçerli olan noter onaylı vekâletname ile yapılır.

Bilimsel araştırma amaçlı avlanma izni ve başvuru

MADDE 17 – (1) Av turizmi kapsamında avına izin verilen av ve yaban hayvanlarıyla ilgili bilimsel araştırmalar, 24/10/2005 tarihli ve 25976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda yapılır.

(2) Av turizmi kapsamında bilimsel araştırma amacıyla avına izin verilen av ve yaban hayvanlarıyla ilgili ücretlendirme av yılı av turizmi uygulama talimatı ile belirlenir.

Yabancı avcılık belgesi

MADDE 18 – (1) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen, 6458 sayılı Kanun kapsamında olan yabancılar ve Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası kuruluş temsilciliklerindeki görevlilere Genel Müdürlükçe (Ek-7), Batı Trakyalı Türklere müdürlükçe (Ek-8) Yabancı Avcılık Belgesi verilir.

(2) Ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası kuruluş temsilcilikleri ile diplomatik veya konsüler misyonlarda görev yapan kişilerin, kırmızı bantlı kimlik sahibi veya karşılıklılık esasına göre yeşil bantlı kimlik hamili olmaları zorunludur.

(3) Yabancı avcılık belgesinin süresi, Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası kuruluş temsilcilikleri ile diplomatik veya konsüler misyonlarda görev yapan kişilerin kimliklerindeki kart süresi kadardır.

Başvuru ve değerlendirme

MADDE 19 – (1) 18 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında olanlardan Batı Trakyalı Türkler dışındakilerin yabancı avcılık belgesi başvuruları;

 1. a) 6136 sayılı Kanun ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik kapsamında izin alınarak Türkiye’ye getirilen ya da Türkiye’den edinilen yivli veya yivsiz tüfek taşıma ruhsatının onaylı örneği,
 2. b) Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası kuruluş temsilcilikleri ile diplomatik veya konsüler misyonlarda görev yapan kişiler için verilen kimliğin onaylı örneği,
 3. c) Avcılık yapabileceğine ilişkin belgenin Türkiye’de geçerli olması halinde Türkçe tercümeli, geçerli olmaması halinde Türkiye’den alınmış avcı eğitimi kurs bitirme belgesinin onaylı örneği,

ç) 492 sayılı Kanunla belirlenen harç makbuzu,

 1. d) İki adet fotoğraf,

ile birlikte yapılır.

(2) Avcı eğitim kurs bitirme belgesi almış Batı Trakyalı Türklerin yabancı avcılık belgesi başvuruları; avcı eğitim kurs bitirme belgesi ile birinci fıkranın (a), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte müdürlüğe yapılır.

(3) Genel Müdürlükçe düzenlenen (Ek-7)’deki Yabancı Avcılık Belgesi, Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası kuruluş temsilcilikleri ile diplomatik veya konsüler misyonlarda görev yapan kişiler için verilen kimlik ve 492 sayılı Kanunla belirlenen harç makbuzunun ibrazı üzerine müdürlükçe vize edilip onaylanır.

(4) Yabancı avcılık belgesinde avlanma koşulları belirtilir.

(5) Türkiye’de ikamet eden yabancılara yabancı avcılık belgesinin verilmesinde, Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

Av turizmi kapsamında avlanma esasları

MADDE 20 – (1) 18 inci madde kapsamında yabancı avcılık belgesi almış olanlar;

 1. a) Av turizmi kapsamında belirlenen avlak ve sahalarda, av turizmi kapsamında avına izin verilen av ve yaban hayvanı türlerini seyahat acentesi aracılığıyla ya da seyahat acentesine bağlı kalmaksızın Yabancı Avcılar İçin Özel Avlanma İzin Belgesini (Ek-9) alarak avlayabilirler.
 2. b) Devlet avlağı ve genel avlaklarda Bakanlık ve merkez av komisyonu kararı çerçevesinde avına izin verilen türleri, Komisyonca belirlenen ücretlerle avlayabilirler.

(2) Av turizmi kapsamında avına izin verilen türlere ilişkin kota başvuruları, yabancı avcılık belgesi ile birlikte Genel Müdürlüğe; yabancı avcılar için özel avlanma izin belgesi başvurusu ise Yabancı Avcılar İçin Özel Avlanma İzin Belgesi Başvuru Formu (Ek-10) ile müdürlüğe yapılır.

(3) Yabancı avcılar için özel avlanma izin belgesi, ilgililere gönderilir.

Diplomatik kimlik sahibi görevliler için yabancı avcılık belgesi

MADDE 21 – (1) Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası kuruluş temsilcilikleri ile diplomatik veya konsüler misyonlarda kırmızı bantlı ve karşılıklılık esasları çerçevesinde yeşil bantlı yabancı temsilcilik kartıyla görev yapanlara, Yabancı Avcılık Belgesi (Ek-11) verilir; belgenin süresi, kimliklerindeki kart süresi kadardır.

Başvuru ve değerlendirme

MADDE 22 – (1) 21 inci madde kapsamında olanlara verilecek yabancı avcılık belgesi başvuruları;

 1. a) Dışişleri Bakanlığınca verilmiş diplomatik kimlik kartının onaylı örneği,
 2. b) 6136 sayılı Kanun ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye’ye getirilen ya da Türkiye’den edinilen yivli veya yivsiz av tüfeği taşıma ruhsatının onaylı örneği,
 3. c) Diplomatik kimlik sahibi kişinin uyruğunda olduğu ülkenin, o ülkede ikamet eden Türk diplomatlara bu konuda yapılan uygulamanın nasıl olduğunu belirten Dışişleri Bakanlığının karşılıklılık esaslarıyla ilgili görüşü,

ç) Avcılık belgesinin Türkiye’de geçerli olması halinde Türkçe tercümeli, geçerli olmaması halinde Türkiye’den alınmış avcı eğitimi kurs bitirme belgesinin onaylı örneği,

 1. d) 492 sayılı Kanunla belirlenen avcılık belgesi harç makbuzu,
 2. e) İki adet fotoğraf,

ile birlikte Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Genel Müdürlüğe yapılır.

(2) Yabancı avcılık belgesinde, avlanma koşulları belirtilir.

(3) Belgenin bir nüshası Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgiliye gönderilir.

