Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/05/2017 Tarihli ve 12944 Sayılı Kararı

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/05/2017 Tarihli ve 12944 Sayılı Kararı nı görmek için tıklayınız

2017 yılı idari para cezaları

Silah taşıma ve bulundurma Ruhsat Harç Bedelleri 2017 Yılı

Araç Ruhsatını Yanında Bulundurmamanın Cezası 2017 yılı

2017 yılı Trafikte ehliyetsiz araba kullanmanın cezası

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununda düzenlenen 2017 yılı idari para cezaları

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 2017 Yılı İdari Para Cezaları Miktarları

Etiketler: , , ,

1109 Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

19 Nisan 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29689

KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

“12/11/2012 TARİHLİ VE 7055 SAYILI KURUL KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KURUL KARARI”

Karar No: 10936

Karar Tarihi: 30/03/2016

MADDE 1 – 12/11/2012 tarihli ve 7055 sayılı Kurul Kararı’nın 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkra eklenmiştir.

(1) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu, bu Kararın 1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddelerinde belirtilen hallerde, tütün ürünleri ve firmaları ile diğer sektörlerdeki mal, hizmet veya firmalarla ilgili unsurların öncelikle birbirleriyle ilişkilendirilebilirliğini, bu yoksa birbiriyle ilişkili olduğu izlenimi verecek biçimde kullanılırlığını belirler. Bu belirlemeyi yaparken aşağıdaki kıstasları sırasıyla göz önüne alır.

 1. a) Karşılaştırılacak iki unsurun, aynı şekil ve tasarıma sahip olması veya iki unsur arasında açık ve doğrudan bir ayniyet bulunması,
 2. b) (a) bendindeki kıstaslara göre karar verilemeyen hallerde, karşılaştırılacak unsurları kullananlar arasında hukuki ya da ekonomik bağlantının tespit edilmesi,
 3. c) (a) veya (b) bentlerindeki hükümlerin gerçekleşmediği hallerde, karşılaştırılacak unsurların bir tütün ürününü veya tütün ürünü firmasını çağrıştırması veya tütün ürünü kullanımını teşvik edici nitelikte olması veya unsurlar arasında benzerlik olması.

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi, kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri almak yönündeki kıstaslara göre TAPDK’nın ilgili birimince her türlü şikâyet, başvuru, ilgili belge ve dokümanları içerecek şekilde hazırlanacak inceleme raporu üzerine; 1 iletişim uzmanı, 1 halk sağlığı uzmanı, 1 Ticaret Hukuku Uzmanı ile Sağlık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, TAPDK ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti temsilcilerinden olmak üzere en az 9 kişiden oluşan Komisyonca değerlendirilerek, Komisyon raporunun Kurula sunulması neticesinde Kurulca karar verilir.

MADDE 2 – Aynı Kurul Kararı’nın 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Bu Kararın 1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddelerinde belirtilen hükümleri ihlal edenlerin tespitinde, sırasıyla, “tescil tarihi” ve “yurt içi geneli yaygınlık ve bilinirlik” kıstasları dikkate alınır.

MADDE 3 – Aynı Kurul Kararı’nın 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralar eklenmiştir.

(1) Tütün ürünleri üretici, ithalatçı ve dağıtıcı firmaları, Tesis Kurma Uygunluk Belgesi,     Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Tütün Mamulleri İthalatı Uygunluk Belgesi, Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi, Puro ve Sigarillo İthalatı Uygunluk Belgesi başvurularını 4207 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin onbeşinci fıkrası ile bu Kararda belirlenen hükümlere uygun olarak yapmak zorundadır.

(2) Firma, başvurusunun, 4207 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin onbeşinci fıkrası ile bu Kararda belirlenen hükümlere uygun olduğunu, aksi halde verilen belgenin geçersiz sayılacağını kabul ettiğine dair bir taahhütnameyi başvuru evrakı ile birlikte verir. Bu taahhütnamenin örneği Kurum internet sitesinde yayımlanır.

(3) Tütün Mamulleri Piyasası Daire Başkanlığı, öncelikle başvurunun 4207 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin onbeşinci fıkrası ile bu Kararda belirlenen hükümlere uygunluğunu, Türk Patent Enstitüsü’nün marka sorgulama ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ticaret sicili sorgulama sayfalarından sorgular. Herhangi bir aykırılık tespit edilmediği takdirde, taahhütname veren firmaların başvuruları, ihtirazi kayıtla, mevzuatta belirlenen süre içerisinde sonuçlandırılır.

(4) Yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, başvuru konusu hususların 4207 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin onbeşinci fıkrası ile bu Kararda belirlenen hükümleri ihlal ettiği hususunda tereddüt hâsıl olması halinde, ihtisas komisyonundan görüş alınır. Bu durumda, firmaların başvuruları, ihtisas komisyonu görüşünün Kuruma ulaşmasını müteakip değerlendirilir. Bu süre 1 yılı geçemez.

(5) Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarındaki başvuru aşamalarını geçerek belge alınması halinde dahi, Kurum tarafından şikâyet üzerine veya resen her zaman inceleme yapılabilir.

(6) Bu maddeye aykırılığın tespit edilmesi halinde, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından altı aya kadar makul bir süre verilerek ihlalin giderilmesi istenir.

MADDE 4 – Aynı Kurul Kararı’nın 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye üçüncü fıkra eklenmiştir.

(1) 4207 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin onbeşinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Karar kapsamına girecek şekilde, firmalarında veya ürünlerinde isim, marka, amblem, logo veya bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim ve alametleri kullanmakta olan tütün ürünleri üretici, ithalatçı ve dağıtıcı firmaları ile tütün ürünleri harici mal ve hizmet sektörlerindeki firmalar da bu Kanun hükümlerine tabidir.

(2) Tütün ürünleri harici mal ve hizmet sektörlerindeki firmalar, 4207 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin onbeşinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihten sonra, tütün ürünleri üretici, ithalatçı ve dağıtıcı firmalarının firmalarında veya ürünlerinde kullandıkları isim, marka, amblem, logo veya bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim ve alametleri, kendi firmalarında ve ürünlerinde kullanamazlar.

(3) Bu maddeye aykırılığın tespit edilmesi halinde, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından altı aya kadar makul bir süre verilerek ihlalin giderilmesi istenir.

MADDE 5 – Aynı Kurul Kararı’nın 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Kararın 8 inci maddesine göre verilen taahhütnamenin aksi tespit edilen tütün ürünleri firmaları ile 9 uncu maddede verilen süreye rağmen durumunu düzeltmeyen tütün ürünleri firmaları ve tütün ürünleri harici mal ve hizmet sektörlerindeki firmalara Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 4207 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idarî yaptırım uygulanır.

(2) Kararın 8 inci maddesine göre verdiği taahhütnamenin aksi tespit edilen tütün ürünleri firmalarının ilgili belgeleri iptal edilir.

MADDE 6 – Bu Kurul Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Kurul Kararı hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.”

Etiketler: , , ,

4207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN İLE DÜZENLENEN KABAHATLER VE SUÇLAR İLE BUNLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN YAPTIRIMLAR

4207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN İLE DÜZENLENEN KABAHATLER VE SUÇLAR İLE BUNLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN YAPTIRIMLAR‘la ilgili uygulanacak ceza miktarlarını halinde görmek için tıklayınız.

SIRA NO KABAHATİN/SUÇUN ADI KABAHATİN / SUÇUN DÜZENLENDİĞİ 4207 SAYILI KANUNUN İLGİLİ MADDESİ UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI UYGULANACAK CEZANIN DÜZENLENDİĞİ KANUNUN İLGİLİ MADDESİ İDARİ YAPTIRIMI İDARİ YAPTIRIMI YA DA CEZAYI UYGULAMAYA YETKİLİ OLANLARIN DÜZENLENDİĞİ KANUN MADDESİ

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU ÇERÇEVESİNDE ÇEŞİTLİ KABAHATLERE İLİŞKİN 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
2015 YILI 2016 YILI (**) YA DA CEZAYI UYGULAMAYA YETKİLİ OLANLAR

1 Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün mamullerinin tüketilmesi Madde 2/1-a 100 TL 105 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/1 İlgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlisi 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 39/1
2 Koridorları dâhil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında tütün mamullerinin tüketilmesi Madde 2/1-b 100 TL 105 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/1 En yakın kolluk birimi yetkilileri 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 39/3

3 Kamuya ait karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında tütün mamullerinin tüketilmesi Madde 2/1-c 100 TL 105 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/1 İlgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlisi 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 39/2
4 Taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere özel hukuk kişilerine ait karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında tütün mamullerinin tüketilmesi Madde 2/1-c 100 TL 105 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/1 İlk başvurulan kolluk birimi yetkilileri 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 39/2

487 SAYILI BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE 4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNUNDA ve 4207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUNDA DÜZENLENEN YAPTIRIMLAR

5 Kamuya ait okul öncesi eğitim kurumlarının, eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında tütün mamullerinin tüketilmesi Madde 2/1-ç 100 TL 105 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/1 İlgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlisi 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 39/1
6 Özel hukuk kişilerine ait okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında tütün mamullerinin tüketilmesi Madde 2/1-ç 100 TL 105 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/1 En yakın kolluk birimi yetkilileri 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 39/3
7 Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde tütün mamullerinin tüketilmesi Madde 2/1-d 100 TL 105 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/1 En yakın kolluk birimi yetkilileri 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 39/3
(19 TEMMUZ 2009’da YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.)

1774 SAYILI KİMLİK BİLDİRME KANUNU ÇERÇEVESİNDE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALAR
8 Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünlerinin tüketilmesi Madde 2/4 100 TL 105 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/1 En yakın kolluk birimi yetkilileri 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 39/3
9 Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri, amblemleri veya ürünlerinin marka ya da işaretleri veya bunları çağrıştıracak alâmetlerin kıyafet, takı ve aksesuar olarak taşınması Madde 3/2 100 TL 105 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/1 En yakın veya ilk başvurulan kolluk birimi yetkilileri 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 39
Yasak kapsamındaki her türlü eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilir 4207 sayılı Kanun Madde 7/1 Mahalli Mülki Amir 4207 sayılı Kanun Madde 7/1

Toplu taşıma araçlarında sigara içme yasağı para cezası 2016

10 Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kâğıt ve benzeri atıkların çevreye atılması Madde 3/12 60 TL 63 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/1 Belediye zabıta görevlileri 4207 sayılı Kanun Madde 5/1
11 Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünlerinin satışının yapılması Madde 3/7 1.673 TL 1.766 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/5 4207 sayılı Kanun Madde 5/5
Mahalli Mülki Amir
(6111 sayılı Kanun İle Değişti)
12 Tütün ürünlerinin ve üretici firmaların isim, marka veya alâmetleri kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teşvik eden kampanyalar düzenlenemez. Tütün ürünleri üreten ve pazarlamasını yapan firmalar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe isimlerini, amblemlerini veya ürünlerinin marka ya da işaretlerini kullanarak destek olamazlar. Madde 3/1 83.839 -419.205 TL 88.517 – 442.596 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/3 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu 4207 sayılı Kanun Madde 5/3
(HÜKMÜNÜN İHLALİ)
13 Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait araçlarda bu ürünlere ilişkin markaların tanınmasını sağlayacak bir uygulamaya gidilemez. (HÜKMÜNÜN İHLALİ) Madde 3/3 83.839 -419.205 TL 88.517 – 442.596 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/3 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu 4207 sayılı Kanun Madde 5/3
14 Firmalar her ne amaçla olursa olsun üretilen ve pazarlaması yapılan tütün ürünlerini bayilere veya tüketicilere, teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon, bedelsiz veya yardım olarak dağıtamazlar. (HÜKMÜNÜN İHLALİ) Madde 3/4 83.839 -419.205 TL 88.517 – 442.596 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/3 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu 4207 sayılı Kanun Madde 5/3
Yasak kapsamındaki her türlü eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilir 4207 sayılı Kanun Madde 7/1 Mahalli Mülki Amir 4207 sayılı Kanun Madde 7/1

15 Her ne amaçla olursa olsun, tütün ürünlerinin isim, logo veya amblemleri kullanılarak bildirim yapılamaz, basın-yayın organlarına ilân verilemez. Madde 3/5 83.839 -419.205 TL 88.517 – 442.596 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/3 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu 4207 sayılı Kanun Madde 5/3
(HÜKMÜNÜN İHLALİ)
16 Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamaz, görüntülerine yer verilemez. Madde 3/6 1.673-8.562 1766- 9039 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/4 Radyo ve Televizyon üst Kurulu (RTÜK) 4207 sayılı Kanun Madde 5/4
(HÜKMÜNÜN GÖRSEL YAYIN YOLUYLA İHLAL EDİLMESİ VE FİİLİN YEREL YAYIN YAPAN KURULUŞLARCA İŞLENMESİ)
17 Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamaz, görüntülerine yer verilemez. Madde 3/6 8.562-16.765 TL 9.039- 17.700 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/4 Radyo ve Televizyon üst Kurulu (RTÜK) 4207 sayılı Kanun Madde 5/4
(HÜKMÜNÜN GÖRSEL YAYIN YOLUYLA İHLAL EDİLMESİ VE FİİLİN BÖLGESEL YAYIN YAPAN KURULUŞLARCA İŞLENMESİ)
18 Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamaz, görüntülerine yer verilemez. Madde 3/6 83.839-167.681 88.517 -177.037 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/4 Radyo ve Televizyon üst Kurulu (RTÜK) 4207 sayılı Kanun Madde 5/4
(HÜKMÜNÜN GÖRSEL YAYIN YOLUYLA İHLAL EDİLMESİ VE FİİLİN ULUSAL YAYIN YAPAN KURULUŞLARCA İŞLENMESİ)
19 “Tütün ürünleri onsekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz ve tüketimlerine sunulamaz” YASAĞININ İHLAL EDİLMESİ HALİNDE Madde 3/8 5237 sayılı Türk ceza Kanunu’nun 194’üncü maddesine göre Altı Aydan Bir Yıla Kadar Hapis Cezası 4207 sayılı Kanun Madde 5/6 Cumhuriyet Savcılığı 5237 sayılı Kanun’un “Sağlık için tehlikeli madde temini” başlıklı 194’üncü maddesi

(Adli soruşturma)

20 “Onsekiz yaşını doldurmamış kişiler, tütün ürünü işletmelerinde, pazarlanmasında ve satışında istihdam edilemez.” HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ Madde 3/9 Her bir kişi için 1.673TL İDARİ PARA CEZASI Her bir kişi için 1.766TL İDARİ PARA CEZASI 4207 sayılı Kanun Madde 5/7 Mahalli Mülki Amir 4207 sayılı Kanun Madde 5/7

21 Madde 3/10 1.673TL den 16.765 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI 1.766TL den 17.700 TL ye Kadar İDARİ 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Madde 8/5-j Mahalli Mülki Amir 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Madde 9/9
Tütün ürünleri, paket açılarak adet şeklinde veya daha küçük paketlere bölünerek satılamaz.
HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ
22 Tütün ürünleri, yetkili satıcı olan yerlerin dışında; otomatik makinelerle, telefon, televizyon ve internet gibi elektronik ortamlarla satılamaz ve satış amacıyla kargo yoluyla taşınamaz. Madde 3/11 83.839 TL den 419.205 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI 88.517 TL den 442.596 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Madde 8/5-n Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Madde 9/9
HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ
23 Her türlü sakız, şeker, çerez, oyuncak, kıyafet, takı, aksesuar ve benzeri ürünlerin tütün ürünlerine benzeyecek veya markasını çağrıştıracak şekilde ürünlerin üretilmesi Madde 3/14 36.527 TL den 167.681 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI 38.565 TL den 177.037 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI 4207 sayılı Kanun Madde 5/10 Belediye Sınırları İçinde Belediye Encümeni 4207 sayılı Kanun Madde 5/10
Belediye Sınırları Dışında Mahalli Mülki Amir
Yasak kapsamındaki her türlü eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilir 4207 sayılı Kanun Madde 7/1 Mahalli Mülki Amir 4207 sayılı Kanun Madde 7/1

24 “Tütün ürünlerinin içilmesinin yasaklandığı yerlerde, yasal düzenleme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını belirten uyarılar; salonlarda asgari on santimetrelik puntolarla, toplu taşım araçlarında üç santimetrelik puntolarla herkes tarafından görülebilir yerlere asılır. Madde 4/1 1.673 TL İDARİ PARA CEZASI 1.766 TL İDARİ PARA CEZASI 4207 sayılı Kanun Madde 5/11 Mahalli Mülki Amir 4207 sayılı Kanun Madde 5/11
(HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ)

25 “Tütün ürünlerinin tüketilmesine tahsis edilen alanlarda tütün ürünleri kullanımının tehlikelerini anlatan sağlık uyarıları herkes tarafından görülebilir yerlere asılır.” Madde 4/1 1.610 TL İDARİ PARA CEZASI 1.699 TL İDARİ PARA CEZASI 4207 sayılı Kanun Madde 5/11 Mahalli Mülki Amir 4207 sayılı Kanun Madde 5/11
(HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ)

26 (Değişik: 3/4/2008-5752/6 md.) Tütün ürünlerinin satışının serbest olduğu yerlere “Yasal Uyarı: 18 yaşını doldurmayanlara sigara ve diğer tütün ürünleri satılamaz; satanlar hakkında yasal işlem yapılır.” ibaresi Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunca belirlenen usullere uygun olarak yazılarak, rahatlıkla görülebilen ve okunabilen yerlere asılır. (HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ) Madde 4/2 1.673 TL İDARİ PARA CEZASI 1.766 TL İDARİ PARA CEZASI 4207 sayılı Kanun Madde 5/11 Mahalli Mülki Amir 4207 sayılı Kanun Madde 5/11
27 “Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri paketlerinin üzerine, en geniş iki yüzünden, bir yüzüne toplam alanın yüzde kırkından, diğer yüzüne yüzde otuzundan az olmamak üzere özel çerçeve içinde tütün ürünlerinin zararlarını belirten Türkçe yazılı uyarılar veya mesajlar konulur.” Madde 4/3 419.205 TL’den Az Olmamak Kaydıyla Yükümlülüklere Aykırı Olarak Piyasaya Sürülen Malların Piyasa Değeri Kadar İdari Para Cezası 442.596 TL’den Az Olmamak Kaydıyla Yükümlülüklere Aykırı Olarak Piyasaya Sürülen Malların Piyasa Değeri Kadar İdari Para Cezası 4207 sayılı Kanun Madde 5/12 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu 4207 sayılı Kanun Madde 5/12
(HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ)
Yasak kapsamındaki her türlü eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilir 4207 sayılı Kanun Madde 7/1 Mahalli Mülki Amir 4207 sayılı Kanun Madde 7/1

28 “Madde 4/3’de düzenlenen uyarı yazılarının aynı şekilde, birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri kutuları üzerine de yazılması zorunludur. Uyarı mesajları resim, şekil veya grafik biçimlerinde de olabilir.” Madde 4/3 419.205 TL’den Az Olmamak Kaydıyla Yükümlülüklere Aykırı Olarak Piyasaya Sürülen Malların Piyasa Değeri Kadar İdari Para Cezası 442.596 TL’den Az Olmamak Kaydıyla Yükümlülüklere Aykırı Olarak Piyasaya Sürülen Malların Piyasa Değeri Kadar İdari Para Cezası 4207 sayılı Kanun Madde 5/12 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu 4207 sayılı Kanun Madde 5/12
(HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ)
Yasak kapsamındaki her türlü eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilir 4207 sayılı Kanun Madde 7/1 Mahalli Mülki Amir 4207 sayılı Kanun Madde 7/1

29 Uyarı mesajlarını taşımayan tütün ürünlerinin ithal edilmesi Madde 4/3 419.205 TL’den Az Olmamak Kaydıyla Yükümlülüklere Aykırı Olarak Piyasaya Sürülen Malların Piyasa Değeri Kadar İdari Para Cezası 442.596TL’den Az Olmamak Kaydıyla Yükümlülüklere Aykırı Olarak Piyasaya Sürülen Malların Piyasa Değeri Kadar İdari Para Cezası 4207 sayılı Kanun Madde 5/12 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu 4207 sayılı Kanun Madde 5/12
Yasak kapsamındaki her türlü eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilir 4207 sayılı Kanun Madde 7/1 Mahalli Mülki Amir 4207 sayılı Kanun Madde 7/1

30 Uyarı mesajlarını taşımayan tütün ürünlerinin satışa çıkarılması Madde 4/3 419.205 TL’den Az Olmamak Kaydıyla Yükümlülüklere Aykırı Olarak Piyasaya Sürülen Malların Piyasa Değeri Kadar İdari Para Cezası 442.596 TL’den Az Olmamak Kaydıyla Yükümlülüklere Aykırı Olarak Piyasaya Sürülen Malların Piyasa Değeri Kadar İdari Para Cezası 4207 sayılı Kanun Madde 5/12 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu 4207 sayılı Kanun Madde 5/12
Yasak kapsamındaki her türlü eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilir 4207 sayılı Kanun Madde 7/1 Mahalli Mülki Amir 4207 sayılı Kanun Madde 7/1

31 “Tütün ürünlerinin paketlerinde ve etiketlerinde, bu ürünlerin özellikleri, sağlığa etkileri, tehlikeleri veya emisyonları ile ilgili yanlış ve eksik bilgi verilemez, aldatıcı tanımlama, marka, renk, figür veya işaret kullanılamaz.” Madde 4/4 419.205 TL’den Az Olmamak Kaydıyla Yükümlülüklere Aykırı Olarak Piyasaya Sürülen Malların Piyasa Değeri Kadar İdari Para Cezası 442.596 TL’den Az Olmamak Kaydıyla Yükümlülüklere Aykırı Olarak Piyasaya Sürülen Malların Piyasa Değeri Kadar İdari Para Cezası 4207 sayılı Kanun Madde 5/12 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu 4207 sayılı Kanun Madde 5/12
(HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ) Yasak kapsamındaki her türlü eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilir 4207 sayılı Kanun Madde 7/1 Mahalli Mülki Amir 4207 sayılı Kanun Madde 7/1

32 “Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az doksan dakika tütün ürünleri ve sağlığa zararlı diğer alışkanlıkların zararları konusunda uyarıcı, eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında olmak üzere 08:00-22:00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık doksan dakikalık süreye dahil edilmez. Bu süreler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından denetlenir. Bu programlar, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu, bilimsel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır. Hazırlanan programlar, Sağlık Bakanlığının olumlu görüşü alındıktan sonra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yayınlanması sağlanır.” Madde 4/7 GÖRSEL YAYIN YAPANLAR İÇİN GÖRSEL YAYIN YAPANLAR İÇİN 4207 sayılı Kanun Madde 5/14 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 4207 sayılı Kanun Madde 5/14
(HÜKMÜNÜN YEREL YAYIN YAPAN TELEVİZYON KURULUŞLARINCA İHLAL EDİLMESİ) 1.673 TL den 8.562 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI 1.766TL den 9.039 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI

RADYO YAYINI YAPANLAR İÇİN RADYO YAYINI YAPANLAR İÇİN
164 TL den 835 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI 173 TL den 881 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI

kasksız motor kullanma para ve ehliyet cezası puanı 2016 yılı

33 “Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az doksan dakika tütün ürünleri ve sağlığa zararlı diğer alışkanlıkların zararları konusunda uyarıcı, eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında olmak üzere 08:00-22:00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık doksan dakikalık süreye dahil edilmez. Bu süreler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından denetlenir. Bu programlar, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu, bilimsel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır. Hazırlanan programlar, Sağlık Bakanlığının olumlu görüşü alındıktan sonra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yayınlanması sağlanır.” Madde 4/7 GÖRSEL YAYIN YAPANLAR İÇİN 4207 sayılı Kanun Madde 5/14 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 4207 sayılı Kanun Madde 5/14
(HÜKMÜNÜN BÖLGESEL YAYIN YAPAN TELEVİZYON KURULUŞLARINCA İHLAL EDİLMESİ) 8.562 TL den 167.765 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI
GÖRSEL YAYIN YAPANLAR İÇİN
9.039 TL den 177.126 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI
RADYO YAYINI YAPANLAR İÇİN
835 TL den 1.673 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI
RADYO YAYINI YAPANLAR İÇİN
881 TL den 1.766 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI

Trafik Harçları (ehliyet,ruhsat,sınav vb) Ücretleri 2016

34 “Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az doksan dakika tütün ürünleri ve sağlığa zararlı diğer alışkanlıkların zararları konusunda uyarıcı, eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında olmak üzere 08:00-22:00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık doksan dakikalık süreye dahil edilmez. Bu süreler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından denetlenir. Bu programlar, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu, bilimsel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır. Hazırlanan programlar, Sağlık Bakanlığının olumlu görüşü alındıktan sonra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yayınlanması sağlanır.” Madde 4/7 GÖRSEL YAYIN YAPANLAR İÇİN GÖRSEL YAYIN YAPANLAR İÇİN 4207 sayılı Kanun Madde 5/14 Radyo ve Televizyon üst Kurulu (RTÜK) 4207 sayılı Kanun Madde 5/14
(HÜKMÜNÜN ULUSAL YAYIN YAPAN TELEVİZYON KURULUŞLARINCA İHLAL EDİLMESİ) 83.839 TL den 419.205 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI 88.517 TL den 442.596 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI

RADYO YAYINI YAPANLAR İÇİN RADYO YAYINI YAPANLAR İÇİN
8.562 TL den 42.797 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI 9.039 TL den 45.185 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI

2016 ARAÇ BANDROL TAŞIT PULU  VERGİLERİ LİSTESİ

35 4207 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendi hariç birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sorumluları, denetimi yapan yetkililer tarafından önce yazılı olarak uyarılır. Bu uyarı yazısı, ilgili işletme sorumlusuna tebliğ edilir. Bu uyarıya rağmen, verilen sürede yükümlülüklerin yerine getirilmemesi Madde 5/2 1,380 TL den 6.800 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI 1,457 TL den 7.179 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI 4207 sayılı Kanun Madde 5/2 Mahalli Mülki Amir 4207 sayılı Kanun Madde 5/2
(6111 Sayılı Kanun İle Değişti)
36 4207 sayılı Kanunla kendilerine görev yüklenen memurlar ve diğer kamu görevlilerince bu görevlerin yerine getirilmemesi Madde 5/15 Ceza hukuku sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin hükümleri uygulanır. 4207 sayılı Kanun Madde 5/15 Yetkili Makamlar 4207 sayılı Kanun Madde 5/15

4207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN İLE DÜZENLENEN KABAHATLER VE SUÇLAR İLE BUNLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN YAPTIRIMLAR ‘la ilgili uygulanacak ceza miktarlarını halinde görmek için tıklayınız

Etiketler: , , , , , , , , ,

4733 SAYILI TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’DAKİ BAZI CEZA MİKTARLARI

4733 SAYILI TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’DAKİ BAZI CEZA MİKTARLARI‘nı tablo halinde görmek için tıklayınız.

EK 4
4733 SAYILI TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’DAKİ BAZI CEZA MİKTARLARI
SIRA NO KABAHATİN/SUÇUN ADI KABAHATİN / SUÇUN DÜZENLENDİĞİ 4733 SAYILI KANUNUN İLGİLİ MADDESİ İDARİ YAPTIRIMI
YA DA CEZAYI UYGULAMAYA YETKİLİ OLANLAR UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI

4207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN İLE DÜZENLENEN KABAHATLER VE SUÇLAR İLE BUNLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN YAPTIRIMLAR‘la ilgili uygulanacak ceza miktarlarını halinde görmek için tıklayınız.

2015 YILI
2016 YILI

1 Kurumdan belge almamış kişilerden ürün alan veya bu kişilere ürün satan ya da belgesinde belirtilen işyeri dışında satış yapan toptan veya perakende tütün mamulü, etil alkol, metanol veya alkollü içki satıcıları ya da açık içki satıcıları

4733 sayılı Kanun 8/5-f Mahalli Mülki Amir
(4733 sayılı Kanun Madde 8/9) 1.673 – 16.765 TL 1.766 – 17.700 TL

2016 Yılı trafik Para cezaları ve ehliyet ceza puanları
2
Kurumdan satış belgesi almadan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin
Toptan satışını yapma 4733 sayılı Kanun 8/5-g Mahalli Mülki Amir
(4733 sayılı Kanun Madde 8/9)
83.839 TL 85.517 TL
Perakende satışını yapma 4733 sayılı Kanun 8/5-g
Mahalli Mülki Amir
(4733 sayılı Kanun Madde 8/9)
8.387 TL 8.854 TL
3 Kurumdan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapma

6487 SAYILI BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE 4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNUNDA ve 4207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUNDA DÜZENLENEN YAPTIRIMLAR

4733 sayılı Kanun 8/5-h
Mahalli Mülki Amir
(4733 sayılı Kanun Madde 8/9)
83.839 TL 85.517 TL
4
Kurumdan uygunluk belgesi almadan enfiye, çiğneme, nargile tütünü veya yaprak sigara kâğıdı ya da makaron üretenler ile satan veya satışa arz etme

4733 sayılı Kanun 8/5-ı Mahalli Mülki Amir
(4733 sayılı Kanun Madde 8/9) 8.387 TL 8.854 TL
5
Yetkili olmadıkları halde, açık olarak içki satışı veya sunumu yapanlar ile satışa sunulan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri arz ambalajlarını bozmak veya bunları bölmek suretiyle satanlar

1774 SAYILI KİMLİK BİLDİRME KANUNU ÇERÇEVESİNDE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

4733 sayılı Kanun 8/5-j Mahalli Mülki Amir
(4733 sayılı Kanun Madde 8/9) 1.673-16.765 TL 1.766 – 17.700 TL
6 Tütün mamulleri veya alkollü içkileri; otomatik satış makinesi ile satanlar veya bahis oynatmak veya ödül vermek gibi yollarla verenler
(FİİLLERİ SUÇ OLUŞTURMADIĞI TAKDİRDE)

2016MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU CETVELİ
4733 sayılı Kanun 8/5-n
TAPDK
(4733 sayılı Kanun Madde 8/9)
83.839 TL-418.610 TL 85.517 – 441.968 TL
7 Ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün üretenler ile satan veya satışa arz edenler

(25 Şubat 2011 tarihinden itibaren uygulamaya girmiştir) 50 kg.a kadar (50 kilogram dahil)

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU ÇERÇEVESİNDE ÇEŞİTLİ KABAHATLERE İLİŞKİN 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

4733 sayılı Kanun 8/5-o Mahalli Mülki Amir
(4733 sayılı Kanun Madde 8/9) 338 TL- 356 TL
50 kilogramdan 100 kilograma kadar (100 kilogram dâhil) 678 TL 715 TL
100 kilogramdan 250 kilograma kadar (250 kilogram dâhil) 2.037 TL 2.150
250 kilogramdan 500 kilograma kadar (500 kilogram dâhil) 4.112 TL 4.341 TL
500 kilogramdan fazla 6.800 TL 7179 TL

Toplu taşıma araçlarında sigara içme yasağı para cezası 2016
(*) 2015 Yılı ceza miktarları, Maliye Bakanlığı’nca 15 Kasım 2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 441 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirlenen % 10,11 (on virgül on bir ) yeniden değerleme oranına uygun olarak tespit edilmiştir.

4733 SAYILI TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’DAKİ BAZI CEZA MİKTARLARI‘nı tablo halinde görmek için tıklayınız.

Etiketler: , , , , ,

Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24 Aralık 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete
Sayı : 29572
YÖNETMELİK
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ikinci bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üretim Tesisi Kurulmasında Aranacak Şartlar ve Tesis Kurma İzni”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) Kurulacak üretim tesisinde hammadde, tütün harici malzeme ve mamul ambarı ayrı ayrı olur.”

“d) Sigara ve sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesisleri için, tesis kurma izni öncesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınır.”

“e) Tesis yeri, Organize Sanayi Bölgesi ya da sanayi alanında, sigara üretim tesisleri için en az 10.000 m2’lik, diğer tütün mamulleri üretim tesisleri için en az 1.000 m2’lik kapalı alana sahip müstakil ya da münhasır bir bina olacak şekilde belirlenir.

 1. f) Nargilelik tütün mamulü üretim tesislerinde dinlendirme kapları, kapaklı olacak şekilde paslanmaz çelikten yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tesis kurma izni

MADDE 6 – (1) Tütün mamulleri üretimiyle ilgili üretim tesisi kurmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, izin taleplerini içerir dilekçelerini, aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren bir takım dosya ile birlikte şahsen veya yetkili temsilcileri vasıtasıyla Kuruma iletirler:

 1. a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmış ana sözleşmesi ve yetkili kişilere ait imza sirküleri.
 2. b) Son altı ay içinde ticaret ve/veya sanayi odasından alınan faaliyet belgesi ile faaliyet özgeçmişini ve hedeflediği faaliyeti tanımlayan özel beyanı.
 3. c) Gerçek kişiler için başvuru sahibinin, tüzel kişiler için yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin T.C. kimlik numarası ile Kanuna, 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununa, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırılıktan dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmadığına ve Kurumca düzenlenmiş belgelerin mahkemece askıya alınmadığına dair beyan.

ç) Kurum tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış fizibilite raporu ve elektronik ortama aktarılmış kopyası.

 1. d) Kurulacak tesis sahası için yürürlükteki imar mevzuatı çerçevesinde alınan imar durumunu gösterir belge.
 2. e) 23 üncü maddede belirtilen başvuru bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belge.

(2) Başvuru dosyaları en geç otuz gün içinde incelenir. Eksiklik tespit edilmesi halinde, bu eksiklikler bildirim tarihinden itibaren en geç doksan gün içinde tamamlanır. Eksik bulunan bilgi ve belgelerin süresi içinde tamamlanmaması veya projeden vazgeçilmesi halinde başvuru işleme konulmaz ve başvuru bedeli iade edilmez.

(3) Başvurunun tamamlanmasını müteakiben Kurum tarafından görevlendirilen uzman marifetiyle mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, ilgili mevzuat, projenin çevresel etkileri ve uygulanabilirliği, tesis üniteleri ile makine ve ekipmanın yerleşim planı, üretim akışı, projenin üretilmesi planlanan tütün mamulünün üretimine uygunluğu göz önünde bulundurularak inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır.

(4) Başvuru, üçüncü fıkra gereğince hazırlanan raporun Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Kurumca izin verilenlere, 23 üncü maddeye göre hesaplanan Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedelinin, iznin bildirim tarihinden itibaren en geç doksan gün içinde Kurum hesabına yatırıldığının belgelenmesi kaydıyla, belge içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenen Tesis Kurma Uygunluk Belgesi verilir. Belge bedeli süresi içinde yatırılmadığı takdirde verilen izin, başvuru bedeli iade edilmeksizin iptal edilmiş sayılır.

(5) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alınmasından sonra, Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi verilmesi aşamasına kadar geçen süre içinde, tesis ihtiyaçlarından kaynaklanan, ekonomik ve/veya teknik gerekçelere dayanan proje revizyonu yapılmak istenildiğinde, revizyonun içeriği ve kapsamını açıklayan bilgi ve belgeler ile Kuruma başvurulur. Başvurular en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Uygun bulunan proje revizyonunda kapasite artışı olduğu takdirde, Kurumca hesaplanan Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedel farkının Kurum hesabına yatırıldığının belgelenmesi kaydıyla Tesis Kurma Uygunluk Belgesi güncellenir.

(6) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi; beyan edilen adreste tesis binası inşasını, temin edilecek makine ve ekipmanlar listesinde yer alan makine ve ekipmanların yurt içi ve/veya yurt dışından temini ile tesise kurulumunu, kurulumu gerçekleştirilen makine ve ekipmanların çalışma testleri ile Kurum uzmanları nezaretinde deneme üretimlerinin yapılmasını kapsar.

(7) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, belge veriliş tarihinden itibaren üç yıl geçerlidir. Bu süre içinde tesisini faaliyete hazır hale getiremeyecek durumda olanlara ek süre verilebilir. Ek süre için süre bitiminden en az altmış gün önce Kuruma başvurulur. Başvuruyu müteakiben Kurum tarafından görevlendirilen uzman marifetiyle mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır. Başvuru, hazırlanan raporun Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Kurumca uygun bulunması durumunda, bir defaya mahsus, belge geçerlilik süresinin bitiminden itibaren geçerli olmak üzere bir yıla kadar ek süre verilebilir. Verilen süre içinde projesini tamamlamayanların Tesis Kurma Uygunluk Belgesi iptal edilmiş sayılır. Bu durumda tahsil edilmiş olan belge bedeli iade edilmez. Aynı gerçek ve tüzel kişinin, aynı adresle ilgili tekrar müracaatı durumunda daha önce gerçekleştirilemeyen sebepler ayrıntılı olarak rapor edilerek Kuruma sunulması halinde değerlendirmeye alınır. İzin verilmesi durumunda bu yeni müracaat için tekrar bir ek süre verilmez.

(8) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınması sonrasında farklı kategorilerde tütün mamullerinin aynı tesiste birlikte üretilebilmesine yönelik tesis kuruluşu için Kurumdan izin alınması gerekir. İzin başvurusunu müteakiben Kurum tarafından görevlendirilen en az bir uzmanın bulunduğu heyet marifetiyle başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren otuz gün içinde mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, tesiste aynı veya farklı makine ve ekipmanlardan yararlanılabileceğine yönelik değerlendirme, üretilmesi planlanan tütün mamulünün üretimine uygunluğu ve kategorilerin ayrı olarak izlenebilirliği ile piyasa riski yaratıp yaratmadığı göz önünde bulundurularak inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır. Başvuru, hazırlanan raporun Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Kurumca uygun bulunması durumunda, tesiste ortak olarak kullanılacak makine ve ekipmanlar hariç olmak üzere, her bir kategori için tesise 500 m2’lik kapalı alan ilave edilmesi kaydıyla her bir tütün mamulü için istenilen diğer şartların varlığı ayrı ayrı aranır. Bu durumda, her bir kategori için Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alınır.

(9) Kanuna, 5607 sayılı Kanuna veya bu kanunlara göre yürürlüğe konulmuş yönetmeliklere aykırılıktan dolayı Tesis Kurma Uygunluk Belgesi iptal edilen üretim tesisi için, 18 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkraları ile 22 nci maddenin beşinci fıkrası hükümleri kapsamında işlem tesis edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üretim ve Faaliyet İzni, Üretim ve Faaliyet İzni Temdidi ile Proje Tadilatı”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üretim ve faaliyet izni

MADDE 7 – (1) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alarak projesini gerçekleştiren ve alınması gerekli diğer yasal izinlerini tamamlayarak tesisini faaliyete hazır hale getirenler, Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almak için Kuruma başvurur.

(2) Başvuruyu müteakiben Kurum tarafından görevlendirilen en az bir uzmanın bulunduğu heyet marifetiyle, 5 inci maddedeki şartlar ile 6 ncı maddede beyan edilen hususlar, mahallinde veya dosya üzerinden denetlenir ve deneme üretimi ile izlenerek, başvuruya ilişkin rapor başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır.

(3) Başvuru, ikinci fıkra gereğince hazırlanan raporun, Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Uygun bulunanlara, 23 üncü maddeye göre hesaplanan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi bedelinin, iznin bildirim tarihinden itibaren en geç doksan gün içinde Kurum hesabına yatırıldığının belgelenmesi kaydıyla belge içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenen Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi verilir. Belge bedeli, süresi içinde yatırılmadığı takdirde verilen izin iptal edilmiş sayılır.

(4) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi, belge veriliş tarihinden itibaren beş yıl için geçerlidir.

(5) Mamulat çeşidine ait fiziksel ve kimyasal özellikler ile varsa bırakım miktarlarının üretim öncesi Kuruma ibraz edilmesi halinde, deneme üretimi sırasında, tütün kullanım oranları kontrolü yapılarak üretilen mamullerden yeterli miktarda numune alınır ve bu numunelere ait analizlerin bağımsız ve akredite laboratuvarlarda yapılması veya yaptırılması sağlanır. Bu analiz sonuçları, mamulat çeşidi için yapılan Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi başvurusunda değerlendirmeye alınabilir.

(6) Deneme üretiminde üretilen mamulat çeşidinin piyasaya arzına, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi verilmesinde aranan şartların bulunduğunun tespit edilmesi kaydıyla Kurumca izin verilebilir.

(7) Farklı kategorilerdeki tütün mamullerinin aynı tesis içinde birlikte üretilebilmesi için, 6 ncı maddenin sekizinci fıkrasında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde her bir kategori için Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınır.

(8) Firmalar tarafından, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen hususlarda meydana gelen değişiklikler en geç otuz gün içinde Kuruma bildirilir.

(9) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınması sonrasında, tesis sahası dışında Kurumdan izin almak kaydıyla ek mamul ambarı, en geç on beş gün içinde bildirimde bulunmak şartıyla da ek hammadde ambarı kurulabilir. Kullanımından vazgeçilen ambarlar, boşaltılma tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde Kuruma bildirilir.

(10) Tesiste, Kurumca izin verilenlerin veya uygun bulunanların dışında herhangi bir üretim yapılamaz.

(11) Üretilen tütün mamulleri, yurt içi piyasa arz ve/veya uygulanan Gümrük Rejimlerine göre mamul ambarında, mamulat çeşidi bazında sınıflandırılmasına ve sayılmasına imkan verecek şekilde depolanır.

(12) Tütün ve tütünden elde edilmiş hammaddeler, uygulanan Gümrük Rejimlerine göre tip ve miktar tespiti yapılmasına imkân verecek şekilde hammadde ambarında depolanır.

(13) Üretim tesisi ile tesis dışındaki hammadde ve mamul ambarlarının ana giriş kısmında, yerden en az üç metre yükseklikte, rahatça görülüp okunabilecek şekilde, asgari firma unvanı ve logosu ile tesiste üretim kategorisinin, ambarlarda ambar adının yazılı olduğu tabelaya yer verilir.

(14) Üretim ve faaliyet izninde ya da bu iznin temdidinde aranan izinler Kurum tarafından belirlenir.

(15) Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü gereğince, Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi iptal edilmek suretiyle faaliyetine son verilen üretim tesisi için 18 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(16) Üretim tesisinde, yurt içi piyasaya arz ve/veya ihraç amacıyla, marka tescil belgesi ya da markanın başka bir gerçek veya tüzel kişi adına kayıtlı olması halinde, marka tescil belgesiyle birlikte markanın kullanım hakkının devrine ilişkin lisans sözleşmesi olmayan mamulat çeşidinin üretimi yapılamaz.

(17) Sigara ve diğer tütün mamullerinin fire oranlarının hesaplama yöntemlerinin usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üretim ve faaliyet izni temdidi

MADDE 8 – (1) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesini temdit ettirmek isteyen firma, süre bitiminden en az doksan gün önce Kuruma başvurur.

(2) Başvuruyu müteakiben Kurum tarafından görevlendirilen en az bir uzmanın bulunduğu heyet marifetiyle, 5 inci maddedeki şartların sağlanmaya devam edildiğine dair hususlar başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren otuz gün içinde mahallinde veya dosya üzerinden incelenir. Başvuruya ilişkin rapor, 5 inci maddedeki şartlar ile 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan belgelerin yanı sıra 7 nci maddenin on dördüncü fıkrası gereğince belirlenen yasal izinlerin varlığı göz önünde bulundurularak inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır. Bu rapor, Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır.

(3) Uygun bulunanların Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi, bedel alınmaksızın geçerlilik süresinin bitiminden itibaren beş yıl süreyle uzatılır. Uygun bulunmayanlara belge verilmesinde aranan şartların sağlanması için bir yıl süre verilir. Verilen süre içinde çalışmalara başlanıldığının ancak bitirilemediğinin belirlenmesi durumunda, firmanın talebi halinde yüzseksen gün ek süre verilebilir. Verilen süre sonunda da aykırılığın devam etmesi halinde Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi temdit edilmez.

(4) Belgesi temdit edilmeyen üretim tesisinde, bu durumun firmaya bildirildiği tarihten itibaren üretim yapılamaz.

(5) Bildirim tarihi itibarıyla tesiste bulunan makine ve ekipmanlar ile mamul ve hammaddeler en az bir uzmanın bulunduğu heyet marifetiyle mahallinde veya dosya üzerinden tespit edilerek kayıt altına alınır.

(6) Talep edilmesi halinde, belgesi temdit edilmeyen üretim tesisi için 18 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(7)     Temditte, tesisin yeni teknolojiyi haiz, kullanılmamış makine ile ekipmanı içermesi şartı aranmaz.

(8) Firmanın kusur ve kontrolleri dışında, idari veya yargı mercilerinin tasarrufları ya da mevzuat değişiklikleri nedeniyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentlerinde istenilen şartların sağlanamadığının tespit edilmesi halinde, şartların sağlanamama gerekçeleri de dikkate alınarak, Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesinin temdit edilmesi talebi Kurum tarafından karara bağlanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci, ikinci, altıncı ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Tütün mamulü üretiminde doğrudan kullanılan tütün ve damar kıyım makineleri, sigara, puro, sigarillo imalat ve paketleme ile filtre çubuğu imalat makinelerinden herhangi birinin üretim tesisine ilave edilmesi ile bu makinelerin kısmen veya tamamen; yurt içinde aynı firmanın yeni veya eski bir tesisine nakli, başka bir firmaya devri, yurt dışına çıkarılması, hurdaya ayrılmak suretiyle imhası ve hurda olarak satışı nedeniyle projede yapılacak tadilatlar için Kurumdan izin alınır.

(2) Birinci fıkrada sayılanların dışındaki diğer makine ve ekipmanların üretim tesisine ilave edilmesi ile bu makine ve ekipmanların kısmen veya tamamen; yurt içinde aynı firmanın eski veya yeni bir tesisine nakli, yurt dışına çıkarılması, hurdaya ayrılmak suretiyle imhası, hurda olarak satışı, yurt içinde başka bir firmaya devri veya satışı ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren gerçek ve/veya tüzel kişilere devri veya satılarak değerlendirilmesi nedeniyle projede yapılacak tadilatlar için işlem öncesi Kuruma bildirimde bulunulması zorunludur.”

“(6) İkinci fıkra gereğince bildirime tabi proje tadilatı işlemlerinde işin özelliğine göre makine teknik bilgi listesi, tadilat öncesi ve sonrası yerleşim planları, taahhütname, proforma fatura, işin başlangıç ve bitiş tarihleri işlem öncesi Kuruma bildirilir. Kurum gerektiğinde bu işlerin teknik denetimini yapar.”

“(9) Birinci ve on birinci fıkralarda belirtilen makineler, Kurum iznini müteakip Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere” sistemine girilmek suretiyle düzenlenen Uygunluk Belgesi ile ithal edilir.”

“(10) Birinci fıkra kapsamında verilen proje tadilat izni, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi veriliş tarihinden itibaren on sekiz ay geçerlidir. Bu süre içinde tadilatını tamamlayamayacak durumda olan firmalara, ek süre verilebilir. Ek süre için süre bitiminden en az altmış gün önce Kuruma başvurulur. Başvuruyu müteakiben Kurum tarafından görevlendirilen uzman marifetiyle başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren otuz gün içinde mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır. Başvuru, hazırlanan raporun Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Kurumca uygun bulunması durumunda, bir defaya mahsus, belge geçerlilik tarihinin bitiminden itibaren yüz seksen gün ek süre verilebilir. Verilen süre içinde tadilatın gerçekleştirilen kısmı, izin kapsamında kabul edilir. Bu durumda tahsil edilen uygunluk belgesi bedeli iade edilmez. Gerçekleştirilmeyen kısım, talepte bulunulması halinde yeni proje tadilatı olarak değerlendirilir. Aynı gerçek ve tüzel kişinin, aynı adresle ilgili tekrar müracaatı durumunda, daha önce gerçekleştirilemeyen sebepler ayrıntılı olarak rapor edilerek Kuruma sunulması halinde değerlendirmeye alınır. İzin verilmesi durumunda bu yeni müracaat için tekrar bir ek süre verilmez.

(11) Birinci fıkrada belirtilen tütün ve damar kıyım makineleri, sigara, puro, sigarillo imalat ve paketleme ile filtre çubuğu imalat makinelerinin firmalar haricindeki gerçek veya tüzel kişiler tarafından ithalinde de Kurumdan izin alınır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alan gerçek veya tüzel kişiler Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almadan önce makine çalışma testlerinde veya deneme üretiminde kullanmak amacıyla iç veya dış piyasadan yaprak tütün, aynı tipten olmak kaydıyla harmanlanmış yaprak tütün ile homojenize tütün, tütün damarı, şişirilmiş tütün, şişirilmiş tütün damarı, kırık tütün veya kıyılmış tütün temin edebilir. Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınması sonrasında, kendi laboratuvarlarında test ile araştırma ve geliştirme çalışmalarında kullanılmak kaydıyla Kurum tarafından yılda yüz kilogramı geçmemek üzere kıyılmış tütün ithalatına izin verilebilir. Bu koşullar dışında kıyılmış tütün temin edilemez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş, beşinci, dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“h) 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin on beşinci fıkrasına ilişkin bilgi ve belgeler.

ı) Sigara için filtrenin teknik özellikleri.”

“(5) Piyasaya arz edilmesi planlanan mamulat çeşidinin teknik düzenlemelere uygunluğu; beyan edilen fiziksel ve kimyasal özellikler ile filtrenin teknik özellikleri ve ilgili mevzuatta öngörülen bırakım miktarlarının laboratuvar analiz sonuçları ile mukayese edilmesi, girdilerin Kurum mevzuatı, piyasaya arz ambalajının ilgili mevzuatı ve 4207 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin on beşinci fıkrası kapsamında incelenmesi ve değerlendirilmesi suretiyle belirlenir.”

“(9) Marka veya lisans hakkını ortadan kaldıracak nitelikte marka tescili ve/veya lisans sözleşmesinde meydana gelen değişikliklerde, bu değişikliğin geçerli olduğu tarih itibariyle Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi iptal edilmiş sayılır. Belge iptal tarihinden önce piyasaya arz edilen mamulat çeşidi en fazla doksan gün süreyle piyasada bulunabilir. Bu mamulat çeşidinin süre bitiminden sonra piyasada bulunmaması için firma tarafından gerekli tedbirler alınarak piyasadan toplatılır.

(10) Firmanın, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinin iptali istemiyle Kuruma yapılan başvuruları en geç altmış gün içinde karara bağlanır, alınan kararda aksi bir süre belirtilmediği durumda kararın bildirim tarihi itibariyle belge iptal edilmiş sayılır. Belge iptal tarihinden önce piyasaya arz edilmiş mamulat çeşidi en fazla doksan gün süreyle piyasada bulunabilir. Bu mamulat çeşidinin süre bitiminden sonra piyasada bulunmaması için firma tarafından gerekli tedbirler alınarak piyasadan toplatılır.”

“(11) Yurt içi piyasaya arz veya ihracat amacıyla üretilen mamulat çeşidinin birim paket ve grupmanlarında üretim kodlaması veya benzeri işaretleme bilgisine, kolilerde ise etiket bilgisine yer verilir.

(12) Başvurusu yapılan mamulat çeşidinde tütün mamulü kategorisi bazında yeni bir girdi kullanılacağının tespit edilmesi halinde bu girdi, Kurumca değerlendirilerek karara bağlanır. Bu süre, yüz elli günü geçemez.

(13) İkinci fıkranın (h) bendi gereğince istenilen bilgi ve belgeler ile on birinci fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Firmalar, Kurum tarafından verilmiş Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi bulunan bir mamulat çeşidinin tütün kullanım oranlarında, fiziksel özelliklerinde, bırakım miktarlarında, girdilerinde veya piyasaya arz ambalajında, herhangi bir değişiklik yapmak istediklerinde piyasaya arzdan önce Kurumdan güncelleme kapsamında gerekli izni almak zorundadırlar. Kimyasal özellikler ve filtrenin teknik özellikleri ile üretim kodlaması veya benzeri işaretleme bilgisindeki değişiklikler işlem öncesi Kuruma bildirilir.”

“(3) Ayırt edici ibare, en fazla üç öğeden oluşur.

(4) Mevzuat değişikliklerinden kaynaklanan zorunluluklar hariç olmak üzere, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinin, belge veriliş tarihinden itibaren yüz seksen gün geçmeden aynı belgenin güncellenmesi için başvuruda bulunulamaz.

(5) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi güncelleme başvurusunda, 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (g), (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan belgeler ile birlikte değişikliğe konu olan belgeler Kuruma ibraz edilir. Güncelleme başvurusunun değerlendirilmesinde ise 12 nci maddenin ilgili hükümleri uygulanır.

(6) Piyasaya arz uygunluk belgesinin güncellenmesine karar verilmesi halinde, belge düzenlenmeden önce mevcut belge Kuruma iade edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kıyılmış tütün ve tütün mamulleri ihracatı

MADDE 14 – (1) İkinci ve/veya üçüncü fıkrada belirtilen işlemleri yerine getiren firma, ürettikleri tütün mamullerini ve/veya kıyılmış tütünleri serbestçe ihraç edebilir.

(2) İhracat Rejimi kapsamında ihraç edilecek kıyılmış tütün ve tütün mamulüne ilişkin aşağıdaki bilgi ve belgeler üretim öncesi Kuruma bildirilir.

 1. a) Kıyılmış tütüne ilişkin tütün kullanım oranları tablosu.
 2. b) Tütün mamulüne ilişkin tütün kullanım oranları tablosu, üretim kodlaması veya benzeri işaretleme bilgisi ile marka bilgisi.
 3. c) İhraç edilecek ülke isimleri.

(3) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilecek kıyılmış tütün ve tütün mamulleri için Kuruma başvurularak uygunluk belgesi alınır. Başvuruda aşağıdaki bilgi ve belgeler Kuruma ibraz edilir.

 1. a) Dahilde İşleme İzin Belgesinin bir örneği.
 2. b) Hammadde sarfiyat tablosu.
 3. c) Tütün kullanım oranları tablosu.

ç) Tütün mamulüne ilişkin üretim kodlaması veya benzeri işaretleme bilgisi ile marka bilgisi.

 1. d) İhraç edilecek ülke isimleri.

(4) Üçüncü fıkra kapsamında Kuruma beyan edilen bilgi ve belgeler, tesisin üretim kapasitesi de dikkate alınarak değerlendirilir ve uygun bulunanlara uygunluk belgesi verilir.

(5) Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında, ihraç edilecek kıyılmış tütün ve/veya tütün mamulleri üretiminde kullanılan tütünlerin ithalatı, Kurumdan uygunluk belgesi alınması sonrasında, 10 uncu maddenin birinci ve yedinci fıkraları kapsamında yapılır.

(6) Kıyılmış tütün ve/veya tütün mamullerinin ihracatı, sadece üretimini gerçekleştiren firma tarafından yapılabilir.

(7) Kurum,     ihraç edilecek kıyılmış tütün ve/veya tütün mamulleri için; ithalat, üretim ve ihracat aşamalarında, numune almak dahil her türlü teknik denetim ve analizleri yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

(8) Yedinci fıkrada belirtilen teknik denetimin usul ve esasları, Kurum tarafından belirlenir.

(9) Yurt içi piyasaya arz edilen tütün mamulü birim paket ve grupmanı kullanılarak üretilen ve ihraç edilen mamulat çeşidinin birim paket ve grupmanı üzerinde, “ihracat amacıyla üretilmiştir” ibaresi ile ihraç edilen ülke isminin Türkçe ve ihraç edilen ülkenin resmi dilinde yer alması zorunludur.

(10) İhraç amaçlı tütün mamullerinin üretimi öncesinde marka tescil belgesi, markanın başka bir gerçek veya tüzel kişi adına kayıtlı olması halinde marka tescil belgesiyle birlikte markanın kullanım hakkının devrine ilişkin lisans sözleşmesi Kuruma ibraz edilir.

(11) Dahilde İşleme İzin Belgesinin kapatılmasına esas teşkil eden ekspertiz raporu Kurum tarafından düzenlenir. Bu raporun hazırlanması için, ithalat, üretim ve ihracat işlemlerinin bitirilmesi ve belge süresi bitiminden en az otuz gün önce Kuruma müracaat edilmesi gerekir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Marka bazında sigara veya diğer tütün mamullerini ithal etme hakkını elde eden firmalar, her ithal partisi için belge içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenen Tütün Mamulleri İthalatı Uygunluk Belgesi almak zorundadır. Kurumdan alınan Tütün Mamulleri İthalatı Uygunluk Belgesi ithalata ilişkin mevzuatta öngörülen diğer şartların yerine getirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.”

“(5) Tütün Mamulleri İthalatı Uygunluk Belgesi başvurusunda, mamulat çeşidinin üretimi öncesinde 12 nci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlara ilave olarak aşağıdaki bilgi ve belgeler Kuruma ibraz edilir:

 1. a) Üretici firma bilgileri.
 2. b) Proforma fatura ile menşei, miktarı, gümrük tarife istatistik pozisyonu ve giriş yapacağı gümrük idaresine ilişkin bilgiler.
 3. c) Kurum uzmanınca ya da uluslararası bir gözetim kuruluşunca, ithal edilecek tütün mamullerinden usulüne uygun alınan numune.

(6) İthal edilmek istenen mamulat çeşidine ilişkin bağımsız ve akredite laboratuvara yaptırılan test ve analiz sonuçlarının Kuruma ulaştırılması ile tamamlanan başvurular, 12 nci maddenin beşinci ve on ikinci fıkraları hükümlerine göre değerlendirilerek yeni bir girdi kullanılmaması halinde en geç altmış gün içinde, yeni bir girdi kullanılması halinde ise aynı maddenin on ikinci fıkrası hükümlerine göre karara bağlanır. Alınan karar firmaya bildirilir. Firma şekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen Tütün Mamulleri İthalatı Başvuru Formu ile Tütün Mamulleri İthalatı Uygunluk Belgesi talebinde bulunur. Mamulat çeşidine ait örneklerin ekspertiz raporu ile uygun bulunması halinde, en geç yedi gün içinde ithalatı yapılacak mamulat çeşidine ilişkin bilgiler, Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere” sistemine girilmek suretiyle düzenlenen Tütün Mamulleri İthalatı Uygunluk Belgesi ile ithal edilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Firmanın yetkili organı tarafından, tesisin kuruluş yerinin değiştirilmesine ilişkin alınan karar ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerindeki şartları sağlayacağına dair belgelerin yanı sıra 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde sayılan belgeler ile birlikte yer değişikliği öncesi Kuruma başvurulur. Başvuruyu müteakiben Kurum tarafından görevlendirilen uzman marifetiyle başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren otuz gün içinde mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır. Başvuru, hazırlanan raporun Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Kurumca uygun bulunanlara, tesis kuruluş yeri değişikliği izni verilir.

(3) Kurum izniyle yer değişikliğini gerçekleştirerek tesisini üretime hazır hale getiren firma, 7 nci maddenin on dördüncü fıkrası gereğince Kurum tarafından belirlenen izinler ile birlikte Kuruma müracaat ederek Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesinin güncellenmesi talebinde bulunur. Başvuruyu müteakiben Kurum tarafından görevlendirilen en az bir uzmanın bulunduğu heyet marifetiyle başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren otuz gün içinde mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır. Başvuru, hazırlanan raporun Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Kurumca uygun bulunanların Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi belge bedeli alınmaksızın güncellenir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Firmanın yetkili organı tarafından tesisin devrine ilişkin olarak alınan karar, devralacak olan gerçek veya tüzel kişiye ait 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan belgeler ile birlikte devir izni öncesi Kuruma başvurulur. Başvuruyu müteakiben Kurum tarafından görevlendirilen en az bir uzmanın bulunduğu heyet marifetiyle başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren otuz gün içinde mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, tesiste bulunan devre konu hammadde ve mamuller ile tütün mamulü üretiminde doğrudan kullanılan makineler tespit edilerek inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır. Başvuru, hazırlanan raporun Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Kurumca uygun bulunanlara, tesis devir izni verilir.”

“(5) Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü gereğince belgesi iptal edilmek suretiyle faaliyetine son verilen üretim tesisi, bir bütün olarak hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişiye devredilemez.

(6) Talep edilmesi halinde, Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü kapsamında Tesis Kurma Uygunluk Belgesi veya Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi iptal edilmek suretiyle faaliyetine son verilen ya da 8 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında belgesi temdit edilmeyen üretim tesisinde bulunan makine ve ekipmanlar ile hammadde ve mamuller için aşağıdaki şekilde işlem tesis edilir:

 1. a) Makine ve ekipmanlardan tütün ve damar kıyım makineleri, sigara, puro, sigarillo imalat ve paketleme ile filtre çubuğu imalat makinelerinin yurt dışına çıkarılması, hurdaya ayrılmak suretiyle imhası ve hurda olarak satışı ile tütün mamulleri sektöründe faaliyet gösteren aynı kategorideki başka bir firmaya devri için işlem öncesi Kurumdan izin alınır. Diğer makine ve ekipmanların ise yurt dışına çıkarılması, hurdaya ayrılmak suretiyle imhası, hurda olarak satışı, yurt içinde başka bir firmaya devri veya satışı ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren gerçek ve/veya tüzel kişilere devri veya satılarak değerlendirilmesi için işlem öncesi Kuruma bildirimde bulunulur.
 2. b) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi bulunan mamulat çeşitlerinin piyasaya arzına, kararın firmaya bildirildiği tarih itibarıyla tespit edilen miktar ile sınırlı ve bir defaya mahsus olmak üzere izin verilebilir ya da Kurumun gözetimi ve denetimi altında imha edilir.
 3. c) Tütün ve tütünden elde edilmiş hammaddelerin ihracı, imhası, yurt içinde başka bir firmaya devri veya satışı için işlem öncesi Kurumdan izin alınır. İmhası, Kurumun gözetimi ve denetimi altında yapılır.

ç) Hammadde, mamul ve makineler için, kararın firmaya bildirildiği tarih itibarıyla üretim tesisinde bulunan ve tespiti yapılan miktarlar esas alınır.

(7) Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü gereğince belgesi iptal edilen ya da 8 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında belgesi temdit edilmeyen üretim tesisinde bulunan kullanılmamış ve/veya fire bandrollerin tespit ve imha işlemleri, Bandrollü Ürün İzleme Sistemine ilişkin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü gereğince Tesis Kurma Uygunluk Belgesi veya Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi iptal edilen ya da 8 inci maddenin üçüncü fıkrası hükmü kapsamında belgesi temdit edilmeyen üretim tesisleri, tasfiye işlemleri bitirilinceye kadar Kurum tarafından inceleme ve denetime tabi tutulur.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) 9 uncu madde kapsamında verilecek olan Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi bedeli olarak; üretim kapasitesi artışına neden olan proje tadilatları ile sınırlı olmak üzere, sigara üretim tesisleri için her yüz milyon adet sigara üretim kapasitesi başına 11.712 Türk Lirası, diğer tütün mamulleri üretim tesisleri için ise her bir tonluk üretim kapasitesi başına 143 Türk Lirası alınır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tütün ve tütün mamullerinin imhası ile geri kazanım işlemleri”

“(1) Tütün ve tütün mamullerinin imhası ile tütünlerin geri kazanım işlemleri Kurum izni ve gerektiğinde nezaretinde veya Kurumun tespiti sonrasında Çevre Kanunu ve diğer ilgili mevzuatına göre yapılır.”

“(2) İmha edilecek tütün mamulleri, üretim tesisinde parçalanması, kıyılması ve/veya kullanılamayacak hale getirilmesi sonrasında imha mahalline sevk edilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılığın tespiti halinde, Kanun ve 5607 sayılı Kanundaki adli yaptırımlar ile Kanunun 8 inci maddesinde sayılan idari yaptırımlar uygulanır.

(2) İdari yaptırımlara ilişkin olarak Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Tütün Mamulleri İthalatı Başvuru Formu,”

“c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi ile 9 uncu maddenin dördüncü ve altıncı fıkraları gereğince istenilen beyan ve taahhütnameler,”

“d) 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi, 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile üçüncü fıkrasının (c) bendi gereğince istenilen Tütün Kullanım Oranları Tablosu,

 1. e) 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince istenilen Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tabloları,”

“(2) 20 nci maddenin ikinci fıkrası ile bu maddenin birinci fıkrası kapsamında ilan edilen formların şekil ya da içeriğinde değişiklik yapılması halinde, yapılan değişiklikler de değişikliğin yapıldığı tarih itibariyle Kurum internet sitesinde yayımlanır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Tesislerin yeni getirilen şartlara uyumlaştırılması

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihine kadar Fabrika Kurma İzni Uygunluk Belgesi ya da Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alan ancak Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almamış olanlara 7 nci ve 23 üncü madde hükümleri uygulanır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihine kadar Fabrika Kurma İzni Uygunluk Belgesi ya da Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alan; ancak, Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almamış olanların uygunluk belgeleri, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir. Bu süre içinde tesisini faaliyete hazır hale getiremeyecek durumda olanlara ek süre verilebilir. Ek süre için, süre bitiminden en az altmış gün önce Kuruma başvurulur. Başvuruyu müteakiben Kurum tarafından görevlendirilen uzman marifetiyle başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren otuz gün içinde mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır. Başvuru, hazırlanan raporun Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Kurumca uygun bulunması durumunda, bir defaya mahsus, belge geçerlilik süresinin bitiminden itibaren geçerli olmak üzere bir yıllık ek süre verilebilir. Verilen süre içinde projesini tamamlamayanların Fabrika Kurma İzni Uygunluk Belgesi ya da Tesis Kurma Uygunluk Belgesi iptal edilmiş sayılır. Bu durumda tahsil edilmiş olan belge bedeli iade edilmez.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce Kurumdan sigara, puro ve sigarillo, nargilelik tütün mamulü, pipoluk tütün mamulü ya da sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesisi için Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alanların üretim tesisleri, bu Yönetmelik ile getirilen şartlara uygunluğun belirlenmesi için yürürlük tarihinden itibaren doksan gün içinde mahallinde veya dosya üzerinden teknik inceleme ve denetime tabi tutulur. İnceleme ve denetim sonucunda bu tesisler için aşağıdaki şekilde işlem tesis edilir:

 1. a) Şartları sağlayanların Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi, belge bedeli alınmaksızın en geç altmış gün içinde güncellenir.
 2. b) Şartları sağlamayanlar, mevcut üretim tesisini bu Yönetmeliğe uygun hale getirebilmek için denetim sonucunun firmaya bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde Kuruma müracaat eder. Kurumca uygun bulunanlara 31/12/2016 tarihine kadar süre verilir.

1) 31/12/2016 tarihine kadar verilen süre içinde şartları sağladığı belirlenenlerin Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi belge bedeli alınmaksızın en geç altmış gün içinde güncellenir.

2) 31/12/2016 tarihine kadar bu Yönetmelik ile getirilen şartları sağlayamayacak durumda olanlara ek süre verilebilir. Ek süre için süre bitiminden en az altmış gün önce Kuruma başvurulur. Başvuruyu müteakiben Kurum tarafından görevlendirilen uzman marifetiyle mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır. Başvuru, hazırlanan raporun Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Kurumca uygun bulunması durumunda, bir defaya mahsus, 31/12/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere en fazla bir yıllık ek süre verilebilir. Verilen süre içinde projesini tamamlamayanların Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi iptal edilmiş sayılır. Belgesi iptal edilen üretim tesisinde, bu durumun firmaya bildirildiği tarihten itibaren üretim yapılamaz.

Mamulat çeşitlerinin yeni getirilen şartlara uyumlaştırılması

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasına uygun olmayan mamulat çeşitlerinin bu fıkraya uygun hale getirilebilmesi için bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren yüzseksen gün içinde Kuruma başvurulur. Başvuruyu müteakiben Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi en geç otuz gün içinde Kurum Başkanlığı tarafından güncellenir. Verilen süre içinde başvuru yapılmaması halinde, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi iptal edilmiş sayılır.”

MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
4/11/2010 27749
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 16/10/2011 28086
2- 27/12/2011 28155
3- 5/6/2012 28314
4- 4/7/2012 28343
Etiketler: , ,

SİGARA BIRAKIRKEN KARŞINIZA ÇIKACAK ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Sigara tiryakilerinin yüzde 75-80′ inin sigarayı bırakmayı istediklerini ve tiryakilerin üçte birinin en az üç kez ciddi bırakma çabası gösterdikleri araştırmalar sonucu ispatlanmıştır.

Sigarayı bırakmak isteyen tiryakilerin çoğu, bu alışkanlıktan kurtulma şansına sahiptir. Bunun için kararlı olmak gereklidir. Sigarayı bırakmaya karar vermek ve başarılı olmayı istemek sigarayı bırakmak için önemli adımlardır. Gerektiğinde sağlık birimlerinde çalışan hekim ve sağlık personelinden destek istenmelidir. Sigarayı bırakmanın üç evresi vardır;

Sigara Tütün Dumanının Sağlığımıza Verdiği Zararları Nelerdir

 1. Bırakmaya hazırlanma
 2. Bırakma
 3. Bırakmışlığın sürdürülmesi

Sigarayı bırakmaya yönelik öneriler şöyle özetlenebilir:

 • Bırakma tarihinizi belirleyin.
 • Bırakmaya hazırlık için, çevrenizdeki insanlara sigarayı bırakacağınızı söyleyin ve size sigara teklif etmemelerini isteyin.
 • Sigara içmemeyi özendiren bir ortam hazırlayın. Örneğin, kül tablalarını ortadan kaldırın. Değişik yerlere “Sigara içilmez” uyarıları asın, sigara içilmeyen ortamları tercih edin.
 • Giysilerinizi temizleyerek sigara kokusundan arının.
 • Dişlerinizi temizletmek için diş hekiminden randevu alın. Sigaradan sararmış diş görüntüsünden kurtulun.
 • Geçmişte başarısız denemeleriniz olduysa gözden geçirin.
 • Sigara içmenizin nedenlerini ve niçin bırakmanız gerektiğini düşünerek  not edin ve bu notu yanınızda taşıyın.
 • Sigara satın almayarak biriktireceğiniz ekstra parayla yapacaklarınızı planlayın.

 

Sigarayı bıraktığınız gün neler yapabilirsiniz?

 • Su ve meyve suyu içebilirsiniz.
 • Yürüyüşe çıkabilirsiniz.
 • Banyo ya da duş yapabilirsiniz.
 • Alışverişe çıkabilirsiniz.
 • Sigara içmeyen bir dostu ziyaret edebilirsiniz.
 • Komik filmler izleyebilirsiniz
 • Sizi rahatlatan müzikler dinleyebilirsiniz
 • Bırakma nedenlerinizi tekrar okuyabilirsiniz.
 • Sigaranın zararlarını anlatan yayınları okuyabilirsiniz.
 • Kendinizi ödüllendirebilirsiniz.

 

Yoksunluk belirtileri arasında; gerginlik, acıkma, baş dönmesi, dikkati yoğunlaştırma güçlüğü, fazla uyuma, uykusuzluk, sigara içme isteği, iştah artmasına bağlı kilo alma, huzursuzluk gibi belirtiler bulunmaktadır.

Yoksunluk belirtilerine karşı öneriler

 • Derin soluklar alın.
 • Stresli ortamlardan uzaklaşın.
 • Sıcak bitkisel çay için.
 • Su için.
 • Şekersiz çiklet çiğneyin.
 • Çiğ sebze ve meyve yiyin.
 • Yürüyüş ya da egzersiz yapın.
 • Sigarayı niçin bıraktığınızı düşünün.

Tehlikeli durumlar;Mercedes’ten ikinci El tüm binek araç modelleri için kampanyalar
Sigarayı bırakmanın sürdürülmesinde en önemli tehlike, sigara içme dürtüsü yaratan durum ve koşullardır. Sigarasızlığa alışmaya çalışan kişiye verilecek en iyi öğüt, bu durum ve koşulları kendisinin saptaması ve bunlardan uzak durmaya çalışmasıdır. En sık bildirilen dürtü yaratıcı durumlar şöyle özetlenebilir:

 1. Başka tiryakilerle birlikte olma
 2. Sigara ikramı
 3. Alkol alma
 4. Çay, kahve içme
 5. Yemek sonrası
 6. Gerginlik ve sinirlilik
 7. Öfke
 8. Sıkıntı ve üzüntü
 9. Stresli olma
 10. Mutsuzluk
 11. Araba kullanma
 12. Özel kutlamalar ve tatiller

 

Dayanılmaz sigara içme isteği, bırakmanın ilk günlerinde sizi zorlayacak en önemli tehlikelerden biridir. Bu istek geldiğinde;

 • 5 dakika bekleyin,
 • Oturun, gevşeyin,
 • Derin soluk alın. Sonra soluğunuzu geri verin. 5 kez yineleyin, tıpkı sigara içer gibi,
 • Yavaş yavaş su yudumlayın,
 • Başka bir şey yapın, sigara içme yerine yapabileceğiniz işlerin listesini yapın. İsteğinizin geçtiğini göreceksiniz

Sigara içme dürtüsü bazen sigara yakma ile sonuçlanabilir. Bunu normal olarak kabul edin. Bir daha ki seferde bunu başarıyla aşmanın yollarını düşünün.

Sigarayı bırakmanın özellikle ilk iki haftasında ve daha sonra da gerektiğinde, hekim ya da sağlık personelinden destek isteyebilirsiniz.

Her şeye karşın yeniden sigaraya başlayanlar, yeniden bırakabilirler. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamak gerekir.

SİGARAYI BIRAKANLARDA VÜCUTTA GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER

 • 20 DAKİKA SONRA : Tansiyon ve nabız normal düzeye iner.
 • 8 SAAT SONRA : Kandaki oksijen düzeyi normale yaklaşır.
 • 24 SAAT SONRA : Kalp enfarktüsü tehlikesi azalmaya başlar.
 • 48 SAAT SONRA : Sinir uçları kendini yenilemeye başlar.
 • 2 HAFTADAN 3 AYA KADAR : Dolaşım dengesi düzelir, yürümek daha kolaylaşır. Akciğer fonksiyonu %30 oranında iyileşir.
 • 1 AYDAN 9 AYA KADAR : Öksürük krizleri, yorgunluk bitkinlik ve kısa kısa nefes almalar azalır. Akciğer bir ölçüde temizlenir ve enfeksiyon tehlikesi de çok azalır.
 • 1 YIL SONRA : Koroner Kalp Hastalığı riski %30 azalır.
 • 5 YIL SONRA : Akciğer Kanseri ve Kalp Enfarktüsü riski %30 azalır,nefes ve yemek borusu ile mesane kanseri riski %50 azalır.
 • 10 YIL SONRA : Akciğer Kanseri %50-100 oranında azalır.
 • 15 YIL SONRA : Koroner Kalp Hastalığı riski, hemen hemen sigara içmeyenler kadar olur.

Unutmayın her birimizin sigarayı bırakmak için farklı nedenleri ve sigarayla baş etmek için ayrı ayrı yöntemleri var. Kendi yönteminizi bulun….!

 

Siz nerede yer alıyorsunuz? Sigarayı bırakmak sizin için önemli ve 2 hafta içinde bırakmaya hazırsanız sigara bırakma polikliniğine başvurabilirsiniz.kaynak:Bilkentüniversitesi

Etiketler: , ,