Nisan 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29673

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TS 11827 İŞ YERLERİ-YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARINA BAKIM VE DOLUM HİZMETİ VEREN YERLER-İÇİN KURALLAR STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2016/3)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 11827 (Nisan 2015) standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 3 – (1) TS 11827 “İşyerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler-İçin Kurallar” standardıyla ilgili Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2011/09), 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak Bakanlık tarafından mecburi uygulamaya konulmuştur. TSE Teknik Kurulunca söz konusu standardın 4.2.1 maddesi tadil edilerek yayımına karar verilmiştir. Standard metni (TS 11827:2014+T3: 2015dahil) üçüncü baskı olarak zorunlu uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 4 – (1) TS 11827 (Nisan 2015) standardı kapsamında hizmet veren iş yerlerinin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Temin

MADDE 5 – (1) TS 11827 (Nisan 2015) Standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilebilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden on beş gün sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.Etiketler: ,