Avlanma esasları

MADDE 23 – (1) 21 inci madde kapsamında yabancı avcılık belgesi verilenler, acente aracılığıyla ya da acenteye bağlı kalmaksızın Komisyonca her av yılı için belirlenen avlak ve sahalarda Yabancı Avcılar İçin Özel Avlanma İzin Belgesini (Ek-9) alarak avlanabilirler.

(2) Devlet avlağı ve genel avlaklarda, Bakanlık ve merkez av komisyonu kararı çerçevesinde avına izin verilen türleri, Komisyonca belirlenen ücretlerle avlayabilirler.

(3) İşletilen avlaklarda acenteye bağlı kalmaksızın, ikili veya çok taraflı sözleşmeler ve karşılıklılık esaslarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığının görüşü doğrultusunda, Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası kuruluş temsilciliklerinde, diplomatik veya konsüler misyonlarda kırmızı veya yeşil bantlı yabancı temsilcilik kartıyla görev yapanlar ile devlet misafirlerinden avlanma izin ücreti veya avlama ücreti alınmayabilir. Bu kişilerin özel avlak ya da işlettirilen avlaklarda avlanmak istemeleri durumunda avlanma izin ücreti alınır, avlama ücreti ise özel avlak ya da işlettirilen örnek avlak sahibi tarafından belirlenir.

(4) Yabancı avcılar için özel avlanma izin belgesi başvurusu, Yabancı Avcılar İçin Özel Avlanma İzin Belgesi Başvuru Formu (Ek-10) ile birlikte, avcı tarafından veya acente aracılığıyla Genel Müdürlüğe yapılır.

(5) Yabancı avcılar için özel avlanma izin belgesinin birer nüshası müdürlüğe ve Dışişleri Bakanlığına gönderilir.

Özel avlakta avlanma esasları

MADDE 24 – (1) Özel avlaklarda, izin verilerek üretilen veya yerleştirilen türler avlanabilir.

(2) Yabancılar özel avlaklarda, avlak sahibi veya işleticisinin izniyle avlanabilir.

(3) Özel avlakta yabancılar için düzenlenecek av organizasyonlarında uygulanacak avlanma izin ücreti Komisyonca belirlenir.

(4) Özel avlaklarda ücretler, avlak sahibi veya işleticisi tarafından belirlenir ve alınır. Alınan bu ücretlerin % 10’u döner sermaye işletmesine yatırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Avda Kullanılacak Silahlar ve Aksamı ile Mermilerin

Türkiye’ye Getirilmesi ve Çıkartılması

Avda kullanılacak silahlar

MADDE 25 – (1) Yabancı avcılar; Kanun hükümlerine göre getirdikleri veya Türkiye’den edindikleri yivli veya yivsiz tüfek, mermi ve ok-yay ile avlanabilir.

(2) Yerli avcılar, kendilerine ait yivsiz tüfek ruhsatnamesi veya yivli tüfek taşıma ruhsatı ve ok-yay ile avlanabilir.

Silah ve aksamı ile mermilerin Türkiye’ye getirilmesi ve taşınması

MADDE 26 – (1) Yabancı turist avcılar ile yabancı uyruklular, 6136 sayılı Kanun ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik kapsamında tüfek ve aksamı ile mermilerini geçici olarak Türkiye’ye getirebilirler.

(2) Yabancılar, yivli veya yivsiz av tüfeklerini 6136 sayılı Kanun ve 11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak koşuluyla Türkiye’de taşıyabilirler.

Silah ve aksamı ile mermilerin Türkiye’den çıkartılması

MADDE 27 – (1) Yabancı turist avcılar tarafından Türkiye’ye geçici olarak getirilen ok-yay, yivli veya yivsiz av tüfekleri ile aksamlarının ve sarf edilmeyen mermilerin, 6136 sayılı Kanun ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yabancı turist avcılar tarafından Türkiye’den çıkarılması zorunludur.

(2) Av Turizmi Kapsamında Yapılan Avlanmalarda Av Sırasında Sarf Edilen Mermilerle İlgili Bilgi Formu (Ek-12), Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik gereğince gümrük kapılarındaki emniyet makamlarına verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Avlak ve Sahalar, Tür ve Cinsiyetler, Kotalar ve Kullanımı,

Başvuru, Değerlendirme, Duyuru

Av organizasyonlarının yapılacağı avlak ve sahalar

MADDE 28 – (1) Av turizmi kapsamında av organizasyonlarına izin verilecek avlak ve sahalar aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) İşletilen ya da işlettirilen örnek avlaklar,
 2. b) Devlet avlakları,
 3. c) Genel avlaklar,

ç) Avlanma planı çerçevesinde avlanmanın yapılabilmesine izin verilen yaban hayatı geliştirme sahaları ile özel kanunlarla korunan sahalar,

 1. d) Özel avlaklar.

(2) Kanunun 12 nci maddesi ile bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (11), (12) ve (13) numaralı bentlerinde tanımlanan saha ve istasyonlar ile özel kanunlarla veya merkez av komisyonunca avlanmanın yasaklandığı yerlerde, av ve yaban hayvanlarının çoğaldığı ve zararlı olduğu durumlarda avlanmaların av turizmi kapsamında yapılmasına Bakanlıkça izin verilebilir.

Tür ve cinsiyet ile kotaların belirlenmesi ve avlanma şekli

MADDE 29 – (1) Özel avlak dışındaki avlak ve sahalarda avlanacak av ve yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve kotaları; etüt-envanter ve izleme çalışmalarıyla müdürlükçe belirlenir ve Genel Müdürlüğe bildirilir.

(2) Genel Müdürlüğe bildirilen kotalar; Komisyonca değerlendirilir, gerekçesi belirtilmek suretiyle değişiklikler de yapılarak onaylanır, av yılı av turizmi uygulama talimatı ile yürürlüğe girer.

(3) Av organizasyonları, bek ve yürüyüş avı ile sürek avlanma şekilleriyle yapılır.

Kota dağılımı, başvuruları, değerlendirme ve kullanımı

MADDE 30 – (1) Kota dağılımı; acente, yerli avcı, yabancı avcı ve devlet misafiri ile diplomat kotası olmak üzere ayrı ayrı, saha ve avlak bazında Komisyonca belirlenir.

(2) Acente kotası, acente aracılığıyla avlanacak yabancı turist ya da yerli avcılara; yerli avcı kotası, acente aracılığıyla veya acentelere bağlı olmaksızın avlanacak yerli ve yerel avcılar ile Batı Trakyalı Türklere; yabancı avcı kotası, yabancı avcılık belgesi verilenlere kullandırılır.

(3) Kota başvurularının ne şekilde yapılacağı Komisyonca belirlenir, başvurular Komisyonca belirlenen kurallar doğrultusunda değerlendirilir.

(4) Acente kotaları, ihale veya tahsis yöntemiyle değerlendirilir.

(5) İhale edilmeyen kotalara yapılacak başvurular Komisyonca belirlenecek yöntemle değerlendirilir.

(6) Av veya yaban hayvanının yaralanmış olması kotanın kullanılması anlamını taşır.

(7) Av veya yaban hayvanını avlayan ya da yaralayan yerli ve yerel avcılara, bir sonraki av yılında avlanan ya da yaralanan tür için kota tahsisi yapılmaz; ancak kotaların boş olması durumunda kota tahsisi yapılabilir.

(8) Av yılı içerisinde kotalara talep olmaması ya da kotaların boşalması durumunda yeni kota tahsisi, Komisyonca belirlenecek usullerle yapılır.

(9) Yerli ve yabancı avcı ile acentelere tahsis edilen kotalar, izin verilen avlak veya sahalarda kullanılır.

(10) Av organizasyonunun avlanma izin tarihi başlangıcından önce iptal edilmesi durumunda, acente veya avcının mazeretini kanıtlaması koşuluyla tahsise konu olan aynı kota, avlanma izin ücreti alınmadan Komisyonca belirlenecek başka bir tarihte yeniden kullandırılabilir.

(11) Av organizasyonunun olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamlanamadığı, av organizasyonuna katılan görevlinin av organizatörü ve av kılavuzlarıyla birlikte düzenlediği Günlük Avlanma Raporu ve Ödeme Taahhütnamesinin (Ek-13) müdürlükçe uygun görülmesiyle; avcının hastalanması durumu ise raporla belirlenir. Av organizasyonunun ötelenme koşulları Komisyonca belirlenir.

(12) İzin belgesindeki avın başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki herhangi bir günde olumsuz hava koşulları veya avcının hastalanması nedeniyle av organizasyonunun tamamlanamaması durumunda avlanma izni;

 1. a) Yabancı turist avcılar için geçici avcılık belgesinin geçerlilik süresi içinde kalmak koşuluyla kalan avlanma süresi kadar,
 2. b) Yerli avcılar ile 18 inci ve 21 inci maddeler kapsamındaki avcılara; av organizasyonunun iptal edildiği tarihten sonra, Komisyonca belirlenen süre içinde sadece avlanma izin süresinden kalan süre kadar,

müdürlükçe uzatılır.   Bu durumda yeniden izin belgesi düzenlenmez, avlanma izin ücreti alınmaz.

(13) Acenteler, izin belgelerinde belirtilen kişiler dışında kotayı bir başkasına kullandıramaz.

(14) Avcılar, tahsis ile aldıkları kotayı devredemez.

(15) Av veya yaban hayvanının avlanamaması durumunda bu kota; iznin verildiği avlak veya sahada ikinci kez kullandırılabilir.

Başvuru dönemi ve değerlendirme

MADDE 31 – (1) Kota tahsisi ve izin belgeleri için başvuru dönemi Komisyonca belirlenir ve duyurulur.

(2) Yerli ve yabancı avcılar ile acenteler tarafından yapılacak başvurular, en fazla yedi iş günü içinde değerlendirilir.

Duyuru

MADDE 32 – (1) Av yılı av turizmi uygulama talimatı, Genel Müdürlük ile bölge müdürlüğü ve müdürlük internet sitelerinden duyurulur.

ALTINCI BÖLÜM

Ücretler ve Katılım Payı ile Avlanma Dönem ve Süresi

Avlak ve sahalarda ücretler

MADDE 33 – (1) Avlama ücretleri, av organizasyonları sonucu elde edilen avlama gelirlerinden iş birliği yapılan yerleşim birimlerine verilecek katılım payının miktar ve oranı ile avlanma izin ücreti Komisyonca belirlenir ve duyurulur.

Avlanma izin ücreti

MADDE 34 – (1) Avlanma izin ücreti her av yılı için belirlenir.

(2) Avlanma izin ücreti, izin belgesindeki her bir avcıdan, her av veya yaban hayvanı türü ve her bir kota için peşin olarak alınır.

(3) Avlanma izin ücreti, müdürlük döner sermaye işletmesi hesabına yatırılır.

Avlama ücretleri

MADDE 35 – (1) Avlama ücretleri, av veya yaban hayvanının tür, cinsiyet ve trofe ağırlığı ile trofe niteliklerine göre her av yılı için belirlenir.

(2) Avlama ücretlerinin tahsil şekli Komisyon tarafından belirlenir.

(3) Avlama ücretinin dışındaki ücretler, av organizasyonunun izin bitim tarihini izleyen beş iş günü içinde, günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesine dayanarak hazırlanacak Av Bildirim Formu (Ek-14) ile tahakkuk ettirilir ve bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde ödenir.

İş birliği protokolü ve katılım payı

MADDE 36 – (1) Kanunun 11 inci maddesi kapsamında, özel avlak dışındaki avlak ve sahalarda alanı bulunan köy tüzel kişiliği, belde belediyesi, avcı kuruluşları büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki büyükşehir ilçe belediyeleriyle koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesi amacıyla yapılacak iş birliğinde ilgili köy ve belediyelerin mülki hudutları esas alınır.

(2) İş birliği esasları, avlağın veya sahanın bağlı bulunduğu müdürlüğün yerleşim birimleriyle yapacağı iş birliği protokolü ile belirlenir.

(3) Av turizmi kapsamında elde edilen avlama gelirlerinden iş birliği yapılan yerleşim birimlerine verilecek katılım payı; iş birliği protokolü, avlak ve sahaların özellikleri ile av ve yaban hayvanı türlerine göre miktar veya oranı, dağıtım esasları ve kurallar, Bakanlıkça çıkarılacak Yönerge ile belirlenir.

(4) Katılım payı, günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesine dayanılarak müdürlükçe hazırlanacak av bildirim formu ile tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen katılım payları müdürlük döner sermaye işletmesi emanet hesaplarına alınır ve hazırlanacak Yönerge doğrultusunda ödemenin yapılmasını izleyen otuz gün içinde müdürlük tarafından yerleşim birimlerinin banka hesaplarına aktarılır.

(5) Katılım payı, 442 sayılı Kanun, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kullanılır.

(6) Katılım payı, iş birliği protokol hükümlerine uyulması durumunda ödenir.

(7) İş birliği protokolündeki yükümlülükler müdürlükçe takip edilir. Protokol hükümlerine uyulmaması durumunda yazılı uyarı yapılır. Bir av döneminde iki kez yazılı uyarı yapılan yerleşim birimleriyle izleyen yıldan itibaren iki yıl süreyle iş birliği yapılmaz.

(8) Katılım payı, KDV hariç avlama ve trofe ücretlerinden verilir. İhale edilen avlak ve sahalarda ise muhammen bedelin artırımlı miktarından KDV hariç olmak üzere katılım payı verilir.

(9) Katılım payının hak sahibi idarelere zamanında ödenmemesi, eksik ödenmesi veya hiç ödenmemesinden doğan sorumluluk müdürlüğe aittir.

Ücretlerin tahakkuku ve ödenmesi

MADDE 37 – (1) 34 üncü, 35 inci, 36 ncı ve 46 ncı maddelerde belirtilen ücret ve katılım payı, müdürlükçe tahakkuk ettirilir ve müdürlük döner sermaye işletmesi hesabına yatırılır.

Avlanma dönemi

MADDE 38 – (1) Av turizmi kapsamında avına izin verilen av ve yaban hayvanlarının hangi dönemlerde avlanabileceği Komisyon tarafından belirlenir.

(2) Özel avlaklarda avlanma tarihi Bakanlıkça belirlenir.

Avlanma süresi

MADDE 39 – (1) Yerli ve yabancı avcıların kaç gün süreyle avlanacakları Komisyon tarafından belirlenir. Bu süre yerli avcılar için birbirini izleyen yedi gün, yabancı avcılar için birbirini izleyen on günden fazla olamaz; ancak ayı av organizasyonu yirmi günlük süreyle yapılabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Av Organizasyonu ile İlgili Belgeler, Görev Alacak

Personel ile Diğer Görevliler ve Eğitimleri

Günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesi

MADDE 40 – (1) Av bildirim formunun düzenlenmesi ve ücretlerin tahakkuku için dayanak belge yerine geçen (Ek-13)’teki Günlük Avlanma Raporu ve Ödeme Taahhütnamesi, av organizasyonunun yapıldığı her günü içerecek şekilde görevli tarafından düzenlenir.

(2) Günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesi, işlettirilen örnek avlaklarda bağımsız olarak avlanan yabancı turist avcı ya da av organizatörü tarafından imzalanır.

(3) Günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesi; yerli avcı, av organizatörü, av kılavuzu ve temsilci tarafından imzalanır.

Av bildirim formu

MADDE 41 – (1) Av bildirim formu; izin belgesi ile avlak ve sahaya ilişkin bilgiler, ava katılma gün sayısı; avlanan av ve yaban hayvanının türü, sayısı, ağırlığı ve trofe nitelikleri; yaralama; Bakanlık ile katılım paylarının tutar ve dağılımı ile hesap numarası bilgilerini içerir.

(2) Av bildirim formu, günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesindeki bilgilere dayanarak müdürlükçe düzenlenir.

(3) Av bildirim formu, muhasebe işlem fişine dayanak belge yerine geçer.

(4) Av bildirim formu, bedellerin tahsili için ilgililere gönderilir.

Av sırasında sarf edilen mermiler ile ilgili bilgi formu

MADDE 42 – (1) Yabancıların 6136 sayılı Kanun doğrultusunda Türkiye’ye getirdikleri mermilerden av organizasyonunda sarf edilenleri, görevli tarafından (Ek-12)’deki forma kayıt edilir. Formun bir nüshası ilgiliye verilir.

Nakliye tezkeresi

MADDE 43 – (1) Avlanan av ve yaban hayvanı; tür, cinsiyet, yaş ve trofe özelliklerinin yer aldığı nakliye tezkeresiyle kayıt altına alınarak avlak veya sahadan çıkarılır.

(2) Nakliye tezkeresi alınmadan, avlanan av ve yaban hayvanının avlaktan çıkarılması veya bulundurulması durumunda Kanun hükümleri uygulanır.

(3) Nakliye tezkeresinin şekli, düzenlenmesi ve kullanımına ilişkin esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

(4) Avlanan av veya yaban hayvanı ve bunlardan elde edilecek ürünlerin Türkiye içinde taşınmasında, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bu Kanun gereğince çıkarılan ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Av organizasyonlarında yer alacak görevliler

MADDE 44 – (1) Avlaklar ile koruma statüsündeki sahalarda av organizasyonuna eşlik etmek üzere görev alacaklara ilişkin usul ve esaslar, her av yılı için Komisyonca belirlenir.

(2) Av organizasyonuna katılacak görevliler aşağıdaki hususları yerine getirir:

 1. a) Avlanmanın, Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmasını sağlamak,
 2. b) Avcıların kimlik, avcılık ve izin belgeleri ile av tüfeği ve belgelerinin kontrolünü yapmak,
 3. c) Av turizmi kapsamında yapılan avlanmalarda av sırasında sarf edilen mermilerle ilgili bilgi formu, günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesi ve nakliye tezkeresi düzenlemek,

ç) Trofe ölçümlerini yapmak.

Av organizasyonlarında yer alacak yardımcı elemanlar

MADDE 45 – (1) Acente, her av organizasyonunda acente adına yetkili bir av organizatörü bulundurmak zorundadır.

(2) Acentelere bağlı olmaksızın avlanacak avcılar ile acenteler; izin verilen tür, avlanma şekli ve av organizasyonlarına göre, yetki ve sayıları Komisyonca belirlenecek av kılavuzunu bulundurmak zorundadır.

(3) Av organizasyonlarında görev alacak av kılavuzları, öncelikle yöre halkı ile yerel avcı kuruluşu üyelerinden, sürenci ve çantacılar ise öncelikle avlaklara sınırı bulunan belde ile köy ve mahalle muhtarlıklarından seçilir.

Av organizatörü ve av kılavuzlarının belirlenmesi

MADDE 46 – (1) Genel Müdürlük, av organizatörü belirlemek amacıyla av organizatörlüğü sertifika programı düzenler. Programın tarih, süre, yer ve ücretleri ile katılım ve diğer koşulları Genel Müdürlükçe belirlenir.

(2) Av organizatörlüğü sertifika programında; av turizmi ve mevzuatı, av turizmi uygulamaları, av turizminde düzenlenmesi zorunlu belgeler, av hukuku, uluslararası sözleşmeler; av ve yaban hayatıyla ilgili genel bilgiler, ekoloji; trofe çıkarımı ve ölçümleri; iletişim, ilk yardım ve harita bilgisi; silah, ekipman, teçhizat ve optik aletler konuları ile av organizatörlerinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin konular yer alır.

(3) Sertifika programı, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır ve program sonunda başarılı olanlara Bölgesel/Ulusal Av Organizatörü Kimlik Kartı (Ek-15) verilir. Bu kimlikler her yıl nisan ayında Bakanlıkça onaylanır. Av organizatörlerinin isimleri, müdürlük ve TÜRSAB’a bildirilir, Genel Müdürlük ve müdürlük ile TÜRSAB’ın internet sitelerinde yayımlanır.

(4) Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen av organizatörlerinin kimlikleri Genel Müdürlükçe iptal edilebilir.

(5) Av ve yaban hayatı konularında en az beş yıl süreyle çalıştığını belgeleyen Bakanlık personeli için sertifika programına katılım şartı aranmaz.

(6) Sürdürülebilir avcılığın eğitilen kişilerce yapılması, belirlenen kurallar doğrultusunda av organizasyonlarının başarılı ve verimli sonuçlanmasını sağlamaya yönelik av kılavuzluğu sertifika programı Genel Müdürlük veya müdürlük tarafından düzenlenir.

(7) Av kılavuzluğu sertifika programında; av turizmi ve mevzuat, av turizmi uygulamaları, av turizminde düzenlenmesi zorunlu belgeler, uluslararası sözleşmeler; yaban hayatı, yaban ve av hayvanları bilgisi, ekoloji; harita bilgisi, takip, bulma ve belirleme; trofenin çıkartılması, trofe ölçümü; ilk yardım, iletişim; silah, ekipman, teçhizat, optik aletler bilgisi; av kılavuzunun görev, sorumluluk ve yetkileri konuları yer alır.

(8) Av kılavuzluğu sertifika programı sonunda başarılı olanlara Av Kılavuzluğu Sertifikası (Ek-16) verilir. Sertifika sahibi av kılavuzlarına talepleri halinde görev yapabilmelerini sağlayacak Av Kılavuzluğu Kimlik Kartı (Ek-17) verilir.

(9) Av kılavuzu adaylarının seçimi, av kılavuzlarının görev ve çalışma esasları, sertifika programı, iptaller ile uygulama esasları, bu Yönetmeliğin yayımından sonra Genel Müdürlükçe hazırlanacak esaslar doğrultusunda yürütülür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Trofe ve Etler, Trofe Ölçümü ve Değerlendirilmesi ile Av Silahları

Av ve yaban hayvanının eti ve trofesi

MADDE 47 – (1) Av turizmi kapsamında avlanan av ve yaban hayvanının trofesi avcınındır.

(2) Av ve yaban hayvanı türüne göre et bedeli ve değerlendirilme şekli Komisyon tarafından belirlenir.

(3) Avcı, acente ve işleticiler; avlanan av ve yaban hayvanlarının trofelerinin Türkiye’den çıkarılması ya da gönderilmesi amacıyla, ulusal mevzuat ve alıcı ülke mevzuatı ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerdeki taahhütlerini dikkate alarak, 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği kapsamında kayıtlı veya onaylı ve Avrupa Birliği’nin TRACES Sisteminde yayınlanmış bir işletmede işlenerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili biriminden sağlık sertifikası alınmasını da sağlayacak (Ek-18)’deki Avlanan Av ve Yaban Hayvanları İçin Trofe Belirleme ve Bulundurma ile Trofe İhraç Sertifikasını müdürlükten alır.

(4) Yerli avcılar, trofenin kendisine ait olduğunu belgelendirmek ve ev veya işyerinde bulundurmak amacıyla (Ek-18)’deki sertifikayı alır.

(5) Avlanan av ve yaban hayvanının eti ile yenilen kısımlarının Türkiye dışına çıkarılmasında 5996 sayılı Kanun ve bu Kanun gereğince çıkarılan mevzuat hükümleri saklıdır.

(6) Trofe ile ilgili işlemler, avcı veya acentenin sorumluluğundadır.

Trofe ölçüm ve değerlendirme

MADDE 48 – (1) Av turizmi kapsamında avlanan av ve yaban hayvanlarının trofe ölçüm ve değerlendirmesi Komisyonca belirlenen kriterler çerçevesinde müdürlükçe yapılır.

(2) Avlanan av ve yaban hayvanlarının trofelerinin tescili için, uluslararası trofe değerlendirme kuruluşlarının kriterleri dikkate alınarak bu kuruluşlarla iş birliği içerisinde ulusal ve bölgesel komisyonlar kurulabilir. Avcılar, trofenin ölçümlendirilerek tescili için Bakanlık eksperleri ve sivil eksperlerden oluşan ulusal veya bölgesel komisyonlara başvurabilirler.

(3) Genel Müdürlük, trofenin nitelikli değer taşıması durumunda avcıya Türkiye’yi temsil eden ve hatıra değeri taşıyan sertifika veya madalya verebilir.

Av organizasyonlarında kullanılacak silahlar

MADDE 49 – (1) Yaban domuzu, tilki ve çakal avında yivli ya da yivsiz, küçük memeli av hayvanı ve kuş avında yivsiz, diğer büyük av ve yaban hayvanlarının avında ise çapı asgari 6,5 mm, azami 9,8 mm olan yivli av tüfeği veya ok ve yay kullanılır.

(2) Karaca av organizasyonunda yivsiz tüfek kullanımı, av yılı esas alınarak Komisyonca belirlenir.

(3) Avda kullanılacak silahlarla ilgili 6136 sayılı Kanun ile 2521 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Özel Hükümler

Komisyon ve görevleri

MADDE 50 – (1) Komisyon; avcılıkla ilgili genel müdür yardımcısının başkanlığında, av yönetimi daire başkanı, yaban hayatı daire başkanı, döner sermaye işletme müdürlüğü muhasebe yetkilisi, av yönetimi dairesi ve yaban hayatı daire başkanlığına bağlı etüt ve envanter şube müdürleri, koruma ve kontrol şube müdürü ile av turizmi ve avlak yönetimi şube müdürü ve bir teknik eleman olmak üzere dokuz kişiden oluşur.

(2) Komisyonun sekretarya görevini av turizmi ve avlak yönetimi şube müdürlüğü yürütür.

(3) Komisyon, bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapar.

(4) Komisyonun aldığı kararlar, Genel Müdürlükçe onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Olumsuz propaganda

MADDE 51 – (1) Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği, usulsüz av yaptırdığı, diğer ülkelerde ve dış basında gerçek dışı, mevzuata aykırı ilan ve reklamlarla usulsüz avlanmaları teşvik ettiği, yabancı avcıları mağdur ederek Türkiye aleyhinde olumsuz propagandaya neden olduğu belirlenen acentelere Kanun ve 1618 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Av köpekleri

MADDE 52 – (1) Yabancı avcı turistler, en az otuz gün öncesinden aşı yapıldığına ve aşı bağışıklık süresinin geçmemiş olduğuna ilişkin bilgileri içeren uluslararası orijin ve sağlık sertifikaları ile aşı karneleri bulunan av köpeklerini av organizasyonlarında kullanabilirler.

Orman içi sularda amatör balıkçılık turizmi

MADDE 53 – (1) Orman içi sularda amatör balıkçılık turizmi, 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu Kanun gereğince çıkarılan mevzuat ile Genel Müdürlük talimatı kapsamında uygulanır.

İş birliği

MADDE 54 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması, av turizminin ve ülkeler arasında avcılığın geliştirilmesi, av ve yaban hayvanları ile yaşama ortamlarının korunması amacıyla kamu ve özel sektör, avcı ve sivil toplum kuruluşları, yabancı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapabilir.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 55 – (1) 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Av turizmi izin belgelerinin geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımından önce alınan av turizmi izin belgelerinden iptal edilenler hariç verilmiş olanları geçerlidir.

Av rehberleri ve av kılavuzlarının görev yapabilmeleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Av organizasyonlarında görevlendirilen av rehberi niteliğindeki kişiler, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sertifika programı düzenleninceye kadar av organizatörü olarak görevlerini sürdürebilirler. Ancak, av organizatörleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra görev yapabilmeleri için, düzenlenecek av organizatörleri sertifika programına katılıp kimlik almak zorundadırlar.

(2) Bu Yönetmelikten önce av kılavuzu kimliği almış olanlar, bu Yönetmeliğin yayımından sonra Genel Müdürlükçe belirlenen esaslar doğrultusunda görev yapabilirler.

Yürürlük

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

 

EKLER     :

 

(Ek-1) : Av Turizmi İzin Belgesi,

(Ek-2) : Yabancı Turist Avcılar İçin Geçici Avcılık Belgesi,

(Ek-3) : Geçici Avcılık Belgesi Başvuru Formu,

(Ek-4) : Yabancı Devlet Misafirleri İçin Geçici Avcılık Belgesi,

(Ek-5) : Yerli Avcılar İçin Özel Avlanma/Avlandırma İzin Belgesi,

(Ek-6) : Yerli Avcılar İçin Özel Avlanma/Avlandırma İzin Başvuru Formu,

(Ek-7) : Yabancı Avcılık Belgesi (6458 sayılı Kanun kapsamında olan yabancı uyruklular ve uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görevli kişiler),

(Ek-8) : Yabancı Avcılık Belgesi (Türklük Belgesi Sahibi Batı Trakyalı Türkler),

(Ek-9) : Yabancı Avcılar İçin Özel Avlanma İzin Belgesi,

(Ek-10) : Yabancı Avcılar İçin Özel Avlanma İzin Belgesi Başvuru Formu,

(Ek-11) : Yabancı Avcılık Belgesi,

(Ek-12) : Av Turizmi Kapsamında Yapılan Avlanmalarda Av Sırasında Sarf Edilen Mermilerle İlgili Bilgi Formu,

(Ek-13) : Günlük Avlanma Raporu ve Ödeme Taahhütnamesi,

(Ek-14) : Av Bildirim Formu,

(Ek-15) : Bölgesel/Ulusal Av Organizatörü Kimlik Kartı,

(Ek-16) : Av Kılavuzluğu Sertifikası,

(Ek-17) : Av Kılavuzluğu Kimlik Kartı,

(Ek-18) : Avlanan Av ve Yaban Hayvanları İçin Trofe Belirleme ve Bulundurma ile Trofe İhraç Sertifikası.
Ekler için tıklayınız

Etiketler: , , , , , ,

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ

5 Nisan 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29675

TEBLİĞ

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ÜLKEMİZE TURİST GETİREN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTALARINA DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARARIN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunmasını teminen, havayolu ile ülkemize turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki destekten en az 100 yolcusu bulunan bir uçak ile;

 1. a) Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz (charter),
 2. b) İzmir Adnan Menderes ve Kütahya Zafer Havalimanlarına tarifesiz (charter),
 3. c) İran’dan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen havalimanlarına ulaşmak üzere Türkiye’deki diğer havalimanları üzerinden gerçekleştirilen kapalı grup,

uçak seferi ile ülkemize tek başına veya birlikte turist getiren seyahat acentaları yararlandırılır.

(2) İçerisinde en az 100 yolcu ile tarifesiz sefer yapan bir uçağın, yolcularını bu Tebliğde belirtilen havalimanlarından farklı ikisine indirmesi halinde de desteklemeden yararlandırılır.

(3) Seyahat acentasının bir uçakta getirdiği toplam yolcu sayısının, 4 üncü maddede tanımlanan grup sayısından az olması halinde destekten yararlandırılmaz.

