Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 378)

17 Haziran 2017 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 30099

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 313)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 378)

Noter araç satış ücreti 2017 yılı

MADDE 1 – 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nin “XI. SATIŞ USULLERİ” bölümünün “B) DOĞRUDAN SATIŞ” başlıklı alt bölümünün “2.2 – Tapu Kaydına Şerhler ve Beyanlar Hanesine İşlenecek Hususlar” başlıklı bölümünün ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2017 Yılı Zorunlu Trafik Sigortası İl İl Tavan Fiyatları Listesi

“(2) 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca yapılacak satış (Serbest Bölge ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kurulmak üzere yapılacak satışlar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığına yapılacak satışlar hariç) işlemine konu taşınmaz ile ilgili olarak, “Bu taşınmaz, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca projesine uygun olarak ………….. faaliyeti yapılmak ve bu amaçta kullanılmak üzere satılmıştır. Öngörülen yatırım için belirlenen sürelerde yatırımın faaliyete geçirilmesi zorunludur. Projeye süresi içinde başlanmaması veya tamamlanmaması ya da satış amacı dışında kullanılması durumunda, taşınmaz Hazinece geri alınacak ve tahsil edilen satış bedelinin yüzde beşi mahrum kalınan gelire karşılık olarak bütçeye irat kaydedilecektir. Geriye kalan satış bedeli faizsiz olarak iade edilecektir. Taşınmaz üzerine ilgili tüzelkişilik tarafından yapılmış olan muhdesatlar için Hazineden herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunulmayacak ve taşınmaz genel hükümlere göre tahliye edilecektir. Projede öngörülen yatırım faaliyete geçmeden önce 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılabilecek satışlar haricinde üçüncü kişilere hiç bir şekilde devredilemeyecektir.” şeklinde ilgililerinden noter tasdikli taahhütname alınması ve bu taahhütname hükümlerinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de işlenmesi, ferağ işlemi için ilgili tapu sicil müdürlüklerine yazılan yazılarda belirtilecektir.”

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 2017 Yılı İdari Para Cezaları Miktarları

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Egzoz Gazı Emisyon ölçümünü süresinde yaptırmamanın para cezası 2017 yılı

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

2017 YILI NOTERLİK ÜCRET TARİFESİ

2017 yılı Noterlik Ücret Tarifesi; 01 Mart 2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2017 yılı Noter Ücret Tarifesi  01 Mart 2018 tarihine kadar geçerlidir.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

2017 YILI NOTERLİK ÜCRET TARİFESİ

Noter araç satış ücreti 2017 yılı

Noter ücreti

Madde 1 – Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların yüzde otuzu oranında noter ücreti alırlar.

2017 Yılı Zorunlu Trafik Sigortası İl İl Tavan Fiyatları Listesi

Bu ücret, bir noterlik işleminde 3,56 TL’den az olamaz.

Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında (0,5 KR’nin) yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.

Noter Vekaletname Ücreti 2017 Yılı

Düzenleme ücreti

Madde 2 – Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 161,06 TL düzenleme ücreti alırlar.

Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen ücretin üçte biri oranında ücrete tabidir. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınır.

Yazı ücreti

Madde 3 – Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 4,88 TL yazı ücreti alırlar.

Yukarıdaki fıkrada gösterilen kağıtların örneklerinin iş sahibinin istek ve onayı üzerine, noterlik dairesinde fotokopi yoluyla çıkartılması halinde, bu örneklerin her sayfası da aynı ücrete tabidir

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri noter yazdığı takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü gereğince yazı ücreti alınır.

Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz.

Çevirme ücreti

Madde 4 – 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 103 üncü maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 40,40 TL çevirme ücreti alınır.

Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır.

daire,konut,işyeri,arsa,ev,apart,emlak,gayrimenkul Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar 2017

Karşılaştırma ücreti

Madde 5 – Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (Asıllar hariç) sayfa başına 4,88 TL ücret alınır.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemlerden de bu ücret aynen alınır.

Tescil ücreti

Madde 6 – Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 1,53 TL tescil ücreti alınır.

Emanetlerin saklanması ücreti

Madde 7 – Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 11,28 TL ücret alırlar. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti alınır.

Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, birinci fıkra uyarınca alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alır. Emanetler birden fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılır.

Saklama süresi kanunca belirtilmiş olan hallerde ücret, belirtilen süre için peşin olarak alınır. Saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peşin olarak alınır.

Noterin değişmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait tutarı yeni notere devreder.

Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti

Silah taşıma ve bulundurma Ruhsat Harç Bedelleri 2017 Yılı

Madde 8 – Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın % 10’u oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 4,09 TL ücret alırlar.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 4,09 TL ücret alınır.

Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 4,09 TL ücret alınır.

2017 yılı Harçları (Noter, pasaport, trafik, ehliyet,boşanma, nafaka, mahkeme, icra,diploma, sınav )

Defter onaylama ücreti

Madde 9 – Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 1,53 TL, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 57 KR onaylama ücreti alınır. Yüz sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla olursa 57 KR ücret alınır.

Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 57 KR ücret alınır.

Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin onaylamasından da, yukarıdaki fıkralar uyarınca ücret alınır.

2017 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Bildirim yazı ücreti

Madde 10 – Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için 1,53 TL bildirim yazı ücreti alırlar.

Yol ödeneği

Madde 11 – Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanunu’nun 55 inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 19,34 TL yol ödeneği alırlar.

Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmî kuruluşların kur’a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 177,18 TL yol ödeneği alırlar.

2017 yılı Okul diplomaları harçları

Aracılık ücreti

Madde 12 – Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 1,09 TL aracılık ücreti alır.

Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinden alınacak ücret

Madde 13 – Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.

Elektronik İşlemler

Madde 14 – Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapılması halinde de bu tarife hükümlerine göre ücret alınır.

2017 yılı Diploma / kimlik / evrak vb. noter aslı gibidir tasdik ücreti

Elektronik Tespit Ücreti

Madde 15 – Elektronik ortamdaki durum, görüntü, işlem veya benzeri her türlü verinin tespiti işlemlerinde, noter ücreti ile hazırlanacak tutanak için yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.

Tespiti yapılan verinin 1 MB’a kadar olan kısmı için 2,18 TL, sonraki her 1 MB için ise 1,09 TL ücret alınır.

Yürürlük tarihi:

Madde 16 – Bu tarife, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun değişik 112 nci maddesi uyarınca hazırlanmış olup, 1 Mart 2017 tarihinden itibaren uygulanır.

2017 Yılı Noter Vekaletname Ücreti

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2017 yılı Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar

(4) SAYILI TARİFE
Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar 2017 yılı

2017 Yılı Zorunlu Trafik Sigortası İl İl Tavan Fiyatları Listesi

I- Tapu işlemleri:

noter,trafik,silah taşıma bulundurma,mahkeme,okul,diploma, pasaport,ehliyet sınav harçları 2017

1.Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer üzerinden
(Binde 11,38)
2.Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üzerinden

2017 yılı Noterden vekaletname verme ücretleri

(Binde 1593,9)
3. (5831 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile değişen madde. Yürürlük: 27/1/2009)

Silah taşıma ve bulundurma Ruhsat Harç Bedelleri 2017 Yılı

a) Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 22,77)
b) Taşınmaz malların ve sınırlı ayni hakların, intikalinde alınmamak kaydıyla, bağışlanmasından rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden

2017 yılı Noter araç satış ücreti

(Binde 11,38)
4.Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden
(Binde 68,31)
5.Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden
(Binde 68,31)
6. a)İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden

2017 yılı diploma / kimlik vb. noter aslı gibidir tasdik ücretleri

(Binde 11,38)
b) (5831 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 27/1/2009) İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden
(Binde 11,38)
c)Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden
(Binde 4,55)
7.İpotek tesisinde:
a) İpotekte sağlanan borç miktarı üzerinden
(Binde 4,55)
b)İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden
(Binde 4,55)
c)Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı üzerinden

(6728 sayılı Kanunun 38ncimaddesi ile eklenen hüküm:Yürülük09/8/2016)(Tacirler arası ipotek tesis işlemlerinde bu fıkraya göre hesaplanan harçlar yüzde elli oranında uygulanır)

(Binde 2,27)
8.Muvakkat tesciller:

2017MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU CETVELİ

Medeni Kanunun 921 inci maddesi (22/11/2001 gün ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1011 inci maddesi) gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden
(Binde 2,27)
9.Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit şüf’a, iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden veya tescilinden kayıtlı değer üzerinden
(Binde 6,83)
10.Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden
(Binde 6,83)
11.Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden,
(Binde 4,55)
12. (5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen fıkra. Yürürlük: 28/2/2009) Satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel üzerinden (Bu bedel, sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az, emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz.) bedelsiz olanlarda emlak vergisi değeri üzerinden
(Binde 6,83)
13. a) (5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 28/2/2009) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için)
203,20
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm için)
101,50
Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür.
b) Meşfu payın şüf’a hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında, kayıtlı değer üzerinden (Binde 22,77)
c) (5838 sayılı Kanunun 17 inci maddesiyle değişen bent, Yürürlük: 28/2/2009) (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için)
101,50
14.Tapu harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden
21,70
15.Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden
(Binde 2,27)
16.Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için

2017 yılında Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kar-kış lastiği takmamanın para cezası

45,15
17.İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil)
8,20
18.Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden
(Binde 11,38)
19.Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden
(Binde 136,62)
20. a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesiyle değişen ibare. Yürürlük:9/4/2002) gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap  bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı
(Binde 20)
Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.
Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.
b) (4842 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile değişen ibare. Yürürlük:24/4/2003)
Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için
(Binde 20)
c)(4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29/7/1998)
Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için
(Binde 20)
d)(4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29/7/1998)
Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değiştirilen  parantez içi hüküm. Yürürlük;4/4/2007) (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz) devir alan için
(Binde 20)
e) (5838 sayılı Kanunun 17 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 28/2/2009) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden devir alan için
(Binde 20)
f) (4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 29/7/1998) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı

2017 yılı Egzoz Emisyon ölçümünü zamanında yaptırmamanın para cezası 

(Binde 20)
g) (6361 sayılı Kanunun 51 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:13/12/2012) Satıp geri kiralama yöntemi ile gerçekleştirilen kiralama sözleşmeleri kapsamında kiracı tarafından sözleşme süresi sonunda geri alınmak kaydıyla kiralanan taşınmazların kiralayana satışı sırasında devredenden (Taşınmazın herhangi bir şekilde kiracı tarafından geri alınmamasının tespiti durumunda ilgililerden (a) bendindeki oran ile bu bentteki oran arasındaki farka tekabül eden harç tutarı 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme faizi ile birlikte alınır.) (Binde 4,55)
Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu Kanunun 64’üncü maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük olamaz.
II- Kadastro ve tapulama işlemleri:
Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden:
a)Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya tapulanmasında,
(Binde 6,83)
b)Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasında,
(Binde 11,38)
c)Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan,
(Binde 9,10)
d)Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan,
(Binde 13,66)
(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için (14,40 TL)’den aşağı olamaz.)
Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az miktarı (14,40 TL)’dir.

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 2017 Yılı İdari Para Cezaları Miktarları

(5035 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:1/1/2004) Kadastro işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmaz.
(5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 28/2/2009)

ruhsatsız araç kullanma cezası 2017

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/9)

31 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete
Sayı : 29670

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİLERİNİ KORUMA PROGRAMINI TERCİH EDEN ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/9)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, toprak ve su kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik olan Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını tercih eden üreticilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını tercih eden üreticilerin desteklenmesinde görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi ile desteklemeye ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/2008 tarihli ve 2008/14268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararın 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Banka: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketini,

c) Başvuruya esas arazi kontrol tutanağı: Başvuru aşamasında mahallinde yapılan kontrol sonucu, üretici ve arazi bilgilerinin doğruluğunu gösteren EK-2/a ve EK-2/b’ye uygun hazırlanmış belgeyi,

ç) ÇATAK programı: Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını,

d) ÇKS belgesi: Çiftçi Kayıt Sistemi belgesini,

e) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını,

f) Desteklemeye esas arazi kontrol tutanağı: Mahallinde yapılan kontrol sonucu, desteklemeye esas ÇATAK programı uygulamalarının doğruluğunu ve gerçekleşmeyi gösteren EK-4’e uygun hazırlanmış belgeyi,

g) Genel Müdürlük: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

ğ) Hassas bölge: Mevcut yapısal dengede, çeşitli nedenlerle toprak yapısının ve su kalitesinin değiştiği gözlenen ve tedbir alınmadığı takdirde yakın gelecekte çevre açısından olumsuz etkilere sahip olabilecek bölgeleri,

h) Hibe sözleşmesi: ÇATAK programı kapsamında üreticinin hangi kategori uygulamalarını ne kadar sürede yapacağına dair taahhüdü içeren ve üretici ile il/ilçe müdürlüğü arasında imzalanan EK-3’e uygun olarak hazırlanan sözleşmeyi,

ı) İl/ilçe müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il/ilçe müdürlüğünü,

i) İl/ilçe ÇATAK uygulama birimi: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinde görevli en az üç teknik personelden oluşan birimi,

j) İl ÇATAK uygulama komisyonu: Bakanlık il müdürü başkanlığında, sorumlu il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilgili ilçe müdürü/müdürleri ile birlikte programda görevlendirilen en az iki ziraat mühendisinin katılımı ve mülki amirin onayı ile oluşturulan komisyonu,

k) Minimum işlemeli tarım: Çevreye duyarlı üretimin yapılması amacıyla toprak ve su kalitesinin arttırılması için anıza doğrudan ekim yapılmasını sağlayan minimum veya sıfır toprak işlemesinin yapıldığı tarımsal üretim faaliyetlerini,

l) Ödeme icmali: Ödemeye esas bilgilerin gösterildiği EK-5’e uygun olarak hazırlanmış listeyi,

m) Ön başvuru formu: ÇATAK programına başvuracaklardan, müracaatta istenilen EK-1’e uygun hazırlanan belgeyi,

n) Üretici: Hassas bölgelerde, tarımsal üretim kaynaklarını fiilen kullanarak her türlü bitkisel üretim ile iştigal edip, üretimlerini bu Tebliğ kapsamında şekillendirecek ve bunun için yapılacak desteklemelerden yararlanacak olan kamu tüzel kişileri hariç, gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

Uygulama alanlarının belirlenmesi

MADDE 5 – (1) Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Karar ile belirlenen illerde;

a) ÇATAK programının uygulanacağı alanların önceliğini ve çerçevesini belirlemeye ilişkin çalışmalar il ÇATAK uygulama komisyonu tarafından yürütülür.

b) İl ÇATAK uygulama komisyonu tarafından il/ilçe ÇATAK uygulama birimlerinin görüşleri dikkate alınarak, bozuk vasıflı orman alanları ve boş orman toprakları haricindeki hassas bölgelerde mahallinde ayrıntılı etüt, değerlendirme ve tespitler yapılır.

c) İl ÇATAK uygulama komisyonunun teklifi ve Bakanlığın uygun görüşü alınarak hassas bölgelerde belirlenen uygulama alanı, 9 uncu madde hükümlerine göre mahallinde ilan edilir.

Başvuru ve istenecek belgeler

MADDE 6 – (1) ÇATAK programını tercih eden üreticilerin, bu amaçla yapılan alan bazlı desteklemeden yararlanabilmeleri için EK-1’e uygun başvuru formu ve ekleriyle birlikte, bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulamanın yapıldığı yerdeki il/ilçe müdürlüğüne müracaatta bulunmaları gerekir.

(2) ÇATAK desteklemesinden yararlanmaya hak kazanan üreticiler, ikinci ve üçüncü yıllarda ÇKS kayıtlarını güncelleyerek hibe sözleşmesi doğrultusunda yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösterir bilgi ve belgeleri uygulamanın yapıldığı yerdeki il/ilçe müdürlüğüne ibraz eder.

Uygulama

MADDE 7 – (1) İl ÇATAK uygulama komisyonu;

a) ÇATAK programı kapsamında çalışmaların yürütülmesinden ve bu çalışmalar sırasında ortaya çıkacak problemlerin çözümünden yetkili ve sorumludur.

b) İl/ilçe ÇATAK uygulama birimleri tarafından yapılan faaliyetlerin izleme ve değerlendirmesini yapar.

c) İhtiyaç halinde üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) İl ÇATAK uygulama komisyonu, 1 Şubat – 30 Eylül tarihleri arasında olmak üzere ÇATAK programı için illerine ait başvuru tarihlerini belirler ve 9 uncu madde hükümlerine göre mahallinde ilan eder.

(3) Uygulama alanı olarak belirlenen yerlerdeki başvuru ve buna ilişkin işlemler sırasıyla aşağıdaki gibi yürütülür:

a) Üreticiler, programa katılmak için EK-1’e uygun olarak tanzim edilen ön başvuru formu ile il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder.

b) Müracaatlar ÇKS kayıtları da dikkate alınmak suretiyle ÇATAK uygulama birimi tarafından yerinde kontrol edilir. Bu amaçla, ÇATAK uygulama birimi tarafından EK-2’ye uygun olarak mahallinde başvuruya esas arazi kontrol tutanağı düzenlenir.

c) Üreticiler tarafından yapılan müracaatlar, ÇATAK uygulama birimi tarafından ÇATAK programı hedefleri ve il/ilçede uygulanacak kategoriler itibariyle değerlendirilir. Başvurusu uygun görülenlerle EK-3’e uygun hibe sözleşmesi imzalanır.

ç) Hibe sözleşmesinin yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği, ÇATAK uygulama birimi tarafından yerinde kontrol edilerek EK-4’e uygun desteklemeye esas arazi kontrol tutanağı düzenlenir.

d) ÇATAK programı kapsamında yükümlülüklerini yerine getiren üreticilerin desteklemelere esas icmalleri ÇATAK uygulama birimleri tarafından hazırlanarak il ÇATAK uygulama komisyonuna gönderilir.

e) İl ÇATAK uygulama komisyonunca onaylanan EK-5’te yer alan ÇATAK Programı Ödeme İcmali 9 uncu madde hükümlerine göre askıya çıkarılır. Askı süresi sonunda kesinleşen icmaller Genel Müdürlüğe gönderilir.

f) Hibe sözleşmesi imzalanmayan hiçbir üretici ÇATAK programı desteğinden yararlandırılmaz. Ön başvurular destekten yararlanma hakkı kazandırmaz.

(4) Programın sürekliliğinin kontrol edilmesi açısından, ikinci ve üçüncü yıllarda o yılın ÇKS beyanına göre arazi yerinde kontrol edilerek EK-4’e uygun desteklemeye esas arazi kontrol tutanağı düzenlenir. Bu kontrole göre müteakip yıllar ödemelerine karar verilir.

(5) Destekleme için müracaat edilen alanlarda, 8 inci maddede açıklanan kategoriler ve tedbirlerin hangilerinin uygulanabileceğine il/ilçe ÇATAK uygulama birimi karar verir. Tedbirlerin seçiminde ve uygulama şeklinde tereddüt oluşması durumunda, bölgelerinde veya illerinde bulunan üniversite veya araştırma enstitüleri ile ilgili kurum ve kuruluşların teknik görüşü alınarak karar verilir.

(6) Üretici bir destekleme döneminde ÇATAK programı destekleme kategorilerinden birden fazlasını uygulayabilir. Bu durumda, aynı uygulama alanı için birim alana destek miktarı, üretici tarafından uygulanan kategorilerden en yüksek destek miktarına sahip kategori dikkate alınarak belirlenir. Aynı uygulama alanında gerçekleştirilen her kategori için ayrı ayrı destekleme yapılmaz.

(7) Arazi müracaat eden üreticiye ait değil ise, EK-1’de yer alan ÇATAK Programından Yararlanma Ön Başvuru Formu alınırken, müracaat tarihinden itibaren en az üç yıllığına imzalanmış Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine uygun kira sözleşmesi ve/veya muvafakatname ve/veya taahhütname istenir. Üç yıl süresince devir yapılamaz. Aksi halde, destekleme ödemesi iptal olur ve 10 uncu maddeye göre işlem yapılır.

(8) Uygulamaya yönelik gerekli eğitim ve yayım faaliyetleri il/ilçe müdürlüğü tarafından yürütülür.

Destekleme kategorileri

MADDE 8 – (1) Üreticilere yapılacak destekleme üç kategoride uygulanır. İl ÇATAK uygulama komisyonu tarafından ilan edilen ve hassas bölge içerisinde bulunan uygulama alanında, ilk defa uygulanmak koşuluyla aşağıdaki kategorileri üç yıl süresince gerçekleştirenler desteklenir. Destekleme ödemeleri dekar başına yılda bir defa olmak üzere üç yıl süre ile yapılır.

a) Birinci kategori: Tek yıllık bitkilerin üretildiği alanda minimum işlemeli tarımın yapılması.

b) İkinci kategori: Toprak ve su yapısının korunması ile erozyonun önlenmesi amacıyla; setleme, teraslama, canlı veya cansız perdeleme, taş toplama, açık drenaj uygulaması, jips uygulaması, kükürt veya kireç uygulaması, malçlama, ahır veya çiftlik gübresi ile gübreleme, yeşil gübreleme, aşırı otlatmanın engellenmesi, çok yıllık buğdaygiller veya yonca hariç çok yıllık baklagiller ile alanı kaplama gibi tedbirlerden her yıl en az iki uygulamanın yapılması veya bu tedbirlerin en az biriyle birlikte arazinin boş bırakılması uygulaması.

c) Üçüncü kategori: Çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalardan oluşan ve aşağıda belirtildiği şekilde gruplandırılan uygulamalardan birisinin tatbik edilmesi:

1) Tarımsal girdilerin çevreye duyarlı bir şekilde kullanımını sağlamak üzere; su tüketimini asgariye indirecek uygun basınçlı sulama sistemleri ile birlikte entegre ürün yönetimi genel prensiplerinde gübre ve bitki koruma ürünlerinin kullanılması.

2) Organik tarım veya iyi tarım uygulamalarının, bu kategori veya diğer kategorilerde yer alan tedbirlerden en az biri ile birlikte uygulanması.

3) Kapalı drenaj sisteminin, bu kategori veya diğer kategorilerde yer alan tedbirlerden en az biri ile birlikte uygulanması.

Askı işlemleri

MADDE 9 – (1) Uygulama alanının ilanına ve başvuru tarihlerine ilişkin il ÇATAK uygulama komisyonu kararı, ilgili il/ilçe merkezinde ve ilgili köy/mahallede, il/ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar tarafından beş iş günü süreyle askıya çıkartılır. Askıya çıkma ve askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır.

(2) EK-5’te yer alan ÇATAK Programı Ödeme İcmali ilgili il/ilçe merkezinde veya köyünde/mahallesinde il/ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle beş iş günü süreyle askıya çıkartılır. Askıya çıkma ve askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince ve askı süresi bitimini takip eden beş iş günü içinde herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Belirtilen süreden sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

(3) Askı süresi içinde yapılan itirazlar il/ilçe müdürlükleri aracılığı ile il ÇATAK uygulama komisyonuna yapılır. İtirazlar askı süresi ve bitiminden itibaren on iş günü içerisinde değerlendirilir ve karara bağlanır.

(4) İl ÇATAK uygulama komisyonunda çözüme kavuşturulamayan konular Genel Müdürlüğe bildirilir.

Denetim ve cezai sorumluluk

MADDE 10 – (1) Uygulamaya yönelik işlemlerde yapılacak olan denetim Bakanlık tarafından yürütülür.

(2) Bu Tebliğde belirtilen ilgili merciler kendilerine ibraz edilen, ödemelere esas teşkil eden belgelerin gerçekliğini araştırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödeme yapılmasına neden olanlar ile haksız yere ödemeden yararlanmak üzere sahte ve içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai ve kanuni işlemler yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan ödemelerden haksız yere yararlanıldığının tespit edilmesi halinde; haksız yere yapılan ödemeler, ödeme yapılan üreticilerden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, haksız ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için anılan Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

Ödemelere ilişkin esaslar

MADDE 11 – (1) Ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yapılır. Bakanlık kendisine intikal eden EK-5’te yer alan ÇATAK Programı Ödeme İcmali kapsamında Bankaya ödeme talimatı ve elektronik ortamda icmalleri gönderir. Tüm ödemeler, gerekli kaynakların Bakanlık tarafından Bankaya aktarılmasından sonra EK-5’teki ÇATAK programı ödeme icmallerine göre ilgili Banka şubesindeki üreticilerin hesabına aktarılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 – (1) 27/4/2011 tarihli ve 27917 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/24) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuatın uygulanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/24) hükümlerine dayanarak, karşılıklı hibe sözleşmesi imzalamış üreticiler, hibe sözleşmesi hükümlerine göre uygulamalarına devam ederler. Bu üreticilerin ikinci veya üçüncü yıl destekleme ödemeleri, daha önce imzalanmış olan hibe sözleşmesi hükümlerine göre devam ettirilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Etiketler: , , ,

Nitrat Azotu İçeren Kimyevi Gübrelerin Satışı, Nakli ve Stok Bildiriminin Kontrolüne Dair Tebliğ (No: 2015/42)

10 Ekim 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete  Sayı : 29498

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
NİTRAT AZOTU İÇEREN KİMYEVİ GÜBRELERİN SATIŞI, NAKLİ VE STOK BİLDİRİMİNİN KONTROLÜNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/42)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yurt içinde pazarlanmak üzere yerli üretimle veya ithalat yolu ile sağlanan %26 Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN), %33 Amonyum Nitrat (AN), Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat gübrelerinin yurt içinde satışı, nakli ve stok bildirimleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; yurt içinde pazarlanan %26 Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN), %33 Amonyum Nitrat (AN), Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat gübrelerinin satışını, nakliyesini ve stok bildirimlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci ve 66 ncı maddeleri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 174 üncü maddesi, 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği ile 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
c) Dağıtıcı: Ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi,
ç) İl/İlçe Müdürlüğü: Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğünü,
d) Üretici: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.
Dağıtıcıların görevleri
MADDE 5 – (1) Dağıtıcılar, tedarik ettikleri %26 Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN), %33 Amonyum Nitrat (AN), Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat gübreleri ile ilgili Dağıtıcı Satış-Stok Listesi (Ek-1) ve Dağıtıcı Satış Listesini (Ek-2) aylık olarak ayrı ayrı düzenleyerek takip eden ayın 15’ine kadar il/ilçe müdürlüğüne teslim eder.
(2) Dağıtıcılar, söz konusu gübrelerin satışlarında fatura ile birlikte Çiftçi Yol Kontrol Belgesi (Ek-7) düzenler. Düzenlenen fatura üzerine “ÇİFTÇİ YOL KONTROL BELGESİ DÜZENLENMİŞTİR’’ şeklinde kırmızı kaşe basılıp onaylanır.
(3) Yurt içerisinden gübre tedarik ederek il içi veya il dışı diğer dağıtıcılara gübre satan dağıtıcılar Yol Kontrol Belgesini (Ek-8) düzenleyerek sevk eder. Dağıtıcı Satış Listesini (Ek-2) düzenleyerek bulunduğu il veya ilçe müdürlüğü ile satış yaptığı il veya ilçe müdürlüğüne bildirir.
(4) Dağıtıcı satış sırasında, çiftçinin belgelendirdiği arazi miktarına veya çiftçilik belgesindeki arazi varlığına göre ve gübrenin kullanılacağı ürün türüne dikkat ederek satış yapar.
(5) Dağıtıcı, ihtiyaçtan fazla veya arazisi olmadığı halde gübre talep edilmesi gibi şüphe uyandıran hallerde durumu il/ilçe emniyet müdürlüğü veya il/ilçe jandarma komutanlığına ve il/ilçe müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
İl/İlçe müdürlüğünün görevleri
MADDE 6 – (1) İl/İlçe müdürlükleri, dağıtıcılar tarafından aylık olarak teslim edilen Dağıtıcı Satış-Stok Listesi (Ek-1) ve Dağıtıcı Satış Listesini (Ek-2) gübre hareketi yönünden düzenli olarak kontrol eder ve listeleri en az 2 yıl süre ile saklar.
(2) İl/İlçe müdürlükleri, Dağıtıcı Satış-Stok Listesi (Ek-1) ve Dağıtıcı Satış Listesini (Ek-2) kontrol ettikten sonra il/ilçe emniyet müdürlüğü ve il/ilçe jandarma komutanlığının talep etmesi durumunda birer kopyasını teslim eder.
(3) İlçe müdürlükleri, Dağıtıcı Satış-Stok Listesine (Ek-1) göre, bu Tebliğ kapsamındaki her bir gübre için ayrı ayrı olmak üzere İlçe Satış-Stok Listesini (Ek-3) düzenleyerek takip eden ayın 20’sine kadar il müdürlüğüne gönderir. Büyükşehir statüsünde olmayan illerde bu görevi il müdürlükleri yürütür.
(4) İl müdürlükleri, ilçe müdürlüklerinden gelen İlçe Satış-Stok Listesine (Ek-3) göre, İl Satış-Stok Listesini (Ek-4) aylık olarak her bir gübre için ayrı ayrı düzenleyerek üç ayda bir BÜGEM’e gönderir.
(5) İl müdürlükleri, üretici kuruluşlar tarafından illerindeki dağıtıcılara sevk edildiği bildirilen gübreler ile İlçe Satış-Stok Listesinin (Ek-3) uyumlu olup olmadığını kontrol eder.
Üretici kuruluşların görevleri
MADDE 7 – (1) Üreticiler, Gübre Sevk Listesi (Ek-5) ve İl Gübre Sevk Listesini (Ek-6) düzenleyerek takip eden ayın 15’ine kadar BÜGEM’e gönderir. Ayrıca, il müdürlüklerine illerindeki hangi dağıtıcıya hangi cinsten ne kadar gübre sevk ettiğini takip eden ayın 15’ine kadar bildirir. Üreticiler, Gübre Sevk Listesindeki (Ek-5) Diğer Satışları gerçek ve/veya tüzel kişi adı belirterek bildirir.
(2) Sözleşmeli üretim yaptıran ve üreticilerden direk olarak gübre tedarik eden gerçek ve/veya tüzel kişiler, Gübre Sevk Listesi (Ek-5) ve İl Gübre Sevk Listesini (Ek-6) düzenleyerek takip eden ayın 15’ine kadar BÜGEM’e bildirir. Ayrıca, il müdürlüklerine illerindeki hangi dağıtıcıya/çiftçiye, hangi cinsten ne kadar gübre sevk ettiğini takip eden ayın 15’ine kadar bildirir.
(3) Üreticiler, dağıtıcılara söz konusu gübreleri sevk etmeden önce Yol Kontrol Belgesini (Ek-8) düzenleyip onayladıktan sonra nakliyeciye teslim eder. Ayrıca irsaliyeye nakliyecinin T.C. kimlik numarasını yazarak, kırmızı renkli “YOL KONTROL BELGESİ DÜZENLENMİŞTİR” kaşesini basar.
(4) Nakliyeci, gübreyi teslim ettikten sonra Yol Kontrol Belgesini (Ek-8) dağıtıcıya teslim eder.
(5) Dağıtıcı, gübreyi teslim aldığında Yol Kontrol Belgesinin (Ek-8) altına, teslim aldığı tarih ve saati yazarak tasdik eder ve bu belgeyi en az iki yıl süre ile saklar.
Kayıtların uyumsuzluğunun tespiti
MADDE 8 – (1) Belirtilen gübrelerle ilgili olarak, dağıtıcının gübre giriş, satış ve stoklarında uyumsuzluk olması halinde il/ilçe müdürlükleri konuyu araştırır. Dağıtıcı, bu uyumsuzluğun nedenini açıklayamaz ise il/ilçe müdürlüğü durumu bir yazı ile il/ilçe emniyet müdürlüğüne veya il/ilçe jandarma komutanlığına bildirir.
İlave tedbirler
MADDE 9 – (1) Valilikler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde, %26 Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN), %33 Amonyum Nitrat (AN), Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat gübrelerinin patlayıcı madde yapımında kullanımını engellemek amacıyla, bu Tebliğdeki hükümlere ilave olarak bunların il içindeki taşıma, dağıtım, kullanım ve satış işlemleri ve bu işlemlerle ilgili konularda ilave tedbirler alabilir.
Yaptırımlar
MADDE 10 – (1) Yurt içinde pazarlanan %26 Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN), %33 Amonyum Nitrat (AN), Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat gübrelerini satın alanlardan satış işlemi sırasında kimlik bilgileri ile diğer bilgilerini gerçeğe aykırı beyan ettikleri tespit edilenler hakkında, 5442 sayılı Kanunun 11 inci ve 66 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapılır.
(2) Bu Tebliğin 9 uncu maddesi kapsamında yapılacak düzenlemelere uymayan üretici kuruluşlar ile dağıtıcılar hakkında da 5442 sayılı Kanunun 11 inci ve 66 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapılır.
(3) Bu Tebliğ kapsamında olan gübreleri, patlayıcı madde yapımında kullanmak üzere temin edenler ile gerekli dikkat ve özeni göstermeden, bu Tebliğde ve 9 uncu madde kapsamında valiliklerce öngörülen şartlara riayet etmeden satış işlemini gerçekleştirenler hakkında, Türk Ceza Kanununun 174 üncü maddesi çerçevesinde işlem yapılması için cumhuriyet savcılıklarına ilgililerce suç duyurusunda bulunulur.
Diğer hükümler
MADDE 11 – (1) Bakanlık, bu Tebliğin uygulanması ile ilgili her türlü düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Ekler için tıklayınız

Etiketler: , , , , ,