GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90)

29 Mart 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29668

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (z) bendinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulmasını kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6802 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (z) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Finans kuruluşu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca veya kendi özel kanunlarına göre faaliyet gösteren bankalar ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca faaliyet gösteren finansman şirketlerini,

b) Sanayi işletmesi: 6948 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde tanımlanan işletmeyi,

c) Sanayi sicil belgesi: 6948 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayi işletmelerine verilen belgeyi,

ç) Makine ve teçhizat: Sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince, sanayi sicil belgelerinde yer alan üretim konularında kullanılmak üzere alınacak amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan sabit kıymetleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İstisna Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

İstisnadan yararlanabilecek sanayi işletmeleri

MADDE 5 – (1) Sanayi sicil belgesini haiz olmak koşuluyla gerçek veya tüzel kişilik bünyesinde faaliyette bulunan tüm sanayi işletmeleri, münhasıran imalat ve üretim faaliyetlerine ilişkin alacakları yeni (kullanılmamış) makine ve teçhizatın finansmanı için kullandıkları krediler dolayısıyla istisnadan faydalanabilecektir.

İstisna kapsamında kredi kullanılarak alınabilecek makine ve teçhizat

MADDE 6 – (1) İstisnadan yararlanabilmek için, makine ve teçhizatın münhasıran imalat ve üretim işlerinde kullanılabilecek mahiyette olması gerekmektedir. Bu kapsamda imalat ve üretimle doğrudan ilgisi olmayan büro malzemeleri, demirbaşlar, trafik tescil kuruluşlarınca tescil edilen taşıt araçları vb. makine ve teçhizat kapsamına girmez.Örneğin, tekstil ürünleri imalatı alanında faaliyet gösteren bir sanayi işletmesinin imalat konusu ile doğrudan ilgisi bulunan ve işletmenin imalat bölümünde kullanılmak üzere alınan örgü makinasının finansmanı için kullanılan kredi dolayısıyla istisnadan faydalanılabilecek; ancak, aynı işletmede kullanılmak üzere ısınma sistemine ilişkin alınan kalorifer tesisatının finansmanı için kullanılan kredi dolayısıyla istisnadan faydalanılamayacaktır.

(2) Sanayi işletmesinin faaliyet konusu bakımından imalat ve üretim işlerinin icrası için ayrılmaz nitelikte bulunan, imalatla ve üretimle doğrudan ilgisi olan ve 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre ilgili odalar tarafından tescil edilen iş makineleri dolayısıyla kullanılan krediler istisna kapsamında yer almaktadır. Örneğin, madencilik alanında faaliyette bulunan bir işletmenin madencilik faaliyetiyle doğrudan ilgisi bulunan ve ilgili oda tarafından tescil edilen iş makinesi mahiyetindeki taşıt alımı için kullanılan kredi dolayısıyla istisnadan faydalanılabilecek; ancak, aynı işletme tarafından çıkarılan madenin taşınmasında kullanılan trafik tescilli ve plakalı kamyonun alımına ilişkin kullanılan kredi dolayısıyla istisnadan faydalanılamayacaktır.

(3) Bir bütün halinde teslimi teknik olarak mümkün olmadığı için parçalar halinde alınan ve işletmede kurulumu ve montajı gerçekleştirilen makine ve teçhizat dolayısıyla kullanılan krediler istisna kapsamındadır.

(4) Makineyle birlikte alınan ve makinenin ayrılmaz parçası niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, makineden ayrı olarak alınan eklentiler ve makineyle birlikte alınsa dahi yedek parçalar istisna kapsamında değildir. Örneğin, metal sanayi alanında faaliyette bulunan bir sanayi işletmesince alınan torna makinasının finansmanı için kullanılan kredi dolayısıyla istisnadan faydalanılabilecek; ancak, söz konusu makinenin belli periyotlarla değişimi gereken yedek parçalarının ve aksesuarlarının alımı için kullanılan kredi dolayısıyla istisnadan faydalanılamayacaktır.

İstisna uygulaması

MADDE 7 – (1) İstisna kapsamında kredi kullanmak isteyen sanayi işletmelerinin, sanayi sicil belgesi ile makine ve teçhizat alımına ilişkin proforma fatura veya kredi başvuru tarihinden önceki yedi gün içinde düzenlenmiş satış faturasının birer örneğini kredi kullanılacak finans kuruluşuna ibraz etmesi gerekmektedir.

(2) Yeni kurulan ve henüz sanayi sicil belgesi almamış olan sanayi işletmeleri ile sanayi sicil belgesinde yer almayan bir imalat ve üretim alanında faaliyette bulunacak sanayi işletmelerince imalat ve üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan yeni makine ve teçhizatın finansmanı için kullanılan krediler dolayısıyla da kredinin kullanıldığı tarihten itibaren istisnadan yararlanılabilmesi mümkündür. Bu şekilde istisna kapsamında kredi kullanmak isteyen işletmelerin, makine ve teçhizat alımına ilişkin proforma fatura veya kredi başvuru tarihinden önceki yedi gün içinde düzenlenmiş satış faturası ile işletmenin kuruluşuna ya da üretim değişikliğine dair Ticaret veya Esnaf Sicil Gazetesinin birer örneğini kredi kullanılacak finans kuruluşuna ibraz etmesi gerekmektedir. Ancak, bu şekilde kullanılan kredilerde, istisnanın baştan itibaren geçerli sayılabilmesi için ilk defa alınacak sanayi sicil belgesinin veya üretim konusu değişikliğini içeren yeni sanayi sicil belgesinin bir örneğinin, her halükarda kredinin kapandığı tarihi aşmamak kaydıyla, kredi kullanım tarihinden itibaren dört ay içinde kredi kullanılan finans kuruluşuna ibraz edilmesi gerekmektedir.

(3) İstisna kapsamında kredi kullanan sanayi işletmeleri, alınan makine ve teçhizatın işletme aktifine kaydedildiğini gösteren yasal defter kaydının; kredi başvurusunda proforma fatura kullanan işletmeler ise ayrıca makine ve teçhizat alımına ilişkin satış faturasının birer örneğini kredi kullanım tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili finans kuruluşuna ibraz etmekle yükümlüdür. Bununla birlikte, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılan ve25/10/2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan SGM 2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sanayi sicil kaydı için kapasite raporu istenen işletmelerce (halen sanayi sicil belgesini haiz olarak faaliyette bulunduklarına veya sanayi sicil belgesi için ilk defa başvurduklarına bakılmaksızın) istisna kapsamında kullanılan kredi ile alınan makine ve teçhizatın bulunduğu kapasite raporunun bir örneğinin, her halükarda kredinin kapandığı tarihi aşmamak kaydıyla, dört ay içinde ilgili finans kuruluşuna ibraz edilmesi gerekmektedir. Anılan Tebliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sanayi sicil kaydı için kapasite raporu istenmeyen işletmelerden ise ayrıca kapasite raporu aranmaz.

(4) İstisna, sadece yeni (kullanılmamış) makine ve teçhizat alımını kapsadığından, sanayi işletmesinin istisna kapsamında kullandığı krediye konu makine ve teçhizatın ilk kullanıcısı konumunda olması gerekmektedir. Bu çerçevede, kullanılmış makine ve teçhizatın finansmanı dolayısıyla kullanılacak kredilere istisna uygulanmayacaktır. Buna göre, makine ve teçhizatın üreticisi veya ticaretini yapanlardan alınması esastır.

(5) İstisna uygulanacak kredi tutarı, yurt içi alımlarda satış faturasında yer alan vergiler dahil tutarı; ithalatta ise ithalat işlemine ilişkin ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar ile ihracatçının düzenlediği fatura ve benzeri belgede yer alan bedel toplamını aşamaz.

(6) İlgili finans kuruluşu, işletme tarafından sunulan belgelerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra istisna kapsamında kredi kullandırabilecek olup, kredi kullanım tarihinden itibaren lehe alınan paralara (faiz, komisyon, masraf vs.) banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası uygulanacaktır.

İstisna şartlarının ihlali

MADDE 8 – (1) 6802 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi ve bu Tebliğ hükümlerine riayet edilmeden istisna kapsamında kredi kullandırılması veya bu Tebliğde belirlenen belgelerin öngörülen sürelerde eksiksiz olarak finans kuruluşuna ibraz edilmemesi halinde kredinin kullandırıldığı tarihten itibaren zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faiziyle birlikte tahsil edilir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Etiketler: , , ,

Şekerbank’tan Ticari Taşıt Kredisi

İşinizi kolaylaştıran çözümler

Firmanızın satış, pazarlama, üretim, nakliye vb. ticari faaliyetlerine katma değer yaratarak hız kazandıracak araçlara artık kolayca sahip olabilirsiniz.
Şekerbank’tan Esnafımın Kredisi

Garantiden Kış Kredisi

Yapı Kredi Bankasından Krediler

Garanti’den 0 km ve ikinci el Taşıt ( 10 yaşa kadar) Kredisi

Yapı Kredi Bankasından KOBİ Kredileri

Ticari amaçla satın alınan 0 km araçlarda azami 60 ay; 2.el ticari araçlarda azami 48 ay vadeli olmak üzere;  aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık dönemlerde eşit taksitli ödeme seçenekleriyle Ticari Taşıt Kredisiyle ilgili detaylı bilgi ve başvurularınız için en yakın Şekerbank şubelerine uğrayarak bilgi alabilirsiniz.

sıfır km araç ve ikinci el otomobil kredileri 

0 km ve ikinci el Oto ( 10 yaşa kadar) Kredisi Garanti’den

kredi kartına taksitli  mtv motorlu taşıtlar vergisi ödeme kampanyaları

Taşıt kredisi başvurusu için gerekli belgeler

Başvuru formu
Başvuru sahibinin kimlik fotokopisi
Başvuru sahibine ait ödenmiş fatura örneği
Başvuru sahibine ait gelir belgesi
Bordro veya İşyeri antetli kağıdına alınmış ve maaş üzerinde haciz olmadığını belirten gelir yazısı ve firma imza sirküleri
Serbest meslek sahibi kişilerden vergi levhası-ticaret sicil gazetesi-imza sirküleri ve oda sicil kaydı.
Varsa ek gelirleri ve mal varlığını gösterir belgeler (tapu, araç ruhsat fotokopisi, başka banka kredi kartı ekstresi, kira kontratı ve gayrimenkullere ait tapu fotokopisi v.b)
Yapılacak inceleme sonrası bankanın ilave belge, teminat ve kefil talep etme hakkı saklıdır.
Taşıt kredisi başvurusu;
Maksimum Vade: 48 ay
Faiz Oranı:
12-48 ay : %1,14
Alınacak Ücretler (Vergi Dahil): 315 TL + %1 komisyon ücreti alınmaktadır.