(4) Turist getirme niteliği taşımayan hac, umre ve benzeri organizasyonlarla gerçekleştirilen uçak seferleri bu destek kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 11/1/2016 tarihli ve 2016/8508 sayılı Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

 1. a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü),
 2. b) Grup: Bir uçakta, en az 11 kişiden oluşan aynı seyahat acentasına ait turist topluluğunu,
 3. c) Havalimanı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün havalimanlarındaki müdürlüklerini,

ç) Havalimanları: Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Kütahya Zafer, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarını,

 1. d) Havalimanı Müdürlüğü: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün havalimanlarındaki müdürlüklerini,
 2. e) Havayolu firması: Havalimanları arasında tarifeli ve tarifesiz uçak seferleri ile yolcu taşımacılığı yapan işletmeyi,
 3. f) Hizmet Kuruluşu: 28/8/1996 tarihli ve 22741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği SHY-22 çerçevesinde faaliyet gösteren yer hizmetleri kuruluşunu,
 4. g) Seyahat Acentası: 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren (A) grubu işletme belgeli seyahat acentasını,

ğ) Tarifeli uçak seferi: Kalkış saatleri ve ücretleri önceden ilan edilen, herkesin kullanımına açık S110 uçuş koduyla belli bir düzende yapılan seferleri,

 1. h) Tarifesiz (charter) uçak seferi: Belirli bir düzene bağlı kalmadan tarifeli seferler dışında N210 ve N211 uçuş koduyla yapılan seferleri,

ı) Tarifesiz (charter) ortak uçuş: İçerisinde birden fazla seyahat acentası yolcusunun bulunduğu uçak seferi,

 1. i) Tarifesiz (charter) tam uçuş: İçerisindeki tüm yolcuların yalnızca bir seyahat acentasına ait olduğu uçak seferi,
 2. j) Tur operatörü: Ülkemize turist gönderen, yurt dışında yerleşik ticari işletmeyi,
 3. k) Turistik uçak seferi: Bu Tebliğ kapsamındaki havalimanlarına, seyahat acentaları tarafından tek başına veya diğer seyahat acentaları ile birlikte içerisinde en az 100 yolcusu bulunan bir uçak ile gerçekleştirilen tarifeli ve tarifesiz (charter) seferi,

ifade eder.

Destek verilecek dönem ve ödeme miktarı

MADDE 5 – (1) 1/4/2016 saat 00.00 (dahil) – 31/5/2016 saat 23.59 (dahil) arasında yerel iniş saatleri esas alınarak, 2 nci maddede belirtildiği şekilde tarifeli ve tarifesiz (charter) turistik uçak seferleriyle turist getiren seyahat acentalarına uçak başına 6.000 ABD Doları destek sağlanır.

(2) Tarifesiz ortak uçuş olması halinde, her bir seyahat acentasına verilecek destek tutarı, o seyahat acentasının getirdiği yolcuların, seyahat acentaları tarafından getirilen toplam yolculara oranı esas alınarak hesaplanır.

(3) Tarifeli bir uçakta bir veya birden fazla seyahat acentası tarafından getirilen turistin bulunması halinde her bir seyahat acentasına verilecek destek tutarı, o seyahat acentalarının getirdiği yolcuların uçaktaki toplam yolculara oranı esas alınarak hesaplanır.

(4) Yolcuları tek bir seyahat acentası tarafından getirilen seferlere ilişkin talepler öncelikle sonuçlandırılır.

Başvuru süresi

MADDE 6 – (1) Seyahat acentaları, 1/4/2016-30/4/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 1/8/2016 tarihi mesai bitimine kadar, 1/5/2016-31/5/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin ise en geç 31/8/2016 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık evrak kaydına giriş yapacak şekilde başvuruda bulunmak zorundadır.

(2) Seyahat acentalarının birinci fıkrada belirtilen süreler dışında yapacakları destekleme başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Başvuruda istenilecek belgeler

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sağlanan destekten yararlanabilmek için aşağıda belirtilen belgelerle Bakanlığa başvuruda bulunulur.

 1. a) Başvuru dilekçesi (Ek-1),
 2. b) Seyahat acentası ile tur operatörü arasındaki sözleşmenin örneği ve sözleşmenin yeminli tercüman onaylı tercümesi,
 3. c) Tarifeli uçuşlarda tur operatörü ile havayolu firması arasındaki grup sözleşmesinin örneği ve sözleşmenin yeminli tercüman onaylı tercümesi,

ç) Tarifesiz uçuşlarda tur operatörü ile havayolu firması arasındaki sözleşme örneği ve sözleşmenin yeminli tercüman onaylı tercümesi,

 1. d) Tarifesiz uçuşlarda aylık hakediş çizelgeleri (Ek-2 ve Ek-3),
 2. e) Taahhütname (Ek-4),
 3. f) Uçuş beyan formları (Ek-5, Ek-6 ve Ek-7),
 4. g) Turizm desteği başvurusu bilgi formu (Ek-8),

ğ) Temsil ve ilzama yetkili kişinin imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti,

 1. h) Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.

(2) Seyahat acentalarının, tarifesiz tam uçuşlar, tarifesiz ortak uçuşlar ve tarifeli uçuşlar ile ilgili başvuruları Bakanlığa ayrı dosyalar halinde yapılır. Aynı başvuru dosyası içerisinde birbirinden farklı kategoride uçuş beyanının olması halinde dosya, 8 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında iade edilir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) 6 ncı maddede belirtilen süreler içerisinde seyahat acentaları tarafından destekleme ödemesinden yararlanmak amacıyla oluşturulan başvuru dosyası Bakanlığa teslim edilir.

(2) Bakanlık tarafından yapılan incelemede, başvurunun usulüne uygun yapılmadığının tespit edilmesi halinde, başvuru dosyası gerekçeleri belirtilerek seyahat acentasına iade edilir.

(3) Başvuru dosyasında, bu Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerden eksiklik tespit edilmesi halinde Bakanlık, eksikliğin 30 gün içerisinde tamamlanması amacıyla seyahat acentasına yazılı bildirimde bulunur. Belirtilen süre içerisinde eksikliği tamamlanmamış başvuru dosyası işlemden kaldırılarak seyahat acentasına iade edilir.

(4) Tarifeli ve tarifesiz ortak uçuşlara ilişkin ödemelerde herhangi bir karışıklığa meydan verilmemesi amacıyla destek başvuruları, o aya ait başvuru süresinin bitiminden itibaren değerlendirilir.

(5) Bakanlık ihtiyaç görmesi halinde, destekleme ödemelerinin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere havayolu firmalarından ve ilgili kurumlardan destekleme dönemini kapsayan uçuşlara ilişkin bilgileri isteyebilir.

Ödemelere ilişkin usul ve esaslar

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sağlanacak desteğe ilişkin ödemeler Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.

(2) Bakanlıkça, yapılan inceleme neticesinde desteklemeden yararlanması uygun görülen seyahat acentasına, takip eden ayın 15’ine kadar ödeme yapılır.

(3) Ödemeler; ibraz edilen belgedeki giderlerin ödeme belgesi tarihindeki Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer alan döviz alış kurları esas alınarak Türk Lirası cinsinden yapılır.

(4) Seyahat acentası, başvuru dosyasının incelenmesini müteakiben Maliye Bakanlığından ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu bulunup bulunmadığına ya da borç yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgeyi Bakanlığa ibraz eder.

(5) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerinden ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan yazılardan, destek ödemesi yapılacak seyahat acentasının borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde Bakanlık tarafından mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır;

 1. a) Ödenecek hak ediş tutarının, borçların tamamını karşılaması halinde, her iki kuruma ilgili tutar gönderilir. Bakiye varsa başvuru sahibi seyahat acentasına ödeme yapılır. Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.
 2. b) Ödenecek hak ediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde, borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarların hak edişe orantılanması suretiyle her iki kuruma dağıtım yapılarak gönderilir. Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.
 3. c) Mahsup işlemi gerçekleşmeden önce her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde, ilk haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilir. Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.

(6) Desteklere ilişkin yapılacak ödemeler, desteklenen seyahat acenta sayısı, uçuş ve yolcu sayısıyla ilgili bilgileri içeren gerçekleşme raporu aylık olarak Maliye Bakanlığına bildirilir.

Denetim ve haksız ödemelerin geri alınması

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde, geri alma işlemi için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

(2) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, haksız yere yararlandığı tespit edilen seyahat acentaları ile idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen seyahat acentalarının işlemleri resen durdurulur ve destekten yararlandırılmaz. Ayrıca bu seyahat acentaları hakkında ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin işlem tesis eden birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolü ile kendi hazırladıkları veya onayladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(4) Bakanlık, destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya, desteklenecek seyahat acentalarına ilişkin kriterleri belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep halleri de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Etiketler: ,

2015/7936 Tır Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Farklı Tarihlerde Kabul Edilen Metinlerin Onaylanması Hakkında Karar

11 Ağustos 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29442

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

Karar Sayısı : 2015/7936

14 Kasım 1975 tarihli “Tır Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi”ne ilişkin 3 Şubat 2011 tarihinde kabul edilen Değişiklik’in 1 Ocak 2012; 3 Şubat 2011 tarihinde kabul edilen ikinci Değişiklik’in 13 Eylül 2012; 9 Şubat 2012 tarihinde kabul edilen Değişiklik’in 10 Ekim 2013 ve 6 Şubat 2014 ile 12 Haziran 2014 tarihlerinde kabul edilen Değişiklikler’in 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 18/6/2015 tarihli ve 7898526 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/7/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan

 1. ARINÇ A. BABACAN                                     Y. AKDOĞAN                                  N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı

 1. İPEK A. İSLAM                                             V. BOZKIR                                                F. IŞIK

Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı             Avrupa Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 1. ÇELİK İ. GÜLLÜCE                                          A. Ç. KILIÇ                                         N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı V.                                Ekonomi Bakanı

 1. YILDIZ A. Ç. KILIÇ                                           M. M. EKER                                         N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

 1. ÖZTÜRK C. YILMAZ                                             Ö. ÇELİK                                             M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                          Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı

 1. AVCI M. V. GÖNÜL                                             V. EROĞLU

Millî Eğitim Bakanı                                    Millî Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

 1. MÜEZZİNOĞLU F. BİLGİN

Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Eki için tıklayınız

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 58)

30 Aralık 2014 SALI Resmî Gazete  Sayı : 29221

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 58)

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “…Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.”, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, “Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmü yer almıştır.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 46)

Bakanlığımızca 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül onbir) olarak tespit edilmiş ve 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 57 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği(3) ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2015 tarihinden itibaren 1.702.138,00 Türk Lirası olmuştur.

Tebliğ olunur.2015 Yılı harçları, ücretleri, oranları

————————————————

1 11/7/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3 30/12/2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
I. Akitlerle ilgili kağıtlar

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler
(Binde 9,48)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)
(Binde 1,89)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri
(Binde 9,48)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler
(Binde 9,48)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)
(Binde 1,89)
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler
(Binde 1,89)

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 2)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

1. Tahkimnameler
(45,30 TL)
2. Sulhnameler
(45,30 TL)
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri
(Belli parayı ihtiva edenler dahil)
(254,40 TL)

2015 Noter ücretleri harçları
II. Kararlar ve mazbatalar

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

a) Belli parayı ihtiva edenler
(Binde 9,48)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler
(45,30 TL)
2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları
(Binde 5,69)

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 46)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

1. Ticari ve mütedavil senetler:

a) Emtia senetleri:

aa) Makbuz senedi (Resepise)
(15,80 TL)
ab) Rehin senedi (Varant)
(9,30 TL)
ac) İyda senedi
(1,70 TL)
ad) Taşıma senedi
(0,60 TL)
b) Konşimentolar
(9,30 TL)
c) Deniz ödüncü senedi
(Binde 9,48)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi
(Binde 9,48)
2. Ticari belgeler:

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri
(15,80 TL)

MTV MOTORLU TAŞIT VERGİLERİ BİRİNCİ VE İKİNCİ TAKSİTLERİ HESAPLAMASI 2015
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

ba) Bilançolar
(35,00 TL)
bb) Gelir tabloları
(16,90 TL)
bc) İşletme hesabı özetleri
(16,90 TL)
c) Barnameler
(1,70 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları
(7,00 TL)
e) Ordinolar
(0,60 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları
(7,00 TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
2015 Yılı Trafik Harçları,
1. Makbuzlar:

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar
(Binde 9,48)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar
(Binde 7,59)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler
(Binde 7,59)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar
(Binde 7,59)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için
(0,60 TL)
b) Vergi beyannameleri:
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 11)
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri
(45,30 TL)
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri
(60,50 TL)
bc) Katma değer vergisi beyannameleri
(29,90 TL)
bd) Muhtasar beyannameler
(29,90 TL)
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)
(29,90 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler
(60,50 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler
(22,30 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri
(22,30 TL)
f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/02/2009)Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için

(35,50 TL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.
(0,60 TL)

 

Etiketler: , , , ,