Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2017/21)

19 Haziran 2017 PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 30101

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ İÇİN YETKİLENDİRİLECEK  A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2015/24)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2017/21)

Noter araç satış ücreti 2017 yılı

MADDE 1 – 15/7/2015 tarihli ve 29417 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24)’in 6 ncımaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – (1) Yetki almak isteyen A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılacak olan başvuru, Bakanlık tarafından oluşturulan elektronik başvuru sistemi üzerinden yapılır.

Araç Ruhsatını Yanında Bulundurmamanın Cezası 2017 yılı

(2) Başvuru aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir:

 1. a) MERSİS numarası.
 2. b) Unvan ve adres.
 3. c) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi sureti veya kuruluş kanunu veya kuruluşuna dair resmi karar.

ç) Temsil ve ilzama yetkili şahısın orijinal imza sirküsü.

 1. d) İnternet sitesi adresi ve yetkili şahısın e-posta adresi.
 2. e) Akreditasyon belgesi.
 3. f) Asansör periyodik kontrol faaliyetlerini kapsayan ve değeri en az 1.000.000 TL tutarında olan mesleki ve mali sorumluluk sigorta poliçesi.
 4. g) Muayene personelinin adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası, mesleği, tecrübe süresi, tam zamanlı/dış kaynaklı olma durumu ve yetkisini tanımlayan personel listesi.

ğ) Tam zamanlı olarak istihdam edilen muayene personelinin Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı sigorta kayıtları.

 1. h) Bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı, adresi ve vergi kayıt numarası.

ı) İçişleri Bakanlığı Ulusal Adres Veri Tabanından Bakanlık vasıtasıyla alınan bilgilerin üçüncü taraflara aktarılmayacağına dair taahhütname.

2017 yılı Trafikte ehliyetsiz araba kullanmanın cezası

 1. i) Bakanlık veri tabanına uyumun sağlandığına dair taahhütname.

(3) Elektronik başvuru sisteminin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın resmi internet sitesinden yayımlanır.

(4) A tipi muayene kuruluşunun asansörler için TS EN ISO IEC 17020 standardına göre akreditasyonu, elektrik ve hidrolik tahrikli asansörlerin periyodik kontrolünü kapsar. Akreditasyon kapsamı yalnızca elektrik tahrikli veya hidrolik tahrikli asansörler olarak belirlenmiş olan A tipi muayene kuruluşu, Bakanlık tarafından yetkilendirilmez.”

Silah taşıma ve bulundurma Ruhsat Harç Bedelleri 2017 Yılı

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
15/7/2015 29417
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
7/9/2016 29824

noter,trafik,silah taşıma bulundurma,mahkeme, okul,diploma, pasaport,ehliyet sınav harçları 2017

Etiketler: , , , , , , , , ,

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 378)

17 Haziran 2017 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 30099

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 313)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 378)

Noter araç satış ücreti 2017 yılı

MADDE 1 – 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nin “XI. SATIŞ USULLERİ” bölümünün “B) DOĞRUDAN SATIŞ” başlıklı alt bölümünün “2.2 – Tapu Kaydına Şerhler ve Beyanlar Hanesine İşlenecek Hususlar” başlıklı bölümünün ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2017 Yılı Zorunlu Trafik Sigortası İl İl Tavan Fiyatları Listesi

“(2) 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca yapılacak satış (Serbest Bölge ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kurulmak üzere yapılacak satışlar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığına yapılacak satışlar hariç) işlemine konu taşınmaz ile ilgili olarak, “Bu taşınmaz, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca projesine uygun olarak ………….. faaliyeti yapılmak ve bu amaçta kullanılmak üzere satılmıştır. Öngörülen yatırım için belirlenen sürelerde yatırımın faaliyete geçirilmesi zorunludur. Projeye süresi içinde başlanmaması veya tamamlanmaması ya da satış amacı dışında kullanılması durumunda, taşınmaz Hazinece geri alınacak ve tahsil edilen satış bedelinin yüzde beşi mahrum kalınan gelire karşılık olarak bütçeye irat kaydedilecektir. Geriye kalan satış bedeli faizsiz olarak iade edilecektir. Taşınmaz üzerine ilgili tüzelkişilik tarafından yapılmış olan muhdesatlar için Hazineden herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunulmayacak ve taşınmaz genel hükümlere göre tahliye edilecektir. Projede öngörülen yatırım faaliyete geçmeden önce 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılabilecek satışlar haricinde üçüncü kişilere hiç bir şekilde devredilemeyecektir.” şeklinde ilgililerinden noter tasdikli taahhütname alınması ve bu taahhütname hükümlerinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de işlenmesi, ferağ işlemi için ilgili tapu sicil müdürlüklerine yazılan yazılarda belirtilecektir.”

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 2017 Yılı İdari Para Cezaları Miktarları

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Egzoz Gazı Emisyon ölçümünü süresinde yaptırmamanın para cezası 2017 yılı

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11 Şubat 2016 PERŞEMBE  Resmî Gazete     Sayı : 29621

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut üçüncü fıkrasında yer alan “birinci ve ikinci” ibaresi “birinci, ikinci ve üçüncü” olarak değiştirilmiş ve mevcut altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde; teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin arttırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan, üretim ve/veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri de işin durdurulma sebebi sayılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mülki idare amiri tarafından” ve ikinci fıkrasında yer alan “mülki idare amirinin emriyle” ibarelerinden sonra gelmek üzere “kolluk kuvvetleri marifetiyle” ibareleri ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Niteliği bakımından sürekli olmasında teknik zorunluluk bulunan işlerin yürütüldüğü işyerlerinde alınacak durdurma kararlarında; faaliyetin devamlılığını veya işyerinin güvenliğini sağlamak üzere ve mühürlerin geçici sökülmesi kararının uygulanmasına kadar, hiçbir surette üretim veya satış yapmaksızın müfettişçe idari tedbir raporunda belirtilen işlerde çalışmasına izin verilir. Söz konusu işyerinde uygulanacak durdurma kararı mühürleme yapılmadan tutanak düzenlenerek ikinci fıkrada belirtilen şekliyle tatbik edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle ve ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “çalışma yapılabilmesi için” ibaresinden sonra ve altıncı fıkrasında yer alan “devam edilmesini” ibaresinden sonra gelmek üzere “kolluk kuvvetleri marifetiyle” ibareleri ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ayrıca durdurma kararına sebep olan husus 7 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında ise üretim zorlaması nedeniyle oluşan hayati tehlikenin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin bilgi ve belgeler dosyaya eklenir.”

“Ekinde birinci fıkrada belirtilen dosya ve belgeler bulunmayan başvurular ile il müdürlüğündeki dosyasında 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen tutanak bulunmayan işyerlerine ilişkin başvurular işleme konulmaz ve bu durum il müdürlüğü tarafından başvuru sahibine bildirilir.”

“(7) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan hükümler doğrultusunda durdurma kararının tatbik edildiği işyerlerinde verilecek geçici olarak mühürlerin sökülmesi kararı, bu maddede belirtilen hususlar doğrultusunda tutanak düzenlenmesi suretiyle uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle ile ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut dördüncü fıkrasında yer alan “24 saat içerisinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “kolluk kuvvetleri marifetiyle” ibaresi eklenmiştir.

“Ekinde birinci fıkrada belirtilen dosya ve belgeler bulunmayan başvurular ile il müdürlüğündeki dosyasında 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen tutanak bulunmayan işyerlerine ilişkin başvurular işleme konulmaz ve il müdürlüğü tarafından başvuru sahibine bildirilir.”

“(3) Aynı işyeri için mühürlerin geçici olarak sökülmesi ve durdurma kararının kaldırılması taleplerinin aynı anda yapılması durumunda durdurma kararının kaldırılması talebi işleme konulmaz ve il müdürlüğü tarafından başvuru sahibine bildirilir. Mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebi ise 9 uncu maddeye göre işleme alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gerektirecek nitelikte ise, tespiti yapan müfettiş” ibaresi “gerektirecek nitelikte bulunması veya Ek-1’de yer alan maden işyerlerinde acil durdurmayı gerektiren durumlara ilişkin olarak belirtilen hususların varlığının tespiti halinde teftişi yapan müfettiş” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “Mülki idare amirince” ibaresinden sonra ve üçüncü fıkrasında yer alan “mülki idare amiri tarafından” ibarelerinden sonra gelmek üzere “kolluk kuvvetleri marifetiyle” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “Mülki idare amirinin emriyle” ibaresinden sonra gelmek üzere “kolluk kuvvetleri marifetiyle” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-1 eklenmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
30/3/2013 28603

“Ek-1

İŞİN ACİL DURDURULMASINI

GEREKTİREN DURUMLAR

1) Maden işyerlerinde acil durdurmayı gerektiren durumlar şunlardır:

 1. a) Yeraltı kömür madenlerinde birinin durması halinde diğerinin derhal-otomatik olarak çalışacak durumda iki havalandırma grubunun bulunmaması.
 2. b) Yeraltı maden işyerlerinin hazırlık çalışmaları dışında en az iki yoldan yer üstü bağlantısı bulunmaması.
 3. c) Yeraltı kömür madenlerinde havalandırma, su tahliyesi ve insan nakli için kullanılan sistemlerin çalıştırılabilmesi için birbirinden bağımsız iki ayrı enerji kaynağının bulunmaması, birinin durması halinde diğer kaynağın otomatik olarak devreye girmemesi.”
Etiketler: , , , ,

Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

27 Ocak 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29606

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ASANSÖR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlere yönelik gerçekleştirilecek olan piyasa gözetimi ve denetimi ile asansör bakım ve servis hizmeti sunanlara ilişkin yürütülecek hizmet denetimi usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kullanımda olan bütün asansörlerin denetimini, asansörlere sunulan bakım ve servis hizmetinin denetimini ve uygunsuzluk tespit edilmesi halinde Bakanlık tarafından alınacak önlemler ile uygulanacak yaptırımları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanuna, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 11 inci, 27 nci maddelerine, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) A tipi muayene kuruluşu: Asansörlerde periyodik kontrol ve muayene konularını içerecek şekilde TS EN ISO IEC 17020 standardı kapsamında akredite olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen Türkiye’de yerleşik özel veya kamu kuruluşunu,

b) Aksam: 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)’nde belirtilen asansör güvenlik aksamları ile bu aksamların dışında kalan ve asansörlerde kullanılan diğer aksamları,

c) Asansör: Belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15°’den fazla açı yapan kılavuzlar boyunca hareket eden taşıyıcısı olan bir kaldırma tertibatını veya sabit bir seyir yolu üzerinde esnek olmayan kılavuzlar üzerinde olmasa da hareket eden kaldırma tertibatını,

ç) Asansörün hizmetten men edilmesi: Asansörün ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesini,

d) Asansör monte eden: Asansörlerin tasarım, imalat, montaj ve piyasaya arzından sorumlu olan, asansöre CE uygunluk işaretini iliştiren ve AT Uygunluk Beyanı düzenleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

e)  Asansörün test ve muayenesi: Asansöre yönelik test ve muayeneye ihtiyaç duyulması halinde, ilgili uyumlaştırılmış ulusal standart ya da standartlar kapsamında onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından yerinde gerçekleştirilen faaliyeti,

f)  Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

g) Bina sorumlusu: Asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, binada ya da yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişiyi veya kat malikini veya maliklerini veya kamu binalarında ya da yapılarında sorumlu yetkiliyi,

ğ) Denetim personeli: Piyasa gözetimi ve denetimi ve hizmet denetimi yapmak üzere 2/10/2012 tarihli ve 28429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda denetim personeli kimliği almış Bakanlıkça görevlendirilen personeli,

h) Durum tespit raporu: Bina sorumlusu ile bakım sözleşmesi imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından söz konusu asansörün mevcut durumuna ilişkin, istemesi halinde bir önceki asansör monte eden veya yetkili servisinin de katılımıyla, düzenlenen detaylı raporu,

ı) Duyusal inceleme: Asansörün herhangi bir test veya muayene işlemine tabi tutulmasından önce, Bakanlık denetim personelinin beş duyusunu ve/veya basit ve yaygın olarak kullanımda olan ölçme araçlarını kullanarak yapacağı incelemeyi,

i) Genel müdür: Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürünü,

j) Güvensiz asansör: İnsan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan asansörü,

k) Hizmet denetimi: Asansörlerde aylık bakım ve servis hizmeti veren asansör monte eden veya onun yetkili servisinin, 24/6/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygunluğunun Bakanlık tarafından denetimini,

l) İlgili idare: Belediyeleri veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki yapılar için il özel idarelerini,

m) İl müdürü: Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürünü,

n) İl müdürlüğü: Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü,

o) Kanun: 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunu,

ö) Onaylanmış kuruluş: Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından, bir veya birden fazla teknik düzenleme çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere belirlenen, 4703 sayılı Kanun, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlık tarafından yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu,

p) Piyasaya arz: Asansör monte edenin, asansörü kullanıcıya ilk olarak hazır hale getirmesini,

r) PGD: Piyasa gözetimi ve denetimini,

s) Revizyon: Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde tanımlanan bakım faaliyeti kapsamı dışında kalan, asansör monte eden tarafından gerçekleştirilecek değişiklikleri,

ş) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu: Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin faaliyette bulunan özel veya kamu kuruluşunu,

t) Uygunluk değerlendirmesi: Asansörün ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine yönelik her türlü faaliyeti,

u) Periyodik kontrol: Asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yılda bir defa A tipi muayene kuruluşuna yaptırılacak olan muayeneyi,

ü) Yetkili servis: Asansörlerde aylık bakım ve servis hizmetinin yürütülebilmesi için asansör monte edenin kendi adına kurduğu servis istasyonunu ve/veya sorumluluğu kendinde olmak üzere sözleşme ile yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar,

Uygunsuzluk Halinde Alınacak Önlemler ve

Uygulanacak Yaptırımlar

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Asansörlere yönelik PGD faaliyeti; piyasaya arz edilen asansörlerin ilgili teknik düzenleme gereklerini sağlayıp sağlamadığının ve güvenli olup olmadığının denetlenmesini, güvenli olmayan asansörlerin güvenli hale getirilmesinin teminini ve gerektiğinde her türlü idari tedbirlerin Bakanlık tarafından alınmasını kapsar.

(2) Bakanlık, asansörlere ilişkin PGD’yi denetim personeliyle yürütür, gerekli önlemleri alır ve idari yaptırımları uygular.

(3) Bakanlık asansörlere yönelik PGD’yi, yıllık denetim programının yanı sıra, resen veya ihbar ve şikâyet üzerine yapar.

(4) PGD sonucunda denetim personeli, uygunluk veya ilgili teknik düzenlemeye uygunsuzluk veya güvensizlik şüphesi veya güvensizlik belirtisi veya güvensizlik tespitinde bulunabilir.

(5) Aşağıdaki hallerden biri veya birkaçının gerçekleşmesi durumunda asansörün kullanımda olduğu Bakanlık tarafından kabul edilir ve söz konusu asansöre yönelik PGD faaliyeti gerçekleştirilir:

a) Asansör monte eden tarafından AT uygunluk beyanı düzenlenmiş olması.

b) İlgili idare tarafından tescil belgesi düzenlenmiş olması.

c) Asansöre ilişkin montaj faturasının düzenlenmiş olması.

ç) Asansöre ait ilk bakım sözleşmesinin yapılmış olması.

d) Asansörün kullanımda olduğunun bina sorumlusu tarafından yazılı olarak beyan edilmesi.

(6) Asansörün piyasaya arz tarihinin tespiti aşamasında sırasıyla ilgili idare tarafından düzenlenen tescil belgesinde yer alan AT Uygunluk Beyanı tarihi, asansöre ilişkin montaj faturası tarihi, asansöre ait ilk bakım sözleşmesi tarihi ve asansör monte eden tarafından ibraz edilen AT Uygunluk Beyanı tarihi göz önünde bulundurulur.

(7) İlgili teknik düzenlemesine uygun olan asansörlerin güvenli olduğu kabul edilir.

(8) Asansörlere yönelik PGD, aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) PGD, asansörün hizmet aracı olarak kullanıldığı yerlerde yapılır.

b) PGD, öncelikle asansöre ve monte edene ait bilgi ve belgelerin incelenmesi ile başlar ve takiben ürünün duyusal incelemesiyle devam eder. Duyusal inceleme neticesinde, asansörün güvensiz olduğuna dair kesin belirtiler bulunması ya da asansörün güvensizliğine ilişkin şüphe duyulması halinde her türlü test ve muayenenin yapılması veya yaptırılması suretiyle PGD faaliyeti sonuçlandırılır.

c) PGD faaliyetleri sırasında ürünün uygunluk değerlendirme işlemlerinde yer almayan onaylanmış kuruluşun test ve muayene imkânlarından yararlanılır. Test ve muayene sonucuna göre karar verme yetkisi Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüğüne aittir.

(9) Asansöre yönelik PGD gerçekleştirilirken 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı 2 nci mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24) çerçevesinde kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirildiğinin tespiti halinde;

a) Asansör kullanılmaya devam ediliyorsa bina sorumlusuna 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

b) Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında asansördeki uygunsuzluğun giderilmesine yönelik bina sorumlusuna verilen sürenin dolmuş olduğunun tespiti halinde ilgili idareye asansörün mühürlenerek hizmetten men edilmesi için bildirimde bulunulur.

c) Söz konusu asansörün bakım faaliyetini yürüten asansör monte eden veya onun yetkili servisine yönelik Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında hizmet denetimi gerçekleştirilir.

(10) Asansöre yönelik PGD gerçekleştirilirken Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24) çerçevesinde sarı renkli bilgi etiketi iliştirildiğinin tespiti halinde;

a) Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında asansördeki uygunsuzluğun giderilmesine yönelik bina sorumlusuna verilen süre dolmamışsa, belirlenen uygunsuzluğun verilen süre içerisinde düzelttirilmesi gerektiği hususunda bina sorumlusuna bildirimde bulunulur,

b) Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında asansördeki uygunsuzluğun giderilmesine yönelik bina sorumlusuna verilen süre dolmuşsa ilgili idareye asansörün mühürlenerek hizmetten men edilmesi için bildirimde bulunulur.

(11) Periyodik kontrol neticesinde A tipi muayene kuruluşunca asansöre yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olması o asansöre yönelik PGD yapılmasına engel değildir.

(12) Kendisi tarafından monte edilmeyen asansörün bakımını üstlenen asansör monte eden ya da onun yetkili servisi, bakım sözleşmesi imzalanmasıyla birlikte bakımını yapacağı asansör için Ek-1’de yer alan durum tespit raporunu hazırlayarak bina sorumlusuna sunar ve raporun bir örneğini muhafaza eder.

(13) Asansör monte eden, PGD faaliyeti sonucunda tespit edilen uygunsuzluğun kendisinden kaynaklanmadığını, asansörün piyasaya arzından sonraki süreçte kendi bilgisi dışında asansöre yönelik gerçekleştirilen bakım, onarım veya herhangi bir aksam değişimi veya revizyon işleminden kaynaklandığını ispatlarsa sorumluluktan kurtulur. Bu durumda sorumluluk, bakım, tamir, aksam değişimi veya revizyon işlemi yaparak ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen kişiye ait olur.

(14) Bina sorumlusu, on üçüncü fıkrada belirtilen işlemleri gerçekleştireni belgelerle ispatlayamazsa asansörün güvenli hale getirilmesine dair sorumluluk kendisinde olur.

(15) Asansörün tescil işlemini gerçekleştiren ancak asansörü monte etmediği tespit edilen firmaya belgesini usulüne uygun kullanmaması nedeniyle Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

Denetimin şekli

MADDE 6 – (1) PGD, durumun gereklerine göre, aşağıdaki hususlardan bir veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılır:

a) İlgili teknik düzenlemenin öngördüğü işaretler ve/veya belgeler üzerinden inceleme.

b) Duyusal inceleme.

c) Test ve muayene.

Test ve muayene

MADDE 7 – (1) Test ve muayene hizmetine ihtiyaç duyulması halinde, PGD esnasında tutanağın ilgili bölümü doldurulur. Tutanağın bir nüshası, söz konusu asansöre müdahale edilmemesi gerektiği hususunu da içeren test ve muayene bilgilendirme yazısı ile birlikte asansör monte edene iletilir.

(2) Test ve muayene yapılacak asansöre ilişkin tutanağın bir nüshası, ilgili il müdürlüğü tarafından belirlenen onaylanmış kuruluşa veya uygunluk değerlendirme kuruluşuna, test ve muayene hizmeti talep yazısı ekinde üç iş günü içerisinde iadeli-taahhütlü olarak ve ayrıca e-posta ile gönderilir.

(3) Onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşu talep yazısının ulaşmasından itibaren söz konusu asansöre yönelik test ve muayene planını il müdürlüğü ile müştereken belirler.

(4) Test ve muayene planının il müdürlüğüne iletilmesini müteakip il müdürlüğü tarafından asansör monte edene test ve muayene planı iletilir. Asansör monte eden, test ve muayene işlemine katılım sağlar.

(5) Onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşu test ve muayene talep yazısının kendisine ulaşmasından itibaren en geç on iş günü içerisinde test ve muayeneyi yapar, sonucunu bir raporla tespit eder ve bu raporu test ve muayene tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde ilgili il müdürlüğüne iki nüsha halinde yazılı ve elektronik ortamda sunar.

(6) İlgili il müdürlüğü test ve muayene raporunun eline ulaşmasından itibaren rapora ilişkin değerlendirmesini üç iş günü içerisinde tamamlar ve sonucunu sorumluluğu üstlenen asansör monte edene iadeli-taahhütlü posta ile bildirir.

(7) Asansöre ilişkin test ve muayene işlemi, asansörün monte edildiği yerde, belirlenen onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilir.

(8) Test ve muayene işlemine asansör monte eden davet edilir. Ancak asansör monte edenin test ve muayeneye katılmamış olması, söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesine engel teşkil etmez.

(9) İlgili il müdürlüğü denetim personeli gözlemci statüsünde test ve muayeneye iştirak eder.

(10) Test ve muayeneye tabi tutulmasına karar verilen asansörde düzeltme faaliyeti gerçekleştirilemez. Aksi halde, düzeltme faaliyetini gerçekleştirene 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanır.

Teknik düzenlemeye aykırılık

MADDE 8 – (1) Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüğü tarafından ilgili teknik düzenlemeye uygun olmadığı tespit edilen asansörler için;

a) İnsan sağlığına, can ve mal güvenliğine ve çevreye bir tehdit oluşturmaması koşuluyla, tespit edilen uygunsuzluklar, düzeltilmesi amacıyla asansör monte edene iadeli-taahhütlü posta ile bildirilir,

b) Asansör monte edenin, uygunsuzlukları içeren bildirimin kendisine tebliğ edilmesinden itibaren, düzeltme işlemlerini gerçekleştireceğine dair beş iş günü içinde denetimi yapan il müdürlüğüne taahhütte bulunması durumunda, kendisine bir ay düzeltme süresi verilir. Beş iş günü içinde düzeltme işlemlerini gerçekleştireceğine dair taahhütte bulunmayan asansör monte edenin düzeltme faaliyetinde bulunmayacağı kabul edilir,

c) PGD sonucunda uygunsuzluğun giderilmesi için süre verilmiş olan asansöre aynı uygunsuzluk için tekrar süre verilmez. Ancak verilen süre sonunda uygunsuzluğun asansör monte edenin kusuruna dayanmayan sebeplerle giderilemediğinin tespiti halinde bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir,

ç) Düzeltme faaliyetinin yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü, asansör monte edene verilen sürenin bitiminden itibaren en geç on iş günü içinde denetimi gerçekleştiren il müdürlüğünce gerçekleştirilir,

d) (b) bendi uyarınca asansörün ilgili teknik düzenlemeye uygunsuzluğunu gidermek için taahhütte bulunmayan ya da taahhütte bulunmasına rağmen verilen süre zarfında uygunsuzluğu gidermeyen asansör monte edene, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır,

e) Asansör monte edenin asansörün ilgili teknik düzenlemeye uygunsuzluğunu gidermek için taahhütte bulunmaması ya da taahhütte bulunmasına rağmen verilen süre zarfında uygunsuzluğu gidermemesi durumunda, asansörde bulunan uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi bina sorumlusu tarafından sağlanır. Asansördeki uygunsuzlukların giderilmesi için yapılan masraflar genel hükümler çerçevesinde asansör monte edene rücu edilebilir.

Uygunluk işaretinde ve belgelerinde usulsüzlük

MADDE 9 – (1) Asansör üzerinde yer alan uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin gerçeği yansıtmadığının, tahrif veya taklit edildiğinin tespit edilmesi halinde, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Suçtan dolayı yaptırım uygulanmayan hallerde, dava zamanaşımı süresi içinde kalmak şartıyla Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

(2) Birinci fıkrada tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması, asansörün güvenli olup olmadığına dair PGD yapılmasına engel teşkil etmez.

(3) Uygunluk işaretinin ve belgelerinin ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ebat, görünürlük, silinmezlik, iliştirilecek yer ve benzeri özellikler bakımından uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, bu husus usulsüzlük olarak değerlendirilmez. Bu durumda 8 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır.

Asansörün geçici olarak hizmet dışı bırakılması

MADDE 10 – (1) İlgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, asansörün güvenli olmadığına dair kesin belirtilerin bulunması halinde, PGD tutanağının ilgili bölümleri doldurularak test ve muayene işlemleri yapılıncaya kadar il müdürlüğü tarafından asansörün geçici olarak hizmet dışı bırakılmasına karar verilir ve asansörün güvenli hale getirilinceye kadar kullandırılmamasına ilişkin karar bina sorumlusuna denetim esnasında tutanakla bildirilir veya resmî yazı ile tebliğ edilir.

(2) Asansörün güvenli olmadığına dair kesin belirtilerin tespit edildiği tarihten itibaren il müdürlüğünce en geç yirmi dört saat içerisinde test ve muayene süreci başlatılır ve bu işlemler sonuçlandırılıncaya kadar asansörün kullandırılmaması bina sorumlusunca sağlanır.

(3) Test ve muayene işlemleri sonucunda asansörün güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, 11 inci maddede belirtilen tedbirler alınır.

Güvensizliğe neden olan uygunsuzluk

MADDE 11 – (1) Güvenli olmadığı tespit edilen asansör için Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezası asansör monte edene uygulanır.

(2) Güvenli olmadığı tespit edilen asansörün güvenli hale getirilinceye kadar kullandırılmaması gerektiği denetimi gerçekleştiren il müdürlüğü tarafından bina sorumlusuna resmî yazı ile tebliğ edilir ve bu sürede bina sorumlusu tarafından asansörün kullanımına izin verilmez.

(3) Asansör monte edenin, uygunsuzlukları içeren bildirimin kendisine tebliğ edilmesinden itibaren düzeltme işlemlerini gerçekleştireceğine dair beş iş günü içinde taahhütte bulunması durumunda kendisine bir ay düzeltme süresi verilir. Beş günlük süre içinde düzeltme işlemlerini gerçekleştireceğine dair taahhütte bulunmayan asansör monte edenin düzeltme faaliyetinde bulunmayacağı kabul edilir.

(4) Asansör monte edenin düzeltme faaliyetini gerçekleştireceğini taahhüt etmemesi durumunda il müdürlüğünce ilgili idareye asansörün hizmetten men edilmesi için bildirimde bulunulur.

(5) PGD sonucunda uygunsuzluğunun giderilmesi için süre verilmiş olan asansöre aynı uygunsuzluk için tekrar süre verilmez. Ancak verilen süre sonunda uygunsuzluğun asansör monte edenin kusuruna dayanmayan sebeplerle giderilemediğinin tespiti halinde bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir.

(6) Üçüncü fıkra uyarınca asansörde bulunan uygunsuzlukları düzeltmeyi taahhüt etmeyen ya da taahhüt etmesine rağmen kendisine tanınan süre içinde düzeltme işlemlerini gerçekleştirmeyen asansör monte edene Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır.

(7) Asansör monte eden düzeltmeye tabi tuttuğu asansörün periyodik kontrolünü ilgili A tipi muayene kuruluşuna yaptırır ve yeşil etiket periyodik kontrol raporunu il müdürlüğüne sunar.

(8) Dördüncü fıkra gereğince ilgili idarece hizmetten men edilen asansöre yönelik düzeltme işlemlerinin başlatılabilmesi amacıyla bina sorumlusunca ilgili idareye başvuru yapılır. Düzeltme işlemleri bina sorumlusu tarafından ilgili teknik düzenleme kapsamında asansör monte eden statüsünü haiz olan bir montaj firmasına yaptırılır ve bina sorumlusunca söz konusu asansöre ait yeşil etiket periyodik kontrol raporu il müdürlüğüne sunulur.

(9) Yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilmiş asansöre ait raporun il müdürlüğüne sunulması sonrasında asansör kullanıma açılır.

(10) Düzeltme işlemlerine ve periyodik kontrole ilişkin masraflar asansör monte edene genel hükümler çerçevesinde rücu edilebilir.

(11) Asansör üzerinde gerçekleştirilen test ve muayene sonucunda asansörün güvensiz olduğunun ve asansörü ilgili idareye tescil ettiren firma ile asansörü monte eden firmanın farklı olduğunun tespit edilmesi durumunda;

a) Her iki firmaya da Kanunun 12 nci maddesinin (b) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır,

b)  Asansörün teknik düzenlemesine uygun hale getirilmesinden asansörü tescil ettiren firma sorumludur,

c) Asansörün tescil işlemini gerçekleştiren ancak asansörü monte etmediği tespit edilen firmaya belgesini usulüne uygun kullanmaması nedeniyle ayrıca Kanunun 12 nci maddesinin (f) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

(12) Güvensiz olduğu tespit edilen asansörde düzeltici faaliyete ilişkin işlemler denetimi gerçekleştiren il müdürlüğü tarafından takip edilir.

(13) PGD işlemleri sonucunda asansör monte edenin tespit edilemediği durumlarda, asansörün güvenli hale getirilmesine ilişkin masraflar, bina sorumlusu tarafından karşılanır. Bu durumda test ve muayene işlemlerine ilişkin ücret bina sorumlusuna fatura edilemez.

İhbar ve şikâyetin değerlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Bakanlığın internet sitesinde yer alan Ürün Güvenliği İhbar/Şikâyet Formu, il müdürlüklerine ait e-posta adresleri ile çağrı merkezi kullanılarak veya mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yazılı olarak yapılan ihbar ve şikâyetler PGD amacıyla kullanılır.

(2) Asansöre ilişkin ihbar veya şikâyetin, Bakanlık ya da il müdürlüğüne ulaşmasından sonra geri alınması, söz konusu asansörde PGD yapılmasını engellemez.

(3) İhbar ve şikâyet üzerine gerçekleştirilen PGD sonucunda asansörün test ve muayene yapılmadan uygun olduğuna karar verilmesi ve söz konusu asansöre yönelik şikâyetin devam etmesi halinde, asansör için test ve muayene işlemlerine başvurulur ve denetim test ve muayene sonucuna göre sonuçlandırılır.

(4) Kırmızı veya sarı etiket almış olan ve garanti kapsamında bulunan asansöre yönelik PGD yapılmasına Bakanlıkça karar verilebilir.

Hizmet denetimi

MADDE 13 – (1) Hizmet denetimi; garanti, satış sonrası hizmetler, asansör bakım ve servis hizmetlerine yönelik Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde belirlenen gerekliliklerin sağlanıp sağlanmadığının kontrolüne ilişkin denetim faaliyetini kapsar.

(2) Yapılan denetim neticesinde, garanti ve tescile ilişkin uygunsuzluklar hariç tespit edilen uygunsuzluklar için asansör monte edene veya onun yetkili servisine 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanır.

(3) Tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için zamana ihtiyaç bulunan hallerde, bu eksiklikler giderilinceye kadar sınai ve ticari faaliyetin durdurulmasına karar verilebilir. Bu karar iş yeri açma ruhsatı veren ilgili idareye kararın uygulanması amacıyla bildirilir.

(4) Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğine göre garanti belgesinin düzenlenmesi ve tescil ile ilgili şartları sağlamayan asansör monte edene, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrası (a) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Önlemler ve idari yaptırımların uygulanmasında yetki

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında, aynı fiilin bir suç veya daha ağır idarî para cezası ile cezalandırılmayı gerektiren kabahat oluşturmaması hâlinde, Kanunda belirtilen idari para cezaları uygulanır.

(2) Kanun çerçevesinde uygulanacak idari para cezası kararları, denetimin Bakanlık merkez teşkilatı personeli tarafından yapılması halinde genel müdür, il müdürlüğü personeli veya Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile il müdürlüğü personelinin birlikte denetim yapması halinde vali tarafından verilir. İdari para cezası asansörün monte edildiği yer il müdürlüğünce uygulanır.

(3) Asansörün insan sağlığını, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceğine dair kesin belirti bulunması halinde geçici hizmetten men edilmesi kararı, asansörün test veya muayenesi yapılıncaya kadar, PGD’nin Bakanlık merkez teşkilatı personeli tarafından yapılması halinde genel müdür, il müdürlüğü personeli veya Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile il müdürlüğü personelinin birlikte PGD yapması halinde il müdürü tarafından verilir.

(4) Güvenli olmadığı tespit edilen asansörün hizmetten men edilmesine ilişkin karar,  PGD’nin Bakanlık merkez teşkilatı personeli tarafından yapılması halinde genel müdür, il müdürlüğü personeli veya Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile il müdürlüğü personelinin birlikte PGD yapması halinde vali tarafından verilir.

(5) 13 üncü madde çerçevesinde gerçekleştirilen hizmet denetimi sonucunda tespit edilen uygunsuzluklarda 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca uygulanması gereken idari yaptırım kararı vali tarafından verilir.

(6) Yapıdan kaynaklanan uygunsuzlukların belirlenmesi durumunda, söz konusu yapıda fenni sorumluluğu üstlenmiş bulunan yapı denetim firması Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilir.

Onaylanmış kuruluşlara bildirim

MADDE 15 – (1) PGD sonucunda bir yıl içinde üçten fazla güvensiz asansörü piyasaya arz ettiği tespit edilen asansör monte edene ait bilgiler, ilgili onaylanmış kuruluşa bildirilerek, asansör monte eden hakkında ilgili mevzuat şartlarını taşıyıp taşımadığı hususunda yeniden değerlendirme yapması istenir.

(2) Onaylanmış kuruluş tarafından, asansör monte edenin ilgili mevzuatın gerektirdiği şartları taşıyıp taşımadığına ilişkin yapılan yeniden değerlendirme sonucu Bakanlığa bildirilir.

(3) Onaylanmış kuruluş tarafından birinci ve ikinci fıkrada belirtilen sorumlulukların yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde Bakanlık tarafından onaylanmış kuruluş hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında yer alan yaptırımlar uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Asansörün bakımını yürüten asansör monte eden ya da onun yetkili servisi, bakım hizmetini üstlendiği sırada durum tespit raporu düzenlemediği her asansör için bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde Ek-1’e uygun olarak bir durum tespit raporu düzenler ve bina sorumlusuna sunar.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

Etiketler: , , , , , , , ,

Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MSGM – 2015/12)

27 Aralık 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29575

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
SU, ELEKTRİK VE GAZ SAYAÇLARI TAMİR VEAYAR ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSGM – 2015/12)

Amaç, kapsam ve dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 11 inci maddesi uyarınca su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretlerinin belirlenmesidir.

(2) Bu Tebliğ, sayaçların tamir, bakım ve ayar ücretlerini kapsar.

2016tüvtürk Araçların muayene süresini geçirme cezası,

Reddedilen sayaçlar

MADDE 2 – (1) Muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmez.

Ücret tarifesi asma zorunluluğu

MADDE 3 – (1) Ek-l’de yer alan tarifenin, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılması zorunludur.

İdari para cezası

MADDE 4 – (1) Ek-l’de yer alan tarifede belirtilen ücretlerin üstünde ücret talep eden veya alanlar hakkında Ölçüler ve Ayar Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü uyarınca işlem yapılır.

2016 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 – (1) 24/12/2014 tarihli ve 29215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MSGM-2014/11) yürürlükten kaldırılmıştır.

Harçlar 2016 (Noter,pasaport,diploma,trafik,ehliyet,mahkeme,icra,sınav vb)

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği

22 Ağustos 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29453

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik piyasasında düzenlemeye tabi tarifelerin hazırlanmasına, incelenmesine, değerlendirilmesine, değiştirilmesine ve onaylanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; iletim, toptan satış, dağıtım, bağlantı, perakende satış, piyasa işletim ve son kaynak tarifelerine ilişkin tarife önerilerinin hazırlanma kriterlerinin tanımlanmasını ve ilgili lisans sahibi kişilerin gelir ve/veya fiyat tavanlarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ve 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,

b) Brüt kar marjı tavanı: Perakende enerji satış fiyatı tavanının belirlenmesinde kullanılan brüt kar marjı tavanını,

c) Dağıtım: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini,

ç) Dağıtım bağlantı bedeli: Kullanıcıların dağıtım şebekesine bağlanması ile ilgili olarak yapılan masrafların karşılanmasını esas alan bedeli,

d) Dağıtım bölgesi: Bir dağıtım şirketinin lisansında tanımlanan bölgeyi,

e) Dağıtım sistemi: Bir dağıtım şirketinin, lisansında belirlenmiş dağıtım bölgesinde işlettiği elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini,

f) Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller: Dağıtım hizmetinin sunulması sırasında oluşan maliyetlerden mevzuat kapsamında uygun görülenler dikkate alınarak hesaplanan bedelleri,

g) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiyi,

ğ) Düşük tüketimli tüketiciler: Son kaynak tüketici gruplarından Kurulca sosyal ve ekonomik durumlar gözetilerek belirlenen miktarın altında enerji tüketenlerin oluşturduğu tüketici grubunu,

h) EPİAŞ: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketini,

ı) Fiyat: Düzenlemeye tabi tarifeler kapsamında belirlenmiş olan bedeli,

i) Gelir düzenlemesi: Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin, ilgili tebliğler uyarınca bir uygulama dönemi için öngörülen gelir ve/veya fiyat tavanlarının belirlenmesi amacıyla Kurum tarafından yapılan düzenlemeyi,

j) Görevli tedarik şirketi: Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırması kapsamında kurulan veya son kaynak tedariki yükümlüsü olarak Kurul tarafından yetkilendirilen tedarik şirketini,

k) İkili anlaşmalar: Gerçek ve tüzel kişiler arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari anlaşmaları,

l) İletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden naklini,

m) İletim ek ücreti: İletim tarifesi üzerinden Kurum adına tahsil edilebilecek ücreti,

n) İletim sistemi işletim bedeli: TEİAŞ bünyesindeki Milli Yük Tevzi Merkezi tarafından sunulan hizmet maliyetleri, yatırım maliyetleri, yan hizmetlere ilişkin maliyetler dikkate alınarak hesaplanan bedeli,

o) İletim sistemi kullanım bedeli: İletim hizmetinin sunulması sırasında oluşan maliyetlerden mevzuat kapsamında uygun görülenler dikkate alınarak hesaplanan bedeli,

ö) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve kurul kararlarını,

p) Kanun: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,

r) Kullanıcı: İletim veya dağıtım sistemine bağlanan ya da bu sistemleri veya enterkonneksiyon hatlarını kullanan gerçek veya tüzel kişiyi,

s) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

ş) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

t) Lisans: Tüzel kişilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri için ilgili mevzuat uyarınca verilen izni,

u) Makul getiri: Yatırım harcamalarının finansmanında kullanılan kaynakların alternatif maliyetleri ve piyasa riskleri dikkate alınarak hesaplanan getiriyi,

ü) Parametre: Gelir düzenlemesi kapsamında ilgili tebliğler çerçevesinde uygulanan formüllerde yer alan ve uygulama dönemi süresince geçerli olan değerleri,

v) Perakende satış: Elektriğin tüketicilere satışını,

y) Perakende satış fiyatı: Serbest tüketici niteliğini haiz olmayan tüketicilere enerji tedariki kapsamında uygulanan fiyatı,

z) Piyasa: Üretim, iletim, dağıtım, piyasa işletimi, toptan satış, perakende satış, ithalat ve ihracat faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerden oluşan elektrik enerjisi piyasasını,

aa) Piyasa işletim fiyatı: Piyasa işletim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gereken gelir ihtiyacının karşılanabilmesi kapsamında belirlenen bedeli,

bb) Serbest tüketici: Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimi bulunduğu veya iletim sistemine doğrudan bağlı olduğu veya organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini haiz olduğu için tedarikçisini seçme hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

cc) Son kaynak tedariği: Serbest tüketici niteliğini haiz olduğu halde elektrik enerjisini, son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarik lisansı sahibi şirket dışında bir tedarikçiden temin etmeyen tüketicilere elektrik enerjisitedariğini,

çç) Son kaynak tedarik fiyatı: Son kaynak tedariki kapsamında elektrik enerjisi tedarik edilen tüketicilere uygulanan Kurul onaylı fiyatı,

dd) Son kaynak tüketici grubu: Son kaynak tedariki kapsamında enerji tüketen tüketicilerin Kurul tarafından belirlenecek kriterlere göre iki ayrı gruba ayrılması sonucu ortaya çıkan yüksek tüketimli tüketiciler ile düşük tüketimli tüketicilerden oluşan tüketici gruplarını,

ee) Tarife: Elektrik enerjisinin iletimi, dağıtımı, satışı ve/veya kapasitenin kullanımı ve satışı ile bunlara dair hizmetlere ilişkin fiyatları, hükümleri ve şartları içeren düzenlemeleri,

ff) Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişiler: TEİAŞ, TETAŞ, EPİAŞ, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ile görevli tedarik şirketlerini,

gg) Tedarikçi: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri ile tedarik lisansına sahip şirketleri,

ğğ) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

hh) Teknik ve teknik olmayan kayıp: Dağıtım sistemine giren enerji ile fatura tahakkukuna esas sistemden çıkan enerji arasındaki farktan hareketle hesaplanan, elektrik enerjisinin dağıtım şebekesi üzerinden nakli sırasında dağıtım tesisi unsurlarında oluşan teknik kayıplar ile diğer nedenlerden kaynaklanan teknik olmayan kayıpları,

ıı) TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketini,

ii) Toptan satış: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin tekrar satışı için satışını,

jj) Tüketici: Elektriği kendi kullanımı için alan kişiyi,

kk) Tüketici Fiyat Endeksi: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen Tüketici Fiyat Endeksini (TÜFE),

ll) Tüketici grubu: Benzer özelliklere sahip olmaları sebebiyle bir grup olarak dikkate alınan tüketicileri,

mm) Uygulama dönemi: Parametrelerin geçerli olduğu süreyi,

nn) Yüksek tüketimli tüketiciler: Son kaynak tüketici gruplarından Kurul tarafından belirlenen miktara eşit veya bu miktarın üzerinde enerji tüketenlerin oluşturduğu tüketici grubunu,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM

Düzenlemeye Tabi Tarifeler

Düzenlemeye tabi tarife türleri

MADDE 5 – (1) Düzenlemeye tabi tarife türleri şunlardır;

a) Dağıtım bağlantı tarifesi,

b) İletim tarifesi,

c) Toptan satış tarifesi,

ç) Dağıtım tarifesi,

d) Perakende satış tarifesi,

e) Piyasa işletim tarifesi,

f) Son kaynak tedarik tarifesi

Dağıtım bağlantı tarifesi

MADDE 6 – (1) Dağıtım bağlantı tarifesi; dağıtım bağlantı bedeli ile tarifenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslardan oluşur.

(2) Dağıtım bağlantı bedeli, şebeke yatırım maliyetlerini içermez.

(3) Dağıtım bağlantı bedelleri, 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İletim ve Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ esas alınarak hesaplanır.

İletim tarifesi

MADDE 7 – (1) İletim tarifesi; iletim sistemi kullanım bedeli, iletim sistemi işletim bedeli ile tarifenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslardan oluşur. İletim tarifesi içerisinde yer alan bedeller iletim şirketinin ilgili faaliyetleri yürütebilmesi için gerekli olan maliyetlerden hareketle belirlenir. İletim ek ücreti iletim tarifesinde yer alır.

(2) İletim sistemi kullanım bedeli ve iletim sistemi işletim bedeli, 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İletim Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri esas alınarak hesaplanır.

Toptan satış tarifesi

MADDE 8 – (1) Dağıtım şirketlerinin teknik ve teknik olmayan kayıplar ile genel aydınlatma kapsamındaTETAŞ’tan temin edeceği elektrik enerjisi ile görevli tedarik şirketleri tarafından tarifesi düzenlemeye tabi tüketicilere yapılacak elektrik enerjisi tedariki kapsamında TETAŞ’tan tedarik edilecek elektrik enerjisinin toptan satış tarifesi Kurul tarafından belirlenir.

(2) Kurul, TETAŞ’ın düzenlemeye tabi toptan satış tarifesini TETAŞ’ın mali yükümlülüklerini esas alarak belirler. TETAŞ’ın düzenlemeye tabi olmayan elektrik enerjisi tedariki kapsamındaki toptan ve perakende satış fiyatları Kurul onayına tabi olmayıp ilgili taraflar arasında serbestçe belirlenir.

Dağıtım tarifesi

MADDE 9 – (1) Dağıtım tarifesi; dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller ile tarifenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslardan oluşur.

(2) Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller, dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan maliyetlerden hareketle belirlenir. Bu kapsamda; dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedellerinin belirlenmesinde, faaliyetin yürütülmesi için gerekli olan yatırım harcamaları ile yatırım harcamalarına ilişkin makul getiri, işletme giderleri, teknik ve teknik olmayan kayıp enerji tedarik maliyetleri ve iletim tarifesi kapsamında ödenen tutarlar 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri esas alınarak dikkate alınır. Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller; bağlantı durumuna, tüketim miktarına ve kullanım amacına göre farklılaştırılabilir.

(3) Dağıtım tarifesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar dağıtım şirketlerinin önerileri de dikkate alınarak Kurul tarafından belirlenir. Söz konusu usul ve esaslar tüm dağıtım bölgeleri için ortak belirlenebileceği gibi, her bir dağıtım bölgesi için ayrı ayrı da belirlenebilir.

Perakende satış tarifesi

MADDE 10 – (1) Görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketicilere yapılan elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışı için hazırlanan perakende satış tarifesi, perakende satış fiyatı ile tarifenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslardan oluşur.

(2) Perakende satış fiyatı, görevli tedarik şirketlerinin serbest olmayan tüketicilere yönelik perakende satış faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan maliyetlerden hareketle belirlenir. Bu kapsamda; perakende satış fiyatının belirlenmesinde, faaliyetin yürütülmesi için gerekli olan yatırım harcamaları, işletme giderleri, enerji tedarik maliyetleri ile perakende satış faaliyetinin yürütülmesi için katlanılan maliyetler ve maruz kalınan risklerden hareketle belirlenensektörel brüt kar marjı 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde dikkate alınır. Perakende satış fiyatları; tüketicilerin bağlantı durumu, tüketim miktarı ve kullanım amacına göre farklılaştırılabilir.

(3) Perakende satış tarifesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar görevli tedarik şirketlerinin önerileri de dikkate alınarak, Kurul tarafından belirlenir. Söz konusu usul ve esaslar tüm görevli tedarik şirketleri için ortak belirlenebileceği gibi, her bir görevli tedarik şirketi için ayrı ayrı da belirlenebilir.

Piyasa işletim tarifesi

MADDE 11 – (1) Piyasa işletim tarifesi, piyasa işletim bedeli ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslardan oluşur.

(2) Piyasa işletim tarifesi, faaliyetin sürdürülmesi için gereken gelir ihtiyacının karşılanabilmesi ve mali sürdürülebilirlik esasına göre hazırlanır.

(3) Piyasa işletim tarifesi, 7/9/2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Piyasa İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri esas alınarak hesaplanır.

Son kaynak tedarik tarifesi

MADDE 12 – (1) Görevli tedarik şirketleri tarafından uygulanacak son kaynak tedarik tarifesi, son kaynak tedarik fiyatı ile tarifenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslardan oluşur.

(2) Son kaynak tedarik tarifesi, son kaynak tedarik tarifesinde bulunan tüketicilerin rekabetçi piyasaya geçmesini teşvik edecek ve son kaynak tedarikçisinin makul kar etmesine imkan verecek düzeyde, yürürlükteki perakende satış tarifeleri ile piyasa fiyatları dikkate alınarak hazırlanır. Ancak, bu sınırlamalarla bağlı olmaksızın Kurulca sosyal ve ekonomik durumlar gözetilerek belirlenecek bir miktarın altında elektrik enerjisi tüketen tüketiciler için ayrı tarife yapılabilir.

(3) Kurul, son kaynak tüketici gruplarını belirleyen tüketim miktarını piyasanın gelişimine bağlı olarak sosyal ve ekonomik durumları dikkate alarak belirler. Kurul söz konusu tüketim miktarını piyasadaki gelişmelere paralel olarak gerekli gördüğü hallerde değiştirir.

(4) Yüksek tüketimli tüketicilere uygulanacak son kaynak tedarik fiyatının belirlenmesinde; faaliyetin yürütülmesi için gerekli olan yatırım harcamalarından, işletme giderlerinden ve son kaynak tedarik faaliyetinin sürdürülebilmesi için katlanılan diğer maliyetlerden bu tüketicilere düşen pay ile bu tüketiciler için oluşan enerji tedarik maliyetleri ve makul kar dikkate alınır. Söz konusu tüketiciler için son kaynak tedarik tarifesi rekabetçi piyasaya geçişi teşvik edecek şekilde belirlenir.

(5) Düşük tüketimli tüketicilere uygulanacak son kaynak tedarik fiyatının belirlenmesinde; faaliyetin yürütülmesi için gerekli olan yatırım harcamalarından, işletme giderlerinden ve son kaynak tedarik faaliyetinin sürdürülebilmesi için katlanılan diğer maliyetlerden bu tüketicilere düşen pay ile bu tüketiciler için oluşan enerji tedarik maliyetleri ve bu kapsamda oluşan risklerden hareketle sektörel olarak belirlenen brüt kar marjı dikkate alınır.

(6) Son kaynak tedarik tarifesi, Son Kaynak Tedarik Fiyatının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri esas alınarak hesaplanır.

İKİNCİ KISIM

Gelir Düzenlemesi ve Tarife Önerileri

BİRİNCİ BÖLÜM

Gelir Düzenlemesi

Gelir düzenleme esasları

MADDE 13 – (1) Gelir düzenlemesinde aşağıda belirtilen hususlar esas alınır:

a) Elektriğin tüketicilere güvenilir, yeterli, kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli bir şekilde sunulması,

b) Eşit taraflar arasında ayrım gözetmeyen bir düzenleme yapılması,

c) Hizmet kalitesi ile iletim ve dağıtımda arz güvenliği gözetilerek verimliliğin artırılması,

ç) Verimliliğe ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin mali açıdan sürdürülebilirliklerinin sağlanması,

d) Yatırımlarda uzun dönemli verimliliğin sağlanması,

e) Piyasada rekabetin gelişiminin desteklenmesi,

f) Artan verimlilik ve rekabet koşullarına bağlı olarak sağlanan faydaların tüketicilere yansıtılmasının sağlanması,

g) Faaliyetler arasında çapraz sübvansiyona yer verilmemesi.

Gelir düzenleme takvimi

MADDE 14 – (1) Bir uygulama dönemi süresince geçerli olmak üzere gelir düzenlemesine ilişkin parametre değerlerinin belirlenmesine dair çalışmalar, içinde bulunulan uygulama döneminin son yılının 31 Ekim tarihinden en az on iki ay önce başlatılır.

Gelir düzenlemesi için sunulması gereken bilgi ve belgeler

MADDE 15 – (1) Gelir düzenlemesi için belirlenen takvim kapsamında; tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişiler tarafından ilgili mevzuattaki hükümlere uygun olarak hazırlanan aşağıdaki bilgi ve belgelerin tarife türü bazında ilgisine göre Kuruma sunulması zorunludur:

a) Cari uygulama dönemi için düzenlenmiş mali tablolar,

b) Bir sonraki uygulama dönemi için hazırlanmış yıllık talep, maliyet ve gelir tahminleri,

c) Tüketici grupları bazında cari uygulama dönemine ait tüketimler ile bunlara ilişkin tahakkuk ve tahsilattutarları,

ç) Bir sonraki uygulama dönemi için hazırlanmış tüketici grubu bazında tüketim, tahakkuk ve tahsilattahminleri,

d) Cari uygulama dönemi için hazırlanmış yatırım planı ilerleme ve değerlendirme raporu,

e) Bir sonraki uygulama dönemine ilişkin yatırım planları.

(2) Kurum gelir düzenlemesi çalışmalarına esas olmak üzere, bu maddenin birinci fıkrasında sayılanlara ilaveten ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir.

Gelir düzenlemesi kapsamındaki parametrelerin belirlenmesi

MADDE 16 – (1) Her bir tarife türüne ilişkin parametreler ile bu parametrelerin tespitinde dikkate alınacak ve alınmayacak harcamalar, gelirler ve diğer unsurlar, bu Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan tebliğler ile ilgili mevzuattaki diğer hükümlere uygun olarak belirlenir.

Gelir düzenlemesine ilişkin karar ve lisans tadili

MADDE 17 – (1) Gelir düzenlemesi sonucunda Kurul kararı ile saptanan parametre değerleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin lisanslarına dercedilmiş sayılır. Bu işlem, 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde ilgili mevzuat kapsamındaki uygulamaların gerektirdiği bir tadil olarak kabul edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Tarife Başvurusu, İnceleme ve Değerlendirme, Tarife Onayı

Tarife başvurusu

MADDE 18 – (1) Tarifeler, tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişiler tarafından ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanarak Kurul onayı alınmak üzere Kuruma sunulur.

(2) Tarife önerisinin Kuruma sunulması ile birlikte varsa düzeltme bileşenlerine ilişkin hesaplamalar ile bu hesaplamalara temel teşkil eden bilgiler de Kuruma sunulur.

(3) Tarifesi düzenlemeye tabi şirketlerin başvurusunu zamanında yapmaması ve/veya eksiklikleri öngörülen sürede gidermemesi halinde 20 nci madde hükümleri uygulanır.

İnceleme, değerlendirme ve onay

MADDE 19 – (1) Tarife önerilerinin inceleme ve değerlendirilmesi ilgili mevzuatta belirtilen yürürlük tarihinden önce Kurum tarafından sonuçlandırılır.

(2) Tarife önerilerinin inceleme ve değerlendirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan her türlü ek bilgi ve belge lisans sahibi tüzel kişilerden istenebilir ve tüzel kişiler doğrudan görüşme yapmak üzere çağrılabilir.

(3) Tarife önerisinin uygun bulunması halinde tarife onaylanır. Kurul, mevzuat çerçevesinde uygun bulmadığı tarife tekliflerinin revize edilmesini ister veya gerekmesi halinde resen revize ederek onaylar. Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişiler güncel tarifelerini kamuoyuna duyurmakla ve kendi internet sitelerinde sürekli şekilde yayımlamakla yükümlüdür.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin hüküm ve sonuçları

MADDE 20 – (1) Mücbir sebepler dışında, tarifeleri düzenlemeye tabi bir tüzel kişinin;

a) Tarife başvurusunu zamanında yapmaması,

b) Tarife başvurusundaki eksiklikleri kendisine verilen süre içerisinde gidermemesi

hallerinde yükümlülükler yerine getirilmemiş sayılır ve Kanunun 16 ncı maddesi hükümleri uyarınca gerekli işlemler başlatılır. Gerekmesi halinde söz konusu tarifeler Kurul tarafından resen belirlenir.

(2) Mücbir sebeplerin gerçekleşmesi halinde, mücbir sebeplerin tarife önerisinin sunulmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesine olan etkileri giderilene kadar Kurul tarafından resen revizyon yapılmaması halinde yürürlükte olan tarifelerin uygulanmasına yeni tarifeler onaylanıncaya kadar devam edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tarife Önerilerinin Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

Parametrelere ve tebliğlere uygunluk

MADDE 21 – (1) Tarife önerisinde yer alan fiyatların, gelir düzenlemesine ilişkin parametrelerin ve ilgili tebliğ hükümleri uyarınca öngörülen gelirlerin dikkate alınması suretiyle hesaplanmış olması zorunludur.

Tarife önerisi fiyat yapısı

MADDE 22 – (1) Tarife önerisindeki fiyat yapısı sabit ve/veya değişken bileşenlerden oluşabilir.

(2) Fiyat yapısı içerisinde değişken bileşenler olarak enerji (aktif-reaktif), kilovat (kW) cinsinden güç veya bağlantı kapasitesi gibi unsurlar yer alır.

(3) Tarife önerisi kapsamındaki fiyatlar;

a) Bölgesel özellikler,

b) Gerilim ve güç seviyeleri,

c) Gün içi ve yıl içi dönemler

dikkate alınarak düzenlenebilir.

(4) Tarife önerisindeki fiyat yapısı içerisinde, tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin piyasa faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan hiçbir unsur yer alamaz.

Tüketici grupları

MADDE 23 – (1) Tarife önerilerinde yer alan tüketici grupları temel olarak mesken, sanayi, ticarethane, tarımsal sulama ve aydınlatma gruplarından oluşur.

(2) Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişiler tarafından alt gruplar ya da bölgesel özellikler ve yük eğrilerine göre yeni tüketici grupları önerilebilir veya Kurul tarafından yeni tüketici grupları belirlenebilir. Ancak, aynı tüketici grubunadahil edilen tüketicilerin benzer maliyet yapısına ve benzer tüketim veya talep eğilimine sahip olması zorunludur.

İletim ve dağıtım tarife önerilerinin hazırlanması

MADDE 24 – (1) İletim ve dağıtım faaliyetlerine ilişkin tarife önerilerinin, tarife başvurusu sırasında sunulan ve aşağıdaki işlemler dahilinde yapılmış bir maliyet analizi ile oluşturulması esastır:

a) Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişiler tarafından tarife önerisi kapsamında farklı fiyat uygulamasına tabi tutulması öngörülen kullanıcıların ya da tüketici gruplarının belirlenmesinde esas alınan kriterlerin tanımlanmış olması,

b) Şebekenin kullanım ve genişletilmesine ilişkin maliyet unsurlarının belirlenmiş olması,

c) Her bir kullanıcı ya da tüketici grubu ile her bir maliyet unsuru için, iletimi ve/veya dağıtımı yapılan elektrik enerjisi miktarı ve sunulan hizmetin standardının mevcut ve gelecekteki maliyetlere etkisinin incelenmiş olması,

ç) Mevcut ve gelecekteki maliyetlerin kullanıcılar ya da tüketici grupları bazında dağıtılmak suretiyle fiyatlara dönüştürülmüş olması,

d) Her bir kullanıcı ya da tüketici grubu için asgari hizmet maliyetinin belirtilmiş olması.

Perakende satış tarife önerilerinin hazırlanması

MADDE 25 – (1) Perakende satış faaliyetlerine ilişkin tarife önerilerinin, tarife başvurusu sırasında sunulan ve aşağıdaki işlemler dahilinde yapılmış bir maliyet analizi ile oluşturulması esastır:

a) Tüketici gruplarının ve bu grupların oluşturulmasında esas alınan kriterlerin tanımlanmış olması,

b) Her bir tüketici grubu ve her bir maliyet unsuru için, satışı yapılan elektrik enerjisi ve/veya kapasite miktarı ile sunulan hizmet standardının mevcut ve gelecekteki maliyetlere etkisinin incelenmiş olması,

c) Mevcut ve gelecekteki maliyetlerin tüketici grupları bazında dağıtılmak suretiyle fiyatlara dönüştürülmüş olması.

Son kaynak tedarik tarife önerilerinin hazırlanması

MADDE 26 – (1) Son kaynak tedarik faaliyetlerine ilişkin tarife önerilerinin, tarife başvurusu sırasında sunulan ve aşağıdaki işlemler dahilinde yapılmış bir maliyet analizi ile oluşturulması esastır:

a) Her bir tüketici grubu ve her bir maliyet unsuru için, satışı yapılan elektrik enerjisi ve/veya kapasite miktarı ile sunulan hizmet standardının mevcut ve gelecekteki maliyetlere etkisinin incelenmiş olması,

b) Mevcut ve gelecekteki maliyetlerin son kaynak tüketici grupları bazında dağıtılmak suretiyle fiyatlara dönüştürülmüş olması.

Toptan satış tarife önerilerinin hazırlanması

MADDE 27 – (1) Dağıtım şirketlerinin teknik ve teknik olmayan kayıpları ile genel aydınlatma kapsamında temin edeceği elektrik enerjisi ile tarifesi düzenlemeye tabi tüketicilere yapılacak elektrik enerjisi satışı için TETAŞ’tantedarik edilecek elektrik enerjisinin toptan satış tarife önerisinin TETAŞ’ın mali yükümlülüklerini yerine getirebilme kapasitesi dikkate alınarak oluşturulması esastır.

Düzeltme bileşenleri

MADDE 28 – (1) Gelir düzenlemesi hesaplamaları kapsamında öngörülen değerler ile gerçekleşen değerler arasındaki fark ilgili tebliğ hükümleri esas alınarak düzeltme bileşenleri yoluyla giderilir.

(2) Tarife önerisinin Kuruma sunulması ile birlikte, ilgili tebliğde yer aldığı takdirde düzeltme bileşenlerine ilişkin hesaplamalar ile bu hesaplamalara temel teşkil eden bilgiler de Kuruma sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Enflasyon oranı

MADDE 29 – (1) Tarife hesaplamalarında enflasyon oranı olarak Tüketici Fiyat Endeksi değişim oranı dikkate alınır.

Vergi, fon, pay ve benzeri yasal yükümlülükler

MADDE 30 – (1) İlgili tüzel kişiler, tahsilatına aracı oldukları tüm vergi, fon, pay ve benzeri yasal yükümlülükleri ödeme bildirimlerinde ayrı ayrı olarak gösterirler.

Düzenlemeye tabi tarifelerin uygulanması

MADDE 31 – (1) Düzenlemeye tabi tarifelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenir.

(2) İletim ve dağıtım tarifelerinde yer alan fiyatlar doğrudan tüketicilere ya da tüketicilere yansıtılmak üzere ilgili tüketiciye enerji temin eden tedarikçiye faturalanır.

(3) Kurul tarafından onaylanmış bir tarifenin fiyat yapısına hiçbir surette müdahale edilemez.

Lisansların sona ermesi veya iptali halinde düzeltme bileşenleri toplam tutarı

MADDE 32 – (1) İlgili mevzuattaki hükümler uyarınca hesaplanan ve tanımlanan düzeltme bileşenleri toplam tutarının, lisansların sona ermesi veya iptali durumunda yapılacak uygulamalara ilişkin gerekli düzenlemeler Kurumca yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

İletim ek ücreti

MADDE 33 – (1) İletim ek ücreti oranı, Kurul tarafından yıllık olarak saptanır ve yürürlük tarihi ile birlikte, her yılın 15 Ekim tarihine kadar Resmî Gazete’de yayımlanır.

(2) İletim ek ücreti, ödeme bildirimlerinde ayrı olarak gösterilir.

Olağandışı haller

MADDE 34 – (1) Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin talebi üzerine veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde uygulama dönemi için belirlenmiş olan parametrelerde değişiklik yapılması için inceleme başlatılır:

a) İlgili mevzuatın yanı sıra yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerinde tarifeleri açık olarak etkileyebilecek değişikliklerin olması,

b) Lisans tadillerinin tarifeleri açık olarak etkileyebilecek değişikliklere yol açması,

c) Mücbir sebeplerin gerçekleşmesi.

(2) Birinci fıkra kapsamında başlatılan incelemeler sonucunda, birinci fıkrada sayılan hallerin tarifelere esas parametreleri etkilediğinin tespit edilmesi halinde, etkilenen parametrelerde gerekli değişiklik yapılır. Parametrelerde yapılan değişiklikler ilgili mevzuat kapsamındaki fiyat uygulama dönemleri dikkate alınarak tarifelere yansıtılır.

(3) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından nihai teklifler alınmadan önce kamuya ait dağıtım şirketlerinin uygulama dönemi için belirlenmiş olan parametrelerinde değişiklik yapılmasının talep edilmesi halinde, söz konusu talep Kurul tarafından değerlendirilir.

İlk lisans başvurusunda tarife önerilerinin sunulması

MADDE 35 – (1) Tarife yoluyla düzenlemeye tabi bir faaliyette bulunmak üzere ilk defa lisans başvurusunda bulunacak tüzel kişilerin, lisans başvuruları kapsamındaki tarife önerileri için hangi bilgi ve belgelerin isteneceği hususunda bilgi edinmek üzere, lisans başvurusunda bulunacakları tarihten en az otuz gün önce Kuruma başvuruda bulunmuş olmaları zorunludur.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 36 – (1) 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 37 – (1) 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

EPİAŞ’ın piyasa işletim tarifesi onaylanıncaya kadar yapılacak uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) TEİAŞ tarafından hazırlanan piyasa işletim tarifesi EPİAŞ’ın piyasa işletim tarifesi onaylanıncaya kadar piyasa işletim bedeli ile tarifenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları da içerir.

Son kaynak tarifesine ilişkin yapılacak uygulama

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 6446 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde yer alan çapraz sübvansiyon uygulaması enerji tedariki için sona erinceye kadar, son kaynak tedariki kapsamında enerji alan tüketicilere son kaynak tedarik tarifesi olarak perakende satış tarifesi uygulanır. Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde geçen “Son Kaynak Tedarik Fiyatının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ”, enerji tedarikinde çapraz sübvansiyon uygulamasının sona ermesini müteakip üç ay içerisinde çıkarılır. Son Kaynak Tedarik Fiyatının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ çıkıncaya kadar geçen sürede Kurul onaylı geçici fiyatlar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Etiketler: , , , , , , , , ,

2015/7936 Tır Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Farklı Tarihlerde Kabul Edilen Metinlerin Onaylanması Hakkında Karar

11 Ağustos 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29442

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

Karar Sayısı : 2015/7936

14 Kasım 1975 tarihli “Tır Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi”ne ilişkin 3 Şubat 2011 tarihinde kabul edilen Değişiklik’in 1 Ocak 2012; 3 Şubat 2011 tarihinde kabul edilen ikinci Değişiklik’in 13 Eylül 2012; 9 Şubat 2012 tarihinde kabul edilen Değişiklik’in 10 Ekim 2013 ve 6 Şubat 2014 ile 12 Haziran 2014 tarihlerinde kabul edilen Değişiklikler’in 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 18/6/2015 tarihli ve 7898526 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/7/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan

 1. ARINÇ A. BABACAN                                     Y. AKDOĞAN                                  N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı

 1. İPEK A. İSLAM                                             V. BOZKIR                                                F. IŞIK

Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı             Avrupa Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 1. ÇELİK İ. GÜLLÜCE                                          A. Ç. KILIÇ                                         N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı V.                                Ekonomi Bakanı

 1. YILDIZ A. Ç. KILIÇ                                           M. M. EKER                                         N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

 1. ÖZTÜRK C. YILMAZ                                             Ö. ÇELİK                                             M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                          Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı

 1. AVCI M. V. GÖNÜL                                             V. EROĞLU

Millî Eğitim Bakanı                                    Millî Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

 1. MÜEZZİNOĞLU F. BİLGİN

Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Eki için tıklayınız

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kiralamada yeni dönem

Gediz Üniversitesi Kira Hukuk Sempozyumu’nda yeni yasayla gelen ama vatandaşlar tarafından fazla bilinmeyen düzenlemelere dikkat çekildi.
Kira sözleşmesindeki değişikliklerle depozito 3 aylık kirayı geçmeyecek ve kiraya verene ödenmeyip kiracı adına bankaya yatırılacak. Dövizle ödenen kira 5 yılda bir yeniden belirlenebilecek. Kiracının ödemediği aidattan kiraya veren de sorumlu olacak.

2015 MODEL TOYOTA COROLLA ARABA FİYATLARI VE FİYAT LİSTESİ

Gediz Üniversitesi Kira Hukuk Sempozyumu’nda yeni yasayla gelen ama vatandaşlar tarafından fazla bilinmeyen düzenlemelere dikkat çekildi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr.Halil Akkanat, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Faruk Acar, İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Alper Gümüş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doç. Dr. Murat Aydoğdu ve Doç. Dr. Serkan Ayan, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doç. Dr. Murat İnceoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doç. Dr. Emre Gökyayla, Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Muhammet Özekes, Doç. Dr. Hasan Petek ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Türkmen’in konuşmacı olarak katıldığı sempozyumda kira artış kriterleri, kira sözleşmesinin feshi, kira ilişkisinin devri, kiralanın el değiştirmesi, kiracının tahliyesi gibi konular dört oturumda ele alındı. Kira hukuku alanında kitap yazan ve çalışmaları bulunan yedi üniversiteden 10 öğretim üyesi, hem kiracıları hem kiraya verenleri hem de hukukçuları aydınlattı, soruları yanıtladı.6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girdiğine, kira sözleşmelerine uygulanan 818 Sayılı Borçlar Kanunu ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’un yürürlükten kalktığına, özellikle kira sözleşmesine ilişkin önemli değişikliklere gidildiğine dikkat çekildi.

Doç. Dr. Murat Aydoğdu, yeni kanunun depozito alımına da yeni kriterler getirdiğine işaret ederek, depozitoya üst sınır konduğunu ve artık kiraya verene verilmeyeceğini açıkladı. Aydoğdu, “Yeni kanunun 342’nci maddesiyle depozito 3 aylık kira bedeliyle sınırlandı. Üç aylık kiranın üzerinde depozito alınması böylece yasaklanmış oldu. Eğer kira, 6 aylık veya yıllık gibi daha uzun süreler için ödeniyorsa, aylık miktarı hesaplanarak depozito tespit edilecek. Pek bilinmeyen önemli bir başka değişiklik daha var; kiracı depozitoyu kiraya verene vermeyecek, bankaya gidip kendi adına hesap açarak bu bedeli ilgili taşınmazın depozitosu olarak yatıracak, elde edilen faiz geliri de depozitoya eklenecek. Banka, kira sözleşmesinin sona ermesini takiben yasal sürede depozitoyu ya iki tarafın rızasıyla iade edecek ya da icra takip sonucunu bekleyecek. Burada bankalara önemli sorumluluk düşüyor. Yasa böyle diyor ama kaç kişi bunu biliyor? Bankalar ve vatandaş böyle bir yasal düzenlemeden haberdar mı?” dedi.

Aidatlar mülk sahibinden tahsil edilecek

Doç. Dr. Murat Aydoğdu, kiracılar tarafından ödenmeyen apartman aidatlarına da açıklık getirerek, “Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre apartman genel giderlerini içeren aidatlardan kiraya veren de sorumlu. Eğer kiracı ödemezse mülk sahibinden tahsil edilebilir” diye konuştu.

Hakkaniyet ilkesine dikkat

en ucuz ikinciel ticari araç fiyatları 2.el sahibinden

Doç. Dr. Emre Gökyayla ise, kiracılarla kiraya veren arasındaki en önemli konulardan biri olan kira artışının kriterlerini açıkladı. Doç. Dr. Gökyayla, yeni kanunun kiracı lehine emredici hükümler içerdiğini, işyerleri kira artış kriterlerine ilişkin düzenlemelerin ise 2020 yılına ertelendiğini dile getirdi. Gökyayla şunları söyledi:

Ev Sahibi ve Kiracılar İçin Yeni DüzenlemeKonut kiralarında ev sahibi-kiracı ilişkilerini yeniden düzenlendi.
“Kira bedelinin yeniden belirlenmesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) üst sınır kabul ediliyor. Sözleşmedeki artış oranı, hakkaniyet ilkesi ve emsal kira bedelleri kriter alınıyor. Hakkaniyet ilkesi, eski kiracı indirimini içeriyor, bunun nasıl olacağına ilişkin Yargıtay kararları var. Yargıtay, eski kiracıların kiralarının yeniden belirlenmesinde, emsal kira bedelleri üzerinden yüzde 15 indirime gidilmesini benimsiyor.

sıfır km Reno ticari araç kampanyaları ve fiyatları

Kiracıların ve kiraya verenlerin bunu bilmesinde yarar var. Ayrıca yeni yasanın 344’üncü maddesiyle yabancı para olarak ödenen kira bedelinin 5 yıl geçmedikçe yeniden belirlenemeyeceği de hükme bağlandı.” Kaynak:mynet-iha 06/03/2015

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , ,