30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer)
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:

2017 Yılında Trafikte alkollü araç kullanmanın para cezası

4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI

VE UYGULANMASINA DAİR KANUNLA DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ

PARA CEZALARININ YENİ DEĞERLERİNİN DUYURULMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

2017 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/13)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474)’nde tespit edilen 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 3,83 (üç virgül seksen üç) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2017 tarihinden 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:

kayıp ruhsat /ehliyet çıkarma ücreti 2017

ikinci el oto noter satış ücreti 2017 yılı

4703 sayılı Kanun’un 12 nci Maddesinin; Alt Limit Üst Limit
(a) bendinde öngörülen ceza miktarı 3.671 TL 9.186 TL
(b) bendinde öngörülen ceza miktarı 18.377 TL 45.952 TL
(c) bendinde öngörülen ceza miktarı 3.671 TL 9.186 TL
(d) bendinde öngörülen ceza miktarı 3.671 TL 9.186 TL
(e) bendinde öngörülen ceza miktarı 1.833 TL 4.590 TL
(f) bendinde öngörülen ceza miktarı 9.186 TL 22.973 TL
(g) bendinde öngörülen ceza miktarı 45.952 TL 114.884 TL
(h) bendinde öngörülen ceza miktarı 9.186 TL 22.973 TL
Yürürlük

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 2017 Yılı İdari Para Cezaları Miktarları

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN

4207 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN 2017 YILI İDARİ PARA CEZALARI ve DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAREtiketler: