(6) SAYILI TARİFE

2017 Yılı Zorunlu Trafik Sigortası İl İl Tavan Fiyatları Listesi

 Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları 2017 Yılı
(6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile değişen şekli)

2017 yılı Noterden vekaletname verme ücretleri

I- Pasaport Harçları:

2017 yılı diploma / kimlik vb. noter aslı gibidir tasdik ücretleri

1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:
(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)
6 aya kadar olanlar  2017 yılı Noter araç satış ücreti
120,10
1 yıl için olanlar
175,50
2 yıl için olanlar
286,40
3 yıl için olanlar

Silah taşıma ve bulundurma Ruhsat Harç Bedelleri 2017 Yılı

406,70
3 yıldan fazla süreli olanlar
573,10
Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.
2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.
3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.
II- Vize müracaat ve vize harçları:
(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli)
1. Giriş vizeleri:
a) Tek giriş  2017 Yılı Noter (tasdik, vekaletname verme vb) ücretleri harçları
400,80
b) Müteaddit giriş
1.342,10
2. Transit vizeleri
a) Tek transit
400,80
b) Çift transit
804,00
(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)
(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004) Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine mütekabiliyet esası gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

2017 yılı Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar

3. Yabancıların Türkiye’den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri
669,70
III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:
1. İkamet tezkeresi (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1/1/2004)
1 aya kadar her gün için  (Bu tutar ilk ay için tezkere başına (22,60 TL)’den az, (115,10 TL)’den çok olamaz.) 15,05
1 aydan sonraki her ay için
95,50
İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.

2017 yılı Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar

(4731 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile eklenen cümleler. Yürürlük:30/12/2001) (İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.)
(4761 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenen cümle. Yürürlük:22/6/2002) İkamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.
2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları
232,95
IV-Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgeleri: (4817 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:6/9/2003) (6735 sayılı kanunun 27 nci maddesi ile değişen bölüm.Yürürlük 13/8/2016)
1. Süreli Çalışma İzin Belgesi ve çalışma izin muafiyet belgesi:

Trafik Harçları (ehliyet, ruhsat alma yenileme,sınava giriş, vb) 2017 Yılı

1 yıla kadar (1 yıl dahil) (Süre uzatımları da her yıl için aynı miktarda harca tabidir)
537,50
2. Süresiz Çalışma İzin Belgesi:
5.375,00
3. Bağımsız Çalışma İzin Belgesi:

2017 yılı Trafikte ehliyetsiz araba kullanmanın cezası

5.375,00
Çalışma izin belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.Çalışma izin muafiyet geçerlilik süresi üç aydan kısa düzenlenen yabancılar ile Turkuaz kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğundan harç alınmazEtiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,