4250 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Yaptırımlar

4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI ve DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR

4207 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN 2017 YILI İDARİ PARA CEZALARI ve DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR

(2017 yılı için belirlenmiş yeniden değerleme oranına göre güncellenmiş idari para cezaları)

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 2017 Yılı İdari Para Cezaları Miktarları

Madde Eylem Yaptırımlar (TL)(2017 yılı için) Uygulayacak Birim
7/1(a) (6 ncı madde birinci fıkra)Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik yapılamaz. Ancak, münhasıran alkollü içkilerin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik ihtisas fuarları ile bilimsel yayın ve faaliyetler düzenlenebilir. Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe ürünlerinin marka, amblem ya da işaretlerini kullanarak destek olamazlar. Açık alkollü içki satışı yapmaya ilişkin izin belgesi olan işletmelerde servis amaçlı materyallerde marka, amblem ve logo kullanılabilir. Televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkileri özendirici görüntülere yer verilemez. Belirtilen yasakların her birine aykırı hareket edenlere ve ilgili işletme sahiplerine6.271 – 250.900 TAPDKRTÜK
7/1(a) (6 ncı madde ikinci fıkra)Alkollü içkileri üretenler, ithal edenler ve pazarlayanlar her ne amaçla olursa olsun, teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon veya bedelsiz olarak alkollü içki dağıtamazlar.

2017 yılında değerli kağıtların uygulanacak satış bedelleri

Belirtilen yasakların her birine aykırı hareket edenlere ve ilgili işletme sahiplerine6.271 – 250.900 TAPDK
7/1(b) (6 ncı madde üçüncü fıkra)Alkollü içkiler, tüketilmek veya beraberinde götürülmek üzere on sekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz veya sunulamaz.

2017 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU

Belirtilen yasaklara aykırı hareket edenlere12.543-627.250

Aykırı hareket edilmesi sonucunda çocuğun sağlığının tehlikeye sokulması hâlinde, fail hakkında ayrıca 5237 sayılı TCK’nın “Sağlık için tehlikeli madde temini” başlıklı 194 üncü maddesi hükmüne göre cezaya hükmolunur.

Mahalli Mülki Amir
7/1(b) (6 ncı madde dördüncü fıkra)On sekiz yaşını doldurmamış kişiler, alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasında, satışında ve açık sunumunda istihdam edilemez. Yasal düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilen eğitim amaçlı çalışmalar bu hükmün dışındadır. Belirtilen yasaklara aykırı hareket edenlere12.543627.250 Mahalli Mülki Amir
7/1(b) (6 ncı madde altıncı fıkra)Alkollü içkiler sunum izni verilen yerlerde açık olarak tüketilebilir ve bu yerlerde tesis sınırları dışında tüketilmek üzere alkollü içki satışı yapılamaz.

2017 yılı Okul diplomaları harçları

Belirtilen yasaklara aykırı hareket edenlere12.543627.250 Mahalli Mülki Amir
7/1(c) (6 ncı madde yedinci fıkra)Alkollü içkiler, işletme dışından görülecek şekilde perakende olarak satışa arz edilemez.

2017 yılı tüvtürk  araç (oto, araba,) muayenesi vize ücretleri 

Belirtilen yasağa aykırı hareket edenlere6.271 – 62.723 Mahalli Mülki Amir
7/1(ç) (6 ncı madde sekizinci fıkra)İhraç amaçlı üretilenler hariç olmak üzere, Türkiye’de üretilen veya ithal edilen alkollü içkilerin ambalajları üzerine, zararlarını belirten Türkçe yazılı uyarı mesajları konulur. Uyarı mesajları resim, şekil veya grafik biçimlerinde de olabilir. Uyarı mesajlarını taşımayan alkollü içkiler satışa arz edilemez, satılamaz. Uyarı mesajlarının şekli, boyutu ve içeriği Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak TAPDK tarafından belirlenir.

 

(6 ncı madde dokuzuncu fıkra)

Alkollü içkilerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti, alkolsüz içki ve sair ürünlerde; alkolsüz içki ve sair ürünlerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti de alkollü içkilerde kullanılamaz. Ancak, ihraç amaçlı üretilenlerde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(6 ncı madde onuncu fıkra)

İhraç amaçlı üretilenler hariç olmak üzere, alkollü içki kategorisindeki ürünlerin işlenmesi sonucunda, elde edilen alkolsüz içkilerde; içeriğinde alkol kalmış içeceklerin ambalajları üzerine içerdiği alkol miktarı, alkol tamamen alınmış ise alkolün tamamen alındığı hususu tüketiciler tarafından kolaylıkla okunabilecek şekilde yazılır.

Belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yasakları ihlal eden üretici ve ithalatçılara 

125.449 TL’den aşağı olmamak üzere belirtilen yükümlülük ve yasaklara aykırı olarak piyasaya sürülen malların piyasa değeri kadar.

Kabahatin konusunu oluşturan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar vermeye TAPDK yetkilidir.

TAPDK
7/1(d) (6 ncı madde onbirinci fıkra)Meskûn mahaller ve konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyollardaki ve devlet karayollarındaki yapı ve tesislerde alkollü içki satışına ve tüketimine izin verilmez. Öğrenci yurtları, sağlık hizmeti verilen yerler, spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonları, her türlü eğitim ve öğretim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında alkollü içkilerin satışı yapılamaz. Belirtilen yasakları ihlal eden satıcılara13.192 – 125.449 Mahalli Mülki Amir
7/1(e) (6 ncı madde beşinci fıkra)Alkollü içkiler, otomatik satış makineleri ile satılamaz, her nevi oyun makineleri veya farklı yöntemlerle oyun ve bahse konu edilemez. Bu ürünler basın ve yayın yoluyla tüketicilere satılamaz ve posta ile satış yöntemi kullanılarak gönderilemez. Alkollü içkiler, 22:00 ila 06:00 saatleri arasında perakende olarak satılamaz.

Kasksız (koruma başlığı kullanmama ) gözlüksüz motor kullanma cezası 2017

Belirtilen yasaklara aykırı hareket edenlere4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (k) bendinde öngörülen idari para cezası verilir.

36.758 – 183.817Etiketler: