,Tüvtürk Araç Muayene Ücretleri 2018

EK-5
1774 SAYILI KİMLİK BİLDİRME KANUNU ÇERÇEVESİNDE

2018 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

 

 

KABAHATİN / SUÇUN ADI

 

 

 

UYGULANANCAK CEZANIN DÜZENLENDİĞİ KANUNUN İLGİLİ MADDESİ

İDARİ YAPTIRIMI YADA CEZAYI UYGULAMAYA YETKİLİ OLANLAR 2018
YILINDA UYGULA
NACAK MİKTAR
“Madde 3- İkinci maddede sayılan tesislerin sorumlu işleticilerinin kimlikleri, tesis açılmadan evvel müessesenin sahibi veya kanuni temsilcisi tarafından örneğine uygun şekilde, en yakın kolluk örgütüne bildirilir.

Sorumlu işleticinin değişmesi halinde keyfiyetin 24 saat içinde ve yukarıdaki fıkrada gösterilen şekilde bildirilmesi zorunludur.

İşleticiler, kendilerine bu konuda verilen görev ve yükümlülükleri, kendi sorumlulukları altında yöneticilerine devredebilirler.

Bu durumda işletici ve yönetici müştereken sorumlu olurlar.

Kamu kuruluşlarına ait tesislerin amir ve müdürleri işletici gibi sorumludurlar.”

 

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

 

 

 

 

 

 

 

1774 Sayılı Kanun

15. Madde

 

 

 

 

 

 

 

Mahalli Mülki Amir

521 TL
 

“Madde 4- İkinci maddedeki tesislerin sorumlu işleticileri, müesseselerinde sürekli veya geçici olarak çalıştırdıkları kimseleri ve bunların ayrılışlarını, örneğine uygun kimlik bildirme belgesi doldurarak, 24 saat içinde bağlı oldukları en yakın kolluk örgütüne bildirirler.

Kolluk örgütüne bildirilerek çalıştırılanlara, sorumlu işletici tarafından doldurulup onaylanan, örneğine uygun bir kimlik kartı verilir.

Kolluk görevlilerince her istenildiğinde bu kimlik kartının gösterilmesi zorunludur.”

 

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

 

 

 

 

 

1774 Sayılı Kanun

15. Madde

 

 

 

 

 

 

Mahalli Mülki Amir

521 TL
 

“Madde 6- Şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki;

b) Bu Kanunun ikinci maddesinde sayılanlar dışında kalan her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar ve buralarda her türlü barındırmalar için iş yerlerinin sorumlu işleticisi;

c) Öğrenci yurtları ve benzeri yerlerde çalışanlar ile bu yerlerde kalmakta olan öğrenciler için o yerin sorumlu işleticisi;

 (Değişik:29.04.2006/26153-5490/72.md.) tarafından örneğine uygun kimlik belgesi doldurularak üç gün içinde genel kolluk örgütüne verilmesi zorunludur.

(Değişik:29.04.2006/26153-5490/72.md.) Konutun değiştirilmesi veya (b) ve (c) bentlerinde sayılan konut, iş yeri ve yurtlarda çalışmakta veya barınmakta olanların ayrılmaları halinde de, yukarıdaki şekil ve süre içinde bildirim belgesi gereklidir.

(Değişik: 29/8/1996-4178/8 md.) Kimlik bildirimleri, mahalli kolluk örgütüne verilmeden evvel mahalle veya köy muhtarına onaylatılır.”

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

1774 Sayılı Kanun

17. Madde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahalli Mülki Amir

37 TL
 

 

“Madde 7- Geçici yer değiştirmelerde;

a) Konutlarda 30 günden fazla kalacak misafir için aile reisi;

b) Yaylak ve kışlak gibi yerlere mevsimlik olarak göçenler için de aile reisi tarafından, örneğine uygun bildirim,

Üç gün içinde kolluk örgütüne verilir.”

 

 

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

 

 

 

 

1774 Sayılı Kanun

17. Madde

 

 

 

 

Mahalli Mülki Amir

37 TL
 

“Madde 9- Bu Kanun hükümlerine göre kimlik bildirme belgesini yetkili idareye vermekle yükümlü tutulanlar, kimliğini nüfus hüviyet cüzdanı ve diğer resmi geçerli belgelerle ispat edemeyen kimseleri tesislerinde barındıramaz, konut ve işyerlerinde çalıştıramaz.”

 

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

 

 

 

1774 Sayılı Kanun

17. Madde

 

 

 

Mahalli Mülki Amir

37 TL
 

“Madde 10- Kahvehane, oyun salonu, kulüp, lokal ve benzeri yerlerde ve bu Kanunun kapsamına giren diğer yatısız iş yerlerinde, özel kanunları müsaade ettiği takdirde, ancak sahipleri ve çalıştırdıkları kimseler yatabilir, başkaları kalamazlar.

 

(Değişik:01.12.2004/25657-5259/6.md) İskele, istasyon, hava meydanı terminal, garaj, benzin istasyonu ve benzeri kara, deniz ve hava ulaşım merkezleri ile fuar, panayır, sergi ve pazar kurulması gibi zorunluluk olan zaman ve yerlerde, sabahçı kahvesi ve benzeri diğer tesislere, bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü alınmak şartıyla belediye veya il özel idaresi tarafından geçici veya, sürekli olarak izin verilebilir. Buralarda kalanlar için bildirim yapılmaz.”

 

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

 

 

 

 

 

 

1774 Sayılı Kanun

17. Madde

 

 

 

 

 

Mahalli Mülki Amir

37 TL
 

 

“Madde 11- Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mal yöneticileri ve kapıcıları, binalarında bildirim dışı kimselerin oturup oturmadığını, çalışıp çalışmadığını, garaj, kömürlük, boş daire gibi bölümlere saklanmalar, sığınmalar, bazı eşya veya maddeleri gizlemeler olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdürler.

Bütün kat sahipleri ve kiracıları ile binada çalışanlar bu konularda yöneticiye yardımcı olmak ve gereken bilgileri vermek zorundadırlar.

Yönetici ve kapıcıların, bu Kanuna aykırılıkları ve diğer şüpheli gördükleri hususları, bağlı oldukları genel kolluk örgütüne bildirmeleri gereklidir.”

 

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1774 Sayılı Kanun

17. Madde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahalli Mülki Amir

37 TL
 

“Kimlik Bildirme Belgesinde gerçeğe uymayan bilgi verenlere.”

 

 

1774 Sayılı Kanun

17. Madde

 

 

Mahalli Mülki Amir

206 TL
             “Kanunun 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadırlar.

Genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmayanlara onbin Türk Lirası idari para cezası, mülki idare amirlerince verilir. Bu maddeye göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

.

 “FİİLİN TEKRARI HALİNDE İŞLETME RUHSATLARI İPTAL EDİLİR.”

 

 

 

 

 

 

1774 Sayılı Kanun

Ek-1  Madde

 

 

 

 

 

 

Mahalli Mülki Amir

11.885 TL
 

 

“Genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak Anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara.”

 

 

“FİİLİN TEKRARI HALİNDE İŞLETME RUHSATLARI İPTAL EDİLİR.”

 

 

 

 

 

1774 Sayılı Kanun

Ek-1 Madde

 

 

 

 

 

Mahalli Mülki Amir

5.942 TL
 

“Araç kiralama şirketlerinin sorumlu işleticileri ve yöneticileri, kiralanan araç bilgileri ile aracı kiralayanların kimlik bilgileri ve kira sözleşmesi kayıtlarını usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak ve bu kapsamda mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak zorundadırlar. Ancak araç kiralayanın kamu kurum veya kuruluşu olması halinde sadece kamu kurum veya kuruluşu ile yapılan sözleşme ile araç bilgileri sisteme kaydedilir.

 

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

 

1774 Sayılı Kanun

Ek-3 Madde

 

Mahalli Mülki Amir 6.274 TL
 

“Ek-3 madde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklere gerçeğe aykırı kayıt tutan veya bilgi verenlere.”

 

1774 Sayılı Kanun

Ek-3  Madde

 

Mahalli Mülki Amir

12.548 TL
 

“Araç kiralama şirketleri tüm kayıtlarını bilgisayarda tutmak ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin Ek-1 inci maddeye göre kurulan bilgisayar terminallerine bağlamak zorundadırlar. Bu şartı yerine getirmeyen kuruluşlara.”

 

 

“FİİLİN TEKRARI HALİNDE İŞLETME RUHSATLARI İPTAL EDİLİR.”

 

 

 

1774 Sayılı Kanun

Geçici Madde-4

 

 

 

Mahalli Mülki Amir

12.548 TL

.2018 Yılı Araç Muayene Vize Ücretleri

 

,4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 2018 Yılı İdari Para
Cezaları Miktarları

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Çerçevesinde Çeşitli Kabahatlere İlişkin
2018 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları

2018 Yılı İçin Pazar Yerlerinde Esas Alınacak İdari Para Ceza Miktarları

2018 yılında kimliği bildirmemenin göstermenin,kapalı alanlarda/toplu taşıma araçlarında sigara içmenin,gürültü yapmanın, sarhoş olarak rahatsız etmenin,kumar oynamanın/oynatmanın,gürültü yapmanın,çevreyi kirletmenin,afiş asmanın vb. idari para cezaları

2018 Yılında Belediye Encümeni tarafından verilecek idari para cezaları

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 2018 Yılı İdari Para Cezaları Miktarları

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Çerçevesinde Çeşitli Kabahatlere İlişkin
2018 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları

2018 yılı Belediye zabıtası tarafından verilecek idari para cezaları

2018 yılında Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlardan kar-kış lastiği takmayanlara 715 TL para cezası

 

 Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,