Kefil Durumu: Kefilsiz.Yapılan değerlendirme sonunda bankanın kefil talep etme hakkı var.Kaynak:Şekerbank 15/02/2016

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,

Şekerbank’tan Esnafımın Kredisi

şekerbanktan esnafim kredisiUzat elini Türkiye! Esnafım Kredisi seni bekliyor!

Garantiden Kış Kredisi

Yapı Kredi Bankasından Krediler

Garanti’den 0 km ve ikinci el Taşıt ( 10 yaşa kadar) Kredisi

Yapı Kredi Bankasından KOBİ Kredileri

Esnafım Kredisi ile tüm finansal ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz.. Esnafa özel faiz oranlarıyla Esnafım Kredisinden yararlanarak işyerinizin ihtiyaçlarını aşağıdaki koşullarla kolayca karşılayabilirsiniz.
• 60 aya varan vade imkanı!
• 4 aya kadar taksit erteleme  imkanı!
• Aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık dönemlerde eşit taksitli ödeme seçenekleriyle 250.000 TL’ye kadar Esnafım kredisinden faydalanmak için en yakın Şekerbank şubelerine uğrayarak bilgi alabilrsiniz.Kaynak:Şekerbank 15/02/2016

sıfır km araç ve ikinci el otomobil kredileri 

0 km ve ikinci el Oto ( 10 yaşa kadar) Kredisi Garanti’den

kredi kartına taksitli  mtv motorlu taşıtlar vergisi ödeme kampanyaları

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,

Zorunlu trafik sigortasında çözüm süreci başladı

Zorunlu Trafik Sigortası haberiBaşbakan Yardımcısı Şimşek, “Zorunlu trafik sigortalarındaki yüksek prim artışlarının çözümüne yönelik kanun çalışmasını tamamladık” dedi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek son dönemde tartışmalara neden olan zorunlu trafik sigortası prim artışlarına yönelik sorunun çözümü için gereken adımı attıklarını ve buna yönelik yasal düzenlemeyi tamamladıklarını açıkladı.
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorunlu trafik sigortasının araç sahiplerinin üçüncü kişilere verecekleri zararlara karşı yaptırmak zorunda oldukları bir sorumluluk sigortası olduğuna dikkati çekti.

Hak sahiplerinin zorunlu trafik sigortası sayesinde araç sahibine başvurmadan doğrudan ilgili sigorta şirketine müracaatla tazminatlarını talep ve tahsil edebildiğini anlatan Şimşek, zorunlu trafik sigortasının Türkiye’nin toplam sigorta prim üretiminde son derece önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

Üretimi yoğun olan bu sigorta kolunda hasar rakamlarının da son derece yüksek olduğuna işaret eden Şimşek, “Bu itibarla dünya uygulamasında sektörün sınırlı bir karlılıkla veya başa baş seviyelerinde yürütüldüğünü görmekteyiz” dedi.

Şimşek, zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliğinin sigorta fiyatının, tüm taraflar için makul olması gerekliliğine bağlı olduğunu bildirdi. Şimşek, “Primler, araç sahipleri için ödenebilir seviyede olmalı, tazminattan sorumlu olan sigorta sektörü için de bu yükümlülüğü karşılayacak düzeyde olmalıdır” ifadesini kullandı.

sıfır km Fiat Otomobil Fiyatları Listesi 2016 Model

“Kasko ile birleştirilmesi söz konusu değil”

Son dönemde zorunlu trafik sigortalarındaki prim artışlarının eleştirilere neden olduğunu ve vatandaşların tepkileri üzerine sorunun çözümüne yönelik bir çalışma başlattıklarını belirten Şimşek, zorunlu trafik sigortası ile kaskonun birleştirilmesi talebinin incelendiğini ancak bunun mümkün olmadığının görüldüğünü söyledi.

2016 Model 0 Km Fiat EGEA otomobil fiyatları listesi

Zorunlu trafik sigortasının araç sahiplerinin üçüncü kişilere verecekleri zararlara karşı yaptırmak zorunda oldukları, kaskonun ise araç sahibinin aracını koruyan bir sigorta olduğuna değinen Şimşek,zorunlu trafik sigortasında üçüncü kişinin zararı karşılandığından primin poliçe yaptırılan aracın değeri ile bir ilgisi bulunmadığına işaret etti.

2016 yılı trafikte hız sınırını aşmanın cezası ,

Şimşek, ” Bu itibarla gündelik hayatta aracın değerinden hareketle getirilen eleştiriler trafik sigortasının kapsamına ilişkin eksik bilgiden kaynaklanmaktadır” diye konuştu.

İki tarafı da rahatlatacak formül bulundu

Başbakan Yardımcısı Şimşek, zorunlu trafik sigortasında son dönemde görülen fiyat artışlarında, yargı uygulaması nedeniyle oluşan belirsizliğin yanı sıra fiyatlamada daha önce yapılan sigorta şirketlerindeki risk ve prim hesapları temeline oturmayan düşük fiyat seviyelerinin kısa vadede arttırılmasının da etkili olduğunu söyledi.

Bu kapsamda yargı kaynaklı yapısal sorunun giderilmesi için yasal çalışmayı tamamladıklarını ifade eden Şimşek, buna ilişkin taslağı en kısa sürede Meclise sunacaklarını bildirdi.

2016 yılı Egzoz Gazı Emisyon ölçümünü süresinde yaptırmamanın cezası 

Yapılan çalışma ile Yargıtay tarafından 2011 yılında kaldırılan “kusur indirimi” uygulamasını yeniden getirerek sigorta şirketlerini rahatlatacaklarını belirten Şimşek, aynı zamanda konuya ilişkin hukuki altyapının netleştirileceğini söyledi.

Prim oranları takibe alınacak

2016 yılında tüvtürk araç muayenesini yaptırmamanın cezası,

Hazine Müsteşarlığının sektörün uyguladığı prim oranlarının da takipçisi olacağını belirten Şimşek, böylece vatandaşın mağdur olmasının önüne geçeceklerini bildirdi.Kaynak:sabah

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,

Yapı Kredi Bankasından KOBİ Kredileri

KOBİ Kredileri

Tüm finansman ihtiyaçlarınız için…
Yeni bir iş kuruyorsunuz ya da var olan işletmenizi daha da geliştirmek istiyorsunuz. Küçük veya büyük, ihtiyacınız ne olursa olsun, Yapı Kredi hep sizinle…

Şimdi Yapı Kredi, başta tarım, turizm, gıda ve perakende olmak üzere, tüm sektörlerde kullanabileceğiniz yeni KOBİ Kredileri ile de yanınızda.

Yapı Kredi Bankasından Krediler

Nakit Destek Kredisi

Kullanım Amacı: Her türlü işletme sermaye ihtiyacını karşılamaya yönelik kullandırılan kredilerdir.

Kullanım Şekli: Bankamız genel kredi uygulamalarında geçerli teminatlar ile ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir eşit taksitler halinde veya 6 aya kadar ödemesiz olarak.

Limit: Üst limit yoktur.

Vade: 36 aya kadar.

Aylık eşit ödemeli, kredi tutarı 40.000 TL’ye ve vade süresi 18 aya kadar olan ön onaylı taksitli ticari kredi başvurularınızı hemen şimdi yapabilirsiniz. Başvurmak için yandaki butona tıklayın.

Diğer nakit destek kredisi talepleriniz için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz.

Makine Donanım Kredisi

Kullanım Amacı: Tüm sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerimizin faaliyetlerinde kullanacakları sıfır veya 2. el makine, ekipman, donanım, yedek parça vb. alımlarının finansmanı amacıyla kullandırılmaktadır.

Kullanım Şekli: Bankamız genel kredi uygulamalarında geçerli teminatlar ile ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir eşit taksitler halinde veya 6 aya kadar ödemesiz olarak.

Limit: Satın alınacak ürünün KDV hariç fatura tutarı kadar.

Vade: 60 aya kadar.

0 km ve ikinci el Oto ( 10 yaşa kadar) Kredisi Garanti’den

Ödemesi Kolay Turizm Kredisi

Kullanım Amacı: Turizm sektöründe faaliyet gösteren ve geliri sezonsal olarak değişen işletmelerin yatırım ihtiyaçlarını, nakit akışlarına paralel bir ödeme planı ile karşılamak amacıyla kullandırılmaktadır.

Kullanım Şekli: Bankamız genel kredi uygulamalarında geçerli teminatlar ile her yıl en az 4 taksit ödemesi olacak şekilde, yılda 6 aya kadar ödemesiz olarak. Ödeme yapılacak aylar nakit akışına uygun şekilde seçilebilmektedir.

Limit: Üst limit yoktur.

Vade: 36 aya kadar.

sıfır km araç ve ikinci el otomobil kredileri 

Sezona Hazırlık Kredisi

Kullanım Amacı: Turizm sektöründe faaliyet gösteren otel, pansiyon, acente ve benzeri küçük ve orta ölçekli işletmelerin turizm sezonu öncesi yenileme ve diğer finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullandırılmaktadır.

Kullanım Şekli: Bankamız genel kredi uygulamalarında geçerli teminatlar ile ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir eşit taksitler halinde veya 6 aya kadar ödemesiz olarak. Ayrıca, sektörün nakit akışına uygun esnek ödeme seçenekleri sunulmaktadır.

Limit: Üst limit yoktur.

Vade: 36 aya kadar.

Taşıt Kredisi

Kullanım Amacı: Ticari ve binek olmak üzere, tüm araçların finansmanında kullandırılan kredilerdir.

Kullanım Şekli: Araç rehni ile aylık eşit taksitli olarak.

Limit: Araç anahtar teslim bedelinin %80’ine kadar.

Vade: 48 aya kadar.

Taksi Kredisi

Kullanım Amacı: Ticari taksi araç yenilemesi amacıyla veya ticari taksi plakası sahiplerinin diğer nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullandırılan kredilerdir.

Kullanım Şekli: Ticari taksi plakası rehni veya ek teminatlar ile, aylık eşit taksitli olarak.

Limit: Araç yenilemelerinde anahtar teslim bedelinin %100’üne kadar, diğer nakit ihtiyaçlarında taksi plakası güncel piyasa değerinin %30’una kadar kredilendirme yapılmaktadır.

Vade: Araç yenileme 48 aya kadar, diğer nakit ihtiyaçlarında 36 aya kadar.

sıfır km araç ve ikinci el otomobil kredileri 

Franchising Kredisi

Kullanım Amacı: Franchising yöntemi ile ticari faaliyette bulunacak olan veya mevcutta bir franchising sistemine dahil olan işletmelerin doğabilecek finansman ihtiyacını sağlamak amacıyla kullandırılmaktadır.

Kullanım Şekli: Bankamız kredi uygulamalarında geçerli teminatlar ile ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir eşit taksitler halinde veya 6 aya kadar ödemesiz olarak.

Limit: İsim hakkı bedeli, dekorasyon, demirbaş alımı vb. finansmanı için tutarın en fazla %65’i kadar kullandırım yapılabilmektedir.

Vade: 36 aya kadar.

kredi kartına taksitli  mtv motorlu taşıtlar vergisi ödeme kampanyaları

KOBİ AR-GE Kredisi ve KOBİ AR-GE Yatırım Kredisi

Kullanım Amacı: Yeni bir ürün tasarımı, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyıleştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında çalışmaları olan KOBİ lerin , bu dönem süresince finansman ihtiyaçlarının karşılamak amacıyla kullandırılmaktadır.

Kullanım Şekli: Proje kapsamında yapılacak harcamaların cinsine göre Sürekli Kredi , Spot Kredi veya Taksitli kredi olarak kullandırılabilecektir.

Limit: Proje maliyetleri esas alınmaktadır.

Vade: 60 aya kadar.

Garantiden Kış Kredisi

2B Arazi Kredisi

Kullanım Amacı: Kullanım Amacı: 2B Arazi kredisi, 2B arazisi alımı için başvurusu onaylanmış KOBİ ve Tarım segmenti müşterilerimize kullandırılmaktadır.

Kullanım Şekli: Arsa veya tarla ipoteği ile ayda bir taksit ödemeli veya tarım segmenti müşterileri için hasat ödemeli

Limit: Üst limit yoktur

Vade: 120 aya kadar.

Güncel kredi oranlarını Yapı Kredi Bankası Şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Etiketler: , , , , , , , , , ,

Yapı Kredi Bankasından Krediler

Krediler

Tarımsal Üretim Kredisi

Kullanım Amacı: Tarımsal Üretim Kredisi, çiftçiye (üreticiye),ekim-dikim, gübreleme, sulama, hasat toplama dönemindeki tüm finansal ihtiyaçları karşılama amacıyla kullandırılan kredilerdir.

Kullanım Şekli: Hasatınıza uygun bir vade ile tek ödemeli veya taksitli olarak ödeyebilirsiniz.

Vade:18 aya kadar

Garanti’den 0 km ve ikinci el Taşıt ( 10 yaşa kadar) Kredisi

Besicilik Kredisi

Kullanım Amacı: Et amaçlı büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelere yem, bakım, ilaç, aşılama, su, elektrik vb. ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla kullandırılmaktadır.

Kullanım Şekli: Besi devrelerinize uygun bir vade ile anapara ve faizi tek seferde ve vade sonunda ödeyebilirsiniz.

Vade:12 aya kadar.

Süt Hayvancılığı İşletme Kredisi

Kullanım Amacı: Süt hayvancılığı işletmelerinin yem, bakım, ilaç, aşılama, su, elektrik vb. ihtiyaçlarına yönelik taksitli bir kredidir.

Kullanım Şekli: Geri ödemelerinizi ayda bir, 3 ayda bir veya 6 ayda bir eşit taksitler halinde ödeyebilirsiniz.

Vade:18 aya kadar.

0 km ve ikinci el Oto ( 10 yaşa kadar) Kredisi Garanti’den

Tarımsal Yatırım Kredisi

Kullanım Amacı: Tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticilerimizin kapasitelerini artırma, işletmelerini yenileme, modernize etme amacıyla yapacakları yatırımların (bağ-bahçe tesisi, tarımsal yapıların inşası ve tadilatı, projeli diğer yatırımlar, sulama yatırımları, arazi alımları vb.) finansmanı amacıyla kullandırılmaktadır.

Kullanım Şekli: Kefalet, çek-senet, ipotek teminatlarından bir veya birden fazlası ile 1, 3, 6, 12 ayda bir eşit taksitler halinde veya hasatınıza uygun esnek taksitli olarak kullanabilirsiniz.

Vade:60 aya kadar.

Hayvan Alım Kredisi

Kullanım Amacı: Büyükbaş ve küçükbaş süt hayvanı alımlarının finansmanı amacıyla kullandırılmaktadır.

Kullanım Şekli: Kefalet, çek-senet, ipotek teminatlarından bir veya birden fazlası ile 1, 3, 6, 12 ayda bir eşit taksitler halinde veya hasatınıza uygun esnek taksitli olarak kullanabilirsiniz.

Vade:60 aya kadar.

Garantiden Kış Kredisi

Seracılık Kredisi

Kullanım Amacı: Seracılıkla uğraşan üreticilerin fide alımı, gübre, ilaçlama, plastik veya cam örtü ve benzeri tüm ihtiyaçları için kullandırılmaktadır.

Kullanım Şekli: Hasadınıza uygun bir vade ile anapara ve faizi tek seferde ve vade sonunda ödeyebilirsiniz.

Vade:12 aya kadar.

Sera Yapım Kredisi

Kullanım Amacı: Seracılıkla (örtü altı üretim) uğraşan üreticilere, yeni sera kurulumu veya mevcut seralarının bakım, yenileme ve modernizasyonu için kullandırılan kredidir.

Kullanım Şekli: 1, 3, 6, 12 ayda bir eşit taksitler halinde veya hasatınıza uygun esnek taksitli olarak kullanabilirsiniz.

Vade:60 aya kadar.

Traktör Kredisi

Kullanım Amacı: Tarım sektöründe faaliyet gösteren müşterilerimizin 0 km ve 2. El traktör alımlarının finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerdir.

Kullanım Şekli: 1, 3, 6, 12 ayda bir eşit taksitler halinde veya hasatınıza uygun esnek taksitli olarak kullanabilirsiniz.

Vade: 36 aya kadar.

sıfır km araç ve ikinci el otomobil kredileri 

Sözleşmeli Tarım Kredisi

Kullanım Amacı: Bir firma adına sözleşmeli tarımsal üretim yapan üreticilerimize veya doğrudan üretim yaptıran firmaya, üretim için gerekli işletme sermayesi ihtiyacı (ekim, gübreleme, ilaçlama, sulama, işçilik, hasat, pazarlama vb.) için kullandırılan nakit kredidir.

Kullanım Şekli: Hasadınıza ve ürün bedeli tahsilatlarınıza uygun bir vade ile anapara ve faizi tek seferde ve vade sonunda ödeyebilirsiniz.

Vade: 12 aya kadar.

Halkbankası Paraf Kredi Kartına taksitli 2016 Mtv Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi,

Teb Worldcard bonus  kredi kartı ile 2016 ocak ayı mtv motorlu taşit vergileri taksitli ödeme kampanyası,

World Card 2016 Motorlu Taşıtlar Vergisi  3 taksit Ödeme Kampanyası

2016 MTV motorlu taşıt vergisi Akbank axess Wings ve Free kedi kartına 3 taksitli ödeme kampanyası,

2016 MTV motorlu taşıtlar vergisini İş Bankası Maximum kredi Kartına 3 taksitli Ödeme kampanyası,

Garanti Bankası Bonus Kredi Kartına 3 taksit 2016 MTV Ödeme kampanyası,

TMO Makbuz Senedi Kredileri

Kullanım Amacı: Toprak Mahsülleri Ofisi’ne emanet olarak verdiğiniz ve karşılığında makbuz senedi aldığınız hububat ürünleri için kısa süreli finansman ihtiyacınız için kullandırılan kredi türüdür.

Kullanım Şekli: Makbuz senedinizin değeri üzerinden belirlenen limiti, TMO Genel Müdürlüğü’nün belirlediği vadeye kadar, anapara ve faiz vade sonunda tek seferde ödenecek şekilde kullanabilirsiniz.

Vade: 10 aya kadar.

Tarım Makineleri Kredisi

Kullanım Amacı: Müşterilerimizin faaliyetlerinde kullanacakları yeni makine, ekipman, donanım, alımlarının finansmanı amacıyla kullandırılmaktadır.

Kullanım Şekli: 1, 3, 6, 12 ayda bir eşit taksitler halinde veya hasatınıza uygun esnek taksitli olarak kullanabilirsiniz.

Vade: 60 aya kadar.

Ticari Taşıt Kredisi

Kullanım Amacı: Çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerinde kullanacakları hafif ticari, panelvan veya pikap benzeri tüm ticari araçların finansmanında kullandırılır.

Kullanım Şekli: Taşıt rehni ile 1, 3, 6, 12 ayda bir eşit taksitler halinde veya hasatınıza uygun esnek taksitli olarak kullanabilirsiniz.

Vade: 60 aya kadar.

kredi kartına taksitli MTV araç bandrol pulu vergileri ödeme kampanyaları,

IPARD Proje Kredisi

Kullanım Amacı: IPARD kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından verilecek destekten yararlanmak ve yatırım tutarını kısmen veya tamamen kredi ile karşılamak isteyen yatırımcılara kullandırılan yatırım kredisidir.

Kullanım Şekli: 1, 3, 6, 12 ayda bir eşit taksitler halinde veya hasatınıza uygun esnek taksitli olarak kullanabilirsiniz.

Vade: 48 aya kadar.

Garanti Bankasından 2000 TL’ye varan faizsiz ve tahsis ücretsiz kredi!

Esnek Ticari Hesap

Hesabınızda yeterli bakiye olmasa dahi belli bir limit içerisinde kredi avantajından yararlanabileceğiniz hesap tipidir. Bu sayede, faturalarınızı ve düzenli ödemelerinizi gecikme kaygısı olmaksızın son ödeme tarihinde Esnek Ticari Hesabınızdan ödeyebilirsiniz.

Güncel kredi oranlarını Yapı Kredi Bankası Şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Hayallerinizi süsleyen otomobile maaşım garantide ile sahip olun

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Sıfır km ve 2.el Oto Kredisi Garanti’den

Otomobiliniz kadar hızlı oto kredisi Garanti’de.

Garantiden Kış Kredisi

Hayallerinizi süsleyen otomobile sahip olmak Garanti taşıt kredisi ile çok kolay. Kefilsiz, 48 ay vadeli, hızlı onaylı Garanti Araç Kredisi sizi yeni aracınıza kestirme yoldan ulaştırır. Aracınızı hemen alırsınız, ödemenizi uzun vadede yaparsınız.

Özellikler;

48 aya kadar vade imkanı.
Uygun faiz oranı.
Kendiniz belirleyebileceğiniz size en uygun ödeme planı Kredi talebiniz, başvurunuzun ardından en kısa sürede cevaplandırılır.
Teminat olarak satın aldığınız aracın rehni yeterlidir. “0” kilometre taşıtlar için yapılan kredi başvurularında kefil koşulu aranmamakla beraber şubeler gerekli gördükleri takdirde kefil talep etme hakkına sahiptir.
2. el taşıtlarda 10 yaşa kadar araçlar kredilendirilmekte ve kefil talep edilmektedir.
Tüm 0 km Renault hafif ticari araçlara 4 yıl vade ile %0 faiz fırsatı
Bireysel müşteriler ile KOBİ gerçek kişi müşterilerin bireysel amaçlı taşıt kredileri için kredilendirme oranı nihai fatura değeri 50.000 TL ve altında olan taşıtlar için kredi tutarı taşıtın değerinin %70’i, nihai fatura değeri 50.000 TL üstünde olan taşıtlar için ise taşıt bedelinin 50.000 TL’ye kadar olan kısmı için %70, 50.000 TL’nin üstünde olan kısım için ise %50 olarak uygulanacaktır.

Garanti Bankasından 2000 TL’ye varan faizsiz ve tahsis ücretsiz kredi!

Faiz ve Ücretler

Bireysel Krediler TL

Ürün 6 Ay 12 Ay 18 Ay 24 Ay 36 Ay 48 Ay
Oto Kredisi 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44

 Maliyet Tablosu

kredi kartına taksitli MTV araç bandrol pulu vergileri ödeme kampanyaları,

Ürün Kredi Tutarı (TL) Faiz Oranı (%) Vade Taksit (TL) Toplam Masraflar(TL) Aylık Toplam Maliyet Oranı (%) Yıllık Toplam Maliyet Oranı (%)
Oto Kredisi* 20.000 1,44 36 ay 750,79 300 1,9391 23,2695%

Renault binek otomobil ya da herhangi bir hafif ticari araç modelini satın almak isteyenleri, 4 yıla kadar %0 faiz fırsatı

Satın alınacak taşıtın kaskosunu Eureko’dan yaptıran müşterilerimiz için TL Oto kredisi faiz oranında %0,05 puanlık indirim yapılacaktır.
Yıllık maliyet oranı olarak ifade edilen oran efektif yıllık faiz oranıdır. Yıllık ve aylık toplam maliyet oranı hesaplamasına tüm vergiler dahil edilmiştir, sigorta masrafları ise dahil edilmemiştir. Toplam masraflar tahsis ücreti ve sigorta bedelinden oluşmaktadır
Honda Cıvıc Sedan 1.6 Dream Benzinli manuel vitesli otomobili Şimdi al, Haziran 2016’da öde!
Sigorta primi kredi miktarına, yaşa, cinsiyete ve teminata göre değişiklik gösterebilir. Kredi kullandırım tarihine kadar belirtilen faiz oranları ve ücret tutarları talep edilen kredi tutarı, vade ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Bankamız faiz oranını, ücret tutarlarını ve vadeyi değiştirme hakkını saklı tutar.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Garantiden Kış Kredisi

Kredi Fırsatı Garanti’den

Yeni yılda artan ihtiyaçlarınız için Kış Kredisi’ne hemen başvurun, ihtiyaçlarınızı ertelemeyin.

100.000 TL ve 36 ay vadeye kadar tüm kredi seçenekleri Garanti’de

Hayallerinizi süsleyen otomobile maaşım garantide ile sahip olun

Kredi Tutarı (TL) Faiz (%) Vade Taksit (TL) Tahsis Ücreti(TL) Sigorta ve Vergi Dahil Ücretler Toplamı (TL) Aylık Maliyet Oranı (%) Yıllık Maliyet Oranı (%)* Kredinin Toplam Maliyeti (TL)**
10.000 1,49 36 ay 379,10 50 150,00 1,8188 25,9176 13.697,46
15.000 1,44 36 ay 563,09 75 225,00 1,7586 23,2694 20.346,41
20.000 1,40 36 ay 744,90 100 300,00 1,7105 22,9202 26.916,51

2016 kasksız gözlüksüz motor kullanmanın cezası

İnternet Şubesi kullanıcısıysanız, İnternet Şubesi aracılığıyla;
• İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir,
• Herhangi bir kanaldan başlattığınız başvurunuzu tamamlayabilir,
• Şubeye gitmeden hesabınıza aktarılan paranızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Garanti Bankasından 2000 TL’ye varan faizsiz ve tahsis ücretsiz kredi!

Gerekli Belgeler;

Garanti’de Bireysel Destek Kredisi başvuruları çok kolay!

Üzerinde Vatandaşlık Numarası bilgisi yer alan Nüfus Cüzdanı ile kolayca başvuru yapabilirsiniz.

Çalışma şeklinize göre istenebilecek ek belgeler aşağıdaki gibidir:

2016 yılı Yanlış yere park etmenin para ve ehliyet cezası puanı

Ücretli Çalışan iseniz Bordro veya Gelir Yazısı: 2 aydan eski olmayan bir adet Güncel Bordro veya SGK sicil no, iş yeri sicil no, aylık net ücret ve maaşınızda haciz/kesinti olup olmadığına dair bilgilerinizi içeren son 1 ay içerisinde alınmış gelir yazısı ile  imza sirküleri

Emekli iseniz Emekli Belgesi: Emekli Tanıtım Kartı ve Emekli Aylığı Tahsis Belgesi / Emekli maaşınızı gösteren Banka Hesap cüzdanı

Şahıs Şirketi Sahibi iseniz Firma Belgeleri: Güncel Vergi Levhası ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi / Güncel işletme hesap özeti

Sermaye Şirketi Ortağı iseniz Firma Belgeleri: Güncel Vergi Levhası ve Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi

2016 Yılı Trafik Harçları (ehliyet, ruhsat alma yenileme,sınava giriş, vb)

Kira Geliri Sahibi iseniz Kira Belgeleri: Kiraya Konu Gayrimenkul Tapusu, 2 yıldan eski olmayan Kira Kontratı ve 2 aydan eski olmayan bir adet Kira Tahsilatına İlişkin Belge

Faiz Geliri Sahibi iseniz Hesap Cüzdanı: Başvuru tarihinden sonra alınmış Faiz Geliri Belgesi

Çiftçi iseniz Çiftçi Belgesi: Çiftçilik Belgesi ve Zirai Kazancı Gösterir Belgesi

*Başvuru sahibinin SGK kaydının olmaması ya da doğrulanamaması durumunda veya ek gelir beyan etmek istiyorsanız gelir belgesi talep edilmektedir.

**Başvuru sahibi ücretli çalışan ya da serbest meslek sahibi ise, kredi başvurularında kefil koşulu aranmamakla beraber, şubeler uygun gördükleri takdirde kefil talep etme hakkına sahiptir. Kefilin de yukarıda listelenmiş belgeleri Banka’ya sunması gerekmektedir.

Garanti Bankasından Yeni Yıl Kredisi

Kampanya kapsamında maksimum 36 ay vadelerle ve şubelerden 100.000 TL’ye kadar kredi kullanılabilir. “Sigorta ve Vergi Dahil Ücretler Toplamı”, vergi ve sigorta priminden oluşmaktadır. Sigorta primi yaşa ve teminata göre değişiklik gösterebilir. Başvuru sahibinden ücret bordrosu, gelir belgesi, SGK web belgesi ya da gelir yazısı talep edilebilir. Bankamız faiz oranını, ücret tutarlarını ve vadeyi değiştirme hakkını saklı tutar. Bu kampanya bankamızın diğer kampanyalarıyla birleştirilemez.
*Yıllık maliyet oranı olarak ifade edilen oran efektif yıllık faiz oranı olup, hesaplamasına sigorta primi dahil edilmemiştir.
**Kredinin toplam maliyeti kredi taksitlerinin toplamı ve tahsis ücretini içermektedir.

2016MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU CETVELİ

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24 Aralık 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete
Sayı : 29572
YÖNETMELİK
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan:
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU BURS-KREDİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2004 tarihli ve 25563 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ve Gençlik ve Spor Bakanı birlikte yürütür.

Etiketler: , , , ,

Hayallerinizi süsleyen otomobile maaşım garantide ile sahip olun

Garanti bankasından otomobil Kredisi

Yeni otomobil alırken veya otomobilinizi değiştirirken Maaşım Garanti size yardımcı oluyor.
Maaş müşterilerimize özel avantajlar ile, size sadece yeni arabanızı güle güle kullanmak kalıyor.
0 araç ve 2.el alımlarda çok uygun oranlar sizi bekliyor.

Garanti Bankasından 2000 TL’ye varan faizsiz ve tahsis ücretsiz kredi!

Oto Kredisi’ne nasıl başvurabilirim? Gerekli belgeler nelerdir?
Kredi başvurunuzu en yakın Garanti şubesine gerekli belgelerle birlikte yapabilirsiniz. Gerekli belgeler: başvuru formu, nüfus cüzdanı aslı, serbest çalışanlar için vergi levhası, son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu.
2015 model Honda Civic Sedan’ı Şimdi al, Haziran 2016’da öde!
Oto Kredisi’ne nasıl başvurabilirim? Gerekli belgeler nelerdir?
Kredi başvurunuzu size en yakın Garanti şubesine aşağıdaki belgelerle birlikte yapabilirsiniz.
Başvuru Formu (Başvuru formu için lütfen tıklayınız.)
Nüfus Cüzdanı Aslı (size ve kefilinize ait)

sifir km Toyota Corolla indirimli 2015 model araba fiyatları listesi
Serbest çalışanlar için vergi levhası, son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu (size ve kefilinize ait)
Ücretli çalışanlar için gelir belgeleri (size ve kefilinize ait)
Şirket sahipleri için şirketin mali durumuna ait belgeler ile ortaklık yapısını gösteren belge

sıfır km 2015 model Yeni Toyota Auris kampanyalı araba fiyatları listesi
Satın alınacak araca ait proforma fatura
Oto Kredisi Faiz Oranlarımız için en yakın Garanti Bankası Şubelerinden bilgi alabilirsiniz.
Oto Kredisi Taksit Hesaplama için en yakın Garanti Bankası Şubelerinden bilgi alabilirisiniz.

Garanti Bankasından Yeni Yıl Kredisi

Güncel otomobil-araba-taşıt kredisi oranlarını, bireysel ihtiyaç kredilerinin miktarlarını, araç kredi limitleri hakında daha geniş detaylı bilgileri size en yakın Garanti Bankası Şubelerinden alabilirsiniz.Kaynak:Garanti Bankası 19/12/2015

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,